Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 8 Produktkalkulasjon Prinsipper og metoder •Læringsmål: –Identifisere direkte og indirekte kostnader. –Sette opp og forklare selvkostkalkyle.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 8 Produktkalkulasjon Prinsipper og metoder •Læringsmål: –Identifisere direkte og indirekte kostnader. –Sette opp og forklare selvkostkalkyle."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 8 Produktkalkulasjon Prinsipper og metoder •Læringsmål: –Identifisere direkte og indirekte kostnader. –Sette opp og forklare selvkostkalkyle. –Selvkostkalkyle etter divisjons- og ekvivalenskalkulasjon. –Selvkostkalkyle etter tilleggskalkulasjon. –Sette opp bidragskalkyle. –Sammenligne bidrags- og selvkostkalkyler. Rasmus RasmussenBØK100 Bedriftsøkonomi 1 1

2 Formålet med produktkalkyler Produktets enhetskostnad danner utgangspunktet for bedriftens produkt- kalkyle for: •Fastsettelse av produktets pris. – Dekker totalt dekningsbidrag totale faste kostnader og ønsket fortjeneste? •Lønnsomhetsvurderinger. •Lagervurderinger og resultatberegninger. Rasmus RasmussenBØK100 Bedriftsøkonomi 1 2

3 Forkalkyler og etterkalkyler •Forkalkyler. – Formålet er å beregne hva et produkt eller en ordre forventes å koste før tilbud gis eller produksjon settes i gang. •Etterkalkyler. – Formålet er å vise hva som virkelig skjedde. Rasmus RasmussenBØK100 Bedriftsøkonomi 1 3

4 Direkte kostnader •Kostnadsarter som er av vesentlig størrelse og som kan knyttes direkte til produktet: – Direkte materialer – Direkte lønn •De direkte kostnader er i vår drøfting å betrakte som variable kostnader. Rasmus RasmussenBØK100 Bedriftsøkonomi 1 4

5 Indirekte kostnader •Indirekte kostnader er alle de andre kostnadene i tilvirkningsavdelingene som ikke kan knyttes direkte til produktet eller er uvesentlige i størrelse: – Indirekte materialkostnader – Indirekte lønnskostnader • Indirekte kostnader omfatter både variable og faste kostnader. Rasmus RasmussenBØK100 Bedriftsøkonomi 1 5

6 Selvkostkalkylen Rasmus RasmussenBØK100 Bedriftsøkonomi 1 6 Direkte materialerVK +Direkte lønnVK +Indirekte tilvirkningskostnaderVK + FK =Tilvirkningskost +SalgskostnaderVK + FK +AdministrasjonskostnaderVK + FK =Selvkost(Totale kostnader) +Fortjeneste =Salgspris

7 Indirekte tilvirkningskostnader: •materialhåndteringskostnader •indirekte materialer •indirekte lønnskostnader, inkl. sos. kostnader •lokalkostnader for produksjonsavdelingene •avskrivninger på maskiner og inventar •reparasjon og vedlikehold •renter på kapital investert i maskiner og utstyr •elektrisk kraft Rasmus RasmussenBØK100 Bedriftsøkonomi 1 7

8 Kalkylemetoder etter selvkostmetoden •Divisjonskalkulasjon •Ekvivalenskalkulasjon •Tilleggskalkulasjon Rasmus RasmussenBØK100 Bedriftsøkonomi 1 8

9 Divisjonskalkulasjon •Passer for bedrifter som produserer ett produkt eller har en ensartet produksjonsprosess. •Meget enkel metode, kostnad per enhet finnes ved å dividere totalkostnader med produsert kvantum: Rasmus RasmussenBØK100 Bedriftsøkonomi 1 9

10 Divisjonskalkyle, eksempel Produksjonskvantum: 200 000 enheter Rasmus RasmussenBØK100 Bedriftsøkonomi 1 10

11 Ekvivalenskalkulasjon •Benyttes når bedriften fremstiller flere produkter basert på samme innsatsfaktorer og samme produksjonsprosess, men hvor innsatsfaktorenes sammensetning varierer fra produkt til produkt. •Mengdene som går med i de forskjellige produktene regnes om til en felles benevning slik av de kan sammenlignes: – Ekvivalensenheter Rasmus RasmussenBØK100 Bedriftsøkonomi 1 11

12 Eksempel - ekvivalens •En bedrift produserte 100 000 murstein og 200 000 takstein med samme innsatsfaktorer. •En takstein krever: –40 % av råvarer som går med til murstein –60 % av direkte lønn som går med til murstein –50 % av indirekte tilvirkningskostnader Rasmus RasmussenBØK100 Bedriftsøkonomi 1 12

