Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bedriftsøkonomi for tannteknikere

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bedriftsøkonomi for tannteknikere"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bedriftsøkonomi for tannteknikere
Dosent Ivar Bredesen

2 Hovedemner Regnskapet Kostnadslære og beslutninger Kalkulasjon
Hva er det og hvorfor har vi det Resultatregnskap og balanse Regnskapsanalyse Kostnadslære og beslutninger Kalkulasjon

3 Definisjon av regnskap
Regnskapet er et system for registrering av data (transaksjoner) verdivurdering kommunikasjon Informasjonen må være relevant for brukerne, foreligge på et tidspunkt med en hyppighet og i form som gjør den verdifull

4 Hvorfor utarbeide regnskap?
Regnskapet er informasjonssystemet som... registrerer forretningsaktivitetene bearbeider data til rapporter, og kommuniserer resultater til beslutningstakere.

5 Brukerne av regnskapet
Ledelsen Eiere Offentlige Bedriften Lånekreditorer Ansatte Kunder Leverandører Samfunnet

6 Hva er et regnskap ? Ressurser Finansiering AS Bedrift Bygning Varer
Bank 300 250 150 Egenkapital Lån 200 500 700 Ressurser Finansiering Salgsinntekter 800 Varekostnader Lønninger Andre kostnader 350 200 150 Overskudd 100 Verdien av leverte varer og tjenester Varer og tjenester som er forbrukt til å skape inntektene Resultatet av driften i perioden – overskudd / underskudd

7 Finansregnskap og internregnskap
Eksterne brukere Interne brukere

8 Balansen Balansen pr … Bygning Bank 600 300 Egenkapital Lån (gjeld)
400 500 Eiendeler 900 Egenkapital og gjeld Ressurser = Finansiering av ressursene Eiendeler = Egenkapital + gjeld

9 Egenkapitalen ”Med egenkapital menes i tradisjonell forstand den del
av totalkapitalen som tilhører eierne”. Eiendeler Egenkapital Gjeld Totalkapital = Sum eiendeler = Sum egenkapital og gjeld Egenkapitalen kalles også bedriftens netto verdi eller netto formue

10 Innskudd av kapital Kari Tann er i ferd med å etablere sin egen Bedrift - Karis Tannteknikk. Hun har spart til sammen kr som skal brukes i driften av butikken. Pengene er satt inn på en konto i Sparebanken Din Bank. Åpningsdatoen var den 1. september 20x0. Oppgave: Utarbeid åpningsbalansen for Kari’s bedrift den x0 Hvor stor er egenkapitalen?

11 Økonomisk stilling Åpningsbalansen pr. 1.9.20x0 Eiendeler
Debet Kredit Eiendeler Egenkapital og gjeld Bankinnskudd Egenkapital Sum eiendeler Sum egenkapital og gjeld Ressurser / verdier Finansiering

12 Økonomisk stilling Kommentarer til åpningsbalansen
Balansen er en oppstilling som viser hvilke eiendeler en bedrift har – og hvordan de er finansiert Venstresiden viser bedriftens økonomiske ressurser – eiendelene Høyresiden viser hvordan eiendelene er finansiert - egenkapital og gjeld Ordet balanse betyr like stor: Sum eiendeler = Summen av egenkapital og gjeld

13 Kjøp av utstyr med opptak av lån
Kari anskaffer den x0 diverse utstyr til driften av butikken: Opptak av lån i bank på kr Mottatt pengebeløp – kr brukes til å kjøpe nytt butikkinventar.

14 Kjøp av utstyr med opptak av lån
Effekt på balansen Eiendeler Egenkapital og gjeld Kjøp av eiendel med opptak av lån Inventar (økning) Gjeld (økning) Eiendeler = Egenkapital + Gjeld = Egenkapital Egenkapital = – =

15 Økonomisk stilling Balansen pr 3.9.20x0 Eiendeler Egenkapital og gjeld
Debet Kredit Eiendeler Egenkapital og gjeld Butikkinventar Bankinnskudd Egenkapital Lån i banken Sum eiendeler Sum egenkapital og gjeld

16 Resultatregnskapet Driftsinntekter og kostnader
Inntekter og kostnader knyttet til den ordinære aktiviteten i foretaket Finansinntekter og kostnader Inntekter og kostnader knyttet til finansielle eiendeler og gjeld i foretaket Ekstraordinære inntekter og kostnader Inntekter og kostnader som både er uvanlig, uregelmessig og vesentlige Skattekostnad Skatt knyttet til regnskapsmessig resultat i aksjeselskap. Årsoverskudd eller årsunderskudd

17 Resultatregnskapet Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter
Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Beholdningsendring egentilvirkede varer Beholdningsendring egentilvirkede eiendeler Varekostnader Lønnskostnader Avskrivninger Nedskrivning Annen driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat

