Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

De vi ikke ser... Fastlegen og barn av psykisk syke og rusmisbrukere Torgeir Gilje Lid Fastlege, spesialist i allmennmedisin Forsker på tidlig intervensjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "De vi ikke ser... Fastlegen og barn av psykisk syke og rusmisbrukere Torgeir Gilje Lid Fastlege, spesialist i allmennmedisin Forsker på tidlig intervensjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 De vi ikke ser... Fastlegen og barn av psykisk syke og rusmisbrukere Torgeir Gilje Lid Fastlege, spesialist i allmennmedisin Forsker på tidlig intervensjon ved alkoholproblemer i allmennpraksis Tidligere bydelsoverlege og lege i ambulant dobbeldiagnoseteam

2 Hva jeg vil prøve å si noe om •Litt om allmennmedisinsk hverdag •Litt om samarbeid med barnevernet, på godt og vondt •En fortelling •Rus og graviditet •Rundskriv IS-5/2006 i Stavanger •Det allmennmedisinske oppdraget Torgeir Gilje Lid. Jan 2010

3

4 Det allmennmedisinske KOPF •Kontinuerlig •Omfattende •Personlig •Forpliktende •Eller kaotisk, omstendelig, pekuniært, frustrerende? Torgeir Gilje Lid. Jan 2010

5 En helt tilfeldig tirsdag (maksimumsvarianten) •Mann, 35 år, startet LAR for 3.gang •Mann, 68 år, økende sosial drikking •Mann, 43 år, mangeårig LAR-pasient •Mann, 27 år, LAR 6 mnd, nylig sprekk •Kvinne, 50 år, angst, piller, tidl alkohol •Kvinne, 45 år, i jobb, 1 fl rødvin/dag •Mann, 58 år, jobb, 1.5l øl/dag Torgeir Gilje Lid. Jan 2010

6 Hos fastlegen •Kjenner pasienten over tid – viktig relasjon •Ofte flink til å finne praktiske strategier •Kan ha begrenset innblikk i pasientens liv •Uselektert pasientgrunnlag – ingen siling •Helseproblemene er innvevd i pasientens liv •Problemene ses ofte ’nedenfra’, fra pasientens perspektiv •I liten grad diagnosespesifikk, oftere pasientspesifikk •Pasienten bestemmer omfanget av kontakt Torgeir Gilje Lid. Jan 2010

7 Fastlegens oppdrag •Primæroppdrag: Undersøkelse, behandling og oppfølging ved sykdom og mistanke om sykdom •Men også case-finding og individuell forebygging •Lovpålagte attester og erklæringer •Ikke-lovpålagte attester og erklæringer •Hippokrates – alltid trøste, ofte lindre, av og til helbrede Torgeir Gilje Lid. Jan 2010

8 De ’lette’ sakene •Sikker diagnose (psykisk lidelse eller ruslidelse) •Andre stabile omsorgspersoner i omgivelsene •Barnevernet allerede inne i saken •Åpenhet omkring problemene •Motivert pasient Torgeir Gilje Lid. Jan 2010

9 Det vanskelige… •Foreldre i konfliktsituasjon •Lettere psykiske lidelser, men pasient som ikke følger opp •Noe som ’mangler’ i kontakten foreldre- barn •Tildekking, bagatellisering •Magefølelsen Torgeir Gilje Lid. Jan 2010

10 Utfordringer i forhold til barnevernet •Manglende kjennskap til hverandre •Formaljuridisk tilnærming •Legen kan føle press til å mene mer enn det er grunnlag for •Legen kan mangle forståelse for barnevernets arbeid •Manglende tilbakemelding fra barnevernet Torgeir Gilje Lid. Jan 2010

11 Når fungerer det bra? •Barselpsykose – ofte tydelige symptomer hos tidligere frisk •Stabile ansvarsgrupper hvor fastlegen også deltar •Motivert pasient og tillitsfull relasjon til minst en av hjelperne •På forhånd etablert kjennskap mellom fastlege og barnevern Torgeir Gilje Lid. Jan 2010