13 Totale kostnader Salg og adm. utgjør 300/890 = 33 % av tilvirkningskost Rasmus RasmussenBØK100 Bedriftsøkonomi 1 13

14 Ekvivalenstall Rasmus RasmussenBØK100 Bedriftsøkonomi 1 14 Takstein krever: 40% av råvarer, 60% av direkte lønn og 50% av indirekte tilvirkningskostnader, i forhold til takstein. Ekvivalenstall gjør det mulig å omregne ulike enheter (murstein, takstein) til sammenlignbare tall (ekvivalensenheter). Ekvivalensmengde = Mengde * Ekvivalenstall.

15 Ekvivalenskalkyle Rasmus RasmussenBØK100 Bedriftsøkonomi 1 15 Mengde100000200000EkvivalensenheterEkvivalenskalkyle TotalEkvivalenstallMengdeKostnadEnhetskostnad kostnadMursteinTaksteintotaltpr enhetMursteinTakstein Direkte materialer27000010,4180000 1,50 0,60 Direkte lønn22000010,6220000 1,00 0,60 Indirekte tilvirkningskostnader40000010,5200000 2,00 1,00 Tilvirkningskost890000 4,50 2,20 Salgs- og adm. kostnad (S&A)300000S&A i forhold til tilvirkningskost33,71 % 1,50 0,75 Selvkost1190000 6,00 2,95 Kostnad pr enhet = Total kostnad / Menge totalt Tilleggessats S&A = S&A Kostnad / Tilvirkningskost Ekvivalenskalkyle = Kostnad pr enhet * Ekvivalenstall

16 Tilleggskalkulasjon •Mer vanlig i praksis enn divisjons- og ekvivalenskalkulasjon. •Direkte kostnader henføres direkte til det gjeldende produkt eller ordre, mens indirekte kostnader belastes etter fordelingsnøkler. •Nøkkelbegreper: –Kostnadsgruppe: Hvor kostnadene oppstår/registreres (avdelinger eller arbeidssteder). –Kalkyleobjekt: Bedriftens produkter eller ordrer i vår drøfting. Rasmus RasmussenBØK100 Bedriftsøkonomi 1 16

17 Tilleggskalkulasjon Rasmus RasmussenBØK100 Bedriftsøkonomi 1 17 Direkte kostnader Indirekte kostnader Produkt/ordre Direkte henføring Avdelingsvise tillegg

18 Fordeling av kostnader •De indirekte kostnader varierer normalt med forskjellige typer aktivitetsmål ­ kostnadsdrivere: – direkte materialforbruk er aktivitetsmålet som materialhånderingskostnadene varierer med. – maskintimer er aktivitetsmålet som reparasjon og vedlikehold varierer med. – arbeidstimer eller direkte lønn er aktivitetsmålet som indirekte lønnskostnader varierer med. Rasmus RasmussenBØK100 Bedriftsøkonomi 1 18

19 Avdelingsvise tilleggssatser - selvkost •I selvkostkalkulasjon fordeles de indirekte kostnader på bedriftens avdelinger iht. hvor kostnadene er oppstått. •Summen av de indirekte kostnader per avdeling regnes ut som et prosent- eller kronetillegg av et forutbestemt fordelingsgrunnlag i avdelingen. •Avdelingsvis tilleggssats = Indirekte kostnader forbrukt i avdelingen Fordelingsgrunnlaget Rasmus RasmussenBØK100 Bedriftsøkonomi 1 19

20 Fordelingsgrunnlag •Indirekte materialkostnader –direkte materialforbruk •Indirekte tilvirkningskostnader –maskintimer –arbeidstimer •Indirekte salg- og adm. kostnader –tilvirkningskost Rasmus RasmussenBØK100 Bedriftsøkonomi 1 20

21 Eksempel - materialforvaltning •Materialforvaltningskostnader er i en periode 60 000, mens direkte materialkostnader er 600 000. •Tilleggssats 60 000/600 000 = 10 %. •Hvis et produkt krever 20 000 i materialkostnader, skal det også belastes 2 000 i materialforvaltning. Rasmus RasmussenBØK100 Bedriftsøkonomi 1 21

