Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Produktkalkulasjon Læringsmål i kapitlet:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Produktkalkulasjon Læringsmål i kapitlet:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Produktkalkulasjon Læringsmål i kapitlet:
Sette opp og forklare selvkostkalkyle Selvkostkalkyle etter divisjons- og ekvivalenskalkulasjon Selvkostkalkyle etter tilleggskalkulasjon

2 Formålet med produktkalkyler
Produktets enhetskostnad danner utgangspunktet for bedriftens produkt-kalkyle for: Fastsettelse av produktets pris Gir salgsprisen full kostnadsdekning og ønsket fortjeneste? Lønnsomhetsvurderinger Lagervurderinger og resultatberegninger

3 Forkalkyler og etterkalkyler
Formålet er å beregne hva et produkt eller en ordre forventes å koste før tilbud gis eller produksjon settes i gang Etterkalkyler Formålet er å vise hva som virkelig skjedde

4 Selvkostkalkylen Direkte materialer VK + Direkte lønn VK
+ Indirekte tilvirkningskostnader VK + FK = Tilvirkningskost + Salgskostnader VK + FK + Administrasjonskostnader VK + FK = Selvkost + Fortjeneste = Salgspris

5 Indirekte tilvirkningskostnader:
materialhåndteringskostnader indirekte materialer indirekte lønnskostnader, inkl. sos. kostnader lokalkostnader for produksjonsavdelingene avskrivninger på maskiner og inventar reparasjon og vedlikehold renter på kapital investert i maskiner og utstyr elektrisk kraft

6 Kalkylemetoder etter selvkost-metoden
Divisjonskalkulasjon Ekvivalenskalkulasjon Tilleggskalkulasjon

7 Divisjonskalkulasjon
Passer for bedrifter som produserer ett produkt eller har en ensartet produksjonsprosess Meget enkel metode: kostnad pr. enhet finnes ved å dividere totalkostnader med produsert kvantum

8 Divisjonskalkyle, eksempel Prod. kvantum: 200 000 enh

9 Ekvivalenskalkulasjon
Benyttes når bedriften fremstiller flere produkter basert på samme innsatsfaktorer og samme produksjonsprosess, men hvor innsatsfaktorenes sammensetning varierer fra produkt til produkt Mengdene som går med i de forskjellige produktene regnes om til en felles benevning slik av de kan sammenlignes: Ekvivalensenheter

10 Eksempel - ekvivalens En bedrift produserte murstein og takstein med samme innsatsfaktorer En takstein krever: 40 % av råvarer som går med til murstein 60 % av direkte lønn som går med til murstein 50 % av indirekte tilvirkningskostnader

11 Totale kostnader Salg og adm utgjør 300/890 = 33 % av tilv. kost

12 Ekvivalenstall

13 Ekvivalenstall, forts

14 Eksempel, forts

15 Tilleggskalkulasjon Nøkkelbegreper:
Mer vanlig i praksis enn divisjons- og ekvivalenskalkulasjon Direkte kostnader henføres direkte til det gjeldende produkt eller ordre, mens indirekte kostnader belastes etter en fordelingsnøkkel Nøkkelbegreper: Kostnadssted: Hvor kostnadene oppstår Kostnadsbærer: Bedriftens produkter eller ordrer

16 Tilleggskalkulasjon Direkte henføring Direkte kostnader Kostnads-
bærer Direkte kostnader Direkte henføring Indirekte kostnader Avdelingvise tillegg

17 Fordeling av kostnader
De indirekte kostnader varierer normalt med forskjellige typer aktivitetsmål ­ kostnadsdrivere direkte materialforbruk er aktivitetsmålet som materialhånderingskostnadene varierer med maskintimer er aktivitetsmålet som reparasjon og vedlikehold varierer med arbeidstimer eller direkte lønn er aktivitetsmålet som indirekte lønnskostnader varierer med

18 Avdelingsvise tilleggssatser - selvkost
I selvkostkalkulasjon fordeles de indirekte kostnader på bedriftens avdelinger iht. hvor kostnadene er oppstått Summen av de indirekte kostnader pr. avdeling regnes ut som et prosent- eller kronetillegg av et forutbestemt fordelingsgrunnlag i avdelingen Avdelingsvis tilleggssats = Indirekte kostnader forbrukt i avdelingen Fordelingsgrunnlaget

19 Fordelingsgrunnlag Indirekte materialkostnader
direkte materialforbruk Indirekte tilvirkningskostnader maskintimer arbeidstimer Indirekte salg- og adm. kostnader tilvirkningskost

20 Eksempel - materialforvaltning
Materialforvaltningskostnader er i en periode kr , mens direkte materialkostnader er kr Tilleggssats / = 10 % Hvis et produkt krever kr i materialkostnader, skal det også belastes kr i materialforvaltning

21 Kalkyleoppsett - tilleggskalkyle

22 Finmekanikk AS Regnskap 1. kvartal

23 Finmekanikk AS, omgruppering

24 Beregning av tilleggssatser
Materialavdelingen Materialtillegget skal innkalkuleres som et prosenttillegg på direkte material Maskinavdelingen og montasjeavdelingen De indirekte kostnadene skal innkalkuleres som et kronetillegg på medgåtte maskintimer Salg og adm. avdeling De indirekte kostnadene skal innkalkuleres som et prosenttillegg på tilvirkningskost

25 Tilleggssatser - Finmekanikk AS

26 Eksempel produktkalkyle Dir mat 300, dir lønn 130 pr t, 1 t i maskin, 0,5 t i mont


Laste ned ppt "Produktkalkulasjon Læringsmål i kapitlet:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google