Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Avdeling for landbruk og bygdeutvikling Landbruksplan + Landbruksplan som verktøy for å fremme en moderne landbrukspolitikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Avdeling for landbruk og bygdeutvikling Landbruksplan + Landbruksplan som verktøy for å fremme en moderne landbrukspolitikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Avdeling for landbruk og bygdeutvikling Landbruksplan + Landbruksplan som verktøy for å fremme en moderne landbrukspolitikk

2 Landbruksplan i Sør-Trøndelag  Stor variasjon i prosess/involvering  For mye status – for lite analyse  Fokus på arealressursene  Varierende bruk av landbruksplan som verktøy Avdeling for landbruk og bygdeutvikling

3 Hva er en moderne landbrukspolitikk?  Noen fyndord: •Demokratisering • Helhetlig bygdeutvikling •Utvikling av landbrukspolitisk dialog kommunalt/regionalt •Kommunene som aktiv landbrukspolitisk aktør •Differensiert virkemiddelforvaltning (regionalt) Avdeling for landbruk og bygdeutvikling

4 Store utfordringer for kommunene  Kommunene skal i større grad enn før utforme sin egen landbrukspolitikk og strategier på landbruksområdet. –ressurser  Handlingsrommet er utvidet og er reelt  Landbruksplan kan være et glimrende verktøy for å ta tak i utfordringene Avdeling for landbruk og bygdeutvikling

5 Levende bygder Avdeling for landbruk og bygdeutvikling i Sør-Trøndelag

6 Tenkeloft Trøndersk landbruk Tanken med Tenkeloftet: • Strategisk utviklingsarbeid i Trøndelag • Konkrete innspill til politikere lokalt, regionalt og på Stortinget • Veiledning for bønder, rådgivningstjeneste o.a. • Info for andre som er opptatt av innovasjon og nyskaping i landbruk og tilknytta næringer • Samle interesserte for meningsutveksling Avdeling for landbruk og bygdeutvikling

7 Deltakere i Tenkeloftet • Fylkesmannens landbruksavdeling, S-T og N-T • Fylkeskommunen, S-T og N-T • Bondelaget, S-T og N-T • Bonde- og småbrukarlaget, N-T og S-T • Stortings- og fylkespolitikere, S-T og N-T • Norsk senter for bygdeforskning • Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning • Gilde Bøndernes Salgslag • Tine Midt-Norge • SND N-T og S-T • SpareBank 1 Midt-Norge Avdeling for landbruk og bygdeutvikling

8 Hva har vi oppnådd ? •Skapt en felles arena for diskusjon om landbrukets utfordringer • Skapt en felles plattform for framtidig satsing? • Fokus på mulighetene har skapt en viss optimisme i næringa • Fått i gang en del fellestiltak - kornstrategi - kjøttstrategi - oppfølging av kommunene Avdeling for landbruk og bygdeutvikling

9 Utvikling Trøndersk Landbruk ?! STRATEGISKE TILTAK STRATEGI HOVEDMÅL Muligheter Nye næringer og mangfold Økt verdiskaping av mat og fiber Kulturlandskapet som ressurs Øke andel av volumproduksjonen Mer samarbeidstiltak Styrke kompetansen og motivasjonen Nyskapingspotensialer hos kvinner Billigere drifts- og bygningsløsninger Utnytte gitte konsesjonsgrenser Sterke sider Godt produksjonsmiljø Store jord, skog og utmarksressurser Relativt store bruk Sterk stilling i opinion og politisk miljø Solid tradisjon og væremåte Produksjon av kvalitetsråvarer Sterke foredlingsbedrifter Svak økonomi og kapitalbase Sårbar for endringer i rammebet. Stort investeringsbehov Lite koordinert veiledningsapparat Varierende kompetansenivå Lite mulighetsorientert Lite risikovillig Trusler Svake sider Nedbygging grensevern Reduksjon pris/budsjettstøtte Svekket produksjonsmiljø Redusert politisk støtte Taper markedsandeler Bortfall av fraktutjevning Lav avvirkning i skogbruket ”Vente og se” - holdning Et gladere og mer motivert landbruksmiljø Økt verdiskapning av landbrukets samlede ressurser Utvikle landskap, kultur og identitet som øker bolyst Styrking av konkurransekraften Øke andel av volumproduksjonen Øke mangfold og omfang av produkter, tjenester og produksjonsmåter Videreutvikle trøndersk matkultur Satse på kompetansehevning og bedriftsutvikling Utvikle allianser, nettverk og arbeidsfellesskap VISJON Trøndersk landbruk -livsglede og verdiskaping

10 Kan kommunen lære noe av arbeidsmåten i Tenkeloft Trøndersk Landbruk ? Tenkeloft Trøndersk Landbruk ?!

11 Noen innspill til ettertanke og nytenking fra Tenkeloft Trøndersk Landbruk : En helhetlig landbruks- og bygdepolitikk som gir livsglede og verdiskaping i kommunen og bygda Bygdeutvikling i praksis Tenkeloft Trøndersk Landbruk ?!

12 Nye roller for kommunene - ansvar og myndighet i utformingen av lokal landbruks- og bygdeutviklingspolitikk : Tenkeloft Trøndersk Landbruk ?!

13 Noen aktuelle aktører i landbruk- og bygdeutvikling Tenkeloft Trøndersk Landbruk ?! Landbruk KulturTjenesteyting/ bygdeservice Skole og omsorg Annet næringsliv Landbrukets organisasjoner Bondelag/SmåbrukerlagLandbruksindustri Politikere/kommuneadm.

