Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandling for et friskere Norge Hamar 23. mai 2011 Kst ekspedisjonssjef Tor Åm.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandling for et friskere Norge Hamar 23. mai 2011 Kst ekspedisjonssjef Tor Åm."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandling for et friskere Norge Hamar 23. mai 2011 Kst ekspedisjonssjef Tor Åm

2 Helse- og omsorgsdepartementet Sikre kvalitet og bærekraft 24. juni 20142 Utfordrings- bildet; Vi må gjøre endringer!

3 Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015) • Et redskap for politisk og faglig styring for planperioden • Beskriver samhandlings- reformens mål og virkemidler • Samhandlingsreformen; Et langsiktig utviklings- program for å sikre bærekraft og kvalitet • Ikke bare en helsereform men en samfunnsreform! 324. juni 2014

4 Helse- og omsorgsdepartementet Samhandlingsreformens mål og strategier • Sikre bærekraft gjennom god folkehelse og redusert behov for helsetjenester • Møte pasienter/ brukere på en bedre måte • Rett behandling på rett sted til rett tid • Helhetlige og koordinerte tjenester 24.06.20144 • Helsefremmende og forebyggende arbeid • Habilitering og rehabilitering • Brukerinnflytelse • Avtalte behandlingsforløp • Forpliktende samarbeidsavtaler • Dempet vekst i bruk av sykehus • En større del av helsetjenestene ytes av kommunehelsetjenesten Målene Strategiene

5 Helse- og omsorgsdepartementet Virkemidler for å lykkes med samhandlingsreformen • Rettslige • Økonomiske • Faglige • Organisatoriske 524. juni 2014

6 Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelseloven • Krav til oversikt over helsetilstanden i befolkningen og påvirkningsfaktorer • Krav til politisk forankring av mål og strategier • Krav til involvering av alle kommunale sektorer • Tiltaksplikt; ”…skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer” • ”Helse i alt vi gjør” lovfestes for kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter • Statlige helsemyndigheter legger til rette for nøkkeldata/styringsdata for kommunesektoren 24. juni 20146

7 Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgstjenesteloven • En overordnet sørge for-lov • Profesjonsnøytralitet • Legger bedre til rette for samhandling • Større frihet til å organisere og tilpasse tilbudet i samsvar med lokale hensyn og behov Nye og tydeliggjorte krav/ oppgaver: • Krav til kvalitet, forsvarlighet og pasientsikkerhet • Krav om pasient/ bruker-innflytelse • Krav til koordinator for pasienter/ brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester • Plikt til å medvirke til forskning • Krav til lokale samarbeidsavtaler • Plikt til døgnopphold ved behov for øyeblikkelig hjelp 724. juni 2014

8 Helse- og omsorgsdepartementet Økt kommunalt ansvar; Potensialet for ny arbeidsdeling • Overta 10% av dagens døgn- og poliklinikktilbud på sykehus? • Døgntilbud; • Kommunenes mulighetsrom størst innenfor ikke planlagte innleggelser (ø.hjelp) • Kommunale korttidsplasser • Ambulante tilbud • Poli klinikk; • Flere kontroller/ tettere oppfølging fra fastlegene • Tverrfaglige team med oppfølging av kronikergruppene 24.06.20148 Kommunehelsetjeneste Spesialisthelsetjeneste

9 Helse- og omsorgsdepartementet Forutsetninger for konkurransedyktige alternativ til innleggelse i sykehus; 1.Ny kommunal åpningstid; • Om kommunale tilbud skal være reelle alternativ til ikke- planlagte sykehusinnleggelser, dvs ø.hjelp-innleggelser må disse kommunale tilbudene også være tilgjengelige utenom ordinær «åpningstid» • Lovforslag; «Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter/ brukere med behov for øyeblikkelig hjelp.» 2.Nye inntaksprosedyrer; • Forslag om å lovfeste unntak fra reglene om enkeltvedtak i Forvaltningsloven ved tildeling av tjenester som skal dekke akutte eller kortvarige behov – inntil 14 dager 3.Tilgjengelig kompetanse; • Nødvendig kompetanse tilgjengelig 24/7 • Forslag om å ta inn en hjemmel for å kunne forskriftsfeste krav til kompetanse i ulike tjenestetilbud i kommunen 24. juni 20149

