Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Forskjellen mellom normalkost og standardkost  Normalkalkulasjon baseres på virkelige direkte kostnader + en norm for de indirekte kostnader  Det er.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Forskjellen mellom normalkost og standardkost  Normalkalkulasjon baseres på virkelige direkte kostnader + en norm for de indirekte kostnader  Det er."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Forskjellen mellom normalkost og standardkost  Normalkalkulasjon baseres på virkelige direkte kostnader + en norm for de indirekte kostnader  Det er mao. kun satt kostnadskrav til de indirekte kostnader  Standardkost setter i tillegg krav til forbruket av de direkte kostnadene gjennom krav til størrelsen på mengde og pris per produksjonsfaktor

2 2 En kostnadsstandard  Et målsatt krav til verdi som utførelsesverdien kan kontrolleres mot  En kostnadsstandard består av et målsatt krav til verdi av to komponenter:  Mengde av produksjonsfaktor * pris per mengdeenhet

3 3 Formålet med bruk av kostnadsstandarder  Budsjettering  Kostnadskontroll  Avviksanalyse  "Management by exception"  Prisfastsettelse  Beholdningsvurdering  Forenkling av driftsregnskapet

4 4 Fastsettelse av kostnadsstandarder  En kostnadsstandard er den budsjetterte kostnad for hver produktenhet  Perfeksjonsstandard  Blir fastsatt på basis av ideelle driftsbetingelser  Oppnåelig standard  Blir fastsatt på basis av normale krav til produktivitet

5 5 De ulike typer kostnadsstandarder  Standard lønnssats  Standard tid  Standard pris  Standard mengde  Standard for indirekte kostnader

6 6 Budsjettering av standard lønnssats  Informasjonen om fremtidige lønnsforhold kommer vanligvis fra ledelsen gjennom budsjettbrevet  Den gjennomsnittlige timelønnen i avdeling A var kr 120,00 i forrige periode, og vi har fått beskjed om å regne inn en gjennomsnittlig lønnsøkning på 3 %. Arbeidsgiveravgiften er 14,1%. Bevegelige helligdager utgjør 4,5 % av timelønnen, mens korttids sykefravær, korte velferds-permisjoner, yrkesskadetrygd, generelle forsikringsordninger og andre personal kostnader skal økes fra 14 % til 15 % på brutto lønnskostnad for bedriften.  Hva blir ny standard lønnssats per time?

7 7 Budsjettering av standard tid per produktenhet  Den vanskeligste standard å budsjettere  Nødvendig å gjennomgå og tidsregistrere hver enkel arbeidsoperasjon og bevegelse som er nødvendig for å bearbeide produktet  Den budsjetterte standard tid kan bli som følger for bearbeidingen av en enhet av produkt X:  Basistid i timer per enhet0,8 t Kaffepauser, personlig tid0,1 Rengjøring av maskin/arbeidsplass0,3 Stopptid maskin0,2 Stilltid 0,1 Standard tid i timer 1,5 t

8 8 Standard lønnskost  Standard lønnskost for en produktenhet X=  Standard tid * standard lønnssats

9 9 Budsjettering av standard pris for råmaterialer  Basis er varens inntakskost  Inntakskosten kan ha følgende oppbygning basert på normal skipningsmengde på for eksempel 10 tonn  Avtalt varepris per kg FOB leverandørkr 40,00 Frakt, toll og spedisjonskostnader" 2,00 Materialhåndtering ved mottak" 0,50 - rabatter " (1,00) Varens inntakskost pr. kg/standard priskr 41,50

10 10 Budsjettering av standard mengde  Følgende kan illustrere hvordan standard mengde av direkte materialer for produkt X kan bygges opp: Kvantum per enhet iht. materialspesifikasjoner 3,1kg Forventet svinn 0,2 Forventet sekundaproduksjon; andel beregnet prisreduksjon i kg0,1 Andel forventet kassasjon 0,1 Standard mengde per enhet 3,5 kg

11 11 Standard materialkost  Standard materialkost =  Standard mengde * standard pris

12 12 Indirekte tilvirkningskostnader  Standarder for de indirekte variable og faste kostnadene fastsettes på grunnlag av de budsjetterte indirekte kostnader ved hjelp av standardsatser  Prinsippet for beregning av standardsatser er tilsvarende som for normalsatser

13 13 Eksempel  Dersom standard tid best beskriver forbruket av de avdelingens indirekte kostnadene i forhold til kostnadsbæreren, blir  Standard indirekte tilvirkningskostnad = Standard tid * Standardsats for de indirekte kostnader per tidsenhet  Avdelingsvis standardsats = Budsjetterte normale indirekte tilvirkningskostnader Budsjettert normalt fordelingsgrunnlag/aktivitetsnivå  Fordelingsgrunnlaget er normalt arbeidstimer og maskintimer = kostnadsdriveren