14 Tenkeloft Trøndersk Landbruk ?! Bevisstgjøring av hvilke muligheter og trusler som ligger i økt lokal forvaltning av økonomiske og juridiske virkemidler Hva hemmer og fremmer utviklingen av landbruk, andre næringer og bosetting i ulike deler av kommunen ? Skal alt praktiseres likt i alle deler av kommunen ? Konsekvenser av ulik praktisering ? Helhetlig bygdepolitikk i vår kommune eller vår bygd

15 Noen politiske dilemma og grunnleggende spørsmål til ettertanke Tenkeloft Trøndersk Landbruk ?! Kommunen har fått nye fullmakter : Hvilket ansvar og muligheter gir det for kommunen og for kommunestyret ? Hvilke politiske hovedproblemstillinger reiser dette? Hva gjør vi i samarbeid med andre, for å få menneskene i stand til å tenke utvikling hver på sin eiendom og med sine ressurser ? Hva er de viktigste begrensningene og mulighetene for utvikling av bygda/kommunen? Hvilke funksjoner må et bygdesamfunn ha for å lykkes ? Hva har betydning for framtidig bygdeutvikling ? Hvordan skape grunnlag for å øke verdiskapinga på landbrukseiendommene ? Hva kan kommunen bidra med ?

16 Noen politiske dilemma og grunnleggende spørsmål til ettertanke innenfor areal- og eiendomspolitikk ?! Hvordan utvikle en areal- og eiendomspolitikk som både fremmer næringsutvikling på kort og lang sikt, og som samtidig gir grunnlag for trivsel, rekreasjon og gode boforhold ? • Hvordan praktisere bo- og driveplikt for å ivareta hensynet til både landbruk og bosetting ? Kan bo- og driveplikten håndheves forskjellig i ulike deler av kommunen ? •Hvilke problemstillinger reiser seg når gardsbruk blir brukt som feriested ? • Hvor viktig er det at eier og driver av landbrukseiendom er samme person ? Vil eiere som bor et annet sted kunne bidra i utvikling av bygda ? • Hvordan løse dilemmaet mellom aktive bønders behov for mer jord og innbyggere som ønsker småbrukslignende boenheter ? • Er det ønskelig med spredt arealkrevende boligbygging kontra boligfelt/boliggrupper ? • Hvordan praktisere en politikk som reduserer risiko for å ødelegge mulighetene til langsiktig verdiskaping/utvikling med å ta avgjørelser basert på kortsiktig økonomisk tenking ?

17 Tankespinn. Areal- og eiendomspolitikk : Trøndelag kan deles inn i tre områder Tenkeloft Trøndersk Landbruk ?! Område A ”Pressområde” Meget godt arbeidsmarked Pressområde Tilflytting Gode landbruksarealer (eks.:Trondheim, Stjørdal, …) Område B ”Aktivt landbruk” Aktivt landbruksdistrikt Stabil bosetting (Levanger, Verdal, Steinkjer,..) Område C ”Fraflyttingsområde” Fraflyttingsområde i dag Landbruk basis - lite annet (Holtålen, Tydal, Røyrvik, Snåsa,..)

18 Tankespinn : Bygda/kommunen kan også deles inn i tre områder ?! Område A ” Pressområde” Meget godt arbeidsmarked Pressområde Tilflytting Gode landbruksarealer Område B ”Aktivt landbruk” Aktivt landbruksdistrikt Stabil bosetting Område C ”Fraflyttingsområde” Fraflyttingsområde i dag Landbruk basis - lite annet

19 ?! Område A ”Pressområde” Ønsket utvikling : Ivareta produksjonsressurser, spesielt arealer, for landbruksproduksjon Representativ presentasjon av trøndersk landbruk Utvikle et kulturlandskap bybefolkningen identifiserer seg med Synliggjøre muligheten for alternative driftsformer med lønnsomhet og bokvalitet Grensesetting for landbruk og by må være tydelig når det gjelder arealbruk Mer mangfold heller enn økt volumproduksjon (unnt. korn) Sterk satsning på utvikling av tjenester med basis i gårdens ressurser Utvikle skog, utmark og kulturlandskap som tilgjengelig rekreasjonsområde Utvikle boklynger som alternativ til spredt bosetting Fremmer : Avklart arealbruk - produktivt jordbruksareal får langsiktig vern Politisk forståelse for landbruk Tilrettelegge for ferdsel og opplevelser i kulturlandskapet Regional plan som verner verdifulle landbruksområder (A-jord) mot utbygging Penger for å utvikle landbruk som utstillingsvindu – kulturlandskapsvirkemidler Hemmer : Lokal forvaltning av jordlov Kortsiktig kommunal økonomisk tenkning For lett å få andre jobber enn å ta bryet med å utvikle landbruket

20 Forsterket og nytt fokus i landbruksplan Landbruksplan LP+ Snevert landbruk Helhetlig bygdeutvikling For lite analyseFokus på SWOT-analyse SKAL-temaKommunene vet best For mye fokus på arealFokus på alle ressurser/ menneskelige ressurser Utfordre kommunene til åKommunene skal være en sette landbruk på dagsorden landbrukspolitisk aktør Kommunen sett under ettDifferensiert virkemiddelforvaltning Ønsket virkemiddelstrategiSkal ha virkemiddelstrategi som grunnlag for tildeling Avdeling for landbruk og bygdeutvikling

21 Utfordringer for regionalt nivå  Utfordre kommunene igjen  Være en aktiv medspiller –Kompetansesenter –Analyse –Prosessveileder  Utforme den ”lille distriktspolitikken” på regionalt nivå –Regionalt miljøprogram –Regional næringsstrategi  Markedsføre regional og nasjonal politikk Avdeling for landbruk og bygdeutvikling


Laste ned ppt "Avdeling for landbruk og bygdeutvikling Landbruksplan + Landbruksplan som verktøy for å fremme en moderne landbrukspolitikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google