Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tenkeloft Trøndersk Landbruk Frostating 26. november 2004 Harald A

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tenkeloft Trøndersk Landbruk Frostating 26. november 2004 Harald A"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tenkeloft Trøndersk Landbruk Frostating 26. november 2004 Harald A
Tenkeloft Trøndersk Landbruk Frostating 26. november Harald A. Lein ?! Tenkeloft Trøndersk Landbruk

2 Trøndersk Mat Mat som framtidig vekstnæring for Trøndelag
Matsektoren sysselsetter direkte ca personer i Trøndelag, og er en av landsdelens viktigste. Økt internasjonalisering og nye forbrukstrender medfører store utfordringer i omstilling og nyskaping Forbrukeren ønsker større mangfold i vareutvalget; mat produsert på ulikt vis, forskjellige råvarer og ingredienser, med ulik opprinnelse og særpreg. Foto: Christian Brun Stadig flere forbrukere sier at et stort vareutvalg er viktig for dem, og at de ønsker i større grad enn før butikker som gir dem inspirasjon og mangfold. (Undersøkelsen Norske Dagligvarekjeder 2004, ACNielsen.) Si litt om næringens betydning for sysselsetting Landbruket i Trøndelag sysselsetter omtrent personer Nord-Trøndelag er det fylket i landet som har størst andel av sysselsettingen innen landbruk med sysselsatte som utgjør omtrent 10 prosent av den totale sysselsettingen. I Sør-Trøndelag utgjør arbeidsplasser nesten fire prosent av sysselsettingen i fylket. På landsbasis står landbruket for omtrent tre prosent av sysselsettingen. Vedr. bedre økonomi og mer optimisme: …….Dette går fram av en nasjonal undersøkelse som nylig ble gjennomført av Norsk senter for bygdeforskning . Flere enn tidligere tror den neste femårsperioden vil gi en positiv økonomisk utvikling og det er færre enn tidligere som oppgir at gårdsbrukets økonomi er svekket i løpet av siste femårsperioden Vedr. kapasitetsøkning: Konsesjonsgrensene for svin og fjørfe ble økt med 50 prosent fra april 2003 Rasjonaliseringsprosess: Antall driftsenheter er redusert med de siste fem årene. I samme periode er jordbruksarealet pr driftsenhet økt fra ca. 170 til ca. 200 dekar. Antall samdrifter har økt fra ca. 110 til ca. 250 fra 2000 – Nesten 600 gårdsbruk inngår i samdriftene. Nord-Trøndelag er landets nest største kjøttprodusent Med en kjøttproduksjon på tonn var Nord-Trøndelag det nest største produksjonsfylket i landet på kjøtt. Bare Rogaland hadde større produksjon. Sør-Trøndelag er størst i landet på økologisk landbruk Sør-Trøndelag har det største økologiske arealet i landet med over dekar. Dette utgjør 5,9 prosent av jordbruksarealet i Sør-Trøndelag. Fylket hadde også den største produksjonen av økologisk storfe i 2003 med nesten 100 tonn. Nord-Trøndelag er nummer fire på landsbasis både med hensyn til størrelse på økologisk areal og produksjon av økologisk storfe. Tenkeloft Trøndersk Landbruk Miljøer innenfor ulike deler av næringslivet og offentlig forvaltning har arbeidet med å utvikle en felles oppfatning av nåsituasjon, muligheter og trusler innenfor trøndersk landbruk. På dette grunnlaget er det utarbeidet strategier som går i to mulige hovedretninger. Den ene er å styrke og videreutvikle volumjordbruket. Den andre handler om å utvikle et mangfold av nye produkter, tjenester og opplevelser med utgangspunkt i trøndersk landbruk. Mangfoldet skal gjøre trøndersk landbruk sterkere, mer spennende og mer lønnsomt, og vil også kunne øke verdiskapningen innen reiseliv, næringsmiddelindustri og handelsnæringen

3

4 ?! Tenkeloft Trøndersk Landbruk
Stagnasjon og depresjon i Trøndersk Landbruk Inntektsutviklingen stagnerer Investeringene på lavmål Taper relative markedsandeler av norsk landbruksproduksjon Dramatisk avvikling av bruk og reduksjon i sysselsetting Internasjonalisering av matvarehandel - WTO, EU … dette kan ikke fortsette ….. ???!!! ?! Tenkeloft Trøndersk Landbruk

