Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsregnskap Varige driftsmidler Nedskrivning og reversering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsregnskap Varige driftsmidler Nedskrivning og reversering"— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsregnskap Varige driftsmidler Nedskrivning og reversering

2 Presentasjon av balansen
Hovedposter, jf rskl. § 6-2: Eiendeler Egenkapital og gjeld Anleggsmidler Egenkapital Omløpsmidler Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld

3 Varige driftsmidler Definisjon:
Fysisk eiendel som er bestemt til varig eie eller bruk i virksomheten Klassifiseres som anleggsmiddel Eksempler Tomt, bygninger og faste anlegg Maskiner, fly og anlegg Driftsløsøre, kontorutstyr, inventar og lignende.

4 Varige driftmidler Vurderingsregler, jf. rskl. § 5-3.
Balanseføres til kostpris Varige driftsmidler med begrenset økonomisk levetid skal avskrives Nedskrives til virkelig verdi ved vesentlig og varig verdifall Nedskrivningen skal reverseres dersom grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er tilstede

5 Avskrivning Definisjon: ”Avskrivning er en systematisk periodisering av anskaffelsesutgift for et anleggsmiddel over økonomisk levetid” Fornuftig avskrivningsplan Normalt brukes lineære avskrivninger

6 Nedskrivning Definisjon:
Ikke planmessig reduksjon av balanseverdien av en eiendel Årsaker til nedskrivning Skade, uhell og lignende. Uventet nedgang i markedsverdien for eksempel nye og bedre produkter Endring i markedet eller bedriftens rammevilkår for eksempel strengere miljøkrav

7 Nedskrivning Eksempel
En bedrift kjøpte i 20x1 en tomt for kr 2 millioner. Tomta er klassifisert som et anleggsmiddel. I løpet av 20x3 hadde markedet endret seg i negativ retning. Verdien av tomta i slutten av 20x3 var bare på kr 1,5 millioner. Ingen indikasjon på bedring på kort sikt. Regnskapsmessig behandling?

8 Nedskrivning Nedskrivning
2,0 mill Nedskrivning 1,5 mill Tomta nedskrives med kr til virkelig verdi per x3 x1 x3

9 Nedskrivning og reversering
Eksempel forts. I løpet av 20x5 har kommunen utarbeidet ny reguleringsplan. Tomtearealet er lagt ut til et boligområde. Verdi av tomta er økt til kr 2,6 millioner i slutten av 20x5 Regnskapsmessig behandling?

10 Nedskrivning og reversering
Eksempel Ved verdiøkning har bedriften plikt til å reversere tidligere foretatt nedskrivning. Det er ikke tillatt å øke verdien utover opprinnelig kostpris dvs. høyere verdi enn 2 millioner. Det vil være en oppskrivning. Oppskrivning er ikke tillatt etter vurderingsreglene i regnskapsloven § 5-3. Verdiøkningen anses ikke opptjent etter prinsippet i regnskapsloven § 4-1 nr. 2.

11 Nedskrivning og reversering
2,6 mill Oppskriving 2,0 mill Reversering av nedskrivning 1,5 mill Nedskrivning x1 x3 x5

12 Nedskrivning og reversering
Eksempel 2: En bedrift kjøpte en bygning den x1 Kostprisen var på 20 millioner kroner. Forventet levetid ved anskaffelsen var på 20 år. Ingen beregnet restverdi. Den 20x5 var markedet dårlig. Bygningen ble nedskrevet med 3 millioner til markedsverdi 12 millioner. Levetiden er uendret. Avskrivningsplanen ble justert etter nedskrivningen. Den 20x10 har markedet bedret seg. Verdien av bygningen ved slutten av 20x10 er på 14 millioner kroner. Regnskapsmessig behandling?

13 Nedskrivning og reversering
Eksempel 2 forts. Ordinære avskrivninger (fra kjøp x1): Avskrivninger etter nedskrivning (fra x6): Kostpris - restverdi = kroner per år Økonomisk levetid 20 år Kostpris = kroner per år Rest levetid 15 år

14 Nedskrivning og reversering
Eksempel 2 forts: Kostpris - Avskrivning (1.1.20x1 – x10) - = Balanseført verdi etter ordinær plan = - Balanseført verdi før reversering = Maksimalt reverseringsbeløp Etter nedskrivningen ble avskrivningen nedjustert fra kr per år til kr Årlig ”mindreavskrivning” er på kr Maksimalt reverseringsbeløp: Nedskrivning – mindreavskrivning i 5 år = – (5 x ) =

15 Nedskrivning og reversering
Bygningen: regnskapsmessig verdi Kostpris - Avskrivning (1.1.20x1 – x5) - = Balanseført verdi før nedskrivning = - Nedskrivning = Balanseført verdi x5 - Avskrivning (1.1.20x6 – x10) = Balanseført verdi før reversering + Reversering av nedskrivning + = Balanseført verdi x10 = Balanseført verdi ved å følge opprinnelig avskrivningsplan

16 Nedskrivning og reversering
20 mill Nedskrivning 12 mill 10 mill Reversering 1.1.20x1 x5 x10 x20


Laste ned ppt "Årsregnskap Varige driftsmidler Nedskrivning og reversering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google