Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

, side 1 TERAPI PÅ HJUL LILEHAMMER 27.04.06 ROP TØYEN, 5 ÅRS ERFARINGER seksjonsleder Tove Buseth

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: ", side 1 TERAPI PÅ HJUL LILEHAMMER 27.04.06 ROP TØYEN, 5 ÅRS ERFARINGER seksjonsleder Tove Buseth"— Utskrift av presentasjonen:

1 , side 1 TERAPI PÅ HJUL LILEHAMMER 27.04.06 ROP TØYEN, 5 ÅRS ERFARINGER seksjonsleder Tove Buseth tove.buseth@lds.no

2 SEKSJON RUS OG PSYKISK LIDELSE,TØYEN DPS  Alvorlig psykisk lidelse  Alvorlig rusavhengighet  Ute av stand til å benytte det ordinære hjelpeapparat  Bydekkende prosjekt 2001 – 2005  Fast tiltak fra 01.01.2006

3 AGENDA  Prosjektets bakgrunn og oppbygging  Pasientgruppen  Metode  Teamet  Utfordringer fremover

4 , side 4 BAKGRUNN  Motstridende tilnærming i rusbehandling og psykisk helsevern  Manglende samarbeid og forståelse  Kasteballer mellom instanser  Ett behandlingsmiljø for både rus- og psykisk relaterte problemer

5 , side 5 Bakgrunn forts.  11 ansatte: psykologer, sykepleiere, sosionomer og lege med dobbeltkopetanse rus og psykisk lidelse  Forskningsoppfølging fra FAFO i prosjektperioden

6 , side 6 MÅLSETNING  Bedre pasientenes evne til å nyttegjøre seg det ordinære hjelpeapparat  Bedre hjelpeapparatets evne til å ta imot pasientene

7 , side 7 VERDIGRUNNLAG  Vi vil arbeide for bedring i retning likeverd, mestring av rusproblemer og mestring av psykisk lidelse  Vi vil arbeide for en tilværelse der en kan mestre livets vanskeligheter uten å måtte frykte å stå alene.

8 , side 8 GJENSIDIG RESPEKT  Gjestfrihet og åpenhet  Rusfrihet ingen betingelser for kontakt  Tilstrebe tillit og optimisme fremfor skepsis og pessimisme  Fokus på ressurser og muligheter fremfor sykelighet og begrensninger

9 , side 9 PASIENTGRUPPEN KJENNETEGN En opplevelse av:  Relasjons- og kontaktproblemer  Psykotiske og nærpsykotiske erfaringer  Rus som problem og forsøk på mestring  Utstøtelse og skam  Ensomhet

10 , side 10 Kjennetegn forts.  Skiftende kontakter i hjelpeapparatet  Vansker med å nyttegjøre seg tilgjengelige velferdsordninger  Dårlig eller manglende boevne  Utslitte familier og sosialt nettverk

11 , side 11 Kjennetegn forts.  Hyppige akuttinnleggelser eller forsøk på avrusning  Raskere sykdomsutvikling (eks.psykoseutvikling) enn andre pasienter  Høy selvmordsrisiko

12 , side 12 FORKLARINGSMODELLER  Sekundær avhengighet  Sekundær psykisk lidelse  Fellesfaktormodellen  Interaksjonsmodellen

13 , side 13 SØKNADER FRA 1 LINJE OG 2 LINJE  Sannsynlig alvorlig psykisk lidelse og alvorlig rusmisbruk  Funksjonsnivå / forkommenhet, hygiene, helse, sosiale relasjoner og bosituasjon  Manglende evne til å nyttiggjøre seg tilgjengelige hjelpeinstanser  Bedrings / endringspotensiale ved vår arbeidsmetode

14 , side 14 METODE  Få pasienter, tett oppfølging  Planlegge videre oppfølging fra start  Gruppe 1, korttidsbehandling / utredning  Gruppe 2, langtidsbehandling / 2 år,men …

15 , side 15 Metode forts. FOKUS PÅ NÆRE BEHOV  Økonomi / ytelser  Bolig, helse, tannhelse, fritid, arbeid  Bruke alle kontakter innen rusomsorg, psykisk helsevern, 1.linjetjeneste, nettverk / familie

16 , side 16 Metode forts. OPPSØKENDE  Gatenært  Individuell tilpasning  Kontaktetablering tar tid  Kontinuerlig motivasjonsarbeid

17 , side 17 Metode forts.  Vektlegge indirekte pasientarbeid  Stor grad av tilgjengelighet; mobiltelefon og fleksibel arbeidstid  Vektlegge pas. evne til å regulere avstand og nærhet

18 , side 18 Metode forts. FOKUS PÅ RUS OG PSYKISK LIDELSE - SAMTIDIG  Bli klar over sammenhenger  Motivere for endring  Planlegge evt. innleggelser  Utprøving av psykofarmaka, metadon / subutex og i noen grad ritalin

19 , side 19 Metode forts. FORTLØPENDE UTREDNING / DIAGNOSTISERING  Aktuelle utredningsverktøy SCID, ASI, SCL 25  Differensialdiagnostiske utfordringer - stoffutløst psykose - PTSD - kognitiv svikt

20 , side 20 Metode forts. SAMARBEID - DILEMMAER  Ansvarsgrupper – samarbeidsmøte  Individuell plan behandler - koordinator  2 linje gjør 1 linje arbeid  Samarbeid med pårørende

21 , side 21 TEAMET STRUKTUR  Selvstendig enhet, faglig, økonomisk, administrativt  Tverrfaglig  Team størrelse, minimum 8 behandlere

22 , side 22 Teamet forts.  Et sted å bearbeide og reflektere  Felles pasientansvar  Daglig pasientrapport  Prosessveiledning  Kontinuerlig fagutvikling

23 , side 23 UTFORDRINGER FREMOVER  Overgang fra prosjekt med særstatus til fast tiltak  I vareta fagutvikling opp mot økende krav om effektivitet, produktivitet og inntjening

24 , side 24 UTFORDRINGER FOR BEHANDLER  Anerkjenne at pasientene gjør så godt de kan  Vektlegge gjestfrihet og åpenhet i det daglige arbeidet  Utforske, prøve og feile og prøve igjen  Ha et langsiktig perspektiv og likevel forholde seg til krisene  Nøktern optimisme

25 , side 25 NY YRKESROLLE  Teamfokus viktigere enn individuelt behandleransvar  Behandlerne ut av kontorene  Ny brukerrolle – ny behandlerrolle  Samarbeid, samarbeid, samarbeid

26 , side 26 ERKJENNELSE ETTER 5 ÅRS ARBEID  Spesialisthelsetjenesten må gå ut og møte de som har en alvorlig psykisk lidelse og rusavhengighet der de befinner seg – på gata, på hospitset  Men hvem skal gjøre det ?


Laste ned ppt ", side 1 TERAPI PÅ HJUL LILEHAMMER 27.04.06 ROP TØYEN, 5 ÅRS ERFARINGER seksjonsleder Tove Buseth"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google