Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Avd. fysisk aktivitet Olov Belander tlf 24 16 34 Molde 5. oktober 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Avd. fysisk aktivitet Olov Belander tlf 24 16 34 Molde 5. oktober 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 avd. fysisk aktivitet Olov Belander olb@shdir.no tlf 24 16 34 78olb@shdir.no Molde 5. oktober 2007

2 Innehold •Sosial- og helsedirektoratet •Fysisk aktivitet og helse •Handlingsplanen - Sammen for fysisk aktivitet •Bedre helse på 1-2-30 •Utfordringer og oppsummering

3 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Arbeids- og velferdsdirektoratet Sosial- og helsedirektoratet Regionale helseforetak Foretak Helse- og omsorgsdepartementet Kommunene Kommunehelsetjenesten Pleie - omsorg og rehabilitering Sosialtjenesten Befolkningen Sosial og helsedirektoratet i forvaltningen FylkesmannenFylkeskommune

4 Direktør Ass.dir. Folkehelse & levekår Giftinformasjon Fysisk aktivitet Ernæring Tobakk Sosial inkludering Deltasenteret Miljø og helse Sekretariat internasjonalt arbeid Helse- økonomi og finansiering Helse- og velferdsøkonomi Spesialist- helsetjenester Sykehus- tjenester Medisinsk utstyr og legemidler Kvalitet og prioritering IT-strategi Bioteknologi og generelle helselover Primærhelse- tjenester Helse- og sosialpersonell Beredskap Helse- og sosialstatistikk Kommunale helsetjenester Tannhelse og omsorg Psykisk helse og rus Psykisk helse Rusmidler Sosiale tjenester Rehabilitering og sjeldne funksjons- hemminger Kommunale velferds- tjenester Avd. for råds- sekretariater Administrasjon Kommunikasjon/ dokumentasjon Personal og lønn Plan og økonomi IT-drift Arkiv Drift og fellestjenester www.shdir.no

5 Fysisk aktivitet - bakgrunn Jæger & samlerModerne menneskeInaktive Skritt/dag23 00010 0002 500 (Hill et al. 1989)

6 Gange i Møre og Romsdal

7 Fysisk aktivitet og sosial ulikhet Mosjonsaktivitet og utdanningslengde, menn og kvinner 40–45 år (Kilde: Nasjonalt folkehelseinstitutt).

8 \ •I 2006 ble det solgt legemidler for 16,7 mrd. kr., (3 500 kr/pers) •80% av utgiftene ble gitt på blå resept –Blodtrykksmidler1436 mill. kr. –Astma- og KOLS1042 mill. kr –Smertestillende 900 mill. kr –Kolesterolsenkere 889 mill. kr –Antidepressiva 548 mill. kr –Allergi 379 mill. kr –Sovemidler/berol 342 mill. kr FHI 2007, Reseptregisteret koster samfunnet 600 mill kr årlig (1999) brukes daglig av 11% av befolkningen over 45 år Blodtrykksregulerende medikamenter koster 1,3 mrd koster samfunnet 600 mill kr årlig (1999) brukes daglig av 11% av befolkningen over 45 år Blodtrykksregulerende medikamenter koster 1,3 mrd kr årlig (2001) + kr årlig (2001) Piller til folket.....

9 Forebyggingspotensial – helseøkonomi Høyt blodtrykk 75%  i antall behandlingstrengende Økonomisk gevinst: 700 mill. kr. pr. år Diabetes type II: 21%  i insidens (1050 pers. pr.år) Økonomisk gevinst: 100 mill. kr. pr. år Kreft: 50%  tykktarmskreft og 40%  brystkreft Økonomisk gevinst: 500 mill. kr.pr. år ( SHdir, 2000)

10 Risikofaktorer og folkehelse i Danmark •Fysisk inaktivitet utgjør 7-8% av alle dødsfall •Fysisk inaktivitet er pr. år årsak til –2.5 mill. besøk hos allmennpraktiserende leger –100 000 sykehusinnleggelser –3.1 mill. fraværsdager fra arbeid –ca 5000 førtidspensjoneringer •Fysisk inaktivitet medfører et årlig merforbruk i helsetjenesten på 3,1 milliarder DK Les mer om rapporten på: http://www.si-folkesundhed.dk/http://www.si-folkesundhed.dk/ (Juel K, Sørensen J, Brønnum-Hansen H, Statens Institutt for Folkesundhed)

