Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsregnskap Varige driftsmidler Nedskrivning og reversering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsregnskap Varige driftsmidler Nedskrivning og reversering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsregnskap Varige driftsmidler Nedskrivning og reversering

2 2 Presentasjon av balansen  Hovedposter, jf rskl. § 6-2: EiendelerEgenkapital og gjeld AnleggsmidlerEgenkapital OmløpsmidlerLangsiktig gjeld Kortsiktig gjeld

3 3 Varige driftsmidler  Definisjon:  Fysisk eiendel som er bestemt til varig eie eller bruk i virksomheten  Klassifiseres som anleggsmiddel  Eksempler  Tomt, bygninger og faste anlegg  Maskiner, fly og anlegg  Driftsløsøre, kontorutstyr, inventar og lignende.

4 4 Varige driftmidler  Vurderingsregler, jf. rskl. § 5-3.  Balanseføres til kostpris  Varige driftsmidler med begrenset økonomisk levetid skal avskrives  Nedskrives til virkelig verdi ved vesentlig og varig verdifall  Nedskrivningen skal reverseres dersom grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er tilstede

5 5 Avskrivning  Definisjon: ”Avskrivning er en systematisk periodisering av anskaffelsesutgift for et anleggsmiddel over økonomisk levetid”  Fornuftig avskrivningsplan  Normalt brukes lineære avskrivninger

6 6 Nedskrivning  Definisjon:  Ikke planmessig reduksjon av balanseverdien av en eiendel  Årsaker til nedskrivning  Skade, uhell og lignende.  Uventet nedgang i markedsverdien for eksempel nye og bedre produkter  Endring i markedet eller bedriftens rammevilkår for eksempel strengere miljøkrav

7 7 Nedskrivning  Eksempel  En bedrift kjøpte i 20x1 en tomt for kr 2 millioner.  Tomta er klassifisert som et anleggsmiddel.  I løpet av 20x3 hadde markedet endret seg i negativ retning. Verdien av tomta i slutten av 20x3 var bare på kr 1,5 millioner.  Ingen indikasjon på bedring på kort sikt.  Regnskapsmessig behandling?

8 8 Nedskrivning 2,0 mill 31.12.20x1 31.12.20x3 1,5 mill Nedskrivning Tomta nedskrives med kr 500 000 til virkelig verdi per 31.12.20x3

9 9 Nedskrivning og reversering  Eksempel forts.  I løpet av 20x5 har kommunen utarbeidet ny reguleringsplan.  Tomtearealet er lagt ut til et boligområde.  Verdi av tomta er økt til kr 2,6 millioner i slutten av 20x5  Regnskapsmessig behandling?

10 10 Nedskrivning og reversering  Eksempel  Ved verdiøkning har bedriften plikt til å reversere tidligere foretatt nedskrivning.  Det er ikke tillatt å øke verdien utover opprinnelig kostpris dvs. høyere verdi enn 2 millioner. Det vil være en oppskrivning.  Oppskrivning er ikke tillatt etter vurderingsreglene i regnskapsloven § 5-3. Verdiøkningen anses ikke opptjent etter prinsippet i regnskapsloven § 4-1 nr. 2.

11 11 Nedskrivning og reversering 2,0 mill 31.12.20x131.12.20x3 1,5 mill Nedskrivning 31.12.20x5 Reversering av nedskrivning 2,6 mill Oppskriving

12 12 Nedskrivning og reversering  Eksempel 2:  En bedrift kjøpte en bygning den 1.1.20x1  Kostprisen var på 20 millioner kroner.  Forventet levetid ved anskaffelsen var på 20 år. Ingen beregnet restverdi.  Den 20x5 var markedet dårlig. Bygningen ble nedskrevet med 3 millioner til markedsverdi 12 millioner.  Levetiden er uendret. Avskrivningsplanen ble justert etter nedskrivningen.  Den 20x10 har markedet bedret seg. Verdien av bygningen ved slutten av 20x10 er på 14 millioner kroner.  Regnskapsmessig behandling?

13 13 Nedskrivning og reversering  Eksempel 2 forts.  Ordinære avskrivninger (fra kjøp 1.1.20x1):  Avskrivninger etter nedskrivning (fra 1.1.20x6): Kostpris - restverdi = 20 000 000 kroner =1 000 000 per år Økonomisk levetid20 år Kostpris = 12 000 000 kroner =800 000 per år Rest levetid15 år

14 14 Nedskrivning og reversering  Eksempel 2 forts: Kostpris20.000.000 - Avskrivning (1.1.20x1 – 31.12.20x10)-10.000.000 = Balanseført verdi etter ordinær plan=10.000.000 - Balanseført verdi før reversering-8.000.000 = Maksimalt reverseringsbeløp=2.000.000 Etter nedskrivningen ble avskrivningen nedjustert fra kr 1.000.000 per år til kr 800.000. Årlig ”mindreavskrivning” er på kr 200.000. Maksimalt reverseringsbeløp: Nedskrivning – mindreavskrivning i 5 år = 3.000.000 – (5 x 200.000) = 2.000.000.

15 15 Nedskrivning og reversering Bygningen: regnskapsmessig verdi Kostpris20.000.000 - Avskrivning (1.1.20x1 – 31.12.20x5)-5.000.000 = Balanseført verdi før nedskrivning=15.000.000 - Nedskrivning-3.000.000 = Balanseført verdi 31.12.20x5=12.000.000 - Avskrivning (1.1.20x6 – 31.12.20x10)-4.000.000 = Balanseført verdi før reversering=8.000.000 + Reversering av nedskrivning+2.000.000 = Balanseført verdi 31.12.20x10=10.000.000 = Balanseført verdi ved å følge opprinnelig avskrivningsplan

16 16 Nedskrivning og reversering 20 mill 31.12.20x201.1.20x131.12.20x5 12 mill 31.12.20x10 Nedskrivning Reversering 10 mill


Laste ned ppt "Årsregnskap Varige driftsmidler Nedskrivning og reversering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google