Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 1 Beslutningsrelevante kostnader Rekdal : eget hefte og Hoff : kap. 14.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 1 Beslutningsrelevante kostnader Rekdal : eget hefte og Hoff : kap. 14."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 1 Beslutningsrelevante kostnader Rekdal : eget hefte og Hoff : kap. 14

2 Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 2 Bedriftsøkonomiske beslutninger - valg av mest lønnsomt alternativ  Kjøpe eller produsere selv –delkomponenter –spesielle arbeidsoppgaver –kompetanse  Eie eller leie anleggsmidler  Fortsatt drift eller nedleggelse  Videreforedling eller salg av halvfabrikata –vil merinntektene ved fortsatt produksjon overstige merkostnadene

3 Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 3 Relevante kostnader  Kostnadene ved de ulike alternativ må vurderes opp mot hverandre  Men sørg for at kun de relevante kostnadene blir tatt hensyn til !!  Relevante kostnader –Forventede framtidige kostnader som vil bli forskjellige under de ulike beslutningsalternativer

4 Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 4 Relevante kostnader  Bare framtidige kostnader er relevante  Kostnader som er like for alle alternativ er irrelevante  Kostnader som allerede er oppstått og som ikke kan endres er irrelevante ”gjort er gjort og spist er spist” Eks.: Anskaffelseskost for en maskin vi allerede har.

5 Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 5 Framgangsmåte for å finne de relevante kostnadene  Sett opp kostnadsoversikt med alle alternativ og hvor alle kostnader og inntekter er med  Ta bort kostnader som ikke kan endres  Ta bort kostnader som er felles for alle alternativene  Vi sitter da igjen med kun de relevante kostnader for å kunne ta en rasjonell beslutning (eks. 2)

6 Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 6 Alternativ kost  Når en skal finne de relevante kostnadene, må en ta hensyn til eventuell alternativ kost  Det dekningsbidraget vi taper ved å ikke velge et alternativ, regnes som kostnad for de andre alternativene

7 Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 7 Er faste kostnader relevante ?  Hvis en beslutning ikke påvirker faste kostnader (kan løses innenfor dagens kapasitet), er de faste kostnadene irrelevante  Hvis kapasiteten må utvides, vil de faste kostnadene øke. Økningen i de faste kostnadene vil da være relevante for beslutningen (eks. 5 og 7)

8 Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 8 Kalkulatoriske kostnader  Kostnader som det ikke finnes noen tilsvarende utgift til  Kostnader som avregnes med et annet beløp i driftsregnskapet enn i finansregnskapet –avskrivninger –renter –husleie

9 Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 9 Differansekostnader  Bedriftens kostnader ved gjennomføring av beslutningen - bedriftens kostnader ved ikke å gjennomføre beslutningen

10 Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 10 Aktuelle problemstillinger  Tidshorisonten: På kort sikt vil få av de faste kostnadene påvirkes. På lang sikt er de fleste kostnader variable.  Lønn : Lite fleksibel på kort sikt p.g.a. lov og regler  Sprangvis faste kostnader : Noen kostnader er faste innenfor et intervall, men endre seg sprangvis (trinnvis) dersom aktiviteten går ut over disse intervallene.

11 Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 11 Forskjellige beslutningssituasjoner  Prisfastsetting  Legge ned eller fortsette produksjonen  Kjøpe eller produsere selv  Vurdering av tilleggsordrer  På hvilket tilvirkningsnivå bør produktene selges ?  Produktvalg

12 Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 12 Prisfastsetting (1)  Skal bedriften overleve på lang sikt må prisen: –ikke være høyere enn det konkurrentene tar for tilsvarende produkt –være akseptabel for kundene –dekke produktets samlede kostnader (faste og variable) På kort sikt og ved ledig kapasitet kan bedriften fravike dette, men variable kostnader må minst dekkes

13 Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 13 Prisfastsetting (2)  Bedriftens prissetting avhengig av om: –vi opererer på kort eller lang sikt –vi har ledig eller full kapasitet  2 ytterpunkter i prisfastsetting –prisen dekker akkurat de variable kostnadene –prisen dekker alle kostnader (både faste og variable) + fortjeneste

14 Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 14 Eksempel Prisfastsetting Et produkt har følgende selvkostkalkyle: Direkte lønn og materialkr. 100 Indirekte variable kostnaderkr. 60 Tilvirkningsmerkostkr. 160 Indirekte faste kostnaderkr. 40 Tivirkningskostkr. 200 Variable salgs- og adm.kostn.kr. 20 Faste salgs- og adm.kostn.kr. 30 Selvkostkr. 250 Prisfastsettelse: Metode 1Metode 2Metode 3Metode 4 Direkte lønn og material: kr. 100kr. 100kr. 100kr. 100 Indirekte var. kostn. kr. 60kr. 60kr. 60kr. 60 Tilvirkningsmerkost kr. 160kr. 160kr. 160kr. 160 Indirekte faste kostnkr. 40kr. 40 Tilvrikningskost kr. 200kr. 200 Variable s & adm.kostn.kr. 20kr. 20 Faste s & adm.kostn kr. 30 Selvkostkr. 250 Fortjeneste kr. 140 (87,5%)kr. 120 (67%)kr. 100 (50%)kr. 50 (20%) Pris kr. 300kr. 300kr. 300kr. 300

