Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bedriftsøkonomi for tannteknikere Dosent Ivar Bredesen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bedriftsøkonomi for tannteknikere Dosent Ivar Bredesen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bedriftsøkonomi for tannteknikere Dosent Ivar Bredesen

2 Hovedemner Regnskapet –Hva er det og hvorfor har vi det –Resultatregnskap og balanse –Regnskapsanalyse Kostnadslære og beslutninger Kalkulasjon

3 Definisjon av regnskap Regnskapet er et system for –registrering av data (transaksjoner) –verdivurdering –kommunikasjon Informasjonen må være relevant for brukerne, foreligge på et tidspunkt med en hyppighet og i form som gjør den verdifull

4 Regnskapet er informasjonssystemet som... registrerer forretningsaktivitetene bearbeider data til rapporter, og kommuniserer resultater til beslutningstakere. Hvorfor utarbeide regnskap?

5 Brukerne av regnskapet Bedriften LedelsenLånekreditorer Leverandører Samfunnet Kunder EiereAnsatteOffentlige

6 Hva er et regnskap ? AS Bedrift Bygning Varer Bank 300 250 150 Egenkapital Lån 200 500 700 Salgsinntekter800 Varekostnader Lønninger Andre kostnader 350 200 150 Overskudd100 Verdien av leverte varer og tjenester Resultatet av driften i perioden – overskudd / underskudd Ressurser Finansiering Varer og tjenester som er forbrukt til å skape inntektene

7 Interne brukere Eksterne brukere Finansregnskap og internregnskap

8 Balansen Balansen pr … BygningBank600300Egenkapital Lån (gjeld) 400500 Eiendeler900 Egenkapital og gjeld 900 Ressurser = Finansiering av ressursene Eiendeler = Egenkapital + gjeld

9 Egenkapitalen ”Med egenkapital menes i tradisjonell forstand den del av totalkapitalen som tilhører eierne”. Eiendeler Egenkapital Gjeld Totalkapital = Sum eiendeler = Sum egenkapital og gjeld Egenkapitalen kalles også bedriftens netto verdi eller netto formue

10 Innskudd av kapital Kari Tann er i ferd med å etablere sin egen Bedrift - Karis Tannteknikk. • Hun har spart til sammen kr. 100.000 som skal brukes i driften av butikken. • Pengene er satt inn på en konto i Sparebanken Din Bank. • Åpningsdatoen var den 1. september 20x0. Oppgave:  Utarbeid åpningsbalansen for Kari’s bedrift den 1.9.20x0  Hvor stor er egenkapitalen?

11 Økonomisk stilling Åpningsbalansen pr. 1.9.20x0 DebetKredit EiendelerEgenkapital og gjeld Bankinnskudd100.000Egenkapital100.000 Sum eiendeler 100.000 Sum egenkapital og gjeld 100.000 Ressurser / verdierFinansiering

12 Økonomisk stilling Kommentarer til åpningsbalansen –Balansen er en oppstilling som viser hvilke eiendeler en bedrift har – og hvordan de er finansiert –Venstresiden viser bedriftens økonomiske ressurser – eiendelene –Høyresiden viser hvordan eiendelene er finansiert - egenkapital og gjeld –Ordet balanse betyr like stor: Sum eiendeler = Summen av egenkapital og gjeld

13 Kjøp av utstyr med opptak av lån Kari anskaffer den 3.9.20x0 diverse utstyr til driften av butikken: –Opptak av lån i bank på kr 250 000. –Mottatt pengebeløp – kr 250 000 - brukes til å kjøpe nytt butikkinventar.

14 Kjøp av utstyr med opptak av lån Effekt på balansen EiendelerEgenkapital og gjeld Kjøp av eiendel med opptak av lån Inventar (økning) Gjeld (økning) Egenkapital = 350.000 – 250.000 = 100.000 Eiendeler = Egenkapital + Gjeld 100.000 + 250.000 = Egenkapital + 250.000

15 Økonomisk stilling Balansen pr 3.9.20x0 DebetKredit EiendelerEgenkapital og gjeld ButikkinventarBankinnskudd250.000100.000Egenkapital Lån i banken 100.000250.000 Sum eiendeler 350.000 Sum egenkapital og gjeld 350.000

16 Resultatregnskapet Driftsinntekter og kostnader Inntekter og kostnader knyttet til den ordinære aktiviteten i foretaket Finansinntekter og kostnader Inntekter og kostnader knyttet til finansielle eiendeler og gjeld i foretaket Ekstraordinære inntekter og kostnader Inntekter og kostnader som både er uvanlig, uregelmessig og vesentlige Skattekostnad Skatt knyttet til regnskapsmessig resultat i aksjeselskap. Årsoverskudd eller årsunderskudd