10 Helse- og omsorgsdepartementet Målgrupper • Plikten til å tilby døgnopphold for ø. hjelp skal kun gjelde for de pasientgruppene hvor kommunen kan gi et like godt eller bedre tilbud! • I første omgang vil dette gjelde pasienter med kjente somatiske sykdommer som ved forverring av sin tilstand kan få en på forhånd kjent og avtalt behandling og hvor allmenntilstanden ikke tilsier at det er behov for sykehusinnleggelse • Brått funksjonstap eller uavklarte tilstander skal innlegges sykehus! • Regjeringen vil vurdere om rusbehandling og psykisk helse skal omfattes av plikten etter hvert • Nærmere avklaring av plikten/ hvilke pasientgrupper dette gjelder vil komme i forskrift og/ eller i nasjonale faglige retningslinjer + i lokale avtaler • Det er fortsatt fastlege eller legevaktslege som sammen med pasienten avgjør hvor pasienten skal få sitt tilbud! 24. juni 201410

11 Helse- og omsorgsdepartementet Økonomiske virkemidler • Skal understøtte målene om; • Bedre arbeidsfordeling • Gode pasientforløp • Kostnadseffektive løsninger • 1) Insentiv til samarbeid; • Kommunal medfinansiering • Spleiselag • 2) Finansiering; • Utskrivingsklare • Ø.hjelp døgn • Årlige bevilgninger i budsjett (mer mervekst) 1124. juni 2014

12 Helse- og omsorgsdepartementet Kommunal medfinansiering • Kommunen skal betale 20% av kostnaden for sykehustilbudet til enkeltpersoner fra 1/1-2012 • Gjelder henvisninger og innleggelser for medisinske behandlinger - alle aldersgrupper • Tak på 30.000 kroner for enkeltopphold • Unntatt fra ordningen; • Operasjoner, fødsler, behandling av nyfødte barn og behandling med kostbare biologiske legemidler • 4,2 mrd (2010-kroner) legges inn i rammetilskuddet til kommunene fra 2012 som frie inntekter for å kompensere for plikten til medfinansiering • Det legges opp til effektive automatiserte oppgjøringsordninger med små transaksjonskostnader 24. juni 201412

13 Helse- og omsorgsdepartementet Spleiselag • Bygger på etablert praksis • Det er i 2011 stilt krav om at regionale helseforetak i samarbeid med kommunene kartlegger muligheter for kostnadseffektive lokale samarbeidstiltak til erstatning for dagens behandling i sykehus • Kommunene skal ha stor frihet til å organisere sine tjenester; HOD vil derfor ikke stille krav om bestemte rammer for samarbeidet 24. juni 201413

14 Helse- og omsorgsdepartementet Utskrivingsklare somatiske pasienter • Kommunal betalingsplikt fra 1/1-2012 for utskrivingsklare somatiske pasienter • Døgnsats på kr 4.000 fra samme dag pasienten er registrert utskrivningsklar • Tar høyde for drifts- og evt. investeringskostnader i kommunene • Overføring av 560 mill kr fra RHFs basisbevilgninger for 2012 • Uttrekket basert på snitt tall 2007 – 2009; 140.000 liggedøgn pr år, dvs ca 383 senger med 100% belegg • Midlene legges inn i rammetilskuddet til kommunene som frie inntekter 24. juni 201414

15 Helse- og omsorgsdepartementet Øyeblikkelig hjelp døgn • Forslag om plikt til et kommunalt ø.hjelp døgntilbud fra 1/1-2016 • Kommunene tilføres kr. 4.330 pr døgn som dekker drift og evt investeringer • Samlet omfang og kostnad; • Anslått 240.000 liggedøgn etter 4 år, dvs ca 658 senger med 100% belegg • Det er lagt opp til et måltall på 120.000 liggedøgn etter 2 år, dvs 329 senger med 100% belegg • Samlet overføring til kommunene kostnadsberegnet til 1,040 mrd. kroner ut fra kr. 4.330 pr døgn • Ordningen skal følge-evalueres. Omfang og kostnader vil bli vurdert etter 2 år • Midlene tilføres kommunene på følgende måte; • 50% overføring gjennom øremerket tilskudd fordelt etter søknad • 50% bidrag til konkrete prosjekt fra RHF nedfelt i avtalen 24. juni 201415

16 Helse- og omsorgsdepartementet Økning i frie inntekter; • Regjeringen sier i Nasjonal helse- og omsorgsplan; • Blant annet for å ivareta behovet for økt forebygging og styrket folkehelsearbeid vil en større del av veksten i helsebudsjettene i årene framover komme i kommunene • Varsler samtidig «Mindre mervekst til spesialisthelsetjenesten» • Dette vil bli konkretisert i regjeringens årlige budsjettframlegg 24. juni 201416

