Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjekt Housing First Trondheim. Bakgrunn for prosjektet  Utvikle nye virksomme metoder for å bosette langvarig bostedløse med rus og psykiatriproblemer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjekt Housing First Trondheim. Bakgrunn for prosjektet  Utvikle nye virksomme metoder for å bosette langvarig bostedløse med rus og psykiatriproblemer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjekt Housing First Trondheim

2 Bakgrunn for prosjektet  Utvikle nye virksomme metoder for å bosette langvarig bostedløse med rus og psykiatriproblemer  350 bostedløse i Trondheim (2012)  De mest utbredte problemene blant bostedløse er avhengighet av rusmidler (51 %), psykisk sykdom (36 %)  61 % er langvarig bostedsløse; de har vært tilbakevendende bostedløse i flere år eller mer enn et halvt år.  46% er eldre enn 35 år

3  Metode og tankesett for å bosette langvarig bostedløse med rus og psykiske lidelser  Metodikken er utviklet på 90-tallet av organisasjonen ”Pathways to Housing” som jobber med bostedløse i New York  Uten et godt sted å bo er det vanskelig å løse andre utfordringer i livet – livskvalitet og helsen  Svært effektiv og godt dokumentert for å forebygge eller avslutte langvarig bostedløshet for de med ruslidelser og samtidige psykiske lidelse Housing First -bakgrunn

4 Oppsiktsvekkende resultater Bostabilitet Amsterdam (165) 88% København (80) 91% Lisboa (74) 80% Redusert opplevde psyk.symptomer: 50% Redusert rusmisbruk: 25% Nedgang i akutte innleggelser i psyk.helsevern: 90% Redusert kontakt ø-hjelp 113: 83%

5 8 prinsipper definerer HF USA  Bolig en menneskerett  Respekt, varme, medfølelse og omtanke  Tidsubestemte tjenester  Integrert i ordinære bomiljø  Skille mellom bolig og tjenester  Valgfrihet bolig og tjenester  Recovery orientering- hovedfokus på håp og ”livet utenfor problemene”  Målet er skadereduksjon heller enn rusfrihet

6 Bolig Housing First USA  Boevnen skal ikke vurderes før bolig tilbys  Rask innflytting inn i egen permanent bolig (<6 uker)  Sentralt prinsipp; bygger på den enkelte bostedløse ønsker eller preferanser  Spredte boliger i ordinære bomiljø- < 20%  Ordinær husleiekontrakt. Ingen særavtaler eller tilleggsavtaler  Trygghet overfor utleier.24/7 anropstjeneste

7 Tjenester HF USA Housing First betyr ikke housing only  Bolig er starten og ikke slutten  Tilbud om omfattende tjenester basert på deltakers ønsker; botiltak, økonomi, arbeid, fritid, nettverk/sosiale relasjoner og rus/psykiske lidelser  Det aller viktigste etter bolig er arbeid og aktivitet  Minimum 1. hjemmebesøk i uka  24/7 tilgjengelighet på tlf  Aktivt oppsøkende tiltak. Tjenester i brukers eget miljø

8 Housing First Trondheim Hovedmål: Prøve ut og evaluere Housing First modellen i Trondheim (HFTR) kommune i perioden 2012-2014 Delmål: Bosette 30 deltakere med langvarig bostedsløshet og psykiske lidelser/ruslidelser (ROP) i løpet av prosjektperioden

9 Housing First Trondheim Bistå deltakerne med å oppnå egne mål:  Bostabilitet  Bedring av livskvalitet  Individuelle mål i forhold til utdanning, arbeid eller andre aktiviteter som fører til sosial kontakt og en mer meningsfull hverdag  Økt funksjonsevne  Reduksjon /opphør av rusmiddelbruk

10 Deltakere  Første deltaker bosatt januar 2013  15 deltakere bosatt. 4 kvinner, 11 menn, gj.snitt alder 41 år  Gj.snitt bostedløs 3 år, median 23 mnd.  Flesteparten bodd hos venner og bekjente, noen i institusjoner og midlertidige boliger. 1 deltaker bodd på gata  Hovedandelen av deltakere har mottatt lite tjenester før HF  Av totalt 14 deltakere er 1 person oppsagt pga antisosial-atferd og flyttet til et botiltak –rus

