Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dialogseminar Åre 15. – 16.02.06 – Roald Huseth, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag - Har det noen hensikt å planlegge? Har det noen hensikt å planlegge?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dialogseminar Åre 15. – 16.02.06 – Roald Huseth, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag - Har det noen hensikt å planlegge? Har det noen hensikt å planlegge?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Dialogseminar Åre 15. – 16.02.06 – Roald Huseth, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag - Har det noen hensikt å planlegge? Har det noen hensikt å planlegge?

2 Dialogseminar Åre 15. – 16.02.06 – Roald Huseth, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag - Har det noen hensikt å planlegge? Handlingsrom for lokal planlegging Globalisering Nasjonal politikk

3 Dialogseminar Åre 15. – 16.02.06 – Roald Huseth, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag - Har det noen hensikt å planlegge? Lovgrunnlaget Plan- og bygningslovens §20 om kommune- planlegging Kommunelovens §44 om økonomiplan

4 Dialogseminar Åre 15. – 16.02.06 – Roald Huseth, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag - Har det noen hensikt å planlegge? Pbl §20-1 Langsiktig del Mål for utviklingen av kommunen og retningslinjer for sektorenes planlegging Arealdel Kortsiktig del Samordnet handlingsprogram for sektorenes virksomhet de nærmeste år Minst en gang i løpet av hver valgperiode skal kommunestyret vurdere kommuneplanen samlet, herunder om det er nødvendig å foreta endringer i den.

5 Dialogseminar Åre 15. – 16.02.06 – Roald Huseth, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag - Har det noen hensikt å planlegge? Kommunelovens §44 Kommunestyret skal vedta rullerende økonomiplan en gang i året. Planen skal omfatte minst de fire neste budsjettår Planen skal omfatte hele virksomheten, være realistisk og oversiktlig Planen skal være i balanse for hvert enkelt år (§60b)

6 Dialogseminar Åre 15. – 16.02.06 – Roald Huseth, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag - Har det noen hensikt å planlegge? Planstatus Samfunnsdel Levanger - kommuneplan 1998-2010 (Levanger – triveligst i Trøndelag) vedtatt 25.06.98 Verdal - ikke funnet i fylkesmannens arkiv… Arealdel Levanger – 27.09.00 Verdal – 25.03.1996 (nb! ikke holdbare bestemmelser ifht spredt utbygging) Økonomiplan OK

7 Dialogseminar Åre 15. – 16.02.06 – Roald Huseth, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag - Har det noen hensikt å planlegge? Kommuneplanens samfunnsdel GPP eller utviklingsverktøy?

8 Dialogseminar Åre 15. – 16.02.06 – Roald Huseth, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag - Har det noen hensikt å planlegge? Visjon trøndersk landbruk Tenkeloft Trøndersk Landbruk ?! VISJON trøndersk landbruk - livsglede og verdiskaping

9 Dialogseminar Åre 15. – 16.02.06 – Roald Huseth, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag - Har det noen hensikt å planlegge? Deltakere på Tenkeloftet Tenkeloft Trøndersk Landbruk ?! Fylkesmannens landbruksavdeling, S-T og N-T Fylkeskommunen, S-T og N-T Bondelaget, S-T og N-T Bonde- og småbrukarlaget, N-T og S-T Stortings- og fylkespolitikere, S-T og N-T Norsk senter for bygdeforskning Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Gilde Bøndernes Salgslag Tine Midt-Norge SND N-T og S-T SpareBank 1 Midt-Norge

10 Dialogseminar Åre 15. – 16.02.06 – Roald Huseth, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag - Har det noen hensikt å planlegge? Utvikling Trøndersk Landbruk Tenkeloft Trøndersk Landbruk ?! STRATEGISKE TILTAK STRATEGI HOVEDMÅL 2015 Muligheter Nye næringer og mangfold Økt verdiskaping av mat og fiber Kulturlandskapet som ressurs Øke andel av volumproduksjonen Mer samarbeidstiltak Styrke kompetansen og motivasjonen Nyskapingspotensialer hos kvinner Billigere drifts- og bygningsløsninger Utnytte gitte konsesjonsgrenser Sterke sider Godt produksjonsmiljø Store jord, skog og utmarksressurser Relativt store bruk Sterk stilling i opinion og politisk miljø Solid tradisjon og væremåte Produksjon av kvalitetsråvarer Sterke foredlingsbedrifter Svak økonomi og kapitalbase Sårbar for endringer i rammebet. Stort investeringsbehov Lite koordinert veiledningsapparat Varierende kompetansenivå Lite mulighetsorientert Lite risikovillig Trusler Svake sider Nedbygging grensevern Reduksjon pris/budsjettstøtte Svekket produksjonsmiljø Redusert politisk støtte Taper markedsandeler Bortfall av fraktutjevning Lav avvirkning i skogbruket ”Vente og se” - holdning Et gladere og mer motivert landbruksmiljø Økt verdiskapning av landbrukets samlede ressurser Utvikle landskap, kultur og identitet som øker bolyst Styrking av konkurransekraften Øke andel av volumproduksjonen Øke mangfold og omfang av produkter, tjenester og produksjonsmåter Videreutvikle trøndersk matkultur Satse på kompetansehevning og bedriftsutvikling Utvikle allianser, nettverk og arbeidsfellesskap VISJON Trøndersk landbruk -livsglede og verdiskaping

