Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Produktkalkulasjon  Læringsmål i kapitlet:  Sette opp og forklare selvkostkalkyle  Selvkostkalkyle etter divisjons- og ekvivalenskalkulasjon  Selvkostkalkyle.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Produktkalkulasjon  Læringsmål i kapitlet:  Sette opp og forklare selvkostkalkyle  Selvkostkalkyle etter divisjons- og ekvivalenskalkulasjon  Selvkostkalkyle."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Produktkalkulasjon  Læringsmål i kapitlet:  Sette opp og forklare selvkostkalkyle  Selvkostkalkyle etter divisjons- og ekvivalenskalkulasjon  Selvkostkalkyle etter tilleggskalkulasjon

2 2 Formålet med produktkalkyler Produktets enhetskostnad danner utgangspunktet for bedriftens produkt- kalkyle for:  Fastsettelse av produktets pris  Gir salgsprisen full kostnadsdekning og ønsket fortjeneste?  Lønnsomhetsvurderinger  Lagervurderinger og resultatberegninger

3 3 Forkalkyler og etterkalkyler  Forkalkyler  Formålet er å beregne hva et produkt eller en ordre forventes å koste før tilbud gis eller produksjon settes i gang  Etterkalkyler  Formålet er å vise hva som virkelig skjedde

4 4 Selvkostkalkylen Direkte materialerVK + Direkte lønnVK + Indirekte tilvirkningskostnader VK + FK = Tilvirkningskost + SalgskostnaderVK + FK + Administrasjonskostnader VK + FK = Selvkost + Fortjeneste = Salgspris

5 5 Indirekte tilvirkningskostnader:  materialhåndteringskostnader  indirekte materialer  indirekte lønnskostnader, inkl. sos. kostnader  lokalkostnader for produksjonsavdelingene  avskrivninger på maskiner og inventar  reparasjon og vedlikehold  renter på kapital investert i maskiner og utstyr  elektrisk kraft

6 6 Kalkylemetoder etter selvkost- metoden  Divisjonskalkulasjon  Ekvivalenskalkulasjon  Tilleggskalkulasjon

7 7 Divisjonskalkulasjon  Passer for bedrifter som produserer ett produkt eller har en ensartet produksjonsprosess  Meget enkel metode: kostnad pr. enhet finnes ved å dividere totalkostnader med produsert kvantum

8 8 Divisjonskalkyle, eksempel Prod. kvantum: 200 000 enh

9 9 Ekvivalenskalkulasjon  Benyttes når bedriften fremstiller flere produkter basert på samme innsatsfaktorer og samme produksjonsprosess, men hvor innsatsfaktorenes sammensetning varierer fra produkt til produkt  Mengdene som går med i de forskjellige produktene regnes om til en felles benevning slik av de kan sammenlignes:  Ekvivalensenheter

10 10 Eksempel - ekvivalens  En bedrift produserte 100 000 murstein og 200 000 takstein med samme innsatsfaktorer  En takstein krever:  40 % av råvarer som går med til murstein  60 % av direkte lønn som går med til murstein  50 % av indirekte tilvirkningskostnader

11 11 Totale kostnader Salg og adm utgjør 300/890 = 33 % av tilv. kost

12 12 Ekvivalenstall

13 13 Ekvivalenstall, forts

14 14 Eksempel, forts

15 15 Tilleggskalkulasjon  Mer vanlig i praksis enn divisjons- og ekvivalenskalkulasjon  Direkte kostnader henføres direkte til det gjeldende produkt eller ordre, mens indirekte kostnader belastes etter en fordelingsnøkkel  Nøkkelbegreper:  Kostnadssted: Hvor kostnadene oppstår  Kostnadsbærer: Bedriftens produkter eller ordrer

16 16 Tilleggskalkulasjon Direkte kostnader Indirekte kostnader Kostnads- bærer Direkte henføring Avdelingvise tillegg

17 17 Fordeling av kostnader  De indirekte kostnader varierer normalt med forskjellige typer aktivitetsmål ­ kostnadsdrivere  direkte materialforbruk er aktivitetsmålet som materialhånderingskostnadene varierer med  maskintimer er aktivitetsmålet som reparasjon og vedlikehold varierer med  arbeidstimer eller direkte lønn er aktivitetsmålet som indirekte lønnskostnader varierer med

18 18 Avdelingsvise tilleggssatser - selvkost  I selvkostkalkulasjon fordeles de indirekte kostnader på bedriftens avdelinger iht. hvor kostnadene er oppstått  Summen av de indirekte kostnader pr. avdeling regnes ut som et prosent- eller kronetillegg av et forutbestemt fordelingsgrunnlag i avdelingen  Avdelingsvis tilleggssats = Indirekte kostnader forbrukt i avdelingen Fordelingsgrunnlaget

19 19 Fordelingsgrunnlag  Indirekte materialkostnader  direkte materialforbruk  Indirekte tilvirkningskostnader  maskintimer  arbeidstimer  Indirekte salg- og adm. kostnader  tilvirkningskost

20 20 Eksempel - materialforvaltning  Materialforvaltningskostnader er i en periode kr 60 000, mens direkte materialkostnader er kr 600 000  Tilleggssats 60 000/600 000 = 10 %  Hvis et produkt krever kr 20 000 i materialkostnader, skal det også belastes kr 2 000 i materialforvaltning

21 21 Kalkyleoppsett - tilleggskalkyle

22 22 Finmekanikk AS Regnskap 1. kvartal

23 23 Finmekanikk AS, omgruppering

24 24 Beregning av tilleggssatser  Materialavdelingen  Materialtillegget skal innkalkuleres som et prosenttillegg på direkte material  Maskinavdelingen og montasjeavdelingen  De indirekte kostnadene skal innkalkuleres som et kronetillegg på medgåtte maskintimer  Salg og adm. avdeling  De indirekte kostnadene skal innkalkuleres som et prosenttillegg på tilvirkningskost

25 25 Tilleggssatser - Finmekanikk AS

26 26 Eksempel produktkalkyle Dir mat 300, dir lønn 130 pr t, 1 t i maskin, 0,5 t i mont


Laste ned ppt "1 Produktkalkulasjon  Læringsmål i kapitlet:  Sette opp og forklare selvkostkalkyle  Selvkostkalkyle etter divisjons- og ekvivalenskalkulasjon  Selvkostkalkyle."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google