Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 2: Investeringsanalyse •Trinn i investeringsanalyse •Budsjettering av kontantstrøm –Arbeidskapitalbehov –Kontantstrøm over levetiden •Gjennomgangseksempler.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 2: Investeringsanalyse •Trinn i investeringsanalyse •Budsjettering av kontantstrøm –Arbeidskapitalbehov –Kontantstrøm over levetiden •Gjennomgangseksempler."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 2: Investeringsanalyse •Trinn i investeringsanalyse •Budsjettering av kontantstrøm –Arbeidskapitalbehov –Kontantstrøm over levetiden •Gjennomgangseksempler –AS Trevare –AS Skipsverft

2 Grunnbegreper: Investeringstyper Investeringer Realinvesteringer Bygg og maskiner Transportmidler (biler) Varelager Finansinvesteringer Kjøp av aksjer og obligasjoner Bankinnskudd Andre verdipapirer Immaterielle investeringer Forskning og utvikling Utdanning Sosiale investeringer

3 Trinn i investeringsanalyse Valg av strategi for bedriften Søk etter investeringsmuligheter Grovvurdering av alternativer Budsjetter kontantstrøm for hvert prosjekt Rangering av investeringsprosjekter Valg av investeringsalternativ Etterkontroll og evaluering Forkast ulønnsomme prosjekter

4 Budsjettering av kontantstrøm •I investeringsanalysen er det sentralt å budsjettere prosjektets kontantstrøm. •Definisjon av prosjektets kontantstrøm: innbetalinger – utbetalinger dvs. det som er til disposisjon for kapitaleierne (eiere av egenkapital og fremmedkapital). •Betalinger til kapitaleiere (avdrag, renter og utbytte) skal ikke med i prosjektets kontantstrøm. •Det mest tidkrevende arbeide med investeringsanalyser er ofte budsjetteringsdelen av prosjektets kontantstrøm. Ofte vil justere regnskapstall for å finne kontantstrøm.

5 Resultat og kontantstrøm •Vi starter ofte med regnskapsmessig overskudd når prosjektets kontantstrøm beregnes. •Prosjektets kontantstrøm er ikke det samme som overskudd, delvis på grunn av: –Enkelte kostnader er ikke betalbare (avskrivninger) –Tidsavgrensningsproblemer. –Gjeldsrenter og andre betalinger til kapitaleiere skal ikke tas med i et prosjekts kontantstrøm.

6 Budsjettering av kontantstrøm •Start med regnskapsmessig driftsresultat, legg til avskrivninger og korriger for endringer i arbeidskapitalen:

7 Kontantstrøm •To grupper gjør krav på kontantstrømmen, nemlig egenkapitaleierne og eiere av fremmedkapitalen (långivere) •Eierne mottar hva som står tilbake etter at långiverne har fått sine kontraktfestede krav dekket

8 Arbeidskapitalbehov •Arbeidskapitalbehov og endringer i arbeidskapitalen over tid kan beregnes med likviditetsbudsjett eller ut fra balansebudsjett. •Det bindes kapital for eksempel til materialer og produksjonskostnader i produksjonsprosessen. •Vi skal se på et eksempel på hvordan arbeidskapitalbehovet kan beregnes i en produksjonsbedrift

9 Eksempel: AS Trevare •Nytt prosjekt – investeringsutgift kr 2 200 000, restverdi 500 000, levetid 5 år •Årlig salgsvolum (enheter): –År 1: 2 000 År 2: 2 100 År 3: 2 100 År 4: 2 050 År 5: 1 900

10 AS Trevare - produktkalkyle Faste produksjonskostnader øker med kr 180 000 pr. år, og faste salg og adm. kostnader øker med kr 180 000 pr. år

11 AS Trevare – produksjonsprosess med videre •Produksjonen starter i august, produksjonstid er 1 måned. •I august kjøpes det inn råvarer for 2 måneders behov •Leverandørkreditt er 1 måned •Produksjonen starter gradvis, full produksjon fra september måned •I september produseres kun for lager, salget starter i oktober •Kundekredittid er 3 måneder •Råvarene tilsettes straks produksjonen starter •Lønnskostnadene påløper jevnt i oppstartmåneden (august) •Faste kostnader påløper for fullt fra produksjonsstart av

12 AS Trevare - budsjettdata

13 AS Trevare - likviditetsbudsjett Legg merke til at det maksimale likviditetsbehovet er kr 602 500

14 AS Trevare - balanseposter •Vi kan budsjettere kapitalbinding i ulike balanseposter –Råvarer – vurderes til innkjøpspris (300) –Varer i arbeid – vurderes til variabel tilvirkningskostnad (300 + 270/2) = 435 –Ferdigvarer – vurderes til variabel tilvirkningskostnad (300 + 270) = 570 –Kundefordringer – vurderes til variabel tilvirkningskostnad i oppstartfasen (570)

15 AS Trevare, bindingstider

16 Arbeidskapital ved oppstart

17 Arbeidskapital over levetiden •Salgsvolumet var ikke konstant over levetiden. Økt salgsvolum betyr –Økt råvarelager –Økt lager av varer i arbeid –Økt lager av ferdigvarer –Økt kundefordring –Økt leverandørgjeld •Over levetiden må kundefordringene vurderes til salgsverdi for å finne korrekt kontantstrøm (kr 1 200)

18 Arbeidskapital over levetiden Endringen i arbeidskapital legges til årets begynnelse – eller strengt tatt siste dag året før endringer skjer. Ved levetidens slutt frigjøres arbeidskapital til en verdi lik bokført verdi

19 AS Trevare – kontantstrøm over levetiden

20 Kontantstrøm over levetiden

21 Finansiering av prosjektet •Lån kr 1 000 000, 10 % rente •Låneavdrag betales med kr 200 000 pr. år over hele levetiden •Renter er kr 100 000 første året, og reduseres med kr 20 000 pr. år •Hva blir kontantstrømmen til eierne i løpet av levetiden?

22 Nærmere om kontantstrømbegrepet •Husk på følgende når kontantstrøm budsjetteres: –Kun endringer i kontantstrøm som følge av et prosjekt, er relevant –Påvirker salg av et produkt øvrig kontantstrøm? –Tenk alltid alternativt – hva er alternativkost? –Se bort fra allerede medgåtte kostnader (sunk cost) –Pass på fordelte indirekte kostnader – er ofte ikke påvirket av prosjektet, og skal dermed ses bort fra

23 Eksempel: AS Skipsverft •Tilbud om salg av anleggsmidler for kr 1 200 000. •Anleggsmidler kjøpt for kr 4 000 000, bokført verdi er kr 2 000 000. •Vurderer å bygge 3 skip over tre år, salgsverdi kr 2 500 000 pr. skip. •Lønnskostnader kr 1 320 000 første året, forventes å øke med 8 % pr. år. •Hvis verftet legges ned, utbetales sluttpakke på kr 1 320 000 til ansatte. •Materialer til å bygge første skipet er på lager, kjøpt for kr 800 000. Virkelig verdi kr 1 000 000, men vil kun oppnå kr 250 000 ved salg. Økning i materialkostnader: 8 % pr år. Materialer kjøpes inn året før de brukes.

24 AS Skipsverft, forts. •Andre årlige kostnader, hvor indirekte variable kostnader og fordelte faste kostnader vil øke med 10 % pr. år:

25 AS Skipsverft - kontantstrøm


Laste ned ppt "Kapittel 2: Investeringsanalyse •Trinn i investeringsanalyse •Budsjettering av kontantstrøm –Arbeidskapitalbehov –Kontantstrøm over levetiden •Gjennomgangseksempler."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google