Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Kostnader Bedriftens kostnader representerer forbruket av bedriftens produksjonsfaktorer En kostnad er forbrukt mengde av en produksjonsfaktor multiplisert.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Kostnader Bedriftens kostnader representerer forbruket av bedriftens produksjonsfaktorer En kostnad er forbrukt mengde av en produksjonsfaktor multiplisert."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Kostnader Bedriftens kostnader representerer forbruket av bedriftens produksjonsfaktorer En kostnad er forbrukt mengde av en produksjonsfaktor multiplisert med prisen per enhet av produksjonsfaktoren

2 2 Tidsavgrensninger Bedriften pådrar seg en utgift ved anskaffelse av varer og tjenester - skjer på et gitt tidspunkt Kostnaden representerer forbruket i en tidsavgrenset periode (Ut)betalingen for anskaffelsen kan skje på et helt annet tidspunkt enn da utgiften oppsto eller når forbruket skjedde

3 3 Eksempel 1 En forretning anskaffet briller for kr 12 000 den 24. januar. Lageret den 1. januar var verdt kr 8 000, mens lageret den 31. januar var verdt kr 9 000. Hva er utgiften i januar? Svar: Kjøpet = 12 000 Hva er kostnaden? Svar: 8 000 + 12 000 – 9 000 = 11 000 Kostnad = IB + Kjøp - UB

4 4 Eksempel 2 Den samme forretningen betaler lønn til sine 6 ansatte den 30. hver mnd. Sammen med lønnen i januar fikk to ansatte betalt forskudd for februar med kr 10 000. En ansatt hadde jobbet overtid for kr 3 000 i januar, dette skal betales i februar. Lønnsutbetalingene i januar beløp seg til kr 97 000. Hva er lønnskostnaden i januar? Svar: 97 000 – 10 000 + 3 000 = 90 000

5 5 Eksempel 3 Bedriften betaler den 02.01 den årlige brannforsikringspremien på kr 180 000 som forskudd. Hva blir kostnads- belastningen på januarregnskapet? Svar: 180 000/12 = 15 000 For februar?

6 6 Materialkostnader Råvarer Halvfabrikata Hjelpematerialer Driftsmateriell

7 7 Materialenes inntakskost Med “inntakskost” menes kostnaden for varen som fakturert + evt. innkjøpskostnader som frakt, toll og andre kostnader som påløper frem til lager hos kjøper Inntakskost per enhet finner vi slik

8 8 Lønnskostnader Tre typer lønnskostnader: 1 tidlønn Bedriften bærer i prinsippet hele produktivitetsansvaret 2 akkordlønn De ansatte bærer i prinsippet hele produktivitetsansvaret 3 kombinasjoner av de to Fast lønn pluss bonus

9 9 Lønnskostnader, forts Tillegg til utbetalt lønn for å finne reell lønnskostnad Feriepenger: 12 % Bevegelige helligdager: 4,5 % Arbeidsgiveravgift: 0 – 14,1 % Frynsegoder: 10 – 15 % Sykefravær: 5 % (anslag)

10 10 Hva koster en timeansatt? Hva koster en timeansatt med kr 120 i timelønn? Svar: 120 * 1,045 * 1,12 * 1,141 = kr 160,25 Tillegget er (160,25 – 120)/120 = 33,5 %

11 11 Eks: MVA Skogeier selger til sagbruk for 330 + mva Sagbruk selger til trelastsalg for 690 + mva Trelastsalg selger for 1 090 + mva

12 12 Skattelovens regnskapsmessige definisjon av anleggsmidler: Anleggsmidler som har en antatt brukstid på minst 3 år eller en anskaffelseskostnad på mer enn kr 15 000 skal aktiveres og avskrives. Er ikke ett av disse kriteriene tilfredsstilt, skal det foretaes en direkte utgiftsføring, m.a.o. kostnaden taes i den regnskapsperiode anleggsmiddelet ble anskaffet.

13 13 Regnskapsloven §5-3: Anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid, skal avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan Hvordan bør anleggsmidler avskrives?