17 Resultatregnskapet Driftsinntekter og driftskostnader  Salgsinntekter  Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter  Beholdningsendring egentilvirkede varer  Beholdningsendring egentilvirkede eiendeler  Varekostnader  Lønnskostnader  Avskrivninger  Nedskrivning  Annen driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat

18 Resultatregnskapet forts. Finansinntekter og finanskostnader  Renteinntekter  Andre finansinntekter  Rentekostnader  Annen finanskostnad Ordinært resultat før skattekostnad  Skattekostnad ordinært resultat Ordinært resultat  Ekstraordinære inntekter  Ekstraordinære kostnader  Skattekostnad på ekstraordinært resultat Årsoverskudd eller årsunderskudd

19 Balansen EiendelerEgenkapital og gjeld AnleggsmidlerEgenkapital Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Langsiktig gjeld Avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Omløpsmidler Fordringer Investeringer Bankinnskudd Kortsiktig gjeld

20 Arbeidskapitalen Anleggsmidler Egenkapital Langsiktig gjeld Omløpsmidler Kortsiktig gjeld EiendelerEgenkapital og gjeld Arbeidskapital Arbeidskapitalen = Omløpsmidler minus kortsiktig gjeld

21 Grensedragning mellom eiendeler og gjeld Hovedregel, jf. rskl. § 5-1: Anleggsmiddel  Til varig eie eller bruk i virksomheten Omløpsmiddel  Inngår i varekretsløpet Bestemmelsene ved klassifikasjon av eiendeler gjelder tilsvarende for gjeld, jf. rskl. § 5-13.

22 Formål med anskaffelsen Bilforretning Industribedrift Er bilen et omløpsmiddel eller et anleggsmiddel?

23 Regnskapsanalyse Praktisk regnskapsanalyse –Lønnsomhet Evne til å skape overskudd Rentabilitetsmålinger –Likviditet Betalingssituasjonen –Soliditet Evne til å tåle tap - egenkapitalsituasjonen

24 Lønnsomhet Vanlige nøkkeltall –Fortjenestemargin BruttofortjenesteDriftsmargin –Rentabilitetsmålinger (avkastning av investert kapital) TotalkapitalrentabilitetEgenkapitalrentabilitet

25 Driftsmargin Beregnes som: = Netto driftsmargin Driftsinntekter Driftsresultat x 100 % Viser hvor mye en bedrift har tjent på driften før det tas hensyn til finansielle inntekter og kostnader.= Brutto driftsmargin Driftsinntekter (Driftsresultat + avskrivninger) x 100 %

26 Bruttofortjeneste Beregnes som: Viser hvor mye en handelsbedrift har tjent på sitt salg før det tas hensyn til bedriftens øvrige kostnader. Bruttofortjeneste i beløp = Salgsinntekter - varekostnad= Bruttofortjeneste i % Salgsinntekter Bruttofortjeneste x 100 %

27 Vest Dental AS

28

29 Totalkapitalrentabilitet Generelt: –Viser avkastningen av den samlede kapitalen i bedriften uavhengig av finansieringen Måler effektiviteten i bedriften Som resultatstørrelse brukes ordinært resultat før rentekostnader og skatt

30 Totalkapitalrentabilitet Eiendeler Gjeld Egenkapital Rentekostnader Resultat før rentekostnader Skatt Årsresultat Totalkapitalrentabilitet

31 Totalkapitalrentabilitet Beregnes som: Gjennomsnittlig sum eiendeler (Driftsresultat + finansinntekter) x 100 % Gjennomsnittlig sum eiendeler (Ordinært resultat før skatt + finanskostnader) x 100 % Eller:

32 Egenkapitalrentabilitet Generelt: –Viser avkastningen av eiernes investering i bedriften Viser utviklingen i tidligere investeringer Kan brukes til å rangere ulike bedrifter og ulike investeringer Som resultatstørrelse brukes ordinært resultat (før eller etter skatt)

33 Avkastning av kapital Eiendeler Gjeld Egenkapital Egenkapital- rentabilitet Totalkapitalrentabilitet Driftsresultat + finansinntekter - Finanskostnader = Ordinært resultat

34 Egenkapitalrentabilitet Beregnes som: = Egenkapitalrentabilitet før skatt Gjennomsnittlig egenkapital Ordinært resultat før skatt x 100 % = Egenkapitalrentabilitet etter skatt Gjennomsnittlig egenkapital Ordinært resultat x 100 %

35 Vest Dental AS

36

37 Kapitalavkastning

38 Avkastning på kapital Kommentarer –Totalkapitalrentabiliteten er meget bra, men det skyldes kapitalgevinster –Egenkapitalrentabiliteten er meget god, men det skyldes igjen spesielle forhold –Mest interessant er det kanskje at driftsmarginen er betydelig svekket

