Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Frisklivssentraler Olov Belander

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Frisklivssentraler Olov Belander"— Utskrift av presentasjonen:

1 Frisklivssentraler Olov Belander
Helsedirektoratet, avd. nasjonalt folkehelsearbeid Norges Orienteringsforbunds Storsamling 6 November 2010

2 Innhold Helsedirektoratet og folkehelse Hvorfor fysisk aktivitet
Frisklivstilbud Norges Orienteringsforbund | Samling Norges Orienteringsforbund

3 Helsedirektoratets plass i forvaltningen
| Samling Norges Orienteringsforbund | Presentasjon av Helsedirektoratet | 3 Tema for presentasjonen 3 | 3

4 Helsedirektoratets organisering
Divisjon helseøkonomi og finansiering Avd. finansiering og DRG Avd. Norsk pasientregister Avd. økonomi og analyse Avd. behandlingsrefusjon Avd. legemiddel- og tannhelserefusjon Divisjon folkehelse Avd. giftinformasjonen Avd. grupperettet folkehelsearbeid Avd. lokalt folkehelsearbeid Avd. nasjonalt folkehelsearbeid Avd. internasjonalt arbeid Divisjon eHelse og IT Avd. eHelse Avd. IT Avd. statistikk Divisjon primærhelsetjenester Avd. utdanning og personell Avd. minoritetshelse og rehab. Avd. psykisk helse og rus Avd. omsorgstjenester Avd. allmennhelsetjenester Divisjon spesialisthelsetjenester Nødnettprosjekt - helse Avd. sykehustjenester Avd. medisinsk utstyr og legemidler Avd. psykisk helsevern og rus Avd. bioteknologi og helserett Avd. rehab. og sjeldne tilstander Divisjon administrasjon Avd. kommunikasjon Avd. personal og lønn Avd. plan og økonomi Avd. bibliotek og publikasjoner Avd. arkiv og forvaltningsstøtte Avd. beredskap HELSEDIREKTØR Assisterende helsedirektør | Samling Norges Orienteringsforbund | Presentasjon av Helsedirektoratet | 4 Tema for presentasjonen | 4

5 Folkehelsearbeid Folkehelsearbeid er samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme folkehelsen I dette ligger nødvendigheten av å styrke verdier som gir det enkelte individ og grupper muligheter for ansvar, delaktighet, solidaritet, mestring og kontroll over eget liv og situasjon NOU 1998: Det er bruk for alle | Samling Norges Orienteringsforbund

6 Utviklingstrekkrapporten 2010
Oktober 2010 IS-1846 | Samling Norges Orienteringsforbund

7 Folkehelsearbeid – tverrsektoriell tilnærming
| Samling Norges Orienteringsforbund | 7 Kilde: Whitehead

8 Årsakskjeden Bakenforliggende faktorer: inntekt, oppvekst, utdanning,
arbeid … Adferd - tobakk, fysisk inaktivitet og ernæring - og identifisert sosial og fysisk miljørisiko Biologiske risikofaktorer blodtrykk kolesterol KMI…. Sykdom/død | Samling Norges Orienteringsforbund | | 8

9 Samhandlingsreformen – Fra reparasjon til forebygging
I dag Diabetes, rus, kols, overvekt, psykiske lidelser Framtid Kostnader Tid Forebygging Tidlig fase Diagnose Kronisk syk Komplikasjoner | Samling Norges Orienteringsforbund 9

10 Innhold Helsedirektoratet og folkehelse Hvorfor fysisk aktivitet
Frisklivstilbud Norges Orienteringsforbund | Samling Norges Orienteringsforbund

11 Hvorfor fysisk aktivitet??
Jæger & samler Moderne menneske Inaktive Skritt/dag (Hill et al. 1989) | Samling Norges Orienteringsforbund 11

12 ANSTRENGEDEAKTIVITET
Ulike typer aktivitet D E B A C LETT AKTIVITET MODERAT AKTIVITET ANSTRENGEDEAKTIVITET SØVN INAKTIVITET | Samling Norges Orienteringsforbund 12

13 Inaktiv →middels aktiv
Dose-responskurve Økt levetid* Inaktiv →middels aktiv ♀ + 4,6 år ♂ + 2,8 år Økt levetid* Inaktiv →meget aktiv ♀ + 7,3 år ♂ + 7,8 år | Samling Norges Orienteringsforbund * (Sørensen, Horsted og Andersen, (2005) Syddansk Universitet) (Sosial- og helsedirektoratet 2002) 13 13

14 Risikofaktorer og folkehelse i Danmark
Fysisk inaktivitet utgjør 7-8% av alle dødsfall Fysisk inaktivitet er pr. år årsak til 2.5 mill. besøk hos allmennpraktiserende lege 100 000 sykehusinnleggelser 3.1 mill. fraværsdager fra arbeid ca 5000 førtidspensjoneringer Fysisk inaktivitet medfører et årlig merforbruk i helsetjenesten på 3,1 milliarder DK. | Samling Norges Orienteringsforbund (Juel K, Sørensen J, Brønnum-Hansen H, Statens Institutt for Folkesundhed) 14