12 En liten historie fra virkeligheten Torgeir Gilje Lid. Jan 2010

13

14 Rus og graviditet •Den gravide LAR-pasienten –metadon i svangerskapet? –innlegges for rusfri behandling? –hvordan går det med barna? –forebygge problemer eller forebygge svangerskap? •Mistanke om svangerskap hos rusmisbruker, eller mistanke om rusproblem hos gravid –melde til sosialtjenesten? –§6.2a? Torgeir Gilje Lid. Jan 2010

15 Hva kan vi gjøre i forkant? •Er vi opptatt av prevensjon hos rusmisbrukere? •Prøver vi å avklare hva kvinnelige LAR- pasienter tenker om svangerskap? •Hvilke framtidsdrømmer har pasientene våre?  kanskje de med vår hjelp kan gjøre mer for å unngå svangerskap til feil tid Torgeir Gilje Lid. Jan 2010

16

17 Rundskriv IS-5/2006 •Alle aktører i helse- og sosialtjenesten har ansvar for å fange opp barn i risiko •Rundskrivet gjelder barn av psykisk syke og rusmisbrukere, men er relevant for barn som er eller har vært eksponert for vold i hjemmet •Rundskrivet gir forslag til avklarende spørsmål Torgeir Gilje Lid. Jan 2010

18 Hvordan går vi fram? •Avklar om pasienten/tjenestemottakeren har omsorg for eller samvær med barn. •Er barnet godt ivaretatt (av andre omsorgspersoner eller hjelpeapparat), og i tilfelle av hvem? •Har jeg observert noe som gir grunn til bekymring for barnet/barna? •Ønsker pasienten/tjenestemottakeren hjelp med oppfølging av barnet/barna? Torgeir Gilje Lid. Jan 2010

19 Hvilke andre instanser kan bidra? •Helsestasjon og skolehelsetjeneste og familiesenter og pp-tjenesten og barneverntjenesten og helse- og sosialkontor og konsultasjonsteam i vold og overgrepssaker og bistands- og støttesenter for mennesker som lever med vold i nære relasjoner og spesialisthelsetjenesten og …. Torgeir Gilje Lid. Jan 2010

20 Grønn respons: •Barnet er godt ivaretatt av andre omsorgspersoner eller hjelpeapparat og pasient/tjenestemottaker samarbeider godt. Torgeir Gilje Lid. Jan 2010

21 Grønn respons forts: •Eller: pasient/tjenestemottaker ser at situasjonen kan være uheldig og samarbeider godt både om egen behandling/oppfølging og samarbeider godt om hjelp og oppfølging for barnet/barna. •Konklusjon: Følg opp forløpet videre. Torgeir Gilje Lid. Jan 2010

22 Gul respons: •Barnet viser mulige tegn på problemer, observert av deg eller andre. •Eller: pasient/tjenestemottaker er lite villig til å innse at situasjonen kan være uheldig for barnet/barna. Torgeir Gilje Lid. Jan 2010

23 Gul respons forts: •Konklusjon: Tilby hjelp og oppfølging videre, henvis ved behov. Tilby oppfølging fra barnevern, vurder melding til barnevern ved manglende innsikt og/eller samarbeid. Torgeir Gilje Lid. Jan 2010

24 Rød respons: •Begge foreldre rusavhengige og/eller psykisk syke eller alenforelder rusavhengig og/eller psykisk syk, og liten evne eller vilje til å bidra til at de selv og barnet får nødvendig hjelp og oppfølging. Torgeir Gilje Lid. Jan 2010

25 Rød respons forts: •Eller: vold har vært utøvd i hjemmet eller utøves fortsatt. •Konklusjon: Tilby hjelp og oppfølging av passende instans videre og meld fra til barnevernet. Torgeir Gilje Lid. Jan 2010

26 Fastlegens (umulige) oppdrag •Ta medansvar for forløpet, ikke bare for det som skjer på kontoret •Tenk universell utforming – planlegg for de som har vanskeligst for å nå fram •Tenk behandlingsnettverk, ikke behandlingskjede Torgeir Gilje Lid. Jan 2010

27 Torgeir Gilje Lid, nov. 2009


Laste ned ppt "De vi ikke ser... Fastlegen og barn av psykisk syke og rusmisbrukere Torgeir Gilje Lid Fastlege, spesialist i allmennmedisin Forsker på tidlig intervensjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google