18 Resultatregnskapet forts.
Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter Andre finansinntekter Rentekostnader Annen finanskostnad Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad ordinært resultat Ordinært resultat Ekstraordinære inntekter Ekstraordinære kostnader Skattekostnad på ekstraordinært resultat Årsoverskudd eller årsunderskudd

19 Balansen Eiendeler Egenkapital og gjeld Anleggsmidler Egenkapital
Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Langsiktig gjeld Avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Omløpsmidler Fordringer Investeringer Bankinnskudd Kortsiktig gjeld

20 Arbeidskapitalen = Omløpsmidler minus kortsiktig gjeld
Eiendeler Egenkapital og gjeld Anleggsmidler Egenkapital Langsiktig gjeld Arbeidskapital Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Arbeidskapitalen = Omløpsmidler minus kortsiktig gjeld

21 Grensedragning mellom eiendeler og gjeld
Hovedregel, jf. rskl. § 5-1: Anleggsmiddel Til varig eie eller bruk i virksomheten Omløpsmiddel Inngår i varekretsløpet Bestemmelsene ved klassifikasjon av eiendeler gjelder tilsvarende for gjeld, jf. rskl. § 5-13.

22 Formål med anskaffelsen
Industribedrift Bilforretning Er bilen et omløpsmiddel eller et anleggsmiddel?

23 Regnskapsanalyse Praktisk regnskapsanalyse Lønnsomhet Likviditet
Evne til å skape overskudd Rentabilitetsmålinger Likviditet Betalingssituasjonen Soliditet Evne til å tåle tap - egenkapitalsituasjonen

24 Lønnsomhet Vanlige nøkkeltall Fortjenestemargin
Bruttofortjeneste Driftsmargin Rentabilitetsmålinger (avkastning av investert kapital) Totalkapitalrentabilitet Egenkapitalrentabilitet

25 (Driftsresultat + avskrivninger) x 100 %
Driftsmargin Beregnes som: = Netto driftsmargin Driftsinntekter Driftsresultat x 100 % = Brutto driftsmargin Driftsinntekter (Driftsresultat + avskrivninger) x 100 % Viser hvor mye en bedrift har tjent på driften før det tas hensyn til finansielle inntekter og kostnader.

26 Bruttofortjeneste Beregnes som: = Bruttofortjeneste i % Salgsinntekter
Bruttofortjeneste i beløp = Salgsinntekter - varekostnad = Bruttofortjeneste i % Salgsinntekter Bruttofortjeneste x 100 % Viser hvor mye en handelsbedrift har tjent på sitt salg før det tas hensyn til bedriftens øvrige kostnader.

27 Vest Dental AS

28 Vest Dental AS

29 Totalkapitalrentabilitet
Generelt: Viser avkastningen av den samlede kapitalen i bedriften uavhengig av finansieringen Måler effektiviteten i bedriften Som resultatstørrelse brukes ordinært resultat før rentekostnader og skatt

30 Totalkapitalrentabilitet
Resultat før rentekostnader Rentekostnader Eiendeler Gjeld Egenkapital Skatt Årsresultat

31 Totalkapitalrentabilitet
Beregnes som: Gjennomsnittlig sum eiendeler (Driftsresultat + finansinntekter) x 100 % Eller: Gjennomsnittlig sum eiendeler (Ordinært resultat før skatt + finanskostnader) x 100 %

32 Egenkapitalrentabilitet
Generelt: Viser avkastningen av eiernes investering i bedriften Viser utviklingen i tidligere investeringer Kan brukes til å rangere ulike bedrifter og ulike investeringer Som resultatstørrelse brukes ordinært resultat (før eller etter skatt)

33 Avkastning av kapital Totalkapitalrentabilitet
Driftsresultat + finansinntekter - Finanskostnader Eiendeler Egenkapital = Ordinært resultat Egenkapital- rentabilitet Gjeld

34 Egenkapitalrentabilitet
Beregnes som: = Egenkapitalrentabilitet før skatt Gjennomsnittlig egenkapital Ordinært resultat før skatt x 100 % = Egenkapitalrentabilitet etter skatt Gjennomsnittlig egenkapital Ordinært resultat x 100 %

35 Vest Dental AS

36 Vest Dental AS

37 Kapitalavkastning

38 Avkastning på kapital Kommentarer
Totalkapitalrentabiliteten er meget bra, men det skyldes kapitalgevinster Egenkapitalrentabiliteten er meget god, men det skyldes igjen spesielle forhold Mest interessant er det kanskje at driftsmarginen er betydelig svekket