22 Kalkyleoppsett - tilleggskalkyle Rasmus RasmussenBØK100 Bedriftsøkonomi 1 22

23 Eksempel Rasmus RasmussenBØK100 Bedriftsøkonomi 1 23

24 Beregning av tilleggssatser for indirekte kostnader •Materialavdelingen –Materialtillegget skal innkalkuleres som et prosenttillegg på direkte materialer •Maskinavdelingen og monteringsavdelingen –De indirekte kostnadene skal innkalkuleres som et kronetillegg på medgåtte maskintimer •Salg og adm. avdeling –De indirekte kostnadene skal innkalkuleres som et prosenttillegg på tilvirkningskost Rasmus RasmussenBØK100 Bedriftsøkonomi 1 24

25 Etterkalkyle •Ett av produktene som ble produsert forrige kvartal hadde en pris på kr. 1 950,-. •Ressursbruket pr. enhet var: –Materialavdelingen:Kr. 300,- –Maskinavdelingen: 2 maskintimer – 2,5 arbeidstimer –Monteringsavdelingen:0,5 timer •Timelønnen er kr. 250,- •Var produktet lønnsomt? Rasmus RasmussenBØK100 Bedriftsøkonomi 1 25

26 AvdelingSatsGrunnlagKostnadSum Materialavdeling Direkte material kr 300,00 Indirekte kostnad10 % kr 300,00kr 30,00 Materialkost kr 330,00 Maskinavdeling Direkte lønn2,5 kr 250,00 kr 625,00 Indirekte kostnad2 kr 200,00 kr 400,00 kr 1 025,00 Monteringsavdeling Direkte lønn0,5 kr 250,00 kr 125,00 Indirekte kostnad0,5 kr 35,00 kr 17,50 kr 142,50 Foredlingskost kr 1 167,50 Tilvirkningskost kr 1 497,50 Salgs&adm avdeling20,00 % kr 1 497,50 kr 299,50 Selvkost kr 1 797,00 Fortjeneste kr 153,00 Salgspris kr 1 950,00 Etterkalkyle - Produktkalkyle Rasmus RasmussenBØK100 Bedriftsøkonomi 1 26 10% av direkte material Kr. 200,- pr. maskintime Kr. 35,- pr. arbeidstime 20,00% av tilvirkningskost

27 Tilleggskalkulasjon - bidragsmetoden Direkte kostnader Kostnads- bærer tilknytning Direkte kostnads- iht. fordelings- Kostnadsfordeling grunnlag Indirektevariablekostnader Periodekostnader (Bedriftensdriftsuavhengige (faste) kostnader) Rasmus RasmussenBØK100 Bedriftsøkonomi 1 27 fasteIndirektekostnader

28 Bidragskalkylen Rasmus RasmussenBØK100 Bedriftsøkonomi 1 28 Direkte materialerVK +Direkte lønnVK +Indirekte variable tilvirkningskostnaderVK = Tilvirkningsmerkost VK +Variable salgs & administrasjonskostnaderVK = Salgsmerkost VK +Dekningsbidrag =Salgspris Dekningsbidraget skal dekke faste kostnader

29 Avdelingsvise tilleggssatser - bidragskalkulasjon Rasmus RasmussenBØK100 Bedriftsøkonomi 1 29

30 Indirekte variable kostnader Rasmus RasmussenBØK100 Bedriftsøkonomi 1 30

31 Tilleggskalkulasjon - Bidragsmetoden Rasmus RasmussenBØK100 Bedriftsøkonomi 1 31

32 Etterkalkyle - Bidragsmetoden Rasmus RasmussenBØK100 Bedriftsøkonomi 1 32 5,00% av direkte material Kr. 38,- pr. maskintime Kr. 14,- pr. arbeidstime 2,00% av tilvirkningsmerkost

33 Bidragsmetode - Selvkostmetode •Selvkostmetoden fordeler alle indirekte kostnader (både faste og variable) på det enkelte produkt. •Bidragsmetoden fordeler kun de variable indirekte kostnadene på produktene. •Full kostnadsfordeling (selvkostmetoden) kan benyttes i etterkalkyler for å fordele lønnsomhet/tap, verdier av lagerbeholdninger, etc. •Vilkårlig fordeling av faste kostnader kan ikke benyttes til beslutningsformål: •Kun kostnader og inntekter som blir påvirket av en beslutning er relevant. •Bidragsmetoden kan benyttes også i forkalkyler (til beslutninger): •Endringen i totalt dekningsbidrag må dekke endringen i totale faste kostnader. Rasmus RasmussenBØK100 Bedriftsøkonomi 1 33


Laste ned ppt "Kapittel 8 Produktkalkulasjon Prinsipper og metoder •Læringsmål: –Identifisere direkte og indirekte kostnader. –Sette opp og forklare selvkostkalkyle."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google