15 | Samling Norges Orienteringsforbund

16 Aktivitetshåndboken (FYSS 2)
Fysisk aktivitet i forebygging, behandling og habilitering/ rehabilitering Skrevet av – og for – helsepersonell Mars 2009 Norske og svenske forfattere Norsk redaktør prof. dr. med. Roald Bahr 47 kapitler 14 mer generell 33 diagnosespesifikke Bok kr 200 eks. frakt nettversjon | Samling Norges Orienteringsforbund |

17 Klar oppfordring - Vi oppfordrer med dette leger og annet helsepersonell til å vurdere aktivitet i forebygging og behandling på lik linje med medisin. De bør heretter ta fram Aktivitetshåndboken framfor Felleskatalogen i ethvert tilfelle det kan være aktuelt… (Bjørn-Inge Larsen, direktør i Helsedirektoratet, ) | Samling Norges Orienteringsforbund

18 Generelle kapitler: Generelle effekter av fysisk aktivitet
Generelle anbefalinger om fysisk aktivitet Fysisk aktivitet på resept - FaR Å bli fysisk aktiv Motiverende samtaler Hvordan måle fysisk aktivitet og fysisk form? Treningsformer Helseeffekter av styrketrening Infeksjoner og idrett Plutselig død i idrett Barn og ungdom Graviditet Overgangsalderen Eldre | Samling Norges Orienteringsforbund

19 Anbefalinger fysisk aktivitet (2)
NEAT= Non Exercice Activity Thermogenesis /”Smugmotion” kcal/dag | Samling Norges Orienteringsforbund

20 Motiverende samtalen (1)
Forfattere: psykologene Barbro Holm Ivarsson og Peter Prescott Effektivt å rådgi pasienter om fysisk aktivitet? Rådgivning til pasienter fører til 12-50% økt aktivitetsnivå 6 mnd etter konsultasjon Økt frekvens og intensitet ved gjentatte kontakter over flere måneder gir en ytterligere økning i aktivitetsnivå Rådgivning komplettert med FA på resept, aktivitetsdagbok, skritteller eller informasjonsmateriell gir ytterligere 15-50% økning i aktivitetsnivået (SBU, Metoder för att främja fysisk aktivitet, 2007) | Samling Norges Orienteringsforbund

21 Motiverende samtalen (2)
En selvstendig intervensjon for å endre adferd Styrende metode Forstå pasientens perspektiv Hvordan stille spørsmål, f.eks. Hvilken erfaring har du hatt med trening, på godt og vondt? Hva kan være neste skritt mot endring? Kapitlet beskriver to case ”Per” og ”Eva” Fysisk aktivitet Fysisk inaktivitet + - | Samling Norges Orienteringsforbund

22 Diagnosespesifikke kapitler:
Alkoholmisbruk Angst Artrose Astma Cystisk fibrose Demens Depresjon Diabetes mellitus type 1 Diabetes mellitus type 2 Hjertesvikt Hypertensjon Koronarsykdom Kreft Kronisk obstruktiv lunge-sykdom (KOLS) Lipider Mage-/tarmsykdommer Metabolsk syndrom Multippel sklerose Nyresykdom og nyretransplantasjon Osteoporose Overvekt/fedme Parkinsons sykdom Perifer karsykdom Polio – resttilstander Revmatoid artritt Ryggmargsskade Ryggsmerter Rytmeforstyrrelser Schizofreni Slag Smerte Stress Svimmelhet/balanseforstyrrelser | Samling Norges Orienteringsforbund

23 Innhold Helsedirektoratet og folkehelse Hvorfor fysisk aktivitet
Frisklivstilbud Norges Orienteringsforbund | Samling Norges Orienteringsforbund

24 Hva er en frisklivssentral?
| Samling Norges Orienteringsforbund

25 ”Frisklivstilbud” Individ- og grupperettede tiltak for å fremme sunn helseatferd og for å sikre sosiale fellesskap (Fra Hdir, Utviklingstrekkrapport 2010) | Samling Norges Orienteringsforbund

26 Bakgrunn for Helsedirektoratets satsing på frisklivssentraler
St.meld.nr.16. ( ) Resept for et sunnere Norge Grønn Resept Utvikling av oppfølgingsmodeller Evalueringer (Legeforeningens forskningsinstitutt, 2005) (Møreforskning 2008) Nordisk og internasjonal forskning St.meld.nr.47 ( ) Samhandlingsreformen | Samling Norges Orienteringsforbund

