Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 8 Produktkalkulasjon Prinsipper og metoder

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 8 Produktkalkulasjon Prinsipper og metoder"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 8 Produktkalkulasjon Prinsipper og metoder
Læringsmål: Identifisere direkte og indirekte kostnader. Sette opp og forklare selvkostkalkyle. Selvkostkalkyle etter divisjons- og ekvivalenskalkulasjon. Selvkostkalkyle etter tilleggskalkulasjon. Sette opp bidragskalkyle. Sammenligne bidrags- og selvkostkalkyler. Rasmus Rasmussen BØK100 Bedriftsøkonomi 1

2 Formålet med produktkalkyler
Produktets enhetskostnad danner utgangspunktet for bedriftens produkt-kalkyle for: Fastsettelse av produktets pris. Dekker totalt dekningsbidrag totale faste kostnader og ønsket fortjeneste? Lønnsomhetsvurderinger. Lagervurderinger og resultatberegninger. Rasmus Rasmussen BØK100 Bedriftsøkonomi 1

3 Forkalkyler og etterkalkyler
Formålet er å beregne hva et produkt eller en ordre forventes å koste før tilbud gis eller produksjon settes i gang. Etterkalkyler. Formålet er å vise hva som virkelig skjedde. Rasmus Rasmussen BØK100 Bedriftsøkonomi 1

4 Direkte kostnader Kostnadsarter som er av vesentlig størrelse og som kan knyttes direkte til produktet: Direkte materialer Direkte lønn De direkte kostnader er i vår drøfting å betrakte som variable kostnader. Rasmus Rasmussen BØK100 Bedriftsøkonomi 1

5 Indirekte kostnader Indirekte kostnader er alle de andre kostnadene i tilvirkningsavdelingene som ikke kan knyttes direkte til produktet eller er uvesentlige i størrelse: Indirekte materialkostnader Indirekte lønnskostnader Indirekte kostnader omfatter både variable og faste kostnader. Rasmus Rasmussen BØK100 Bedriftsøkonomi 1

6 Selvkostkalkylen Direkte materialer VK + Direkte lønn
Indirekte tilvirkningskostnader VK + FK = Tilvirkningskost Salgskostnader Administrasjonskostnader Selvkost (Totale kostnader) Fortjeneste Salgspris Rasmus Rasmussen BØK100 Bedriftsøkonomi 1

7 Indirekte tilvirkningskostnader:
materialhåndteringskostnader indirekte materialer indirekte lønnskostnader, inkl. sos. kostnader lokalkostnader for produksjonsavdelingene avskrivninger på maskiner og inventar reparasjon og vedlikehold renter på kapital investert i maskiner og utstyr elektrisk kraft Rasmus Rasmussen BØK100 Bedriftsøkonomi 1

8 Kalkylemetoder etter selvkostmetoden
Divisjonskalkulasjon Ekvivalenskalkulasjon Tilleggskalkulasjon Rasmus Rasmussen BØK100 Bedriftsøkonomi 1

9 Divisjonskalkulasjon
Passer for bedrifter som produserer ett produkt eller har en ensartet produksjonsprosess. Meget enkel metode, kostnad per enhet finnes ved å dividere totalkostnader med produsert kvantum: Rasmus Rasmussen BØK100 Bedriftsøkonomi 1

10 Divisjonskalkyle, eksempel Produksjonskvantum: 200 000 enheter
Rasmus Rasmussen BØK100 Bedriftsøkonomi 1

11 Ekvivalenskalkulasjon
Benyttes når bedriften fremstiller flere produkter basert på samme innsatsfaktorer og samme produksjonsprosess, men hvor innsatsfaktorenes sammensetning varierer fra produkt til produkt. Mengdene som går med i de forskjellige produktene regnes om til en felles benevning slik av de kan sammenlignes: Ekvivalensenheter Rasmus Rasmussen BØK100 Bedriftsøkonomi 1

12 Eksempel - ekvivalens En bedrift produserte murstein og takstein med samme innsatsfaktorer. En takstein krever: 40 % av råvarer som går med til murstein 60 % av direkte lønn som går med til murstein 50 % av indirekte tilvirkningskostnader Rasmus Rasmussen BØK100 Bedriftsøkonomi 1

13 Totale kostnader Salg og adm. utgjør 300/890 = 33 % av tilvirkningskost Rasmus Rasmussen BØK100 Bedriftsøkonomi 1

14 Ekvivalenstall Mengde 100000 200000 Total Ekvivalenstall Ekvivalensmengde Kostnadsart kostnad Murstein Takstein totalt Direkte materialer 270000 1 0,4 80000 180000 Direkte lønn 220000 0,6 120000 Indirekte tilvirkningskostnader 400000 0,5 Takstein krever: 40% av råvarer, 60% av direkte lønn og 50% av indirekte tilvirkningskostnader, i forhold til takstein. Ekvivalenstall gjør det mulig å omregne ulike enheter (murstein, takstein) til sammenlignbare tall (ekvivalensenheter). Ekvivalensmengde = Mengde * Ekvivalenstall. Rasmus Rasmussen BØK100 Bedriftsøkonomi 1

