Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny stortingsmelding om landbruk og mat Berit Hundåla 1.Nestleder Norges Bondelag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny stortingsmelding om landbruk og mat Berit Hundåla 1.Nestleder Norges Bondelag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny stortingsmelding om landbruk og mat Berit Hundåla 1.Nestleder Norges Bondelag

2 E24 09.11.2010

3 Forsyningskrisen 2008 og 2011 Vinter 2008: En rekke land iverksatte eksportforbud uten konsultasjon med WTO Sommer 2010: Russland eksportforbud til høsten 2011 – Lave kornlagre i USA Stor usikkerhet for 2011 – Lite utsåing i Russland, tørt i USA – Minkende lagre Ved inngangen til 2011 er FAOs prisindeks rekordhøy

4 Hovedutfordringer Økt matproduksjon Videreutvikle et aktivt og variert jordbruk over hele landet Redusere klimautslipp

5 Ny landbruksmelding - våre prioriteringer Økt mat- og energiproduksjon basert på norske ressurser Utnytte norske ressurser Jordvern Fossilfri og netto energileverandør innen 2030 Øk. rammevilkår: Inntekt og investering

6 Brekk sine ambisjoner ”Det å sikre nok mat til en raskt økende befolkning i en stadig varmere verden, er den viktigste utfordringen verdens befolkning står overfor. Norge må derfor gjøre det vi kan for å brødfø vår egen befolkning.” Lars Peder Brekk, årsmøtet i Norges Bondelag

7 Ny landbruksmelding - våre prioriteringer Økt mat- og energiproduksjon basert på norske ressurser Utnytte norske ressurser Jordvern Fossilfri og netto energileverandør innen 2030 Øk. rammevilkår: Inntekt og investering

8 Hva må gjøres? Sterkt importvern. Helt fundamentalt Stimulere til høy arealproduktivitet. – Pris, pristilskudd – Grøfting – Kalking – Sortsutvikling Kvalitetsforbedring grovfôr og fôrkorn Utnytte utmarksressurser – Rovdyrpolitikk Nydyrking Oppdatert driftsapparat – Investeringsvirkemidler Lønnsomhet!!

9 Utnytte ressursene og arealene der de er Trenger enheter som kan videreføre bruke av utmarka Må tilpasse strukturen til Norge og ikke Norge til strukturen Struktur tilpasset arealressursene

10 Ny landbruksmelding - våre prioriteringer Økt mat- og energiproduksjon basert på norske ressurser Utnytte norske ressurser Jordvern Fossilfri og netto energileverandør innen 2030 Øk. rammevilkår: Inntekt og investering

11 Jordvern og arealutvikling I perioden 2000-2010 har ca 200 000 dekar blitt omdisponert (nedbygd) eller lagt brakk – Av dette er ca halvparten brakklagt og halvparten nedbygd 2000 var det tilgjengelig 1,9 dekar fulldyrket mark per person i Norge. 2009 var det redusert til 1,75 dekar

12 Jordvern – våre krav Minimum 1,8 daa fulldyrket jord i produksjon per innbygger Myndighet over jordloven overføres fylkesmannen Mulighet til dispensasjon innskjerpes: Kun lov å omdisponere dyrka mark for nasjonalt viktige samfunnsinteresser Ved omdisponering må utbygger sikre nydyrking tilsvarende dobbelt av omdisponerte areal

13 Ny landbruksmelding - våre prioriteringer Økt mat- og energiproduksjon basert på norske ressurser Utnytte norske ressurser Jordvern Fossilfri og netto energileverandør innen 2030 Øk. rammevilkår: Inntekt og investering

14 Fossilfri og netto energileverandør innen 2030 Biovarme – Grot – Ved – Flisfyring Småkraft Vindkraft Biogass Biodrivstoff

15 Ny landbruksmelding - våre prioriteringer Økt mat- og energiproduksjon basert på norske ressurser Utnytte norske ressurser Jordvern Fossilfri og netto energileverandør innen 2030 Øk. rammevilkår: Inntekt og investering

16 Hvorfor inntektsmålsetting? Felles utgangspunkt for jordbruksforhandlingene Politisk forpliktende – skaper framtidstro Inntekt er helt sentral og grunnleggende for å nå andre landbrukspolitiske mål

17 Forslag inntektsmålsetting ” Bønder er selvstendig næringsdrivende med et eget ansvar for inntekt. Gjennom landbruks- politikken må rammevilkårene utformes slik at yrkesutøvere i jordbruket gis muligheter for en kronemessig lik inntektsutvikling og sosiale vilkår som andre grupper. For å sikre rekrutteringen til næringa må inntektsforskjellene til andre yrkesgrupper reduseres gjennom lavinntektstillegg.”

18 Investeringer - tilskudd Utfordring : – Gjøre investeringer mer lønnsomme - øke investeringslysten – Variert bruksstruktur - lønnsomhet for både små og store Investeringsbehov: 53 mrd. kr neste 10 år? Tilskuddsbehov: 14 mrd. kr? SVAR: 10-årig investeringspakke – Tilskudd – Avskrivinger – Fondsordninger

19 Oppsummert Befolkningsvekst, klimaendringer, og mindre matlager tilsier økt global matproduksjon Mer matproduksjon på norske ressurser Ta i bruk tilgjengelige arealressurser: – beiter, nydyrking, arealproduktivitet Verne om jordbruksarealene – Jordvern Økt satsing på produksjon av fornybar energi Økonomiske rammebetingelser: – Inntektsutvikling og stimulere til investeringer

20


Laste ned ppt "Ny stortingsmelding om landbruk og mat Berit Hundåla 1.Nestleder Norges Bondelag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google