15 Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 15 Legge ned/fortsette produksjonen ?  Vi legger ned hvis : DB som faller bort ved nedleggelse < kostnadene som faller bort + alternativkostnaden ved ikke å nedlegge  Alternativkostnaden forteller oss hva bedriften ofrer ved å ikke frigjøre kapasitet til alternativ virksomhet

16 Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 16 Legge ned/fortsette produksjonen ?  Ikke-økonomiske vurderinger –vil kundene reagere negativt slik at det får betydning for annet salg ? –fører nedleggelsen til at bedriften mister kompetanse ? –er det stor samhørighet mellom dette produktet og bedriftens øvrige produkter ? (eks.12)

17 Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 17 Kjøpe eller produsere selv ?  Vurder de relevante kostnadene for alternativene  Passer delproduksjonen inn hos oss ?  Har vi nødvendig kompetanse og utstyr ?  Frigjør vi kapital ved å kjøpe utenfra ?  Betydning for sysselsetningen ?

18 Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 18 Driftsgiring •Omhandler forholdet mellom virksomhetens faste og variable kostnader •Ved hjelp av driftsgiringstallet kan vi beregne resultateffekten av salgsvolumendringer –Driftsgiringstallet = –alternativt = Totalt dekningsbidrag Totalt overskudd Dekningsgrad Overskudd i %

19 Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 19 Driftsgiring •Eksempel •Dersom driftsgiringstallet er 2,5 hvor mye vil overskuddet øke med dersom omsetningen øker med 10% •Svar: 25% (2,5*10%)

20 Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 20 Vurdering av tilleggsordrer  Samme tankegang som ved vurdering av fortsatt drift/nedleggelse  Sørge for å skille ut de kostnadene som påvirkes av tilleggsordren

21 Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 21 På hvilket tilvirkningsnivå bør produktene selges ?  Salg av halvfabrikata ?  Videreforedling og salg av ferdig produkt ?  Merinntektene ved videreforedling må settes opp mot merkostnadene

22 Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 22 Produktvalg  Hvis ledig kapasitet –aksepter alle produkter som gir positivt DB  En knapp faktor (flaskehals) –Prioriter produktene etter DB pr. knapp faktor

23 Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 23 Flaskehalsberegninger og produktenes lønnsomhet Råstoff som flaskehals Ved knapphet på råstoffet, bør man prioritere produktene etter dekningsbidrag de gir pr. knapp faktor, her råstoffet. Produktabc Dekningsbidrag pr. enhet5025200 Råstoff-forbruk pr. enhet (i kroner)207580 Produktabc Dekningsbidrag pr. råstoff-krone50/20 = 2,525/75 = 1/3200/80 =2,5 Prioritering131 Kan bedriften få kjøpt råstoff som tilsvarer utlegg på 300.000 kroner (antar ubegrenset salg), gir dette følgende totale dekningsbidrag: ProduktDekningsbidrag pr flaskehalsenhet Totalt dekningsbidrag Produkt a:2,5300.000*2,5 = 750.000 Produkt b:1/3300.000*1/3 = 100.000 Produkt c:2,5 300.000*2,5 = 750.000 Kortsiktige lønnsomhetsberegninger

24 Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 24 Flere flaskehalser samtidig problematiserer den optimale produktsammensetning. Ved bruk av et eksempel skal vi belyse litt av problemet. Antar at vi har en bedrift som produserer 2 produkter som begge bearbeides ved 2 maskiner. Tidene for sluttproduktene x og y ved maskin A og B samt dekningsbidrag for sluttproduktene er: ProduktTidsforbruk pr. enhet ved maskin A Tidsforbruk pr. enhet ved maskin B Dekningsbidrag pr. enhet x2450 kr y1630 kr Kapasitet2.000 timer6.000 timer Setter opp en ligning for hver maskin: Kortsiktige lønnsomhetsberegninger

25 Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 25 Flere flaskehalser samtidig problematiserer den optimale produktsammensetning. Kortsiktige lønnsomhetsberegninger

26 Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 26 Bruk av nåverdi  Vi har til nå sett bort fra at inntekter og kostnader kommer på ulike tidspunkter  1 kr for 1 år siden er mer verdt enn 1 kr i dag  Vi må derfor neddiskontere alle beløp til dagens kroneverdi - vi beregner nåverdien av de framtidige inntektene og kostnadene.  For å gjøre dette må vi fastsette et avkastningskrav  Vi bør også ta hensyn til at produksjon medføre kapitalbinding i omløpsmidler

27 Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 27 Bruk av nåverdi  Litt forenklet opererer vi med 3 tidspkt. i løpet av året  Begynnelsen av året –ingen neddiskontering  Jevnt over året –beløp/1+1/2parten av kapitalkostnaden  Slutten av året –Beløp/1+ kapitalkostnaden (eks. 12 side 20)

28 Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 28 Nytte-kostnadsanalyser  Nytten av alle aktiviteter lar seg ikke like lett tallfeste  Nytte-kostnadsanalyser søker å kvantifisere verdiskapningen av slike aktiviteter og vurdere den opp mot kostnaden

29 Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 29 Nytte-kostnadsanalyser deles normalt inn i fire faser 1. Beskrivelse eller definisjon av prosjektet og hvilke forutsetninger ligger til grunn for prosjektet? 2. Kartlegging av effekter 3. Måling og kvantifisering av effektene 4. Konklusjon og anbefaling


Laste ned ppt "Bø350 Bedriftsøkonomi II: DriftsregnskapSide: 1 Beslutningsrelevante kostnader Rekdal : eget hefte og Hoff : kap. 14."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google