27 Forankring (1) Foreløpig heter det i kommunehelsetjenestelovens § 1-2 : ”Kommunen skal ved sin helsetjeneste fremme folkehelse og trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold, og søke å forebygge og behandle sykdom, skade eller lyte. Den skal spre opplysning om og øke interessen for hva den enkelte selv og allmennheten kan gjøre for å fremme sin egen trivsel og sunnhet og folkehelsen”. Frisklivssentraler bør forankres i kommunens planer, budsjett Forankres i kommunehelsetjenesten – samarbeide med andre nivåer og sektorer | Samling Norges Orienteringsforbund

28 Forankring (2) Aktuelle høringer Frist 18. januar 2011.
Helse og omsorgsplan (elektronisk) Ny folkehelselov Ny helse- og omsorgslov Frist 18. januar 2011. | Samling Norges Orienteringsforbund

29 https://fremtidenshelsetjeneste.regjeringen.no/
| Samling Norges Orienteringsforbund

30 Dokumentasjon som støtter utvikling av Frisklivssentraler
Medikamentell behandling av diabetes og hjerte-kar symptomer øker ( > personer fikk blodtrykksmidler i 2009 > diabetesmidler > kolesterolsenkende legemidler Vi VET at å endre atferd til mer fysisk aktivitet, sunt kosthold og slutte å røyke forebygger en rekke sykdommer og lidelser Men å endre atferd er oftest en vanskelig og langvarig prosess Frisklivssentraler skal gi en ”vennlig dytt på veien” | Samling Norges Orienteringsforbund

31 Både deltakere og leger tilknyttet tilbudene er fornøyde med tiltakene
Utbygging og utvikling av lavterskeltiltak for fysisk aktivitet, kosthold og tobakk Evaluering av kommunale lavterskeltiltak (”frisklivssentraler”) i 5 fylker viste at 86 % oppgav at de mosjonerte mer enn tidligere etter å ha fulgt opplegget, og mellom % opprettholdt aktivitetsnivået et halvt år etter programslutt Både deltakere og leger tilknyttet tilbudene er fornøyde med tiltakene (Rapport fra Møreforskning. Båtevik et al 2008) | Samling Norges Orienteringsforbund

32 Hva er en frisklivssentral i dag?
”Kommunalt kompetansesenter for veiledning og oppfølging innenfor levevaneområdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Frisklivssentralen har strukturert henvisnings- og oppfølgingssystem for personer som har behov for endring av levevanene” Forankret i kommunehelsetjenesten Samhandling mellom sentralen og ulike sektorer og nivåer | Samling Norges Orienteringsforbund

33 i alle landets kommuner/ interkommunalt
”Frisklivssentraler” i Norge pr. desember 2009. Mål: Frisklivstilbud i alle landets kommuner/ interkommunalt | Samling Norges Orienteringsforbund | 33

34 Veileder for kommunale frisklivssentraler
Hvorfor en veileder? Etterspørsel fra kommuner Utvikling Kvalitetssikring Veilederen skal beskrive Frisklivssentraler: Hvorfor Hvordan Hva | Samling Norges Orienteringsforbund

35 Målgrupper for frisklivssentraler
Personer som ut fra en helsefaglig vurdering trenger strukturert hjelp til å endre levevaner Typiske deltakere: Risiko for diabetes eller diagnostisert diabetes Overvekt/fedme Psykiske problemer/lidelser Hjerte- og karlidelser Muskel- og skjelettlidelser Sykemeldte/ personer i risiko for å bli sykemeldt Personer som har motivasjon og ressurser til å endre vaner på egen hånd trenger ikke tett oppfølging fra en frisklivssentral | Samling Norges Orienteringsforbund

36 | Samling Norges Orienteringsforbund

37 | Samling Norges Orienteringsforbund

38 Hva kan en frisklivssentral bli i framtiden?
Barn og unge også som målgruppe Kurs i mestring av psykiske problemer Kartlegging av alkohol som levevaneområde i tillegg til fysisk aktivitet, kosthold og tobakk Et kommunalt lærings- og mestringssenter? | Samling Norges Orienteringsforbund

39 Muligheter Etablere et lavterskeltilbud Rekruttere medlemmer
lav kostnad og lett tilgjengelig aktivitet for alle Erfaringer: ikke lavterskel nok! Rekruttere medlemmer Kontakte lokale sentraler Oversikt | Samling Norges Orienteringsforbund

40 Stimuleringstilskudd fra Helsedirektoratet
Fylkeskommunene Kr for utvikling av frisklivstilbud Kr / år tilskudd frivillige organisasjoner og fysisk aktivitet (719.73) | Samling Norges Orienteringsforbund

41 Diskusjon Erfaringer fra frisklivsarbeid?
Hva må til for å lykkes å etablere et godt frisklivstilbud? | Samling Norges Orienteringsforbund

42 Frisklivskonferanse Møre og Romsdal, 9-11 februar 2011
Følg med på: | Samling Norges Orienteringsforbund

43 Takk for oppmerksomheten
Lykke til med ”frisklivsarbeidet”! | Samling Norges Orienteringsforbund


Laste ned ppt "Frisklivssentraler Olov Belander"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google