5 ?! Tenkeloft Trøndersk Landbruk
Fylkesmannens landbruksavdeling, S-T og N-T Fylkeskommunen, S-T og N-T Bondelaget, S-T og N-T Bonde- og småbrukarlaget, N-T og S-T Stortings- og fylkespolitikere, S-T og N-T Norsk senter for bygdeforskning Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Gilde Bøndernes Salgslag Tine Midt-Norge Felleskjøpet Innovasjon Norge N-T og S-T SpareBank 1 Midt-Norge ?! Tenkeloft Trøndersk Landbruk

6 To hovedtema så langt… Visjon, mål, strategi Helhetlig bygdepolitikk
?! Tenkeloft Trøndersk Landbruk

7 Tenkeloft Trøndersk Landbruk
VISJON Trøndersk landbruk livsglede og verdiskaping HOVEDMÅL 2015 Et gladere og mer motivert landbruksmiljø Økt verdiskapning av landbrukets samlede ressurser Utvikle landskap, kultur og identitet som øker bolyst Styrking av konkurransekraften Sterke sider Svake sider Godt produksjonsmiljø Store jord, skog og utmarksressurser Relativt store bruk Sterk stilling i opinion og politisk miljø Solid tradisjon og væremåte Produksjon av kvalitetsråvarer Sterke foredlingsbedrifter Svak økonomi og kapitalbase Sårbar for endringer i rammebet. Stort investeringsbehov Lite koordinert veiledningsapparat Varierende kompetansenivå Lite mulighetsorientert Lite risikovillig STRATEGI Øke andel av volumproduksjonen Øke mangfold og omfang av produkter, tjenester og produksjonsmåter Videreutvikle trøndersk matkultur Satse på kompetansehevning og bedriftsutvikling Utvikle allianser, nettverk og arbeidsfellesskap Muligheter Trusler Nye næringer og mangfold Økt verdiskaping av mat og fiber Kulturlandskapet som ressurs Øke andel av volumproduksjonen Mer samarbeidstiltak Styrke kompetansen og motivasjonen Nyskapingspotensialer hos kvinner Billigere drifts- og bygningsløsninger Utnytte gitte konsesjonsgrenser Nedbygging grensevern Reduksjon pris/budsjettstøtte Svekket produksjonsmiljø Redusert politisk støtte Taper markedsandeler Bortfall av fraktutjevning Lav avvirkning i skogbruket ”Vente og se” - holdning STRATEGISKE TILTAK ?! Tenkeloft Trøndersk Landbruk

8 Øke andel av volumproduksjonen
Trøndersk landbruk STRATEGI Øke andel av volumproduksjonen Øke mangfold og omfang av produkter, tjenester og produksjonsmåter Videreutvikle trøndersk matkultur Satse på kompetansehevning og bedriftsutvikling Utvikle allianser, nettverk og arbeidsfellesskap ?! Tenkeloft Trøndersk Landbruk

9 Økt volum og/eller mer mangfold ?
Produkter Tjenester Mer mangfold. Flere unike bedrifter. Utfordring Utfordring Opprettholde antall enheter Større volum pr. enhet Utfordring Volumproduksjon av trøndersk mat/fiber Volum ?! Tenkeloft Trøndersk Landbruk

10 A. Effektiviserings- og volumstrategi
Må forholde seg til rammebetingelser (WTO, EU, norsk landbrukspolitikk) Vil omfatte størstedelen av matproduksjonen og storparten av kulturlandskapet Produksjonseffektivitet, kompetanse, kapital og bedriftsledelse blir viktigere enn før Kostnaden pr. produsert enhet må reduseres ! Større enheter, spesialisering Stor fallhøyde/risiko ved liten egenkapital, svak kompetanse og dårlig bedriftsledelse

11 - produksjon og forbruk øker
Landbruksmarkedet - produksjon og forbruk øker Produksjon av melk Prognoseutvalget september 2004