11 Dialogseminar Åre 15. – 16.02.06 – Roald Huseth, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag - Har det noen hensikt å planlegge? Kommuneplanens kortsiktige del og økonomiplanen er to sider av samme sak

12 Dialogseminar Åre 15. – 16.02.06 – Roald Huseth, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag - Har det noen hensikt å planlegge?

13

14 Foredrag: Prof. Baldersheim, UiO

15 Dialogseminar Åre 15. – 16.02.06 – Roald Huseth, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag - Har det noen hensikt å planlegge? Baldersheim forts:

16 Dialogseminar Åre 15. – 16.02.06 – Roald Huseth, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag - Har det noen hensikt å planlegge? Felles eierskap og felles løft for lokalsamfunnet eller indre stridigheter og omkampdemokrati

17 Dialogseminar Åre 15. – 16.02.06 – Roald Huseth, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag - Har det noen hensikt å planlegge? Hvorfor margin? KS sier det er nødvendig pga formuesbevaring Rådgivningsselskaper sier det gir en sunnere økonomi FM NTR sier minimum 2% Dekker normale underskudd Hindre ”brannslukking” Sikre jevn tjenesteproduksjon Langsiktig balanse gir mest penger til å produsere tjenester Hard underskuddsdekning utfordrer lovens minimum

18 Dialogseminar Åre 15. – 16.02.06 – Roald Huseth, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag - Har det noen hensikt å planlegge? Kommuneplanens arealdel §20-4 Byggeområder Landbruks-, natur- og friluftsområder Områder for råstoffutvinning Båndlagte områder Bruk og vern av vassdrag og sjøområder Viktige ledd i kommunikasjonssystemet

19

20

21

22

23

24

25

26 Dialogseminar Åre 15. – 16.02.06 – Roald Huseth, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag - Har det noen hensikt å planlegge? Over 1 million dekar dyrka og dyrkbar jord er omdisponert i Norge de siste 50 årene… Vi kan ikke omdisponere 2 millioner da jord hvert 100-år framover… ! …tid for nytenking… Utviklingstrekk som skaper bekymring

27 Dialogseminar Åre 15. – 16.02.06 – Roald Huseth, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag - Har det noen hensikt å planlegge? Tilsvarer 1615 fotballbaner ! 60 fotballbaner!

28 Dialogseminar Åre 15. – 16.02.06 – Roald Huseth, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag - Har det noen hensikt å planlegge? LMDs 3 nasjonale mål St.prp.nr.1 (2004-2005): Omdisponering av de mest verdifulle jordressursene skal halveres innen 2010 Spesielt verdifulle kulturlandskap skal dokumenteres og få en særskilt forvaltning innen 2010 Områder som gror igjen med skog må skjøttes, for næringsbruk og rekreasjonsverdi Kommunene har en nøkkelrolle !!!