14 14 Standarder benyttes i både i selvkost og bidragskalkulasjon  Selvkostregnskapet:  I tillegg til direkte standarder, standardsatser for de indirekte kostnader, både variable og faste  Bidragsregnskapet:  I tillegg til direkte standarder, standardsatser for de indirekte variable kostnader  For å øke informasjonsverdien i avviksanalysen utarbeides det standardsatser for de variable og faste indirekte kostnadene hver for seg

15 15 Standardkalkylen for de variable kostnadene  Dersom det ble tilvirket 500 enheter av Produkt X i siste periode, hva ble standard mengde og tid for tilvirkningen?  Og de variable standardkostnadene?

16 16 Standardkost  Driftsregnskapet ført etter standardkost viser hva kostnadene skulle ha vært når periodens virkelige produksjonsvolum er beregnet på basis av standard mengde/tid og standard pris/sats Standard Virkelig Avvik Direkte materialer kr 76 625 kr 74 500 kr 2 125 Direkte lønn kr 117 000 kr 119 000 kr - 2 000 Indirekte variable kostnader kr 15 000 kr 14 500 kr 500

17 17 Prisavvik: Rapport fra innkjøpsavdelingen (1) (2)(3)(4)(5) Råmaterial-KvantumStandardVirkelig Forskjell Totalt Kommentarer typeinnkjøptprisprisi prisprisavvik Råvare X1 000 kgkr 15,00kr 15,50kr 0,50- 500 Kostbar frakt Råvare X1 600 kgkr 15,00kr 16,00kr 1,00 - 1 600 Prisen er på vei opp  Årsaker til prisavvik  Størrelse på innkjøpskvantum  Transportmetode  Rabatter (kvantum, betaling, o.l) Avviksanalyse materialavvik  Rush ordrer  Råvarens kvalitet  Prisendringer

18 18 Mengdeavvik Rapport fra produksjonsavdelingen  Årsaker til mengdeavvik:  Maskinproblemer  Dårlig kvalitet på råmaterialer  Ansatte under opplæring  Utilstrekkelig operativ ledelse (1)(2)(3)(4)(5) Råmaterial-StandardStandardVirkeligForskjellTotalt mengde-Kommentarer typeprismengdemengdei mengdeavvik i kr Råvare Xkr 15,002 520 kg2 600 kg80 kgkr - 1 200Innkjørings- problemer

19 19 Lønnssatsavvik Rapport fra produksjonsavdelingen  Årsaker til lønnssatsavvik:  Uventede økninger i tariffert lønn (sentrale og/eller lokale forhandlinger  Personlige tillegg  Innføring av lokale ubekvemstillegg  Overtid  Bruk av høyere betalte ansatte i arbeide normalt utført av lavere betalte (faglærte - ufaglærte)  Vanligvis små lønnssatsavvik (1)(2)(3)(4)(5) Lønns-VirkeligStandardVirkeligForskjellTotalt lønns-Kommentarer kategori tidlønnssats lønnssats i lønnsats avvik i kr Lokale forhand- Fagarbeider X2 500 tkr 30,00kr 30,50kr 0,50kr - 1 250 linger ga kr 0,50 i tillegg fra 01.01.20x6

20 20 Tidsavvik Rapport fra produksjonsavdelingen  Årsaker til tidsavvik:  Mange nye ansatte under opplæring  Dårlige råmaterialer (behov for ekstra foredling)  Maskinhavarier  Nedslitt utstyr  Korte serier/mye omstilling  Utilstrekkelig/dårlig operativ ledelse  Dårlig moral hos de ansatte  Høyt korttidsfravær Avdeling 1(1)(2)(3)(4)(5) Lønnskategori Standard Standard VirkeligForskjellTotalt tids-Kommentarer lønnssats tid tid i tid avvik i kr Fagarbeidere 1kr 30,002 500 t 2 500 t 100 tkr + 3 000 Stor serie, lite omstillingstid

21 21 Variable kostnader  Direkte materialer  Kalkylene påvirkes av  riktig kvalitet  produksjonsforbedringer  antall tilgjengelige leverandører  relasjoner leverandør - bedrift  betalingsbetingelser  bedriftens risikoprofil  sammenhengen pris-og ordrestørrelse  transportmetoder - transportmengder per ordre  emballering

22 22 Budsjettert produksjon (produksjonsplanen) - IB råvarer + UB råvarer = Budsjettert innkjøp Innkjøpsbudsjettet


Laste ned ppt "1 Forskjellen mellom normalkost og standardkost  Normalkalkulasjon baseres på virkelige direkte kostnader + en norm for de indirekte kostnader  Det er."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google