12 B. Differensieringsstrategi
Nokså uavhengig av ”rammebetingelser” Større muligheter for den enkelte – men, også større risiko for ikke å treffe markedet Nokså liten del av matproduksjon Mindre kapitalkrevende (i starten…?) Større betydning i forhold til tilbud av mangfold av matvarer (”weekend-tilbudet”) Nye konsepter med mat, kultur, kulturlandskap, turisme, tradisjoner, historie,…… Krever kreativitet, bedriftsledelse, markedskunnskap og kremmerholdning

13 Utfordringer i en differensieringsstrategi
Hva er produktet ? Hvem er kunden ? Hvordan når jeg kunden ? Hva er riktig og mulig pris ? Hvem får jeg hjelp av ? Produktutvikling Konseptutvikling Kunde og marked Salg og markedsføring Distribusjon

14 Sats på kvalitet !!

15 Mer videreforedling av trønderske råvarer
b Utfordringen: Markedsstrategi Effektivitet Forbli spesiell Ny samvirkemodell Hvordan skaper vi flere arbeidsplasser ? Produkter Tjenester Pris per enhet Utfordring Økt volum pr. enhet Større marked Samarbeid/samvirke Mer mangfold. Flere unike bedrifter. Økt videreforedling Mer mangfold Bedre pris pr. enhet Utfordringen: Markedsstrategi Kreativitet Kostnadseffektivitet Utfordring Utfordring Opprettholde antall enheter Større volum pr. enhet Utfordring Volumproduksjon av trøndersk mat/fiber Volum ?! Tenkeloft Trøndersk Landbruk

16 Trøndersk nettverk og allianser
b Råvareprodusent Videreforedler Forbruker Hva kan vi lære av hverandre ? Næringsmiddel Effektivitet Nye metoder Nye produkter Forbrukeren Kvalitet/pris Mangfold Kvardagsmåltid Gourmet, selskap Opplevelser Unikhet Konsepter Hvem : Folk flest Ungdommen Turisten Utlendingen Fiskeren Kvalitet Kvantitet Lønnsomhet Reiseliv Mangfold Nye tjenester Nye konsepter Havbrukeren Kvalitet Kvantitet Lønnsomhet Merkevare Markedsføring Reklame Distribusjon Kunnskap Forskning Opplæring Handel Flere produkter Unike produkter God avanse Gårdbrukeren Kvalitet Kvantitet Lønnsomhet Tjenesteproduksjon Spesialitet Kost/nytte Mangfold

17 Noen sentrale naturgitte råvarer som kan foredles:
Mat og drikke Tømmer og fiber Utmark Småbedrifter Industri Reiseliv Handel Service Off. sektor Vekst og økt sysselsetting ?! Tenkeloft Trøndersk Landbruk

18 Nye roller for kommunene - ansvar og myndighet i utformingen av lokal landbruks- og bygdeutviklingspolitikk - ?! Tenkeloft Trøndersk Landbruk

19 Lokale ”tenkeloft” - skaper en innovasjonskultur lokalt
Grend A Bygd B Kommune C ?! Tenkeloft Trøndersk Landbruk

20 Lokale ”tenkeloft” - skaper en innovasjonskultur lokalt
?! Tenkeloft Trøndersk Landbruk

21 Hjelpemiddel til kommuner
?! Tenkeloft Trøndersk Landbruk

22 ….eller bør det være annerledes i di bygd/din kommune ??
….kan det være slik….?? ?! Tenkeloft Trøndersk Landbruk

23 …det er laget tilsvarende for
Kornproduksjon Kjøttproduksjon Grønt ?! Tenkeloft Trøndersk Landbruk

24 Hva har Tenkeloft Trøndersk Landbruk bidratt til så langt ?
Unikt lagspill og samarbeid mellom ulike private og offentlige aktører til det beste for Trøndelag Landbruksutviklingen i Trøndelag går i takt og i samme hovedretning Holdningsendring til landbruk og landbrukets potensiale for verdiskaping og livsglede i Trøndelag Framtidstru - skaperlyst og investeringsvilje ?! Tenkeloft Trøndersk Landbruk

25 Mange flere trønderske bønder tenker nytt
Verdiskaping Utvikling av bruket Avvikling av bruket Tid

26 Flere bønder skjønner at de med fordel kan omstille seg
Mangfold, spesialitet Verdiskaping Volum Utvikling av bruket Avvikling av bruket Tid

27 Stadig flere bønder satser differensiert
11 prosent av norske bønder driver med eller har planer om å sette i gang småskalaproduksjon av mat. 76 prosent ønsker merkeordninger som kan synliggjøre lokal mat. Velutdannede kvinner under 40 år mest positive til å drive småskalaproduksjon. Utfordringen mange sliter med er distribusjonen, slik at kundene finner varene i butikk. Halvparten av at produksjonen av nisjemat i liten skala har hjulpet på økonomien. Hver tredje bonde ser på dette som en hobby En av fire bønder synes småskalaproduksjon har gitt en mer spennende arbeidsdag.

