Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 2: Investeringsanalyse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 2: Investeringsanalyse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 2: Investeringsanalyse
Trinn i investeringsanalyse Budsjettering av kontantstrøm Arbeidskapitalbehov Kontantstrøm over levetiden Gjennomgangseksempler AS Trevare AS Skipsverft

2 Grunnbegreper: Investeringstyper
Investeringer Realinvesteringer Bygg og maskiner Transportmidler (biler) Varelager Finansinvesteringer Kjøp av aksjer og obligasjoner Bankinnskudd Andre verdipapirer Immaterielle investeringer Forskning og utvikling Utdanning Sosiale investeringer

3 Trinn i investeringsanalyse
Valg av strategi for bedriften Søk etter investeringsmuligheter Grovvurdering av alternativer Budsjetter kontantstrøm for hvert prosjekt Rangering av investeringsprosjekter Forkast ulønnsomme prosjekter Valg av investeringsalternativ Etterkontroll og evaluering

4 Budsjettering av kontantstrøm
I investeringsanalysen er det sentralt å budsjettere prosjektets kontantstrøm. Definisjon av prosjektets kontantstrøm: innbetalinger – utbetalinger dvs. det som er til disposisjon for kapitaleierne (eiere av egenkapital og fremmedkapital). Betalinger til kapitaleiere (avdrag, renter og utbytte) skal ikke med i prosjektets kontantstrøm. Det mest tidkrevende arbeide med investeringsanalyser er ofte budsjetteringsdelen av prosjektets kontantstrøm. Ofte vil justere regnskapstall for å finne kontantstrøm.

5 Resultat og kontantstrøm
Vi starter ofte med regnskapsmessig overskudd når prosjektets kontantstrøm beregnes. Prosjektets kontantstrøm er ikke det samme som overskudd, delvis på grunn av: Enkelte kostnader er ikke betalbare (avskrivninger) Tidsavgrensningsproblemer. Gjeldsrenter og andre betalinger til kapitaleiere skal ikke tas med i et prosjekts kontantstrøm.

6 Budsjettering av kontantstrøm
Start med regnskapsmessig driftsresultat, legg til avskrivninger og korriger for endringer i arbeidskapitalen:

7 Kontantstrøm To grupper gjør krav på kontantstrømmen, nemlig egenkapitaleierne og eiere av fremmedkapitalen (långivere) Eierne mottar hva som står tilbake etter at långiverne har fått sine kontraktfestede krav dekket

8 Arbeidskapitalbehov Arbeidskapitalbehov og endringer i arbeidskapitalen over tid kan beregnes med likviditetsbudsjett eller ut fra balansebudsjett. Det bindes kapital for eksempel til materialer og produksjonskostnader i produksjonsprosessen. Vi skal se på et eksempel på hvordan arbeidskapitalbehovet kan beregnes i en produksjonsbedrift

9 Eksempel: AS Trevare Nytt prosjekt – investeringsutgift kr , restverdi , levetid 5 år Årlig salgsvolum (enheter): År 1: År 2: År 3: År 4: År 5: 1 900

10 AS Trevare - produktkalkyle
Faste produksjonskostnader øker med kr pr. år, og faste salg og adm. kostnader øker med kr pr. år

11 AS Trevare – produksjonsprosess med videre
Produksjonen starter i august, produksjonstid er 1 måned. I august kjøpes det inn råvarer for 2 måneders behov Leverandørkreditt er 1 måned Produksjonen starter gradvis, full produksjon fra september måned I september produseres kun for lager, salget starter i oktober Kundekredittid er 3 måneder Råvarene tilsettes straks produksjonen starter Lønnskostnadene påløper jevnt i oppstartmåneden (august) Faste kostnader påløper for fullt fra produksjonsstart av

12 AS Trevare - budsjettdata

13 AS Trevare - likviditetsbudsjett
Legg merke til at det maksimale likviditetsbehovet er kr

14 AS Trevare - balanseposter
Vi kan budsjettere kapitalbinding i ulike balanseposter Råvarer – vurderes til innkjøpspris (300) Varer i arbeid – vurderes til variabel tilvirkningskostnad ( /2) = 435 Ferdigvarer – vurderes til variabel tilvirkningskostnad ( ) = 570 Kundefordringer – vurderes til variabel tilvirkningskostnad i oppstartfasen (570)

15 AS Trevare, bindingstider

16 Arbeidskapital ved oppstart

17 Arbeidskapital over levetiden
Salgsvolumet var ikke konstant over levetiden. Økt salgsvolum betyr Økt råvarelager Økt lager av varer i arbeid Økt lager av ferdigvarer Økt kundefordring Økt leverandørgjeld Over levetiden må kundefordringene vurderes til salgsverdi for å finne korrekt kontantstrøm (kr 1 200)

18 Arbeidskapital over levetiden
Endringen i arbeidskapital legges til årets begynnelse – eller strengt tatt siste dag året før endringer skjer. Ved levetidens slutt frigjøres arbeidskapital til en verdi lik bokført verdi

19 AS Trevare – kontantstrøm over levetiden

20 Kontantstrøm over levetiden

21 Finansiering av prosjektet
Lån kr , 10 % rente Låneavdrag betales med kr pr. år over hele levetiden Renter er kr første året, og reduseres med kr pr. år Hva blir kontantstrømmen til eierne i løpet av levetiden?

22 Nærmere om kontantstrømbegrepet
Husk på følgende når kontantstrøm budsjetteres: Kun endringer i kontantstrøm som følge av et prosjekt, er relevant Påvirker salg av et produkt øvrig kontantstrøm? Tenk alltid alternativt – hva er alternativkost? Se bort fra allerede medgåtte kostnader (sunk cost) Pass på fordelte indirekte kostnader – er ofte ikke påvirket av prosjektet, og skal dermed ses bort fra

23 Eksempel: AS Skipsverft
Tilbud om salg av anleggsmidler for kr Anleggsmidler kjøpt for kr , bokført verdi er kr Vurderer å bygge 3 skip over tre år, salgsverdi kr pr. skip. Lønnskostnader kr første året, forventes å øke med 8 % pr. år. Hvis verftet legges ned, utbetales sluttpakke på kr til ansatte. Materialer til å bygge første skipet er på lager, kjøpt for kr Virkelig verdi kr , men vil kun oppnå kr ved salg. Økning i materialkostnader: 8 % pr år. Materialer kjøpes inn året før de brukes.

24 AS Skipsverft, forts. Andre årlige kostnader, hvor indirekte variable kostnader og fordelte faste kostnader vil øke med 10 % pr. år:

25 AS Skipsverft - kontantstrøm


Laste ned ppt "Kapittel 2: Investeringsanalyse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google