39 A Pluss B Dental AS

40 A Pluss B og Vest Dental

41 Likviditet Evne til å betale for seg
Viser forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld Arbeidskapitalen Likviditetsgrad 1

42 Likviditet Eiendeler Egenkapital og gjeld Anleggsmidler Egenkapital
Langsiktig gjeld Omløpsmidler Arbeidskapital Kortsiktig gjeld Likviditetsgrad 1

43 Likviditet Beregning av nøkkeltall: = Likviditetsgrad 1
Kortsiktig gjeld Omløpsmidler Omløpsmidler – kortsiktig gjeld = Arbeidskapital Likviditetsgrad 1 viser i hvor stor grad omløpsmidlene er finansiert med kortsiktig gjeld. Nøkkeltallet bør være større enn 2. Dersom nøkkeltallet er større enn 1 er arbeidskapitalen positiv.

44 Likviditet – Vest Dental AS

45 A Pluss B og Vest Dental

46 Likviditet Konklusjon:
Likviditeten kan være noe presset, men det er mulig bedriften kan ha tilgang til kortsiktig finansiering Hva kunne man ha gjort for å bedre likviditeten?

47 Kredittid og omløpshastighet
Generelt Omløpshastighet og kredittid på eiendeler og gjeld påvirker lønnsomhet og likviditet. Høy omløpshastighet og kort kredittid betyr at pengene sirkulerer raskere i bedriften Omløpshastighet på varelageret Kredittid til kunder Kredittid hos leverandører

48 Kredittid og omløpshastighet
Beregning av nøkkeltall: = Lagringstid varelager Varekostnaden Gjennomsnittlig varelager x 365 dager = Kredittid kunder Kredittsalg x 1,25 Gjennomsnittlig kunder x 365 dager = Kredittid leverandører Varekjøp på kreditt x 1,25 Gjennomsnittlig leverandørgjeld x 365 dager

49 Vest Dental AS

50 Soliditet Generelt Knyttet til finansieringen og skal si noe om bedriftens evne til å tåle tap Egenkapitalprosent Gjeldsgrad

51 Soliditet Beregning av nøkkeltall: = Egenkapitalprosent Totalkapital
Egenkapital x 100 % = Gjeldsgrad Egenkapital Gjeld Egenkapitalprosenten viser i hvor stor grad eiendelene er finansiert med egne midler. Den viser også hvor mye bedriften kan tape før fremmedkapitalen (gjelden) blir påført et tap.

52 Vest Dental AS Hvorfor går egenkapitalandelen ikke opp selv om bedriften har tjent mye penger i 2011?

53 A Pluss B og Vest Dental

54 Resultatanalyse – vertikal analyse Vest Dental AS og A Pluss B Dental

55 Resultat Resultat=Inntekter - Kostnader
Resultat er ikke: Inntekter - Utgifter Innbetalinger - Utbetalinger Inntekter oppstår ved salgstidspunktet Kostnader er forbruk av produksjonsmidler for å oppnå inntektene Utgifter oppstår ved ”anskaffelse” og gir betalingsforpliktelse Egne notater:

56 Kort om kostnader, klassifisering
Resultat=Inntekter - Kostnader Kostnader variable kostnader proporsjonale, overproporsjonale, underproporsjonale faste kostnader driftsavhengige/driftsuavhengige sprangvise irreversible/reversible indirekte/direkte kostnader Egne notater:

57 forts. Totale kostnader/enhetskostnader
Marginalkostnader (grensekostnader) Periodekostnader/produktkostnader Alternativkostnader (offersynspunktet) Relevante/irrelevante kostnader Sunk cost Egne notater:

58 Beslutninger På kort sikt: På lang sikt
innenfor eksisterende kapasitet, for eksempel: prioritering mellom ulike produkter fastsettelse av laveste pris på tilleggsordre På lang sikt ny kapasitet eller erstatning av gammel, for eksempel: kjøp av ny maskin leie av nye lokaler Egne notater:

59 Relevante kostnader Ved alternative beslutninger:
Bare fremtidige kostnader som påløper på grunn av et bestemt forslag er relevante kostnader for sammenligningen Kostnader som allerede har oppstått og som verken kan endres nå eller i fremtiden er irrelevante: Sunk Costs: ”Gjort er gjort”, ”Spist er spist” ”Man skal ikke gråte over spilt melk” Egne notater:

60 Resultatanalyse etter bidragsmetoden
Definisjoner Faste kostnader Kostnader som er konstante innefor et gitt kapasitetsgrense Variable kostnader Kostnader som varierer med aktivitetsnivået Totalkostnader = Faste kostnader + variable kostnader

