Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsregnskap Varige driftsmidler Nedskrivning og reversering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsregnskap Varige driftsmidler Nedskrivning og reversering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsregnskap Varige driftsmidler Nedskrivning og reversering

2 2 Presentasjon av balansen  Hovedposter, jf rskl. § 6-2: EiendelerEgenkapital og gjeld AnleggsmidlerEgenkapital OmløpsmidlerLangsiktig gjeld Kortsiktig gjeld

3 3 Varige driftsmidler  Definisjon:  Fysisk eiendel som er bestemt til varig eie eller bruk i virksomheten  Klassifiseres som anleggsmiddel  Eksempler  Tomt, bygninger og faste anlegg  Maskiner, fly og anlegg  Driftsløsøre, kontorutstyr, inventar og lignende.

4 4 Varige driftmidler  Vurderingsregler, jf. rskl. § 5-3.  Balanseføres til kostpris  Varige driftsmidler med begrenset økonomisk levetid skal avskrives  Nedskrives til virkelig verdi ved vesentlig og varig verdifall  Nedskrivningen skal reverseres dersom grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er tilstede

5 5 Avskrivning  Definisjon: ”Avskrivning er en systematisk periodisering av anskaffelsesutgift for et anleggsmiddel over økonomisk levetid”  Fornuftig avskrivningsplan  Normalt brukes lineære avskrivninger

6 6 Nedskrivning  Definisjon:  Ikke planmessig reduksjon av balanseverdien av en eiendel  Årsaker til nedskrivning  Skade, uhell og lignende.  Uventet nedgang i markedsverdien for eksempel nye og bedre produkter  Endring i markedet eller bedriftens rammevilkår for eksempel strengere miljøkrav

7 7 Nedskrivning  Eksempel  En bedrift kjøpte i 20x1 en tomt for kr 2 millioner.  Tomta er klassifisert som et anleggsmiddel.  I løpet av 20x3 hadde markedet endret seg i negativ retning. Verdien av tomta i slutten av 20x3 var bare på kr 1,5 millioner.  Ingen indikasjon på bedring på kort sikt.  Regnskapsmessig behandling?

8 8 Nedskrivning 2,0 mill x x3 1,5 mill Nedskrivning Tomta nedskrives med kr til virkelig verdi per x3

9 9 Nedskrivning og reversering  Eksempel forts.  I løpet av 20x5 har kommunen utarbeidet ny reguleringsplan.  Tomtearealet er lagt ut til et boligområde.  Verdi av tomta er økt til kr 2,6 millioner i slutten av 20x5  Regnskapsmessig behandling?

10 10 Nedskrivning og reversering  Eksempel  Ved verdiøkning har bedriften plikt til å reversere tidligere foretatt nedskrivning.  Det er ikke tillatt å øke verdien utover opprinnelig kostpris dvs. høyere verdi enn 2 millioner. Det vil være en oppskrivning.  Oppskrivning er ikke tillatt etter vurderingsreglene i regnskapsloven § 5-3. Verdiøkningen anses ikke opptjent etter prinsippet i regnskapsloven § 4-1 nr. 2.

11 11 Nedskrivning og reversering 2,0 mill x x3 1,5 mill Nedskrivning x5 Reversering av nedskrivning 2,6 mill Oppskriving

12 12 Nedskrivning og reversering  Eksempel 2:  En bedrift kjøpte en bygning den x1  Kostprisen var på 20 millioner kroner.  Forventet levetid ved anskaffelsen var på 20 år. Ingen beregnet restverdi.  Den 20x5 var markedet dårlig. Bygningen ble nedskrevet med 3 millioner til markedsverdi 12 millioner.  Levetiden er uendret. Avskrivningsplanen ble justert etter nedskrivningen.  Den 20x10 har markedet bedret seg. Verdien av bygningen ved slutten av 20x10 er på 14 millioner kroner.  Regnskapsmessig behandling?

13 13 Nedskrivning og reversering  Eksempel 2 forts.  Ordinære avskrivninger (fra kjøp x1):  Avskrivninger etter nedskrivning (fra x6): Kostpris - restverdi = kroner = per år Økonomisk levetid20 år Kostpris = kroner = per år Rest levetid15 år

14 14 Nedskrivning og reversering  Eksempel 2 forts: Kostpris Avskrivning (1.1.20x1 – x10) = Balanseført verdi etter ordinær plan= Balanseført verdi før reversering = Maksimalt reverseringsbeløp= Etter nedskrivningen ble avskrivningen nedjustert fra kr per år til kr Årlig ”mindreavskrivning” er på kr Maksimalt reverseringsbeløp: Nedskrivning – mindreavskrivning i 5 år = – (5 x ) =

15 15 Nedskrivning og reversering Bygningen: regnskapsmessig verdi Kostpris Avskrivning (1.1.20x1 – x5) = Balanseført verdi før nedskrivning= Nedskrivning = Balanseført verdi x5= Avskrivning (1.1.20x6 – x10) = Balanseført verdi før reversering= Reversering av nedskrivning = Balanseført verdi x10= = Balanseført verdi ved å følge opprinnelig avskrivningsplan

16 16 Nedskrivning og reversering 20 mill x x x5 12 mill x10 Nedskrivning Reversering 10 mill


Laste ned ppt "Årsregnskap Varige driftsmidler Nedskrivning og reversering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google