Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Konferanse i Østersund 27.september 2005

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Konferanse i Østersund 27.september 2005"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Konferanse i Østersund 27.september 2005 http://www2.tisip/no/omsorg

2 2 Bakgrunn for prosjektet •Behovet før utvekling av alternativa måter å drive helse og sosialtjenester på. •Tradisjonell tenkning har en tendens å undervurdere brukernes resurser og de muligheter som finns i den lokale miljø. Dette skaper barrierer før sosial integrasjon av personer som er funksjonshindret eller marginalisert av andre årsaker. •Initiativtakere til prosjektet har vert TISIP og MICA

3 3 Deltakere i prosjektet •MICA Østersund kommune •Lofota Gruppboende •LRF – Lantbrukarnes Riksforbund •TISIP/Høgskolen i Sør-Trøndelag •Melhus kommune •Stjørdal kommune •Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

4 4 Finansiering av prosjektet Prosjektet Grensesprengende omsorg er en del av EU’s interregprogram III A Sverige- Norge. Det er fiansiert av EU’s regionale fond og statlige norske regionale midler samt medfiansiering fra deltakerne.

5 5 Hvorfor grensesprengende? Prosjektet legger til grunn at samarbeide både over landegrensene mellom Norge og Sverige og mellom ulike tjenester og profesjoner er verdifullt. Hensikten har vært og er å skape en arena hvor kommunikasjon, erfaringsutveksling og nyskaping kan skje på et utradisjonelt og uforpliktende sett. Det grensesprengende ligger også i å utvikle nye samarbeidsrelasjoner og måter å organisere og utføre tjenestene på overfor brukerne, dvs. etablere grensesprengende tjenester

6 6 Grenseoverskridende aktiviteter i prosjektet •Erfaringsutveksling gjennom en jevnlig dialog •Studiebesøk •Nettverkssamlinger •Utarbeiding av felles dokumenter •Konferanser •Rapportskriving

7 7 Visjon Bidra til å utvikle virksomheter med alternative driftsformer innenfor helse- og sosialtjenestene i og på tvers av grensene i Midt-Norge og Midt Sverige.

8 8 Ideologi Prosjektet skal arbeide for å: •Ivareta mennesket/individet/borgerens beste •Holde høy kvalitet og variasjon både på tilbudet til brukerne/borgerne både på arbeid og i fritiden •At det er viktig og verdifullt med kompetanse- utvikling for både personal og brukere/borgere •At brukernes/borgernes innsatser skal verdsettes uansett om det gjelder fritid eller arbeid •At brukerne skall få mulighet til å delta i reelle meningsfulle aktiviteter og derigjennom utvikle sin identitet og sina ressurser.

9 9 Ideologi forts…… •Alle mennesker uansett handikap skal ha mulighet til å positive opplevelser i natur og utemiljø, ettersom dette anses som en viktigt mennsklig behov og er et viktig fellestrekk ved den skandinaviske kulturen. Gjennom naturen kommer mennesker nærmere hverandre og får mulighet til å utvikle sosial samhørighet. Dette er forøvrig noe som man anvender i ulike sammenhenger for å skape fellesskap og har også positiv invirkning på grupper hvor mennesker med handikapp deltar.

10 10 Overordnet mål Prosjekt ”Grensesprengende omsorg” som har som siktemål å samle, utvikle og formidle kompetanse om alternative modeller og driftsformer i helse-, sosial og omsorgstjenestene

11 11 Målsetninger •Bidra til et tettere samarbeid mellom kommuner og virksomheter i Trøndelag og Jämtland som arbeider med å utvikle modeller for alternativ tjenesteyting i omsorgs- og sosialsektoren •Bidra til å videreutvikle virksomheter og etablere delprosjekter med alternative modeller og driftsformer •Utforme tilbudene på brukernes premisser på bakgrunn av dialog med brukerne og vektlegging av muligheter til reell medvirkning

12 12 Målsetninger fort…… •Gjennomføre evaluering av virksomhetene og delprosjektene i forhold til kvalitet og brukertilfredshet •Avklare behovet for å kompetanseheving i forbindelse med drift av tjenester etter alternative modeller. •Planlegge og iverksette kompetansehevende tiltak for å styrke delprosjektene og dets samarbeidspartnere

13 13 Problemstillinger •Hvordan kan man få etabler relevante alternative driftsformer innen helse-, sosial og omsorgstjenestene og hvordan fungerer disse tjenestene som er etablert i tilknytning til prosjektet? •Hvilke kunnskaper er det særlig nødvendig å tilegne seg for å tilby slike alternative tjenester? •Hva slag kompetanseoppbygging er det behov for hos personell og aktører innenfor disse tjenestene? •Hva slags kompetanse må da det offentlige inneha for å drive samspille med andre aktører om slike tilbud?

14 14 Faktorer som prosjektet fokuserer på Ulike former før barrierer i forhold til alternative driftsformer, dvs: •Ideologiske/politiske •Juridiske •Økonomiske •Praktiske

15 15 Organisasjonskisse

16 16 Liste over delprosjekter •LOFOTA: Vidareutvikling av et personalkooperativ i Östersund Kommune •Vidareutvikle MICA:s virksomhet, gjennom at starte et nytt steg 2 gruppe ute på et jordbruksforetak. •Videreutvikling av Oppigard arbeidssenter, Melhus kommune. •Friluftsaktiviteter för problembelastede ungdommer, Stjørdal kommune •Informasjonsspredning og motivering för Grøn Omsorg i Jämtland, samarbeide med LRF i Jämtland og Fylkesman i Sør-Trøndelag.

17 17 TISIP og Østersund kommun Samarbeidskommuner Samarbeidsinstanser innen Interreg IIIA området Øvrige samarbeidsinstanser og samarbeidskommuner i Norge og Sverige og resten av verden Organisering av prosjektet - Nettverkskart

18 18 Grensesprengende omsorg – Tids og aktivitesplan AktivitetTidsperiode Oppstart og konstituering av prosjektet15.06.0401.07.04 Registrering av situasjonen i hvert enkelt delprosjekt i forbindelse med oppstart 15.06.0415.09.04 Implementering og oppstart prosjektutviklingsfase01.09.0431.12.04 Planlegging og gjennomføring av konferanser om alternative driftsformer 01.11.0430.09.05 Oppfølging og evaluering av delprosjekter01.09.0431.10.06 Rapportskriving01.09.0631.12.06


Laste ned ppt "1 Konferanse i Østersund 27.september 2005"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google