Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vi får Norge til å gro! Viktige landbrukspolitiske saker for vinteren Per Skorge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vi får Norge til å gro! Viktige landbrukspolitiske saker for vinteren Per Skorge."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vi får Norge til å gro! Viktige landbrukspolitiske saker for vinteren Per Skorge

2 Hensikten med innlegget: Kunnskap om prioriterte arbeidsoppgaver –Rød tråd gjennom hele organisiasjonen –Spisse påvirkningsarbeidet Hva kan jeg/vi (medlem, lokallag, fylkeslag og Norges Bondelag) gjøre for å skape politisk handlingsrom / oppnå gode resultater ?

3 Oppgave nr 1 Redusere den kronemessige inntektsavstanden vesentlig mellom jordbruket og andre grupper

4 INNTEKTSUTVIKLING 2002-2010

5 Jordbruksavtalens ramme minus kostnadsvekst

6 Produktivitetsframgang i jordbruket 1995-2009

7 Vederlag til arbeid og egenkapital pr årsverk 2002-2007. (Driftsgranskinger i jord- og skogbruk. NILF)

8 Oppgave nr 2 Mulighetene i tollvernet må utnyttes, innfraktordninger må forbedres og matkontrollavgiftene må reduseres

9 Innfrakt slakt - arbeidsgruppe Bakgrunnen utredning av fraktordningene er: –Gjennomgang utjevning av innfraktkostnadene i en distriktspolitisk sammenheng –miljømessige sidene ved tilskuddet –(Nortura vil ha dekket inn de ”politiske kostnadene” ved å være markedsregulator) Arbeidsgruppa som er satt ned skal vurdere alternative former for finansiering av fraktordningene for slakt –Per Harald Agerup er Norges Bondelags representant Parallelt jobber en intern referansegruppe der ressurspersoner på frakt er involvert. –ledes av Berit Hundåla

10 Oppgave nr 3 Øke avskrivningssatsen for driftsbygninger, redusere skattlegging av inntekt som reinvesteres i næringen og redusere formuesskatten på næringsformue

11 Oppgave nr 4 Være pådriver i arbeidet med å utvikle ny lønnsom næringsvirksomhet med basis i gårdens samlede ressurser

12 Oppgave nr 5 Sikre en levedyktig beitenæring over hele landet med minimale tap til rovvilt

13 Oppgave nr 6 Med bakgrunn i klimasatsinga, utvikle løsninger og rammebetingelser for biogass- og biobrenselanlegg som gir lønnsomhet for bonden

14 Oppgave nr 7 Etablere nytt solidaritetsprosjekt med bønder i sør

15 Oppgave nr 8 og 9 - Kommunikasjon Sette fokus på landbrukets positive bidrag til storsamfunnet gjennom produksjonen av mat, landskap og andre fellesgoder, bl.a gjennom å fremme ”Kjærlighet til norsk mat” som en viktig del av kommunikasjonsarbeidet Sikre at landbrukets interesser blir ivaretatt i en ny regjeringsplattform. Gjøre de nye stortings- representantene fra alle partier godt kjent med Norges Bondelags politikk

16 Oppgåve 10-13 - Organisasjon Gjennomgående planer og tiltak for politisk og opinionsmessig påvirkning før jordbruks- forhandlingene, med tilhørende aksjonsberedskap Utarbeide og iverksette opplegg for vitalisering av lokallagene Øke medlemstallet til 62.500 innen 1. juni 2010, med fokus på aktive bønder og nye landbruks- baserte næringer

17 Ny stortingsmelding Bredt organisasjonsmessig engasjement Norges Bondelag skal være pådriver mot LMD Mulighet for å: –Påvise og styrke landbrukets positive samfunnsbidrag –Fornye måla for norsk landbruk –Forsterke den norske landbruksmodellen –Matvaresikkerhet også med et internasjonalt perspektiv –Landbrukets som en del av løsningen på klima Miljøvennlig energi Binding av CO2 Reduserte utslipp fra matproduksjon –Nye næringer

18 Arbeidsgruppe arealtilskudd ”Partene er enige om at det nedsettes en partssammensatt arbeidsgruppe som skal gjennomgå innretningen på og effektene av arealtilskuddene for grovfôr og korn. Elementer som skal vurderes er bl.a. strukturelle elementer og forholdet til driftsfellesskap, arealbruk, kantsoner og miljø. Nærmere mandat for arbeidet fastsettes av avtalepartene.”

19 Arbeidsgruppe arealtilskudd, forts. Ønsker å kompensere for småskalaulemper Kan en bruke de nye digitale kartene til å innrette tilskuddene annerledes? –Kantsonetillegg, omkrets –Arrondering? Skifter? –Helningsgrad? –Høyde over havet?


Laste ned ppt "Vi får Norge til å gro! Viktige landbrukspolitiske saker for vinteren Per Skorge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google