39 A Pluss B Dental AS

40 A Pluss B og Vest Dental

41 Likviditet Evne til å betale for seg –Viser forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld Arbeidskapitalen Likviditetsgrad 1

42 Likviditet Anleggsmidler Egenkapital Langsiktig gjeld Omløpsmidler Kortsiktig gjeld EiendelerEgenkapital og gjeld Likviditetsgrad 1 Arbeidskapital

43 Likviditet Beregning av nøkkeltall: = Likviditetsgrad 1 Kortsiktig gjeld Omløpsmidler Omløpsmidler – kortsiktig gjeld =Arbeidskapital Likviditetsgrad 1 viser i hvor stor grad omløpsmidlene er finansiert med kortsiktig gjeld. Nøkkeltallet bør være større enn 2. Dersom nøkkeltallet er større enn 1 er arbeidskapitalen positiv.

44 Likviditet – Vest Dental AS

45 A Pluss B og Vest Dental

46 Likviditet Konklusjon: –Likviditeten kan være noe presset, men det er mulig bedriften kan ha tilgang til kortsiktig finansiering –Hva kunne man ha gjort for å bedre likviditeten?

47 Kredittid og omløpshastighet Generelt –Omløpshastighet og kredittid på eiendeler og gjeld påvirker lønnsomhet og likviditet. Høy omløpshastighet og kort kredittid betyr at pengene sirkulerer raskere i bedriften –Omløpshastighet på varelageret –Kredittid til kunder –Kredittid hos leverandører

48 Kredittid og omløpshastighet Beregning av nøkkeltall: = Lagringstid varelager Varekostnaden Gjennomsnittlig varelager x 365 dager = Kredittid kunder Kredittsalg x 1,25 Gjennomsnittlig kunder x 365 dager = Kredittid leverandører Varekjøp på kreditt x 1,25 Gjennomsnittlig leverandørgjeld x 365 dager

49 Vest Dental AS

50 Soliditet Generelt –Knyttet til finansieringen og skal si noe om bedriftens evne til å tåle tap EgenkapitalprosentGjeldsgrad

51 Soliditet Beregning av nøkkeltall: =EgenkapitalprosentTotalkapital Egenkapital x 100 % =GjeldsgradEgenkapitalGjeld Egenkapitalprosenten viser i hvor stor grad eiendelene er finansiert med egne midler. Den viser også hvor mye bedriften kan tape før fremmedkapitalen (gjelden) blir påført et tap.

52 Vest Dental AS Hvorfor går egenkapitalandelen ikke opp selv om bedriften har tjent mye penger i 2011?

53 A Pluss B og Vest Dental

54 Resultatanalyse – vertikal analyse Vest Dental AS og A Pluss B Dental

55 Resultat Resultat=Inntekter - Kostnader Resultat er ikke: –Inntekter - Utgifter –Innbetalinger - Utbetalinger –Inntekter oppstår ved salgstidspunktet –Kostnader er forbruk av produksjonsmidler for å oppnå inntektene –Utgifter oppstår ved ”anskaffelse” og gir betalingsforpliktelse

56 Kort om kostnader, klassifisering Resultat=Inntekter - Kostnader Kostnader –variable kostnader proporsjonale, overproporsjonale, underproporsjonale –faste kostnader driftsavhengige/driftsuavhengigesprangvise –irreversible/reversible –indirekte/direkte kostnader

57 forts. Totale kostnader/enhetskostnader Marginalkostnader (grensekostnader) Periodekostnader/produktkostnader Alternativkostnader (offersynspunktet) Relevante/irrelevante kostnader Sunk cost

58 Beslutninger På kort sikt: –innenfor eksisterende kapasitet, for eksempel: prioritering mellom ulike produkter fastsettelse av laveste pris på tilleggsordre På lang sikt –ny kapasitet eller erstatning av gammel, for eksempel: kjøp av ny maskin leie av nye lokaler

59 Relevante kostnader Ved alternative beslutninger: Bare fremtidige kostnader som påløper på grunn av et bestemt forslag er relevante kostnader for sammenligningen Kostnader som allerede har oppstått og som verken kan endres nå eller i fremtiden er irrelevante: –Sunk Costs: ”Gjort er gjort”, ”Spist er spist” ”Man skal ikke gråte over spilt melk”

60 Resultatanalyse etter bidragsmetoden Definisjoner –Faste kostnader Kostnader som er konstante innefor et gitt kapasitetsgrense –Variable kostnader Kostnader som varierer med aktivitetsnivået Totalkostnader = Faste kostnader + variable kostnader

