Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Frisklivssentraler Olov Belander Helsedirektoratet, avd. nasjonalt folkehelsearbeid Norges Orienteringsforbunds Storsamling 6 November 2010

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Frisklivssentraler Olov Belander Helsedirektoratet, avd. nasjonalt folkehelsearbeid Norges Orienteringsforbunds Storsamling 6 November 2010"— Utskrift av presentasjonen:

1 Frisklivssentraler Olov Belander Helsedirektoratet, avd. nasjonalt folkehelsearbeid Norges Orienteringsforbunds Storsamling 6 November 2010 olb@helsedir.no

2 06.11.2010| Samling Norges Orienteringsforbund | 2 Innhold • Helsedirektoratet og folkehelse • Hvorfor fysisk aktivitet • Frisklivstilbud • Norges Orienteringsforbund

3 06.11.2010| Samling Norges Orienteringsforbund | 3 26.06.2014| Presentasjon av Helsedirektoratet| 3 Helsedirektoratets plass i forvaltningen

4 06.11.2010| Samling Norges Orienteringsforbund | 4 26.06.2014| Presentasjon av Helsedirektoratet| 4 Helsedirektoratets organisering Divisjon helseøkonomi og finansiering Avd. finansiering og DRG Avd. Norsk pasientregister Avd. økonomi og analyse Avd. behandlingsrefusjon Avd. legemiddel- og tannhelserefusjon Divisjon folkehelse Avd. giftinformasjonen Avd. grupperettet folkehelsearbeid Avd. lokalt folkehelsearbeid Avd. nasjonalt folkehelsearbeid Avd. internasjonalt arbeid Divisjon eHelse og IT Avd. eHelse Avd. IT Avd. statistikk Divisjon primærhelsetjenester Avd. utdanning og personell Avd. minoritetshelse og rehab. Avd. psykisk helse og rus Avd. omsorgstjenester Avd. allmennhelsetjenester Divisjon spesialisthelsetjenester Nødnettprosjekt - helse Avd. sykehustjenester Avd. medisinsk utstyr og legemidler Avd. psykisk helsevern og rus Avd. bioteknologi og helserett Avd. rehab. og sjeldne tilstander Divisjon administrasjon Avd. kommunikasjon Avd. personal og lønn Avd. plan og økonomi Avd. bibliotek og publikasjoner Avd. arkiv og forvaltningsstøtte Avd. beredskap HELSEDIREKTØR Assisterende helsedirektør

5 06.11.2010| Samling Norges Orienteringsforbund | 5 Folkehelsearbeid • Folkehelsearbeid er samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme folkehelsen • I dette ligger nødvendigheten av å styrke verdier som gir det enkelte individ og grupper muligheter for ansvar, delaktighet, solidaritet, mestring og kontroll over eget liv og situasjon NOU 1998: Det er bruk for alle

6 06.11.2010| Samling Norges Orienteringsforbund | 6 Utviklingstrekkrapporten 2010 • Oktober 2010 • www.helsedirektoratet.no/publikasjoner www.helsedirektoratet.no/publikasjoner • IS-1846

7 06.11.2010| Samling Norges Orienteringsforbund | 7 Folkehelsearbeid – tverrsektoriell tilnærming Kilde: Whitehead

8 06.11.2010| Samling Norges Orienteringsforbund | 8 | Årsakskjeden Bakenforliggende faktorer: inntekt, oppvekst, utdanning, arbeid … Adferd - tobakk, fysisk inaktivitet og ernæring - og identifisert sosial og fysisk miljørisiko Biologiske risikofaktorer -blodtrykk - kolesterol -KMI…. Sykdom/ død

9 06.11.2010| Samling Norges Orienteringsforbund | 9 Kronisk syk Samhandlingsreformen – Fra reparasjon til forebygging Framtid I dag ForebyggingTidlig fase Kostnader Komplikasjoner Tid Diagnose Diabetes, rus, kols, overvekt, psykiske lidelser

10 06.11.2010| Samling Norges Orienteringsforbund | 10 Innhold • Helsedirektoratet og folkehelse • Hvorfor fysisk aktivitet • Frisklivstilbud • Norges Orienteringsforbund

11 06.11.2010| Samling Norges Orienteringsforbund | 11 Hvorfor fysisk aktivitet?? Jæger & samlerModerne menneskeInaktive Skritt/dag23 00010 0002 500 (Hill et al. 1989)