61 Bedriftens totale kostnader
Variable kostnader Faste kostnader Produsert mengde

62 Resultatanalyse etter bidragsmetoden
Resultatregnskap – hovedgrupper: Salgsinntekter - Variable kostnader = Dekningsbidrag - Faste kostnader = Ordinært resultat før skatt - Skattekostnad = Ordinært resultat

63 Resultatanalyse etter bidragsmetoden
Beregning av nøkkeltall: Dekningsbidrag pr. enhet = Salgspris – variabel enhetskostnad Totalt dekningsbidrag = Salginntekter – variable kostnader Dekningsgrad = Dekningsbidrag Salgsinntekter Dekningsbidraget per enhet forteller hvor mye som blir igjen i bedriften til dekning av faste kostnader og fortjeneste ved salg av en enhet. Dekningsgraden forteller hvor stor del av salgsinntektene som blir igjen til dekning av faste kostnader og eventuell fortjeneste.

64 Resultatanalyse etter bidragsmetoden
Beregning av nøkkeltall: Nullpunktomsetning = Faste kostnader Dekningsgrad Sikkerhetsmargin = Salgsinntekter – nullpunktomsetning Sikkerhetsgrad = Sikkerhetsmargin x 100 % Nåværende salgsinntekt Sikkerhetsgraden forteller hvor mye salgsinntektene kan reduseres før resultatet når nullpunktet dvs. når inntekter og kostnader er like store.

65 Resultatanalyse etter bidragsmetoden
Oppgave Foreta en resultatanalyse etter bidragsmetoden for A Pluss B dental for årene 2011 og 2010 Dekningsgrad Nullpunktomsetning Sikkerhetsgrad Du kan forutsette at varekostnaden er variabel – de øvrige kostnadene er faste

66 A Pluss B Dental AS

67 A Pluss B Dental AS

68 Analyse av en handelsbedrift
Nullpunktanalyse Forutsetninger Prisene er gitt Faste kostnader er virkelig faste Variable kostnader er proporsjonale Konstant produktsammensetning (produktmiks)

69 Formålet med produktkalkyler
Hva koster produktet, tjenesten, ordren? (Kostnadsbæreren) Utgangspunkt for: Fastsettelse av pris Gir salgsprisen full kostnadsdekning og ønsket fortjeneste? (Kostnadsbasert prisfastsettelse) Lønnsomhetsvurderinger Lagervurderinger og resultatberegninger Egne notater: __________________________________________________

70 For- og etterkalkyler Forkalkyler Etterkalkyler
Formålet er å beregne hva et produkt eller en ordre forventes å koste før tilbud gis eller produksjon settes i gang Etterkalkyler Formålet er å vise hva som virkelig skjedde Egne notater: __________________________________________________

71 Divisjonskalkulasjon
Alle kostnader betraktes som direkte i forhold til produksjonsmengden, dvs. i forhold til antall produkter produsert eller antall timer fakturert i en gitt periode Enhetskostnader = Totale kostnader Total produksjonsmengde Egne notater: __________________________________________________

72 Tilleggskalkyle- selvkost
Direkte materialer VK Direkte lønn VK Indirekte tilvirkningskostnader VK + FK = Tilvirkningskost Salgskostnader (indirekte/direkte) VK + FK Administrasjonskostnader (indirekte) VK + FK = Selvkost + Fortjeneste = Salgspris Egne notater: __________________________________________________

73 Fordeling av kostnader
De fleste industribedrifter tilvirker mange ulike produkter (=kostnadsbærer) av ulik foredlingsgrad De direkte kostnader kan relativt enkelt knyttes til kostnadsbæreren De indirekte kostnadene er felleskostnader og må fordeles på de enkelte kostnadsbærere med hjelp av tilleggssatser Egne notater: __________________________________________________

74 Tilleggskalkulasjon- bidrag
Direkte materialer (VK) Direkte lønn (VK) Indirekte var. tilvirkningskostn. (VK) = Tilvirkningsmerkost (VK) Variable salgs- og adm.kostnader (VK) = Salgsmerkost (VK) + Dekningsbidrag = Salgspris Egne notater: __________________________________________________

75 Tjenesteytende bedrifter
Ofte er timer kostnadsbærer Lønnet tid uker - ferier uker - bevegelige helligdager uker Brutto arbeidstid uker Lønnet fravær: - kurs/etterutdannelse uker - Kortids sykefravær/ korte velferdspermisjoner 1 uke Salgbar tid uker 43 • 5 arbeidsdager = 215 arbeidsdager årlig. Utnyttelse Daglig salgbar tid Årlig salgbar tid 100% 7,5 timer 1 612,5 timer 80% 6,0 timer timer 60% 6,5 timer ,5 timer Egne notater: __________________________________________________

76 Eksempel: Egne notater:
__________________________________________________


Laste ned ppt "Bedriftsøkonomi for tannteknikere"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google