28 Trøndersk Mat Satsing som vil gi verdiskaping og nye arbeidsplasser
Etablerte bedrifter velger en differensieringsstrategi Flere råvarelevarandører i jordbruk og fiske foredler og leverer ferdige utsøkte spesialiteter Flere trønderske produkter med ”Spesialitet-”merket og merket ”Beskyttede betegnelser” Mer forskning og utvikling på mat og matforedling Bygge merkevaren ”Trøndersk Mat” Arrangere trøndersk matfestival i Trondheim Lokal kortreist mat i alle trønderske matbutikker Opprette trøndersk nettverk av matinteresserte Oi ! Senter for Trøndersk Mat Spesialitetsmerking vil kunne gi nye fordeler Etablering av ”Oi!” Senter for trøndersk mat vil kunne skape nye resultater raskere Si litt om næringens betydning for sysselsetting Landbruket i Trøndelag sysselsetter omtrent personer Nord-Trøndelag er det fylket i landet som har størst andel av sysselsettingen innen landbruk med sysselsatte som utgjør omtrent 10 prosent av den totale sysselsettingen. I Sør-Trøndelag utgjør arbeidsplasser nesten fire prosent av sysselsettingen i fylket. På landsbasis står landbruket for omtrent tre prosent av sysselsettingen. Vedr. bedre økonomi og mer optimisme: …….Dette går fram av en nasjonal undersøkelse som nylig ble gjennomført av Norsk senter for bygdeforskning . Flere enn tidligere tror den neste femårsperioden vil gi en positiv økonomisk utvikling og det er færre enn tidligere som oppgir at gårdsbrukets økonomi er svekket i løpet av siste femårsperioden Vedr. kapasitetsøkning: Konsesjonsgrensene for svin og fjørfe ble økt med 50 prosent fra april 2003 Rasjonaliseringsprosess: Antall driftsenheter er redusert med de siste fem årene. I samme periode er jordbruksarealet pr driftsenhet økt fra ca. 170 til ca. 200 dekar. Antall samdrifter har økt fra ca. 110 til ca. 250 fra 2000 – Nesten 600 gårdsbruk inngår i samdriftene. Nord-Trøndelag er landets nest største kjøttprodusent Med en kjøttproduksjon på tonn var Nord-Trøndelag det nest største produksjonsfylket i landet på kjøtt. Bare Rogaland hadde større produksjon. Sør-Trøndelag er størst i landet på økologisk landbruk Sør-Trøndelag har det største økologiske arealet i landet med over dekar. Dette utgjør 5,9 prosent av jordbruksarealet i Sør-Trøndelag. Fylket hadde også den største produksjonen av økologisk storfe i 2003 med nesten 100 tonn. Nord-Trøndelag er nummer fire på landsbasis både med hensyn til størrelse på økologisk areal og produksjon av økologisk storfe. Tenkeloft Trøndersk Landbruk Miljøer innenfor ulike deler av næringslivet og offentlig forvaltning har arbeidet med å utvikle en felles oppfatning av nåsituasjon, muligheter og trusler innenfor trøndersk landbruk. På dette grunnlaget er det utarbeidet strategier som går i to mulige hovedretninger. Den ene er å styrke og videreutvikle volumjordbruket. Den andre handler om å utvikle et mangfold av nye produkter, tjenester og opplevelser med utgangspunkt i trøndersk landbruk. Mangfoldet skal gjøre trøndersk landbruk sterkere, mer spennende og mer lønnsomt, og vil også kunne øke verdiskapningen innen reiseliv, næringsmiddelindustri og handelsnæringen

29


Laste ned ppt "Tenkeloft Trøndersk Landbruk Frostating 26. november 2004 Harald A"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google