29 Dialogseminar Åre 15. – 16.02.06 – Roald Huseth, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag - Har det noen hensikt å planlegge? Odin forsideRegjeringenDepartementeneHjelpEnglish Nynorsk Sámegiella Utskriftsvisning Lignende dokumenter Søk etter: Detalje rt søkDetalje rt søk Til forsiden Aktu eltAktu elt Tema D yrD yr E ie nd o mE ie nd o m F or br uk erF or br uk er F or sk ni ngF or sk ni ng F ra mt ids by gd a 20 20F ra mt ids by gd a 20 F yl ke sn yttF yl ke sn ytt G M OG M O G rü ne W oc heG rü ne W oc he In ter na sjo na ltIn ter na sjo na lt J or db ru kJ or db ru k J or db ru ks op pg jør etJ or db ru ks op pg jør et K a m pe n o m ar eal en eK a m pe n o m ar eal en e K jer ne o mr åd e la nd br ukK jer ne o mr åd e la nd br uk K o m m un es ats in gK o m un es ats in g L an db ru k Pl us sL an db ru k Pl us s M atM at N or ge 19 05 - 20 05N or ge 19 05 - 20 05 N ær in gs ut vi kli ngN ær in gs ut vi kli ng Pl an terPl an ter R ei nd rif tR ei nd rif t S ko gS ko g St ats bu dsj ett etSt ats bu dsj ett et W T OW T O Ø ko lo gis kØ ko lo gis k L an db ru ksl en ke rL an db ru ksl en ke r Doku mente rDoku mente r Inter nasjon altInter nasjon alt Depa rteme ntetDepa rteme ntet Kont aktKont akt Til arkivet Jordvern: Bekymret for jordvernet Jordvern : - Det blir bygd alt for mye på dyrkajord, sier landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen, som nå vil vurdere å styrke innsigelsesretten i kommuneplaner. Jordvern var tema da landbruks- og matminister Terje Riis- Johansen hadde møte med representanter fra Rogaland. Landbruksdirektør Jon Ola Syrstad og leder i fylkeslandbruksstyret, Helge Braut, presenterte de spesielle utfordringene deler av fylket har med jordvern og behov for utbyggingsområder. Styrke innsigelsesretten - Stortinget har vedtatt å halvere den årlige omdisponeringen av dyrka og dyrkbar jord innen 2010. Det er et stykke til vi er der, sier landbruks- og matministeren, og viser til at han nå vurderer å styrke innsigelsesretten i kommuneplaner på landbruksområdet. - For å styrke jordvernet er det nødvendig å heise den nasjonale målsettingen høyt, sier Terje Riis- Johansen. Søk etter: Detaljert søk Til forsiden Aktuelt Tema Dyr Eiendom Forbruker Forskning Framtidsbygda 2020 Fylkesnytt GMO Grüne Woche Internasjonalt Jordbruk Jordbruksoppgjøret Kampen om arealene Kjerneområde landbruk Kommunesatsing Landbruk Pluss Mat Norge 1905-2005 Næringsutvikling Planter Reindrift Skog Statsbudsjettet WTO Økologisk Landbrukslenker Dokumenter Internasjonaltlt Departementet Kontakt Til arkivetet Jordvern: Bekymret for jordvernet Jordvern: - Det blir bygd alt for mye på dyrkajord, sier landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen, som nå vil vurdere å styrke innsigelsesretten i kommuneplaner. Jordvern var tema da landbruks- og matminister Terje Riis- Johansen hadde møte med representanter fra Rogaland. Landbruksdirektør Jon Ola Syrstad og leder i fylkeslandbruksstyret, Helge Braut, presenterte de spesielle utfordringene deler av fylket har med jordvern og behov for utbyggingsområder. Styrke innsigelsesretten - Stortinget har vedtatt å halvere den årlige omdisponeringen av dyrka og dyrkbar jord innen 2010. Det er et stykke til vi er der, sier landbruks- og matministeren, og viser til at han nå vurderer å styrke innsigelsesretten i kommuneplaner på landbruksområdet. - For å styrke jordvernet er det nødvendig å heise den nasjonale målsettingen høyt, sier Terje Riis- Johansen.

30 Dialogseminar Åre 15. – 16.02.06 – Roald Huseth, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag - Har det noen hensikt å planlegge? Norheimsund i Kvam kommune i Hordaland Konsentrasjon av bebyggelse i tettstader er det normale i det kontinentinentale Europa Dette er ein liten landsby i Skottland, omringa av jordbruks- land

31 Dialogseminar Åre 15. – 16.02.06 – Roald Huseth, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag - Har det noen hensikt å planlegge? klare og langsiktige grenser mellom byen og LNF- områder utnytt fortettingspotensialet og allerede omdisponerte arealer, før en evt. vurderer nye arealer, vend pila innover høg utnyttingsgrad langsiktig byutvikling styres mot de minst verdifulle arealene – langsiktig utviklingsretning/grønn strek sikre grønnstruktur og biologisk mangfold Gode og sentrale planleggingsprinsipper


Laste ned ppt "Dialogseminar Åre 15. – 16.02.06 – Roald Huseth, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag - Har det noen hensikt å planlegge? Har det noen hensikt å planlegge?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google