12 06.11.2010| Samling Norges Orienteringsforbund | 12 18.10.10 Ulike typer aktivitet SØVN INAKTIVITET LETT AKTIVITET MODERAT AKTIVITET ANSTRENGEDE AKTIVITET ABC D E

13 06.11.2010| Samling Norges Orienteringsforbund | 13 Dose-responskurve Økt levetid* Inaktiv →middels aktiv ♀ + 4,6 år ♂ + 2,8 år * (Sørensen, Horsted og Andersen, (2005) Syddansk Universitet) Økt levetid* Inaktiv →meget aktiv ♀ + 7,3 år ♂ + 7,8 år (Sosial- og helsedirektoratet 2002)

14 06.11.2010| Samling Norges Orienteringsforbund | 14 Risikofaktorer og folkehelse i Danmark • Fysisk inaktivitet utgjør 7-8% av alle dødsfall • Fysisk inaktivitet er pr. år årsak til • 2.5 mill. besøk hos allmennpraktiserende lege • 100 000 sykehusinnleggelser • 3.1 mill. fraværsdager fra arbeid • ca 5000 førtidspensjoneringer • Fysisk inaktivitet medfører et årlig merforbruk i helsetjenesten på 3,1 milliarder DK. www.si-folkesundhed.dk/ (Juel K, Sørensen J, Brønnum-Hansen H, Statens Institutt for Folkesundhed)

15 06.11.2010| Samling Norges Orienteringsforbund | 15

16 06.11.2010| Samling Norges Orienteringsforbund | 16 | Aktivitetshåndboken (FYSS 2) Fysisk aktivitet i forebygging, behandling og habilitering/ rehabilitering • Skrevet av – og for – helsepersonell • Mars 2009 • Norske og svenske forfattere • Norsk redaktør prof. dr. med. Roald Bahr • 47 kapitler • 14 mer generell • 33 diagnosespesifikke • Bok kr 200 eks. frakt • nettversjon www.helsedir.no/fysiskaktivitetwww.helsedir.no/fysiskaktivitet

17 06.11.2010| Samling Norges Orienteringsforbund | 17 Klar oppfordring - Vi oppfordrer med dette leger og annet helsepersonell til å vurdere aktivitet i forebygging og behandling på lik linje med medisin. De bør heretter ta fram Aktivitetshåndboken framfor Felleskatalogen i ethvert tilfelle det kan være aktuelt… (Bjørn-Inge Larsen, direktør i Helsedirektoratet, 06.03.09)

18 06.11.2010| Samling Norges Orienteringsforbund | 18 Generelle kapitler: 1.Generelle effekter av fysisk aktivitet 2.Generelle anbefalinger om fysisk aktivitet 3.Fysisk aktivitet på resept - FaR 4.Å bli fysisk aktiv 5.Motiverende samtaler 6.Hvordan måle fysisk aktivitet og fysisk form? 7.Treningsformer 8.Helseeffekter av styrketrening 9.Infeksjoner og idrett 10.Plutselig død i idrett 11.Barn og ungdom 12.Graviditet 13.Overgangsalderen 14.Eldre

19 06.11.2010| Samling Norges Orienteringsforbund | 19 Anbefalinger fysisk aktivitet (2) NEAT= Non Exercice Activity Thermogenesis /”Smugmotion” 150-250 kcal/dag

20 06.11.2010| Samling Norges Orienteringsforbund | 20 Motiverende samtalen (1) • Rådgivning til pasienter fører til 12- 50% økt aktivitetsnivå 6 mnd etter konsultasjon • Økt frekvens og intensitet ved gjentatte kontakter over flere måneder gir en ytterligere økning i aktivitetsnivå • Rådgivning komplettert med FA på resept, aktivitetsdagbok, skritteller eller informasjonsmateriell gir ytterligere 15-50% økning i aktivitetsnivået Effektivt å rådgi pasienter om fysisk aktivitet? Forfattere: psykologene Barbro Holm Ivarsson og Peter Prescott (SBU, Metoder för att främja fysisk aktivitet, 2007)

21 06.11.2010| Samling Norges Orienteringsforbund | 21 Motiverende samtalen (2) • En selvstendig intervensjon for å endre adferd • Styrende metode • Forstå pasientens perspektiv • Hvordan stille spørsmål, f.eks. • Hvilken erfaring har du hatt med trening, på godt og vondt? • Hva kan være neste skritt mot endring? • Kapitlet beskriver to case ”Per” og ”Eva” Fysisk aktivitet Fysisk inaktivitet + -