61 Bedriftens totale kostnader Totale kostnader Produsert mengde Variable kostnader Faste kostnader

62 Resultatanalyse etter bidragsmetoden Resultatregnskap – hovedgrupper: Salgsinntekter - Variable kostnader = Dekningsbidrag - Faste kostnader = Ordinært resultat før skatt - Skattekostnad = Ordinært resultat

63 Resultatanalyse etter bidragsmetoden Beregning av nøkkeltall: Dekningsgrad= Dekningsbidrag Salgsinntekter Dekningsbidraget per enhet forteller hvor mye som blir igjen i bedriften til dekning av faste kostnader og fortjeneste ved salg av en enhet. Dekningsgraden forteller hvor stor del av salgsinntektene som blir igjen til dekning av faste kostnader og eventuell fortjeneste. Dekningsbidrag pr. enhet = Salgspris – variabel enhetskostnad Totalt dekningsbidrag = Salginntekter – variable kostnader

64 Resultatanalyse etter bidragsmetoden Beregning av nøkkeltall: Nullpunktomsetning= Faste kostnader Dekningsgrad Sikkerhetsgraden forteller hvor mye salgsinntektene kan reduseres før resultatet når nullpunktet dvs. når inntekter og kostnader er like store.Sikkerhetsmargin= Salgsinntekter – nullpunktomsetning Sikkerhetsgrad= Sikkerhetsmargin x 100 % Nåværende salgsinntekt

65 Resultatanalyse etter bidragsmetoden Oppgave –Foreta en resultatanalyse etter bidragsmetoden for A Pluss B dental for årene 2011 og 2010 DekningsgradNullpunktomsetningSikkerhetsgrad Du kan forutsette at varekostnaden er variabel – de øvrige kostnadene er faste

66 A Pluss B Dental AS

67

68 Analyse av en handelsbedrift Nullpunktanalyse –Forutsetninger Prisene er gitt Faste kostnader er virkelig faste Variable kostnader er proporsjonale Konstant produktsammensetning (produktmiks)

69 Formålet med produktkalkyler Hva koster produktet, tjenesten, ordren? (Kostnadsbæreren) Utgangspunkt for: Fastsettelse av pris –Gir salgsprisen full kostnadsdekning og ønsket fortjeneste? (Kostnadsbasert prisfastsettelse) Lønnsomhetsvurderinger Lagervurderinger og resultatberegninger

70 For- og etterkalkyler Forkalkyler –Formålet er å beregne hva et produkt eller en ordre forventes å koste før tilbud gis eller produksjon settes i gang Etterkalkyler –Formålet er å vise hva som virkelig skjedde

71 Divisjonskalkulasjon Alle kostnader betraktes som direkte i forhold til produksjonsmengden, –dvs. i forhold til antall produkter produsert eller antall timer fakturert i en gitt periode Enhetskostnader = Totale kostnader Total produksjonsmengde

72 Tilleggskalkyle- selvkost Direkte materialerVK Direkte lønnVK Indirekte tilvirkningskostnader VK + FK = Tilvirkningskost Salgskostnader (indirekte/direkte)VK + FK Administrasjonskostnader (indirekte) VK + FK = Selvkost + Fortjeneste = Salgspris

73 Fordeling av kostnader De fleste industribedrifter tilvirker mange ulike produkter (=kostnadsbærer) av ulik foredlingsgrad De direkte kostnader kan relativt enkelt knyttes til kostnadsbæreren De indirekte kostnadene er felleskostnader og må fordeles på de enkelte kostnadsbærere med hjelp av tilleggssatser

74 Tilleggskalkulasjon- bidrag Direkte materialer(VK) Direkte lønn(VK) Indirekte var. tilvirkningskostn.(VK) = Tilvirkningsmerkost(VK) Variable salgs- og adm.kostnader(VK) = Salgsmerkost (VK) + Dekningsbidrag = Salgspris

75 Tjenesteytende bedrifter Ofte er timer kostnadsbærer Lønnet tid 52 uker - ferier 5 uker - bevegelige helligdager 2 uker Brutto arbeidstid 46 uker Lønnet fravær: - kurs/etterutdannelse 2 uker - Kortids sykefravær/ korte velferdspermisjoner 1 uke Salgbar tid 43 uker 43 • 5 arbeidsdager = 215 arbeidsdager årlig. UtnyttelseDaglig salgbar tidÅrlig salgbar tid 100%7,5 timer1 612,5 timer 80% 6,0 timer1 290 timer 60% 6,5 timer 967,5 timer

76 Eksempel:


Laste ned ppt "Bedriftsøkonomi for tannteknikere Dosent Ivar Bredesen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google