Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INNOVASJON I OMSORG – VI TØR

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INNOVASJON I OMSORG – VI TØR"— Utskrift av presentasjonen:

1 INNOVASJON I OMSORG – VI TØR
Gardermoen 19/3-2012 Harald Danielsen Rådmann Arendal kommune

2 Eksempler og ledelsesfilosofi – vi tør
I det følgende vil jeg gi noen praktiske eksempler på innovasjon i Arendal kommune de siste åra Deretter vil jeg kort komme inn på hva som etter vår oppfatning har vært avgjørende ledelsesfilosofi for praktisk innovasjon

3 Innovasjon i praksis – vi tør
I perioden 2000 – 2003 var det omstridt og nyskapende i Arendal å bygge om eldreinstitusjoner til omsorgsboliger, og bygge omsorgsboliger m. personalbase i stedet for kun tradisjonelle sykehjem Systematisk satsing på hjemmebasert omsorg ble kjempet gjennom etter omfattende debatt. Omsorgsplanen 2001: ”Tilpasset omsorg til ulike behov” Omsorgsplanen 2011: Hva skal til for at vi i størst mulig grad kan aldre som sunne, aktive, deltakende, selvhjulpne, autonome og trygge individer ?

4 Innovasjon drevet av teknologi og økonomi
PDA – er til hjemmesykepleien ble gjennomført i for samtidig å øke kvaliteten på tjenesten og redusere kostnader. 10 merkantile årsverk ble fjernet Samtidig flyttet kommunen inn i nytt kultur – og rådhus hvor hele rådhusorganiseringen ble endret og 23 årsverk ble fjernet knyttet til bruk av ikt og radikalt ny organisering

5 ”Uten en tråd” – bruk av håndholdte terminaler (PDA) i hjemmesykepleien

6 Hvorfor tok vi i bruk PDA?
Innføring av PDA skulle gi mer pasientrettet tid for hjemmesykepleien og bedre dokumentasjon.

7 Trådløs administrasjon
er en forutsetning for rasjonell drift

8 Tilpasset ”skrivebord”

9 Felles telefonlister kan oppdateres ett sted og ”pushes” til alle enheter

10 Rollestyrt pålogging sikrer data

11 Arbeidslisten viser hvem du skal besøke og når
08:01 Test, Ola Lykkeveien 08:30 Testine, Kari Blåbærsvingen 09:15 Duck, Donald Andebyveien 3 10:00 Danser, Line Liaveien 7

12 Ulike menyvalg 08:01 Test, Ola Lykkeveien

13 Opplysninger om brukeren og pårørende kan hentes opp og redigeres
Test, Ola

14 Oppdraget og prosedyren kan hentes opp. Kvitteres ut ved å sende
Test, Ola Oppdraget og prosedyren kan hentes opp. Kvitteres ut ved å sende inn et journalnotat Sår på venstre ankel skylles med NaCl 0,9%. Dekkes med DuoDerm bandasje. 09:30 Sårstell Såret er skiftet på. Måler ca. 3 cm. i diameter. Rene sårkanter.

15 Med PDAen har sykepleieren også flere oppslagsverk i lomma

16

17 Analyse av interaksjoner mellom
Marevan, alkohol og Voltaren

18

19 Enklere å finne frem med GPS

20 Gevinstrealisering Mange soner har nå sluttet med overlappende rapporter i alle vaktskifter: De ansatte henter seg en PDA, sjekker at arbeidslisten kan hentes opp og drar ut til dagens første pasient 30 – 45 minutter tidligere enn før. For 100 ansatte utgjør dette 50 – 75 timer mer pr vakt som kan benyttes i direkte pleie. Kvaliteten på dokumentasjonen øker fordi den kan gjøres umiddelbart.

21 Oppsummering… PDAen er et godt verktøy som understøtter hjemmesykepleiens arbeidsprosesser PDAene bidrar til bedre kvalitet på dokumentasjonen PDAene frigjør tid til pasientrettet arbeid Nytteverdien av oppslagsverkene oppleves stor Men.. Stabil drift er en forutsetning for at de ansatte skal bruke PDA – de må vite at teknologien virker!