22 06.11.2010| Samling Norges Orienteringsforbund | 22 Diagnosespesifikke kapitler: 15.Alkoholmisbruk 16.Angst 17.Artrose 18.Astma 19.Cystisk fibrose 20.Demens 21.Depresjon 22.Diabetes mellitus type 1 23.Diabetes mellitus type 2 24.Hjertesvikt 25.Hypertensjon 26.Koronarsykdom 27.Kreft 28.Kronisk obstruktiv lunge-sykdom (KOLS) 29.Lipider 30.Mage-/tarmsykdommer 31.Metabolsk syndrom 32.Multippel sklerose 33.Nyresykdom og nyretransplantasjon 34.Osteoporose 35.Overvekt/fedme 36.Parkinsons sykdom 37.Perifer karsykdom 38.Polio – resttilstander 39.Revmatoid artritt 40.Ryggmargsskade 41.Ryggsmerter 42.Rytmeforstyrrelser 43.Schizofreni 44.Slag 45.Smerte 46.Stress 47.Svimmelhet/balanseforstyrrelser

23 06.11.2010| Samling Norges Orienteringsforbund | 23 Innhold • Helsedirektoratet og folkehelse • Hvorfor fysisk aktivitet • Frisklivstilbud • Norges Orienteringsforbund

24 06.11.2010| Samling Norges Orienteringsforbund | 24 Hva er en frisklivssentral?

25 06.11.2010| Samling Norges Orienteringsforbund | 25 ”Frisklivstilbud” • Individ- og grupperettede tiltak for å fremme sunn helseatferd og for å sikre sosiale fellesskap (Fra Hdir, Utviklingstrekkrapport 2010)

26 06.11.2010| Samling Norges Orienteringsforbund | 26 Bakgrunn for Helsedirektoratets satsing på frisklivssentraler • St.meld.nr.16. (2002-2003) Resept for et sunnere Norge • Grønn Resept • Utvikling av oppfølgingsmodeller • Evalueringer • (Legeforeningens forskningsinstitutt, 2005) • (Møreforskning 2008) • Nordisk og internasjonal forskning • St.meld.nr.47 (2008-2009) Samhandlingsreformen

27 06.11.2010| Samling Norges Orienteringsforbund | 27 Forankring (1) • Foreløpig heter det i kommunehelsetjenestelovens § 1-2 : • ”Kommunen skal ved sin helsetjeneste fremme folkehelse og trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold, og søke å forebygge og behandle sykdom, skade eller lyte. Den skal spre opplysning om og øke interessen for hva den enkelte selv og allmennheten kan gjøre for å fremme sin egen trivsel og sunnhet og folkehelsen”. • Frisklivssentraler bør forankres i kommunens planer, budsjett • Forankres i kommunehelsetjenesten – samarbeide med andre nivåer og sektorer

28 06.11.2010| Samling Norges Orienteringsforbund | 28 Forankring (2) • Aktuelle høringer • Helse og omsorgsplan • https://fremtidenshelsetjeneste.regjeringen.no/ (elektronisk) https://fremtidenshelsetjeneste.regjeringen.no/ • Ny folkehelselov • http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoerin gsdok/2010/horing1.html?id=621026 http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoerin gsdok/2010/horing1.html?id=621026 • Ny helse- og omsorgslov • http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoerin gsdok/2010/horing2.html?id=621189 http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoerin gsdok/2010/horing2.html?id=621189 Frist 18. januar 2011.

29 06.11.2010| Samling Norges Orienteringsforbund | 29 https://fremtidenshelsetjeneste.regjeringen.no/

30 06.11.2010| Samling Norges Orienteringsforbund | 30 Dokumentasjon som støtter utvikling av Frisklivssentraler • Medikamentell behandling av diabetes og hjerte-kar symptomer øker ( http://www.reseptregisteret.no/Prevalens.aspx) http://www.reseptregisteret.no/Prevalens.aspx • > 760 000 personer fikk blodtrykksmidler i 2009 • > 145 000 diabetesmidler • > 450 000 kolesterolsenkende legemidler • Vi VET at å endre atferd til mer fysisk aktivitet, sunt kosthold og slutte å røyke forebygger en rekke sykdommer og lidelser • Men å endre atferd er oftest en vanskelig og langvarig prosess • Frisklivssentraler skal gi en ”vennlig dytt på veien”

