Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Idéseminar vedr. «Arbeidsinkludering som fagfelt»

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Idéseminar vedr. «Arbeidsinkludering som fagfelt»"— Utskrift av presentasjonen:

1 Idéseminar vedr. «Arbeidsinkludering som fagfelt» 7.4.2014
Torunn S. Olsen, Universitetet i Agder

2 Invitert pga forskningen…
Tidlig avgang fra arbeidslivet ( ) Aktørmodellen som kilde til motivasjon og jobbeffekt i yrkesrettet attføring ( ) Reaktivisering av uføre. Rekruttering av arbeidstakere med redusert funksjonsevne. Delmål 2 i IA-avtalen Reaktivisering av uføre (2003) Evaluering av trygdeetatens og Aetats arbeid med å få uførepensjonister tilbake i arbeid ( ) Et inkluderende arbeidsliv: For hvem? Sysselsetting av arbeidstakere med redusert funksjonsevne ( ) Fra trygd til arbeid: Uførepensjonisters erfaringer og behov (2004) Trygdeetatens og Aetats samordning i arbeidet med å beholde/skaffe arbeid til personer med redusert funksjonsevne (2004) Evaluering av tilretteleggingstilskuddet ( ) Evaluering av regelverksendring i rehabiliteringspengeordningen ( ) Evaluering av ordningen med tidsbegrenset uførestønad (2009) Ung uførhet Unge uføre: Hva forklarer den høye uføreandelen blant unge på Agder ( ) En vanskelig start: Om tidlig innsats og tverretatlig samarbeid for å forebygge ung uførhet ( )

3 Hva forteller forskningen oss?
Svakheter – styrker i Trygd/Aetat/NAV-systemet: Organisering, ressurser, prioritering og kompetansebehov. Standardløsninger vs individuell tilpasning Brukernes historier: Utfordringer og barrierer for å komme i/være i arbeid Forebygging er viktig – reparasjon er ikke alltid mulig Samhandling mellom profesjonene er viktig Men kan jeg si noe om kompetansebehovet til sosialfaglige ansatte i velferdstjenestene?

4 Viktige kompetansebehov
Kritisk refleksjon! Forståelse av samfunnskonteksten: Politikk, økonomi og velferdsstaten Arbeidslinja og IA Aktørmodellen Motivasjon og mestring. Hjelp til selvhjelp alltid løsningen? Helse og arbeid Psykisk helse. IPS Tidlig innsats/forebygging Sosial arv. Hverdagsbarnevernet. Samhandlingskompetanse Inkludering og mangfold Normalitet og annerledeshet. Rettferdighet=Likhet? Mangfold


Laste ned ppt "Idéseminar vedr. «Arbeidsinkludering som fagfelt»"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google