Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Beslutningsrelevante kostnader

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Beslutningsrelevante kostnader"— Utskrift av presentasjonen:

1 Beslutningsrelevante kostnader
Rekdal : eget hefte og Hoff : kap. 14

2 Bedriftsøkonomiske beslutninger - valg av mest lønnsomt alternativ
Kjøpe eller produsere selv delkomponenter spesielle arbeidsoppgaver kompetanse Eie eller leie anleggsmidler Fortsatt drift eller nedleggelse Videreforedling eller salg av halvfabrikata vil merinntektene ved fortsatt produksjon overstige merkostnadene

3 Relevante kostnader Kostnadene ved de ulike alternativ må vurderes opp mot hverandre Men sørg for at kun de relevante kostnadene blir tatt hensyn til !! Relevante kostnader Forventede framtidige kostnader som vil bli forskjellige under de ulike beslutningsalternativer

4 Relevante kostnader Bare framtidige kostnader er relevante
Kostnader som er like for alle alternativ er irrelevante Kostnader som allerede er oppstått og som ikke kan endres er irrelevante ”gjort er gjort og spist er spist” Eks.: Anskaffelseskost for en maskin vi allerede har.

5 Framgangsmåte for å finne de relevante kostnadene
Sett opp kostnadsoversikt med alle alternativ og hvor alle kostnader og inntekter er med Ta bort kostnader som ikke kan endres Ta bort kostnader som er felles for alle alternativene Vi sitter da igjen med kun de relevante kostnader for å kunne ta en rasjonell beslutning (eks. 2)

6 Alternativ kost Når en skal finne de relevante kostnadene, må en ta hensyn til eventuell alternativ kost Det dekningsbidraget vi taper ved å ikke velge et alternativ, regnes som kostnad for de andre alternativene

7 Er faste kostnader relevante ?
Hvis en beslutning ikke påvirker faste kostnader (kan løses innenfor dagens kapasitet), er de faste kostnadene irrelevante Hvis kapasiteten må utvides, vil de faste kostnadene øke. Økningen i de faste kostnadene vil da være relevante for beslutningen (eks. 5 og 7)

8 Kalkulatoriske kostnader
Kostnader som det ikke finnes noen tilsvarende utgift til Kostnader som avregnes med et annet beløp i driftsregnskapet enn i finansregnskapet avskrivninger renter husleie

9 Differansekostnader Bedriftens kostnader ved gjennomføring av beslutningen - bedriftens kostnader ved ikke å gjennomføre beslutningen

10 Aktuelle problemstillinger
Tidshorisonten: På kort sikt vil få av de faste kostnadene påvirkes. På lang sikt er de fleste kostnader variable. Lønn : Lite fleksibel på kort sikt p.g.a. lov og regler Sprangvis faste kostnader : Noen kostnader er faste innenfor et intervall, men endre seg sprangvis (trinnvis) dersom aktiviteten går ut over disse intervallene.

11 Forskjellige beslutningssituasjoner
Prisfastsetting Legge ned eller fortsette produksjonen Kjøpe eller produsere selv Vurdering av tilleggsordrer På hvilket tilvirkningsnivå bør produktene selges ? Produktvalg

12 Prisfastsetting (1) Skal bedriften overleve på lang sikt må prisen:
ikke være høyere enn det konkurrentene tar for tilsvarende produkt være akseptabel for kundene dekke produktets samlede kostnader (faste og variable) På kort sikt og ved ledig kapasitet kan bedriften fravike dette, men variable kostnader må minst dekkes

13 Prisfastsetting (2) Bedriftens prissetting avhengig av om:
vi opererer på kort eller lang sikt vi har ledig eller full kapasitet 2 ytterpunkter i prisfastsetting prisen dekker akkurat de variable kostnadene prisen dekker alle kostnader (både faste og variable) + fortjeneste

14 Eksempel Prisfastsetting
Et produkt har følgende selvkostkalkyle: Direkte lønn og material kr Indirekte variable kostnader kr Tilvirkningsmerkost kr Indirekte faste kostnader kr Tivirkningskost kr Variable salgs- og adm.kostn. kr Faste salgs- og adm.kostn. kr. 30 Selvkost kr. 250 Prisfastsettelse: Metode 1 Metode 2 Metode 3 Metode 4 Direkte lønn og material: kr kr kr kr Indirekte var. kostn kr kr kr kr Tilvirkningsmerkost kr. 160 kr kr kr Indirekte faste kostn kr kr Tilvrikningskost kr kr Variable s & adm.kostn. kr kr Faste s & adm.kostn kr. 30 Selvkost kr. 250 Fortjeneste kr. 140 (87,5%) kr. 120 (67%) kr. 100 (50%) kr. 50 (20%) Pris kr. 300 kr kr kr. 300 Metode 1: Variable tilvirkningskostnader pluss fortjeneste Metode 2: Totale Variable kostnader pluss fortjeneste Metode 3: Totale tilvirkningskostnader pluss fortjeneste Metode 4: Totale kostnader (selvkost) pluss fortjeneste