11 Overvekt og sykefravær –Moderat overvektige** er er borte fire ganger mer fra jobben enn normalvektige* –Personer som har utviklet fedme*** eller sykelig overvekt**** har et syv respektive 13 ganger høyere fravær fra jobben enn normalvektige KMI/BMI *18,5-24,9 ** 25-29,9 *** 30-39,9 **** ≥ 40 (Østbye T et al. 2007)

12 •gir overskudd, trivsel påvirker stress positivt •forebygger en rekke sykdommer og lidelser •fysisk aktivitet ved behandling av 30 diagnoser (diabetes type 2 og høyt blodtrykk i Norge) Regelmessig fysisk aktivitet...

13 Anbefalinger fysisk aktivitet Barn og unge: -minst 60 minutter per dag -kan deles opp i bolker i løpet av dagen -Allsidig aktivitet med ulik intensitet Voksne og eldre: -minst 30 minutter per dag (150 kcal/dag) -kan deles opp i bolker om 10-15 min -puste litt mer enn vanlig, f.eks. rask gange (Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet 2000)

14 Dose-responsekurve fysisk aktivitet & helse Unngå sykdom* Inaktiv →middels aktiv (30 min/dag) ♀ + 2,7 år uten sykdom ♂ + 2,4 år uten sykdom * Sørensen, Horsted og Andersen, Syddansk Universitet 2005 Unngå sykdom* Inaktiv → meget aktiv ♀ + 4,8 år uten sykdom ♂ + 4,0 år uten sykdom

15 Fysisk aktivitet prioritert i politikken Fysisk aktivitet og helse anbefalinger (2000) •Sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse •Nasjonale anbefalinger barn og unge, voksne og eldre St.meld. 16 (2002-2003): Resept for et sunnere Norge •Fysisk aktivitet del av offentlig helsepolitikk •Fysisk aktivitet et viktig satsingsområde WHO •World Health Rapport 2002 ”Fysisk inaktivitet er i ferd med å bli framtidens store helseproblem” •Global strategi for fysisk aktivitet og ernæring (2004)

16 Handlingsplan 2005-2009

17 Tverrdepartemental handlingsplan Følgende 8 departement er med: 1. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) 2. Miljøverndepartementet (MD) 3. Samferdselsdepartementet (SD) 4. Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) 5. Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) 6. Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) 7. Kultur- og kirkedepartementet (KKD) 8. Kunnskapsdepartementet (KD)

18 Visjon og hovedmål Visjon: Bedre folkehelse gjennom økt fysisk aktivitet i befolkningen Hovedmål 1: •Øke andelen barn og ungdom som er moderat fysisk aktive i minst 60 min hver dag Hovedmål 2: •Øke andelen voksne og eldre som er moderat fysisk aktive i minst 30 min hver dag

19 Innsatsområder i planen 1. Aktiv fritid 2. Aktiv hverdag 3. Aktivt nærmiljø 4. Aktiv etter evne 5. Sammen for fysisk aktivitet 6. Styrket kunnskapsgrunnlag 7. Kommunikasjon/informasjon

20 Arbeidsliv i handlingsplanen NrTiltakAnsvar 43Foreslå en bestemmelse i den nye arbeidsmiljøloven som pålegger arbeidsgiverne å vurdere fysisk aktivitet for arbeidstakerne som et ledd i det systematiske HMS-arbeidet AID 46Oppfordre kommunene til å legge tilrette for lavterskelaktiviteter til trygdede og brukere av sosialtjenesten, gjerne etter eksempel fra Aktiv på dagtid i Oslo. HOD, AID

21 Hva forplikter arbeidsgiveren? (Arbeidsmiljøloven)

22 Bedre helse på 1-2-30 Delmål 6 i handlingsplanen Folkeopplysning om fysisk aktivitet og helse – motivering til en aktiv livsstil Tiltak 108 ”Utvikle en kommunikasjonsstrategi over fem år som skal styrke kunnskapen om fysisk aktivitet og helse gjennom folkeopplysning og motivere til en aktiv livsstil.”

