Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Idéseminar vedr. «Arbeidsinkludering som fagfelt» 7.4.2014 Torunn S. Olsen, Universitetet i Agder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Idéseminar vedr. «Arbeidsinkludering som fagfelt» 7.4.2014 Torunn S. Olsen, Universitetet i Agder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Idéseminar vedr. «Arbeidsinkludering som fagfelt» Torunn S. Olsen, Universitetet i Agder

2 2 Invitert pga forskningen… • Tidlig avgang fra arbeidslivet ( ) • Aktørmodellen som kilde til motivasjon og jobbeffekt i yrkesrettet attføring ( ) • Reaktivisering av uføre. Rekruttering av arbeidstakere med redusert funksjonsevne. Delmål 2 i IA-avtalen • Reaktivisering av uføre (2003) • Evaluering av trygdeetatens og Aetats arbeid med å få uførepensjonister tilbake i arbeid ( ) • Et inkluderende arbeidsliv: For hvem? Sysselsetting av arbeidstakere med redusert funksjonsevne ( ) • Fra trygd til arbeid: Uførepensjonisters erfaringer og behov (2004) • Trygdeetatens og Aetats samordning i arbeidet med å beholde/skaffe arbeid til personer med redusert funksjonsevne (2004) • Evaluering av tilretteleggingstilskuddet ( ) • Evaluering av regelverksendring i rehabiliteringspengeordningen ( ) • Evaluering av ordningen med tidsbegrenset uførestønad (2009) • Ung uførhet • Unge uføre: Hva forklarer den høye uføreandelen blant unge på Agder ( ) • En vanskelig start: Om tidlig innsats og tverretatlig samarbeid for å forebygge ung uførhet ( )

3 3 Hva forteller forskningen oss? • Svakheter – styrker i Trygd/Aetat/NAV-systemet: Organisering, ressurser, prioritering og kompetansebehov. Standardløsninger vs individuell tilpasning • Brukernes historier: Utfordringer og barrierer for å komme i/være i arbeid • Forebygging er viktig – reparasjon er ikke alltid mulig • Samhandling mellom profesjonene er viktig  Men kan jeg si noe om kompetansebehovet til sosialfaglige ansatte i velferdstjenestene?

4 4 Viktige kompetansebehov • Kritisk refleksjon! • Forståelse av samfunnskonteksten: Politikk, økonomi og velferdsstaten o Arbeidslinja og IA • Aktørmodellen o Motivasjon og mestring. Hjelp til selvhjelp alltid løsningen? • Helse og arbeid o Psykisk helse. IPS • Tidlig innsats/forebygging o Sosial arv. Hverdagsbarnevernet. Samhandlingskompetanse • Inkludering og mangfold o Normalitet og annerledeshet. Rettferdighet=Likhet? Mangfold


Laste ned ppt "Idéseminar vedr. «Arbeidsinkludering som fagfelt» 7.4.2014 Torunn S. Olsen, Universitetet i Agder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google