22 ”Alle mann på nett!” Bruk av eMeldinger via Norsk Helsenett

23

24 Meldingsutveksling Irene Henriksen Aune

25 Elektroniske meldinger - status
Arendal kommune samhandler elektronisk med 10 av 11 fastlegekontorer og til sammen 34 fastleger. Det siste legekontoret har noen tekniske utfordringer som må løses. Vederlagsberegning for langtidsopphold i sykehjem sendes elektronisk til NAV Arendal kommune mottar elektronisk epikrise og laboratoriesvar fra SSHF. Vi kan sende elektronisk henvisning fra sykehjemmene. I april vil vi begynne å teste ut pleie- og omsorgsmeldinger med SSHF og pilotere disse i løpet av høsten.

26

27

28 Gevinstrealisering Størst når kommunikasjon ”alle-til-alle” er på plass Utskrift, konvoluttering, adressering og frankering utgår Behov for manuell skanning vil bli sterkt redusert Rask, sikker og effektiv måte å kommunisere på Redusert telefontid Alt blir dokumentert

29 Innovasjon – utvide handlingskapasiteten
Den organiserte frivilligheten har stor kompetanse og kapasitet som kan utvide kommunenes handlingskapasitet – tror vi Et formalisert samarbeid med de store, frivillige organisasjonene tror vi kan være et viktig bidrag både til å utvide volumet på tjenester til innbyggerne og kvaliteten på dem Vi har etablert intensjonsavtale med 5 store, frivillige organisasjoner

30

31

32

33 Avtale om bygging og drift av boliger
Blå Kors bygger i disse dager 20 boliger for bostedsløse som organisasjonen også skal stå for driften av etter avtale med kommunen. Bygget skal stå ferdig og drift starte opp 15. januar 2013.

34 Innovasjon – utvidet handlingskapasitet
Også den uorganiserte frivilligheten har et vesentlig og verdifullt potensiale, for dem som får arbeid og tjenester utført, og for dem som utfører. Frivillighetsbanken er en ” nettbank ” hvor ideen er å gjøre det lett å bringe dem som trenger bistand i kontakt med dem som ønsker å bidra

35

36 Innovasjon – praktisk eksempel fra 2012
Et av våre eldresentre sliter med økonomi og oppslutning Bibliotekfilial i samme bygg må legges ned Ved å la eldresenteret ta ansvar for bibliotekdriften blir biblioteket åpent hele uka, eldresenteret blir tatt opp som frivillighetssentral og det er oppstått et fellesskap hvor alle kan låne bøker, skolebarn kan få leksehjelp, eldresenteret arrangerer ulike aktiviteter, fotterapeut og frisør er kommet på plass m.v. ( -- og biblioteket har spart penger .. )

37 Innovasjon i tjenesteutførelsen
Hverdagsrehabilitering i eget hjem ble startet i Arendal i 2010 fordi man så at utskriving og re -innleggelser stadig forekom. Tverrfaglig team jobber med bruker i dennes eget hjem, og rehabiliteringen går vesentlig raskere enn den gjorde da rehabiliteringen skjedde i institusjon

38 Pilotprosjektet Hjemmebasert rehabilitering
April 2011-Mars 2012

39 Bakgrunn for prosjektet
Samhandlingsreformen Lite rehabiliteringspasienter på rehab. Hypotese om at rehabiliteringspasienter blir sendt hjem. Hypotese om at rehabiliteringstilbudet i hjemmet ikke er godt nok. Forskrift om habilitering og rehabilitering Dokumentasjon viser god effekt av HBR

40 HBR-teamets sammensetning
80% hjelpepleier m/videreutdanning i Rehabilitering (koordinator Britt Fritzen) 80% ergoterapeut (Grethe Ringdal og Else Vibeke Eide (Anne Marit Fone) ) 80% fysioterapeut (Frode Bergendal og Ketil Eikrem)

41 Målsetting Rask intervensjon Hindre reinnleggelse
Øke samhandling mellom sykehus, fastlege og kommunale aktører, som Hjemmetjenesten etc Innfri krav om rehabilitering i kommunen.