23 Målsetting kommunikasjonsstrategi •Mobilisere primærmålgruppen og medspillere •Spre informasjon om anbefalingene daglig fysisk aktivitet, –Minst 30 minutter for voksne og eldre –Minst 60 minutter for barn og unge •Spre budskap om arbeidet med handlingsplanen

24 Kjennskapen til anbefalingene for voksne og eldre Andelen per fylke som kjenner til at de nasjonale anbefalingene om 30 minutters daglig fysisk aktivitet for voksne og eldre (N=1071) (Shdir, Omnibus 2006)

25 Kjennskap til anbefalinger i forhold til utdanningsnivå Kjennskap til anbefalingene om 30 minutters daglig fysisk aktivitet for voksne og eldre i forhold til høyeste fullførte utdanning (nasjonale data, N=1064). (Shdir, Omnibus 2006) Prosent

26 Kommunikasjonsstrategi Innsatsområder •Allianser •Konferanser •Nettsider og media

27 Allianser –Beslutningstakere –Regionalt, skriftlige partnerskaps avtaler med alle landets fylker •Regionalt kommunikasjonsarbeid på fysisk aktivitet –Kommuner –Frivillighet –Kommersielle aktører –Fagmiljøer

28 www.1-2-30.nowww.1-2-30.no (1) HandlingsplanenHelsegevinster Aktuelt Aktivitetsbank Aktivist Kontakt Aktivitetskalender Ny overskrift: Sammen for fysisk aktivitet Profilprogram Daglige nyhetsklipp

29 Nyhetsbrev Registrer deg som Aktivist og få tilsendt nyhetsbrevet – bedrehelse@shdir.nobedrehelse@shdir.no

30 www.1-2-30.nowww.1-2-30.no (2) •Grafisk profil –Logo –14 informasjonstekster

31 WHOs aktivitetsdag 10. mai (1) •”Move for health day” Initiativ av Gro Harlem Brundtland i 2003 som et globalt initiativ for promotere fysisk aktivitet •Husk 10. mai i 2008!

32 Utfordringer! Nasjonalt •Teori til praksis… •Ressurser nasjonalt/regionalt/lokalt Regionalt og lokalt •Støtte opp bak det nasjonale arbeidet •Spre budskap om anbefalingene 30 og 60 minutter •Få flere å oppleve de gode opplevelsene ved fysisk aktivitet/friluftsliv?

33 Hva kan DU og din organisasjon gjøre? •Spre budskapet om handlingsplanen og arbeidet med fysisk aktivitet •Bedre kjennskapen til 30 og 60 minutters daglig fysisk aktivitet i Møre og Romsdal •Foregangs organisasjon/kommune/bedrift –Fysisk aktivitet i planarbeid –Stimulere til fysisk aktivitet på arbeid og fritid –Informasjonsspredning •Støttespiller og pådriver –Fritid, hverdag og nærmiljø –Regionale FYSAK- arbeidet •Oppdrag!

34 Noen gode eksempler fra arbeidslivet Betalt for å trimme! Følgende aktiviteter lønnes med kr. 300,- pr. uke: 4 turer i naturen på ≥ en halv time i uka. 3 turer i naturen på ≥ time i uka 2 halvtimersturer og 1 to-timerstur i naturen i uka. 1 halvtimerstur og 1 langtur på mellom 4 - 8 timer 1 langtur m/overnatting på over 10 timer tur/retur (www.cicero.nl.no )www.cicero.nl.no Foto Randi Bergan God helse, lavt fravær En halv million inn i trimprosjekt og tre millioner i sparte sykelønnskostnader. Det er status for Norske Skog i Skogn. Prosjektet ”Koffer itj” har bidratt til at sykefraværet har gått ned fra 7,2 til 4,5 prosent på fem år. (LO-Aktuelt 22.03.07) (Varden, 18.04, 07)

35 Oppsummering (1) •Fokus på fysisk aktivitet i forebyggende helsearbeid •Gjøre de sunne valgene lettere... –minst 30 min voksne og eldre –minst 60 minutter barn og unge •1-2-30 –Nyhetsbrev –Aktivitetsbank –Logo og informasjonstekster

36 Takk for oppmerksomheten! Olov Belander E-post: olb@shdir.no Tlf: 24 16 34 78 Nettsteder www.1.2-30.no www.shdir.no/fysiskaktivitet www.shdir.no/fysiskaktivitet/fagnytt/medieklipp/

37


Laste ned ppt "Avd. fysisk aktivitet Olov Belander tlf 24 16 34 Molde 5. oktober 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google