15 Legge ned/fortsette produksjonen ?
Vi legger ned hvis : DB som faller bort ved nedleggelse < kostnadene som faller bort + alternativkostnaden ved ikke å nedlegge Alternativkostnaden forteller oss hva bedriften ofrer ved å ikke frigjøre kapasitet til alternativ virksomhet

16 Legge ned/fortsette produksjonen ?
Ikke-økonomiske vurderinger vil kundene reagere negativt slik at det får betydning for annet salg ? fører nedleggelsen til at bedriften mister kompetanse ? er det stor samhørighet mellom dette produktet og bedriftens øvrige produkter ? (eks.12)

17 Kjøpe eller produsere selv ?
Vurder de relevante kostnadene for alternativene Passer delproduksjonen inn hos oss ? Har vi nødvendig kompetanse og utstyr ? Frigjør vi kapital ved å kjøpe utenfra ? Betydning for sysselsetningen ?

18 Driftsgiring Omhandler forholdet mellom virksomhetens faste og variable kostnader Ved hjelp av driftsgiringstallet kan vi beregne resultateffekten av salgsvolumendringer Driftsgiringstallet = alternativt = Totalt dekningsbidrag Totalt overskudd Dekningsgrad Overskudd i %

19 Driftsgiring Eksempel
Dersom driftsgiringstallet er 2,5 hvor mye vil overskuddet øke med dersom omsetningen øker med 10% Svar: 25% (2,5*10%)

20 Vurdering av tilleggsordrer
Samme tankegang som ved vurdering av fortsatt drift/nedleggelse Sørge for å skille ut de kostnadene som påvirkes av tilleggsordren

21 På hvilket tilvirkningsnivå bør produktene selges ?
Salg av halvfabrikata ? Videreforedling og salg av ferdig produkt ? Merinntektene ved videreforedling må settes opp mot merkostnadene

22 Produktvalg Hvis ledig kapasitet En knapp faktor (flaskehals)
aksepter alle produkter som gir positivt DB En knapp faktor (flaskehals) Prioriter produktene etter DB pr. knapp faktor

23 Kortsiktige lønnsomhetsberegninger
Flaskehalsberegninger og produktenes lønnsomhet Råstoff som flaskehals Produkt a b c Dekningsbidrag pr. enhet 50 25 200 Råstoff-forbruk pr. enhet (i kroner) 20 75 80 Ved knapphet på råstoffet, bør man prioritere produktene etter dekningsbidrag de gir pr. knapp faktor, her råstoffet. Produkt a b c Dekningsbidrag pr. råstoff-krone 50/20 = 2,5 25/75 = 1/3 200/80 =2,5 Prioritering 1 3 Kan bedriften få kjøpt råstoff som tilsvarer utlegg på kroner (antar ubegrenset salg), gir dette følgende totale dekningsbidrag: Produkt Dekningsbidrag pr flaskehalsenhet Totalt dekningsbidrag Produkt a: 2, *2,5 = Produkt b: 1/ *1/3 = Produkt c: 2, *2,5 =

24 Kortsiktige lønnsomhetsberegninger
Flere flaskehalser samtidig problematiserer den optimale produktsammensetning. Ved bruk av et eksempel skal vi belyse litt av problemet. Antar at vi har en bedrift som produserer 2 produkter som begge bearbeides ved 2 maskiner. Tidene for sluttproduktene x og y ved maskin A og B samt dekningsbidrag for sluttproduktene er: Produkt Tidsforbruk pr. enhet ved maskin A Tidsforbruk pr. enhet ved maskin B Dekningsbidrag pr. enhet x 2 4 50 kr y 1 6 30 kr Kapasitet 2.000 timer 6.000 timer Setter opp en ligning for hver maskin:

25 Kortsiktige lønnsomhetsberegninger
Flere flaskehalser samtidig problematiserer den optimale produktsammensetning.

26 Bruk av nåverdi Vi har til nå sett bort fra at inntekter og kostnader kommer på ulike tidspunkter 1 kr for 1 år siden er mer verdt enn 1 kr i dag Vi må derfor neddiskontere alle beløp til dagens kroneverdi - vi beregner nåverdien av de framtidige inntektene og kostnadene. For å gjøre dette må vi fastsette et avkastningskrav Vi bør også ta hensyn til at produksjon medføre kapitalbinding i omløpsmidler

27 Bruk av nåverdi Litt forenklet opererer vi med 3 tidspkt. i løpet av året Begynnelsen av året ingen neddiskontering Jevnt over året beløp/1+1/2parten av kapitalkostnaden Slutten av året Beløp/1+ kapitalkostnaden (eks. 12 side 20)

28 Nytte-kostnadsanalyser
Nytten av alle aktiviteter lar seg ikke like lett tallfeste Nytte-kostnadsanalyser søker å kvantifisere verdiskapningen av slike aktiviteter og vurdere den opp mot kostnaden

29 Nytte-kostnadsanalyser deles normalt inn i fire faser
Beskrivelse eller definisjon av prosjektet og hvilke forutsetninger ligger til grunn for prosjektet? Kartlegging av effekter Måling og kvantifisering av effektene Konklusjon og anbefaling


Laste ned ppt "Beslutningsrelevante kostnader"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google