Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 2: Investeringsanalyse •Trinn i investeringsanalyse •Budsjettering av kontantstrøm –Arbeidskapitalbehov –Kontantstrøm over levetiden •Gjennomgangseksempler.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 2: Investeringsanalyse •Trinn i investeringsanalyse •Budsjettering av kontantstrøm –Arbeidskapitalbehov –Kontantstrøm over levetiden •Gjennomgangseksempler."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 2: Investeringsanalyse •Trinn i investeringsanalyse •Budsjettering av kontantstrøm –Arbeidskapitalbehov –Kontantstrøm over levetiden •Gjennomgangseksempler –AS Trevare –AS Skipsverft

2 Grunnbegreper: Investeringstyper Investeringer Realinvesteringer Bygg og maskiner Transportmidler (biler) Varelager Finansinvesteringer Kjøp av aksjer og obligasjoner Bankinnskudd Andre verdipapirer Immaterielle investeringer Forskning og utvikling Utdanning Sosiale investeringer

3 Trinn i investeringsanalyse Valg av strategi for bedriften Søk etter investeringsmuligheter Grovvurdering av alternativer Budsjetter kontantstrøm for hvert prosjekt Rangering av investeringsprosjekter Valg av investeringsalternativ Etterkontroll og evaluering Forkast ulønnsomme prosjekter

4 Budsjettering av kontantstrøm •I investeringsanalysen er det sentralt å budsjettere prosjektets kontantstrøm. •Definisjon av prosjektets kontantstrøm: innbetalinger – utbetalinger dvs. det som er til disposisjon for kapitaleierne (eiere av egenkapital og fremmedkapital). •Betalinger til kapitaleiere (avdrag, renter og utbytte) skal ikke med i prosjektets kontantstrøm. •Det mest tidkrevende arbeide med investeringsanalyser er ofte budsjetteringsdelen av prosjektets kontantstrøm. Ofte vil justere regnskapstall for å finne kontantstrøm.

5 Resultat og kontantstrøm •Vi starter ofte med regnskapsmessig overskudd når prosjektets kontantstrøm beregnes. •Prosjektets kontantstrøm er ikke det samme som overskudd, delvis på grunn av: –Enkelte kostnader er ikke betalbare (avskrivninger) –Tidsavgrensningsproblemer. –Gjeldsrenter og andre betalinger til kapitaleiere skal ikke tas med i et prosjekts kontantstrøm.

6 Budsjettering av kontantstrøm •Start med regnskapsmessig driftsresultat, legg til avskrivninger og korriger for endringer i arbeidskapitalen:

7 Kontantstrøm •To grupper gjør krav på kontantstrømmen, nemlig egenkapitaleierne og eiere av fremmedkapitalen (långivere) •Eierne mottar hva som står tilbake etter at långiverne har fått sine kontraktfestede krav dekket

8 Arbeidskapitalbehov •Arbeidskapitalbehov og endringer i arbeidskapitalen over tid kan beregnes med likviditetsbudsjett eller ut fra balansebudsjett. •Det bindes kapital for eksempel til materialer og produksjonskostnader i produksjonsprosessen. •Vi skal se på et eksempel på hvordan arbeidskapitalbehovet kan beregnes i en produksjonsbedrift

9 Eksempel: AS Trevare •Nytt prosjekt – investeringsutgift kr , restverdi , levetid 5 år •Årlig salgsvolum (enheter): –År 1: År 2: År 3: År 4: År 5: 1 900

10 AS Trevare - produktkalkyle Faste produksjonskostnader øker med kr pr. år, og faste salg og adm. kostnader øker med kr pr. år

11 AS Trevare – produksjonsprosess med videre •Produksjonen starter i august, produksjonstid er 1 måned. •I august kjøpes det inn råvarer for 2 måneders behov •Leverandørkreditt er 1 måned •Produksjonen starter gradvis, full produksjon fra september måned •I september produseres kun for lager, salget starter i oktober •Kundekredittid er 3 måneder •Råvarene tilsettes straks produksjonen starter •Lønnskostnadene påløper jevnt i oppstartmåneden (august) •Faste kostnader påløper for fullt fra produksjonsstart av

12 AS Trevare - budsjettdata

13 AS Trevare - likviditetsbudsjett Legg merke til at det maksimale likviditetsbehovet er kr

14 AS Trevare - balanseposter •Vi kan budsjettere kapitalbinding i ulike balanseposter –Råvarer – vurderes til innkjøpspris (300) –Varer i arbeid – vurderes til variabel tilvirkningskostnad ( /2) = 435 –Ferdigvarer – vurderes til variabel tilvirkningskostnad ( ) = 570 –Kundefordringer – vurderes til variabel tilvirkningskostnad i oppstartfasen (570)

15 AS Trevare, bindingstider

16 Arbeidskapital ved oppstart

17 Arbeidskapital over levetiden •Salgsvolumet var ikke konstant over levetiden. Økt salgsvolum betyr –Økt råvarelager –Økt lager av varer i arbeid –Økt lager av ferdigvarer –Økt kundefordring –Økt leverandørgjeld •Over levetiden må kundefordringene vurderes til salgsverdi for å finne korrekt kontantstrøm (kr 1 200)

18 Arbeidskapital over levetiden Endringen i arbeidskapital legges til årets begynnelse – eller strengt tatt siste dag året før endringer skjer. Ved levetidens slutt frigjøres arbeidskapital til en verdi lik bokført verdi

19 AS Trevare – kontantstrøm over levetiden

20 Kontantstrøm over levetiden

21 Finansiering av prosjektet •Lån kr , 10 % rente •Låneavdrag betales med kr pr. år over hele levetiden •Renter er kr første året, og reduseres med kr pr. år •Hva blir kontantstrømmen til eierne i løpet av levetiden?

22 Nærmere om kontantstrømbegrepet •Husk på følgende når kontantstrøm budsjetteres: –Kun endringer i kontantstrøm som følge av et prosjekt, er relevant –Påvirker salg av et produkt øvrig kontantstrøm? –Tenk alltid alternativt – hva er alternativkost? –Se bort fra allerede medgåtte kostnader (sunk cost) –Pass på fordelte indirekte kostnader – er ofte ikke påvirket av prosjektet, og skal dermed ses bort fra

23 Eksempel: AS Skipsverft •Tilbud om salg av anleggsmidler for kr •Anleggsmidler kjøpt for kr , bokført verdi er kr •Vurderer å bygge 3 skip over tre år, salgsverdi kr pr. skip. •Lønnskostnader kr første året, forventes å øke med 8 % pr. år. •Hvis verftet legges ned, utbetales sluttpakke på kr til ansatte. •Materialer til å bygge første skipet er på lager, kjøpt for kr Virkelig verdi kr , men vil kun oppnå kr ved salg. Økning i materialkostnader: 8 % pr år. Materialer kjøpes inn året før de brukes.

24 AS Skipsverft, forts. •Andre årlige kostnader, hvor indirekte variable kostnader og fordelte faste kostnader vil øke med 10 % pr. år:

25 AS Skipsverft - kontantstrøm


Laste ned ppt "Kapittel 2: Investeringsanalyse •Trinn i investeringsanalyse •Budsjettering av kontantstrøm –Arbeidskapitalbehov –Kontantstrøm over levetiden •Gjennomgangseksempler."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google