11 Deltakere De aller fleste med omfatt. bistandsbehov  (Nesten) alle har en rusavhengighet  Fåtallet har en alvorlig psyk.lidelse, flertallet lette til moderate psyk.lidelser  60% har uførepensjon. Ingen i ordinært arbeid, noen få i arbeidsmarkedstiltak  Ingen bruk av kartleggingsverktøy for å avgjøre deltakelse. Bortkastet tid å lese livslange rapporter- få de inn i bolig

12 Bolig  Boliger ”reservert” for prosjektet. Kort ventetid (< 3 mnd)  Kommunale boliger i ordinære borettslag. Alle bydeler  Ordinære leiekontrakter. Ingen særskilte vilkår  2-roms. 40-50 kvm. Eget soverom  5 års-leiekontrakter (ord.3år).Fornying  Kjøpe leilighet –Startlån. Sikre kravet om permanent bolig. 1 har kjøpt

13 Bolig  Alle har mottatt etableringstilskudd fra NAV  Alle har frivillig automatisk husleietrekk  Bistand med innflytting og innkjøp til leilighet  Har fått valgt mellom 2-3 forskjellige leiligheter i ulike bydeler  Alle deltakere svært fornøyd med boligen og plassering? (jmf hærverk)

14

15

16 Tjenester  Bolig alene er ikke noe garanti for fremgang- plattform  Deltaker skal selv bestemme hvilken og når vedkommende ønsker å motta offentlige/kommunale tjenester  Ingen krav om deltakelse i behandling  Hjemmebesøk minst en gang pr uke med vilkår i leiekontrakten. Fokus booppfølging  Arbeidstid 8-16,fem dager i uken

17 Tjenester  Aktivt oppsøkende. Egen bil  Bemannings ratio 1:10-15  Intensiv bistand i oppstarten  Gj.snitt ukentlig besøk, med visse unntak  20% direkte- brukertid  Kriseplass

18 Foreløpige erfaringer  14 av 15 bor fremdeles  Bosatt flere uten såkalt ”boevne”  Foreløpig god tilgang til boliger som sikrer valgfrihet  Valgfrihet bolig som største suksessfaktor for bostabilitet?  Bolig er starten, ikke slutten…  Arbeid og aktivitet.  Isolasjon og ensomhet største utfordringen?

19 Foreløpige erfaringer  Til dels krevende å komme i posisjon – krav om ukentlige besøk  Direkte brukertid 20%. NY 80% av tiden ute i beboernes miljøer  Hvem passer det for? Vanskelig å avgjøre på forhånd?  Tjenestene er ikke tilgjengelig 24/7  Brukertilfredshet? Brukerundersøkelse?

20 Muligheter  Modell utviklet i NY USA med et totalt ulikt velferdssystem er relevant for Norge og Trondheim. Ingen eksakt kopi, men bruk av de viktigste prinsippene  Stor grad av modelltroskap= høy bostabilitet? (de 8 prinsippene)

21 Muligheter Nabo/borettslags-konflikter  Avgjørende å utvikle et opplegg for å håndtere et samarbeid, og klager. Testbyene viser at det er mulig å håndtere slike konflikter hvis de hele tatt oppstår  Er i dialog med styreleder i boretsslag/sameie pr epost eller tlf. Svargaranti?

22 Utfordringer  Forutsetter fortsatt tilgang til leiligheter som gir valgfrihet  Rask tilgang til bolig (<3mnd)  Kravet om permanent bolig (5år)  Private boliger VS kommunale, en forskjell?  Tilgang 24/7 på tlf overfor beboere og borettslag  Forpliktelser til fornyelse av bosetting ( midlertidig husvære, utkastelser)

23 Utfordringer  Etablere fagmiljø  Målgrupper (rus, psyk.helse)  Organisering- samarbeidspartnere (rusforetaket?)  Dokumentasjon (NTNU, Husbanken)  Sosial integrasjon en sakte prossess: Hvordan bidra til at deltakerne i større grad kommer i en eller form for jobb, aktivitet eller skolegang?


Laste ned ppt "Prosjekt Housing First Trondheim. Bakgrunn for prosjektet  Utvikle nye virksomme metoder for å bosette langvarig bostedløse med rus og psykiatriproblemer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google