15 Ekvivalenskalkyle Kostnad pr enhet = Total kostnad / Menge totalt
Mengde 100000 200000 Ekvivalensenheter Ekvivalenskalkyle Total Ekvivalenstall Kostnad Enhetskostnad kostnad Murstein Takstein totalt pr enhet Direkte materialer 270000 1 0,4 180000 1,50 0,60 Direkte lønn 220000 0,6 1,00 Indirekte tilvirkningskostnader 400000 0,5 2,00 Tilvirkningskost 890000 4,50 2,20 Salgs- og adm. kostnad (S&A) 300000 S&A i forhold til tilvirkningskost 33,71 % 0,75 Selvkost 6,00 2,95 Kostnad pr enhet = Total kostnad / Menge totalt Tilleggessats S&A = S&A Kostnad / Tilvirkningskost Ekvivalenskalkyle = Kostnad pr enhet * Ekvivalenstall Rasmus Rasmussen BØK100 Bedriftsøkonomi 1

16 Tilleggskalkulasjon Nøkkelbegreper:
Mer vanlig i praksis enn divisjons- og ekvivalenskalkulasjon. Direkte kostnader henføres direkte til det gjeldende produkt eller ordre, mens indirekte kostnader belastes etter fordelingsnøkler. Nøkkelbegreper: Kostnadsgruppe: Hvor kostnadene oppstår/registreres (avdelinger eller arbeidssteder). Kalkyleobjekt: Bedriftens produkter eller ordrer i vår drøfting. Rasmus Rasmussen BØK100 Bedriftsøkonomi 1

17 Tilleggskalkulasjon Direkte henføring Direkte kostnader Produkt/ordre
Indirekte kostnader Avdelingsvise tillegg Rasmus Rasmussen BØK100 Bedriftsøkonomi 1

18 Fordeling av kostnader
De indirekte kostnader varierer normalt med forskjellige typer aktivitetsmål ­ kostnadsdrivere: direkte materialforbruk er aktivitetsmålet som materialhånderingskostnadene varierer med. maskintimer er aktivitetsmålet som reparasjon og vedlikehold varierer med. arbeidstimer eller direkte lønn er aktivitetsmålet som indirekte lønnskostnader varierer med. Rasmus Rasmussen BØK100 Bedriftsøkonomi 1

19 Avdelingsvise tilleggssatser - selvkost
I selvkostkalkulasjon fordeles de indirekte kostnader på bedriftens avdelinger iht. hvor kostnadene er oppstått. Summen av de indirekte kostnader per avdeling regnes ut som et prosent- eller kronetillegg av et forutbestemt fordelingsgrunnlag i avdelingen. Avdelingsvis tilleggssats = Indirekte kostnader forbrukt i avdelingen Fordelingsgrunnlaget Rasmus Rasmussen BØK100 Bedriftsøkonomi 1

20 Fordelingsgrunnlag Indirekte materialkostnader
direkte materialforbruk Indirekte tilvirkningskostnader maskintimer arbeidstimer Indirekte salg- og adm. kostnader tilvirkningskost Rasmus Rasmussen BØK100 Bedriftsøkonomi 1

21 Eksempel - materialforvaltning
Materialforvaltningskostnader er i en periode , mens direkte materialkostnader er Tilleggssats / = 10 %. Hvis et produkt krever i materialkostnader, skal det også belastes i materialforvaltning. Rasmus Rasmussen BØK100 Bedriftsøkonomi 1

22 Kalkyleoppsett - tilleggskalkyle
Rasmus Rasmussen BØK100 Bedriftsøkonomi 1

23 Eksempel Kostnadsart Material avdeling Maskin avdeling
Montasje avdeling Salg&adm avdeling Sum kostnader Direkte materialer Direkte lønn Sum direkte kostnader Indirekte lønn 40 000 80 000 Driftsmateriell 10 000 60 000 20 000 Energikostnader Rep og vedlikehold 8 000 96 000 16 000 Kontorholdskostnader 2 000 4 000 Salgskostnader Husleie 99 000 Finanskostnader 30 000 Avskrivninger 50 000 Sum indirekte kostnader Rasmus Rasmussen BØK100 Bedriftsøkonomi 1

24 Beregning av tilleggssatser for indirekte kostnader
Materialavdelingen Materialtillegget skal innkalkuleres som et prosenttillegg på direkte materialer Maskinavdelingen og monteringsavdelingen De indirekte kostnadene skal innkalkuleres som et kronetillegg på medgåtte maskintimer Salg og adm. avdeling De indirekte kostnadene skal innkalkuleres som et prosenttillegg på tilvirkningskost Rasmus Rasmussen BØK100 Bedriftsøkonomi 1

25 Etterkalkyle Ett av produktene som ble produsert forrige kvartal hadde en pris på kr ,-. Ressursbruket pr. enhet var: Materialavdelingen: Kr. 300,- Maskinavdelingen: 2 maskintimer 2,5 arbeidstimer Monteringsavdelingen: 0,5 timer Timelønnen er kr. 250,- Var produktet lønnsomt? Rasmus Rasmussen BØK100 Bedriftsøkonomi 1