14 14 Lineære avskrivninger Like store beløp hvert år Eks 500 000, 5 års levetid Årlig avskrivning 500 000/5 = 100 000 Hva hvis restverdien etter 5 år er 50 000? Årlig avskrivning = (500 000 – 50 000)/5 = 90 000.

15 15 Lineære avskrivninger Bokført verdi (Restverdi etter avskrivninger) År 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 012345 År 1:Avskrivning kr. 100.000

16 16 Saldometoden Metoden forutsetter en årlig avskrivning basert på en konstant prosent av anleggsmiddelets verdi ved årets begynnelse. Prosentsatsen avhenger av type anleggsmiddel Hva blir årlig avskrivning og restverdi for et anleggsmiddel på kr 500 000, som avskrives med 30 % i året?

17 17 Saldometoden

18 18 Progressive avskrivninger Bedriften har bestemt at avskrivningen det første året skal være 10% av anskaffelseskostnaden, og at avskrivningssatsen skal øke med 5 prosentenheter årlig, dvs. 15 % år 2, 20 % år 3, etc. ÅrAvskrivnings-Årets avskrivningUavskrevet sats restverdi ved årets slutt 110%kr50 000kr450 000 215%“75 000“375 000 320%“100 000“275 000 425%“125 000“150 000 530%“150 000“ 0

19 19 Variable avskrivninger Antatt årlig brukÅrÅrets avskrivninger Ved årets slutt. 2 500timer1kr125 000kr375 000 1 500“2“ 75 000“300 000 2 000“3“ 100 000“200 000 3 000“4“150 000“50 000 1 000“5“50 000“0 Antatt brukstid for maskinen er 10 000 timer. Vi finner derfor avskrivningen pr time: Anskaffelseskost Brukstid kr 500 000 10 000 = = kr 50

20 20 Variable avskrivninger 012345 500 000 375 000 30 000 200 000 50 000 0 År Bokført verdi (Restverdi etter avskrivninger) År 1: Avskrivning kr 125 000

21 21 Bedriftens kostnader Variable kostnader - avhengig av bedriftens produksjonsvolum Faste kostnader - endres ikke i tråd med endret aktivitet. Kalles ofte for kapasitetskostnader Totalkostnader = variable + faste kostnader

22 22 Variable kostnader Variable kostnader tar utgangspunkt i kostnaden pr. enhet og sum variable kostnader er kostnaden per enhet x mengden VK = VEK x Mengden uttrykker bedriftens aktivitetsnivå aktivitetsnivået kan være antall produserte enheter, antall varer solgt, antall senger utleiet, etc.

23 23 Eksempel: Variable kostnader Hvert bord trenger 3 m stålrør à kr 12 pr. meter

24 24 Proporsjonal variabel kostnad Kostnad øker i samme takt som produksjonsvolumet 40.000 20.000 20001 Mengde Kr 20 12000 Mengde Kr VEK

25 25 Underproporsjonal variabel kostnad Kostnad øker i lavere takt enn produksjonsvolumet 20001 Mengde Kr VK Underproporsjonalt variabel totalkostnad 20001 Mengde Kr VEK Underproporsjonalt variabel enhetskostnad

26 26 Overproporsjonal variabel kostnad Kostnad øker raskere enn produksjonsvolumet 20001 Mengde Kr VK Overproporsjonalt variabel totalkostnad 20001 Mengde Kr VEK Overproporsjonalt variabel enhetskostnad

27 27 Generell kostnadsutvikling i forhold til produksjonsvolumet Område 1Område 2Område 3 VK X

28 28 Faste kostnader Faste kostnader er konstante innenfor et gitt kapasitetsintervall summen av de faste kostnader er de samme uansett hva aktivitetsnivået er innenfor kapa- sitetsintervallet De faste kostnadene per enhet synker med økende aktivitetsnivå FEK = FK X

29 29 Faste kostnader Bedriften har totale faste kostnader per måned på kr 450 000 i kapasitetstrinnet 0 - 1 000 stk. bord pr. måned. kr 450 000 0250500750 Bord Faste kostnader pr måned 1 000