17 Helse- og omsorgsdepartementet Budsjettkorrigering 2012; Fra foretak til kommuner - Innenfor rammen 24. juni 201417 Utskrivingsklare; 0,56 mrd kr Ø.hjelp døgn; 0,26 mrd kr Uttrekk for 2012;0,82 mrd kr I tillegg; Medfinansiering;4,2 mrd kr Om lag 95 mrd kr

18 Helse- og omsorgsdepartementet Mulige konsekvenser for ulike kommuner Grove anslag; mill kr100.000 innb 20.000 innb. 5.000 innb. Ingen utskrivingsklare på sykehus; 4 000 kroner per døgn 1121 Øyeblikkelig hjelp døgn2141 Samarbeidsprosjekt/ spleiselag??? 10% redusert innleggelsesrate med. pasienter 8,61,70,5 Til sammenligning; Årlig økning i kommunens frie inntekter 70124 Til sammenligning; Kommunens årlige frie inntekter 3 500600200 24. juni 201418

19 Helse- og omsorgsdepartementet Faglige virkemidler 24. juni 201419 • Økt vekt på nasjonale veiledere/ retningslinjer og beskrivelse av gode pasientforløp • Kvalitetssikre utarbeidelsen av disse • Måle kvalitet - læring både av feil og suksess • Felles elektronisk kunnskapsgrunnlag (Helsebiblioteket) og tilgang til dette • Økt satsing på helsetjenesteforskning • Utdanning og rekruttering; • Helsepersonell • Ledere • Stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet

20 Helse- og omsorgsdepartementet Organisatoriske virkemidler • Arenaer for dialog forankres i forpliktende samarbeidsavtaler • Lytteposter; dialog med bruker/ interesse- organisasjonene og ansattes organisasjoner • Rasjonell oppgavefordeling lokalt og nasjonalt • Lokalmedisinske sentra som arena for tverrfaglighet og helhetlige tilbud • Felles tilgang til IKT-verktøy; • Standardisering • Helseportal • E-resept • Kjernejournal • Egen stortingsmelding om IKT i helsevesenet • Samlet gjennomførings- og milepælsplan 2024. juni 2014

21 Fastlegene og samhandlingsreformen • Fastlegene har en sentral rolle og blir ennå viktigere i tiden fremover • Fastlegeforskriften revideres med sikte på å: • Presisere listeansvaret • Nasjonale kvalitets- og funksjonskrav • Krav om rapportering • Presisere kommunenes påleggs- hjemmel på 7,5 t ved fulltids virksomhet. Hjemmelen utvides ikke. • Nåværende finansieringsmodell videreføres inntil videre. 24. juni 201421

22 Helse- og omsorgsdepartementet Satsingsområder • Kommunene; • Folkehelsearbeid (helsefremmende og forebyggende arbeid) • Oppfølging av kronikergruppene • Tiltak som kan dempe henvisnings- og innleggelsesrater • Spesialisthelsetjenesten; • Sentralisere det man må • Desentralisere det man kan • Understøtte den nye kommunerollen; • Veiledning/ opplæring • Tilgjengelighet • Nye tiltak/ tjenester ut fra kommunenes behov • Utdanningsinstitusjonene; • Bidra til nok personell med nødvendig kompetanse 24. juni 201422

23 Helse- og omsorgsdepartementet Mulighetsrommet; Reduserte henvisnings- og innleggelsesrater • Kommunale alternativ til innleggelse og mulighet for raskere utskriving/ bedre etterbehandling; • Ambulante tilbud • Kommunale døgntilbud • Klare kriterier for hvem som skal innlegges og hvem som kan få alternative tilbud • Krav til sykehusene mht; • Veiledning/ opplæring • Tilgjengelighet • Nye tiltak/ tjenester ut fra kommunenes behov 24. juni 201423 • Ulykkesforebyggende arbeid • Redusere feilmedisinering • Bedre tilgang til egen lege • Kvalitetskrav til oppfølging fra fastlegene • Bedre IKT-støtte og kommunikasjon • Økt kompetanse i helse- og omsorgstjenesten • Krav til kompetanse hos legevaktslegen • Fokus på årsaker til reinnleggelser Løpende oversikt over henvisnings- og innleggelsesrater

24 Helse- og omsorgsdepartementet Implementering av Stortingets vedtak 24. juni 201424 Nasjonal koordineringsgruppe Ansvarlige instanser; Kommuner Sykehus Fylkeskommuner Utdanningsinstitusjoner NasjonaltnettverkNasjonaltnettverk KS Statlige instanser som følger opp sine respektive ansvarsområder; Aktuelle departement Aktuelle direktorat Fylkesmenn RHF


Laste ned ppt "Samhandling for et friskere Norge Hamar 23. mai 2011 Kst ekspedisjonssjef Tor Åm."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google