26 Etterkalkyle - Produktkalkyle
Avdeling Sats Grunnlag Kostnad Sum Materialavdeling Direkte material kr ,00 Indirekte kostnad 10 % kr ,00 kr ,00 Materialkost kr ,00 kr ,00 Maskinavdeling Direkte lønn 2,5 kr ,00 kr ,00 2 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Monteringsavdeling 0,5 kr ,00 kr ,00 kr ,50 kr ,50 kr ,50 Foredlingskost kr ,50 kr ,50 Tilvirkningskost kr ,50 Salgs&adm avdeling 20,00 % kr ,50 kr ,50 Selvkost kr ,00 Fortjeneste kr ,00 Salgspris kr ,00 10% av direkte material Kr. 200,- pr. maskintime Kr. 35,- pr. arbeidstime 20,00% av tilvirkningskost Rasmus Rasmussen BØK100 Bedriftsøkonomi 1

27 Tilleggskalkulasjon - bidragsmetoden
Kostnads- bærer tilknytning Direkte kostnads- Direkte kostnader iht. fordelings- Kostnadsfordeling grunnlag Indirekte variable kostnader faste Indirekte kostnader Periodekostnader (Bedriftens driftsuavhengige (faste) kostnader) Rasmus Rasmussen BØK100 Bedriftsøkonomi 1

28 Bidragskalkylen Direkte materialer VK + Direkte lønn
Indirekte variable tilvirkningskostnader = Tilvirkningsmerkost Variable salgs & administrasjonskostnader Salgsmerkost Dekningsbidrag Salgspris Dekningsbidraget skal dekke faste kostnader Rasmus Rasmussen BØK100 Bedriftsøkonomi 1

29 Avdelingsvise tilleggssatser - bidragskalkulasjon
Rasmus Rasmussen BØK100 Bedriftsøkonomi 1

30 Indirekte variable kostnader
Kostnadsart Material avdeling Maskin avdeling Montasje avdeling Salg&adm avdeling Sum kostnader Direkte materialer Direkte lønn Sum direkte kostnader Indirekte lønn 40 000 80 000 Driftsmateriell 10 000 60 000 20 000 Energikostnader Rep og vedlikehold 8 000 96 000 16 000 Kontorholdskostnader 2 000 4 000 Salgskostnader Husleie 99 000 Finanskostnader 30 000 Avskrivninger 50 000 Sum indirekte kostnader Derav: Variable kostnader 96 050 Faste kostnader Rasmus Rasmussen BØK100 Bedriftsøkonomi 1

31 Tilleggskalkulasjon - Bidragsmetoden
Material avdeling Maskin avdeling Montasje avdeling Salg&adm avdeling Direkte kostnader Direkte kostnader Indirekte variable kostnader 60 000 Tilvirkningsmerkost 96 050 Salgsmerkost Driftsinntekter Dekningsbidrag Faste kostnader Resultat Direkte material Maskin timer Arbeids timer Tilvirknings merkost Aktivitetsnivå 3 850 8 000 Sum indirekte kostnader Tilleggssats 5,00 % 38,00 14,00 2,00 % Rasmus Rasmussen BØK100 Bedriftsøkonomi 1

32 Etterkalkyle - Bidragsmetoden
Avdeling Sats Grunnlag Kostnad Sum Materialavdeling Direkte material 300,00 Indirekte variable 5,00 % 15,00 Materialkost 315,00 Maskinavdeling Direkte lønn 2,5 250,00 625,00 2 38,00 76,00 701,00 Monteringsavdeling 0,5 125,00 14,00 7,00 132,00 Foredlingskost 833,00 Tilvirkningsmerkost 1 148,00 Variable salgs&adm 2,00 % 23,00 Salgsmerkost 1 171,00 Dekningsbidrag 779,00 Salgspris 1 950,00 5,00% av direkte material Kr. 38,- pr. maskintime Kr. 14,- pr. arbeidstime 2,00% av tilvirkningsmerkost Rasmus Rasmussen BØK100 Bedriftsøkonomi 1

33 Bidragsmetode - Selvkostmetode
Selvkostmetoden fordeler alle indirekte kostnader (både faste og variable) på det enkelte produkt. Bidragsmetoden fordeler kun de variable indirekte kostnadene på produktene. Full kostnadsfordeling (selvkostmetoden) kan benyttes i etterkalkyler for å fordele lønnsomhet/tap, verdier av lagerbeholdninger, etc. Vilkårlig fordeling av faste kostnader kan ikke benyttes til beslutningsformål: Kun kostnader og inntekter som blir påvirket av en beslutning er relevant. Bidragsmetoden kan benyttes også i forkalkyler (til beslutninger): Endringen i totalt dekningsbidrag må dekke endringen i totale faste kostnader. Rasmus Rasmussen BØK100 Bedriftsøkonomi 1


Laste ned ppt "Kapittel 8 Produktkalkulasjon Prinsipper og metoder"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google