30 30 Faste kostnader

31 31 Faste enhetskostnader Illustrerer vi de faste enhetskostnadene grafisk får vi en hyperbel FK x Antall bord FEK kr 1800 900 600 250500750 1.000 0

32 32 Sprangvise faste kostnader Faste kostnader karakteriseres ved at de endrer seg i sprang med aktiviteten og at de er faste mellom sprangene 900 000 700 000 450 000 01 0002 0003 000 FK kr. Antall bord

33 33 Sprangvise enhetskostnader Etter en kapasitetsutvidelse er en høyere kapasitets- utnyttelse helt nødvendig for å oppnå lavere FEK enn tidligere 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0100020003000 FEK kr Antall bord

34 34 Faste kostnader, forts Faste kostnader kan ofte klassifiseres som reversible eller irreversible Reversible - kan bringes tilbake ved reduksjon i aktivitet Irreversible - kan ikke bringes tilbake ved reduksjon i aktivitet Faste kostnader kan også være driftsavhengige eller driftsuavhengige

35 35 Er lønn en fast eller variabel kostnad? Administrasjonslønn = Fast kostnader Produksjonslønn defineres i økonomi- styringssammenheng som variable kostnader En sannhet med visse modifikasjoner

36 36 Produksjonens variabilitet på kort sikt påvirkes av  Bedriftens krav til kvalifikasjoner Om bedriften er arbeidskraftsorientert eller maskinorientert Permisjonsreglenes strenghet Tariffavtaler

37 37 Grensekostnader og kostnadsoptimum Totale kostnaderTK = FK + VEK X Variable kostnader VEK X Faste kostnader FK X = produksjonsmengde Grensekostnader Totale enhetskostnader Variable enhetskostnader X = produksjonsmengde Kostnads- optimum Enhetskostnader

38 38 Bedriftens relevante kapasitetsintervall Totale kostnader Det relevante kapasitetsintervall X = Produksjonsmengde

39 39 Bedriftens relevante kapasitetsintervall Bedriftens totale kostnader i det relevante kapasitetsintervall er TK = FK + VEK x TK Variable kostnader Faste kostnader X = produksjonsmengde Totale kostnader

40 40 Grensekostnader Grensekostnad er kostnadsøkningen når produsert kvantum øker med en enhet

41 41 Differansekostnader Differansekostnaden viser den kostnads-økning man får når produksjonen øker med et visst antall enheter Differanseenhetskostnaden er definert som den gjennomsnittlige kostnadsøkningen pr. enhet som bedriften får ved å øke produksjonen med en gitt mengde

42 42 Eksempel - kostnader

43 43 Enhetskostnader

44 44 Totalkostnader - eksempel

45 45 Enhetskostnader Total enhetskostnad (TEK) TEK = TK/X Variabel enhetskostnad (VEK) VEK = VK/X Fast enhetskostnad (FEK) FEK = FK/X TEK = VEK + FEK Differanseenhetskostnad (DEK) DEK = (TK 2 - TK 1 )/(X 2 - X 1 )

46 46 Enhetskostnader - eksempel TEK = min når TEK = DEK VEK = min når VEK = DEK Kostnads -optimum

47 47 Direkte kostnader Kostnadsarter som er av vesentlig størrelse og som kan knyttes direkte til produktet Direkte materialer Direkte lønn De direkte kostnader er pr. definisjon variable kostnader

48 48 Indirekte kostnader Indirekte kostnader er alle de andre kostnadene i tilvirkningsavdelingene som ikke kan knyttes direkte til produktet eller er uvesentlige i størrelse Indirekte materialkostnader Indirekte lønnskostnader Indirekte kostnader omfatter både variable og faste kostnader


Laste ned ppt "1 Kostnader Bedriftens kostnader representerer forbruket av bedriftens produksjonsfaktorer En kostnad er forbrukt mengde av en produksjonsfaktor multiplisert."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google