31 06.11.2010| Samling Norges Orienteringsforbund | 31 Utbygging og utvikling av lavterskeltiltak for fysisk aktivitet, kosthold og tobakk • Evaluering av kommunale lavterskeltiltak (”frisklivssentraler”) i 5 fylker viste at 86 % oppgav at de mosjonerte mer enn tidligere etter å ha fulgt opplegget, og mellom 60 -70 % opprettholdt aktivitetsnivået et halvt år etter programslutt • Både deltakere og leger tilknyttet tilbudene er fornøyde med tiltakene (Rapport fra Møreforskning. Båtevik et al 2008)

32 06.11.2010| Samling Norges Orienteringsforbund | 32 Hva er en frisklivssentral i dag? • ”Kommunalt kompetansesenter for veiledning og oppfølging innenfor levevaneområdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Frisklivssentralen har strukturert henvisnings- og oppfølgingssystem for personer som har behov for endring av levevanene” • Forankret i kommunehelsetjenesten • Samhandling mellom sentralen og ulike sektorer og nivåer

33 06.11.2010| Samling Norges Orienteringsforbund | 33 ”Frisklivssentraler” i Norge pr. desember 2009. Mål: Frisklivstilbud i alle landets kommuner/ interkommunalt www.helsedirektoratet.no/fysiskaktivitet/gronn_resept

34 06.11.2010| Samling Norges Orienteringsforbund | 34 Veileder for kommunale frisklivssentraler Hvorfor en veileder? • Etterspørsel fra kommuner • Utvikling • Kvalitetssikring Veilederen skal beskrive Frisklivssentraler: • Hvorfor • Hvordan • Hva

35 06.11.2010| Samling Norges Orienteringsforbund | 35 Målgrupper for frisklivssentraler • Personer som ut fra en helsefaglig vurdering trenger strukturert hjelp til å endre levevaner • Typiske deltakere: • Risiko for diabetes eller diagnostisert diabetes • Overvekt/fedme • Psykiske problemer/lidelser • Hjerte- og karlidelser • Muskel- og skjelettlidelser • Sykemeldte/ personer i risiko for å bli sykemeldt Personer som har motivasjon og ressurser til å endre vaner på egen hånd trenger ikke tett oppfølging fra en frisklivssentral

36 06.11.2010| Samling Norges Orienteringsforbund | 36

37 06.11.2010| Samling Norges Orienteringsforbund | 37

38 06.11.2010| Samling Norges Orienteringsforbund | 38 Hva kan en frisklivssentral bli i framtiden? • Barn og unge også som målgruppe • Kurs i mestring av psykiske problemer • Kartlegging av alkohol som levevaneområde i tillegg til fysisk aktivitet, kosthold og tobakk • Et kommunalt lærings- og mestringssenter?

39 06.11.2010| Samling Norges Orienteringsforbund | 39 Muligheter • Etablere et lavterskeltilbud • lav kostnad og lett tilgjengelig aktivitet for alle • Erfaringer: ikke lavterskel nok! • Rekruttere medlemmer • Kontakte lokale sentraler • Oversikt www.utenordvest.no

40 06.11.2010| Samling Norges Orienteringsforbund | 40 Stimuleringstilskudd fra Helsedirektoratet • Fylkeskommunene • Kr 420 000 for utvikling av frisklivstilbud • Kr 500 000 / år tilskudd frivillige organisasjoner og fysisk aktivitet (719.73)

41 06.11.2010| Samling Norges Orienteringsforbund | 41 Diskusjon • Erfaringer fra frisklivsarbeid? • Hva må til for å lykkes å etablere et godt frisklivstilbud?

42 06.11.2010| Samling Norges Orienteringsforbund | 42 Frisklivskonferanse • Møre og Romsdal, 9-11 februar 2011 • Følg med på: http://www.helsedirektoratet.no/samhandling/ http://www.helsedirektoratet.no/samhandling/

43 06.11.2010| Samling Norges Orienteringsforbund | 43 Takk for oppmerksomheten Lykke til med ”frisklivsarbeidet”!


Laste ned ppt "Frisklivssentraler Olov Belander Helsedirektoratet, avd. nasjonalt folkehelsearbeid Norges Orienteringsforbunds Storsamling 6 November 2010"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google