42 Inklusjonskriterier Brukere inneliggende på SSHF etter nylig ervervet skade/ sykdom/ fallepisode (uavhengig av diagnose) som skal utskrives til hjemmet Overnevnte brukere som utskrives fra SSHF Arendal til korttidsopphold i Arendal kommune før endelig hjemreise Brukere som fastlege ved konsultasjon mistenker begynnende fall i funksjon/ nylig har hatt fall i funksjon Brukere som har et begynnende behov for hjemmetjenester Voksne/ eldre

43 Eksklusjonskriterier
Brukere med kjent, langtkommet demens-/ kognitiv problematikk Brukere som ikke har mulighet/ potensiale til å gjenvinne/ øke funksjonsevne

44 Innhold 30 brukere, 5 ikke avsluttet
Henvisning, kartlegging, brukers mål, IPLOS registrering 3 ukers varighet, med funksjonell trening 3 x pr uke Samarbeid med Tjenestekontor Hjemmetjenesten, SSA, fastlege, Rehabiliteringstjenesten, privatpr.fysioterapeuter, frivillige Avslutning: ny IPLOS, evt overføring til andre aktører.

45 Foreløpige resultater
70 brukere er vurdert 30 brukere er inkludert, 5 ikke avsluttet Totalt 17 av 19 brukere som ble fulgt opp i hele 3 ukers perioden har fått ett redusert behov for hjemmetjenester. 4 av disse har avsluttet hjemmesykepleie helt. 13 brukere har redusert sitt behov for hjemmesykepleie. 1 bruker hadde ikke tjenester i forkant 1 bruker reduserte ikke hjemmesykepleie, men ble tryggere i forflytning (økt livskvalitet). 6 brukere ble avsluttet før tiden, grunnet utenforliggende årsaker.

46 Hva videre? Ny søknad om prosjektmidler sendes Hdir 23.03.12
Nåværende prosjekt er forlenget til i sonene Tromøy og Hisøy/Nedenes Målsetting: Utvikle felles holdning til hva vi setter som krav til egenmestring hos brukerne våre

47 Innovasjon - kompetansehevingsområdet
Arendal kommune har over 3000 ansatte. Alle trenger løpende påfyll av kompetanse. Selv om det er mye som er mulig, er det praktisk og økonomisk umulig å sende alle på kompetansegivende opplæring andre steder. Derfor startet Arendal kommune i 2009 opp Eureka kompetanse. Ideen er å ha et system som gjør det enkelt å gi opplæring til mange lokalt. Foreleserne reiser hit, og vi klarer å gi noe til mange ansatte i stedet for mye til noen få. Kompetansemegler er nylig ansatt, og nye lokaler står innflyttingsklare i september 2012.

48 Erfaringer med innovasjonsarbeid…
Behov har styrt alle våre gjennomførte og igangsatte prosjekter av nyskapende karakter Ny teknologi har gjort noen av dem mulig Åpenhet for andre aktører har åpnet dører der vi ikke fant løsninger Mot og vilje til å forsøke det ukjente er avgjørende Medarbeidere med tilstrekkelig engasjement, endringsvilje og forankring i brukernes behov Nysgjerrighet på hva andre gjør i inn og utland

49 … forts.. Det meste av gode grep kan gjøres uten at penger er en begrensning Ledertrykk på endring er helt avgjørende Rådmannens bidrag trenger ikke være noe annet enn å gi gode medarbeider rom, reisebudsjett og lov til å teste ut Rådmannen må imidlertid sørge for at innovasjons- og endringsarbeidet hele tiden er forankret i linjeorganisasjonen. Dette må aldri bli en sideaktivitet

50 .. forts… Delingskultur er nødvendig både internt og i forhold til omgivelsene Arendalskonferansen har nå i 12 år hatt erfaringsutveksling knyttet til endringsarbeid som sin bærende ide. Inspirasjon og begeistring må som oftest til for å drive gjennom endringer..

51 Energi Medarbeidere som mestrer jobben og brukere / innbygger som mestrer livet får energi ” Orden i eget hus ” er avgjørende for å bevare energien og opprettholde legitimiteten (uorden stjeler energi).

52 Ene En arena for innovasjon og nytenkning for kommunale ledergrupper.


Laste ned ppt "INNOVASJON I OMSORG – VI TØR"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google