Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvalitetsklubb Nivå 1 September 2013 ©©NRFK.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvalitetsklubb Nivå 1 September 2013 ©©NRFK."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kvalitetsklubb Nivå 1 September 2013 ©©NRFK

2 Kvalitetsstigen Alle tilsluttede klubber

3 Fokusområder Gjennom systemet etablere tre ulike standarder for klubbdrift som vektlegger de mest sentrale områder i norsk breddefotball. Fair Play Rekruttering Lederutvikling Internasjonale resultater Utvikle klubbene og klubblederne fra lagstyrte klubber til klubbstyrte lag. Bistå klubbene gjennom målrettede og avstemte tiltak på klubbens premisser og etter klubbens behov

4 Klubb-nivåer For å gi alle klubber mulighet til å bli en kvalitetsklubb, legges det opp til tre nivåer etter klubbens utviklingsnivå. Nivå 1 – Kvalitetsklubb 1 Nivå 2 – Kvalitetsklubb 2 Nivå 3 - Kvalitetsklubb 3 Hovedsaken er at det er rom for alle, uavhengig av størrelse. En ønsket utvikling er at klubbene kan avansere fra Nivå 1 via Nivå 2 til Nivå 3, selv om noen klubber vil ha større utfordringer i å oppnå status som Nivå 2 og 3.

5 Hva vi mener å oppnå Vi mener at alle klubber som er med i prosjektet skal få en bedre hverdag, og at alle (i varierende grad) vil høste goder i form av: Lengre levetid på frivillige Bedret omdømme Et mer bevisst forhold til egen rolle og samfunnet rundt seg Et sterkere engasjement og kunnskap om fotballens sosiale rolle Lettere tilgang på eksterne midler gjennom synliggjøring av egen verdi En sterkere klubbstolthet En mer bevisst klubb på kjerneverdier og egen betydning

6 Det vi ser for oss Kvalitetsklubbprosjektet er åpent for alle kretsens klubber, men i kretsens valg av klubber vil klubbenes ønske/vilje til å delta tillegges stor vekt. Oppfølgingen vil bestå av bla. kurs og utviklingstiltak i samarbeid med kretsen, men også andre tiltak er aktuelle i henhold til klubbenes behov. Kvalitetsavtalen inngås mellom klubb og krets og evalueres jevnlig gjennom rapportering/samhandling.

7 Det vi ser for oss Hovedhensikten er å utvikle kvaliteten i klubbene slik at de gir et best mulig tilbud, samt bidrar til å styrke samarbeidet med kretsen. Effekten av dette er å sikre gode klubbmiljøer, bedre rekruttering og utvikling av spillere, trenere, ledere, dommere og frivillige. Tiltaket er et unikt utviklingstilbud til klubbene basert på en spesialtilpasning til klubbens egne behov.

8 HANDLINGSPLANEN Tradisjonelt Vi ønsker

9 De reelle og gjemte verdier
Løfte frem bredden i klubben og synliggjøre verdiene som skapes. Lokal markering av våre verdier overfor lokalsamfunnet, lokale sponsorer og politiske miljøer og vise hva vi står for. Styrke frivillighetsrollen i klubben.

10 De reelle og gjemte verdier II
I ytterste konsekvens er dette å løfte frem bredden overfor de politiske myndigheter for å kanalisere midler til fotballen – ref. KUD-midler Gjeninnføre klubbstyrte lag

11 Synliggjøring av kvalitetsklubbene
Diplom Stadionflagg Merker til overtrekk, drakter mm I kretsens årsberetning og hjemmeside Benytte kvalitetsklubblogoen på klubbens drakter, hjemmeside, brevark etc.

12 Hvorfor synliggjøring?
De synlige bevisene på klubbstatus er viktige, men det aller viktigste er at klubbens status som kvalitetsklubb kommuniseres ut mot lokalsamfunnet. Dette vil kunne gjøre det enklere å nå fram i kommunale prosesser og styrke relasjonen til lokale sponsorer. Det vil også styrke klubbens og fotballens omdømme innad og utad.

13 Sosialt ansvar Nytt satsningsområde for kvalitetsklubbene
Hovedinnsatsen på området skjer på nivå 2, men klubbene må starte den interne prosessen og tenkefasen på nivå 1. Litt om hvordan vi ser status – og videre muligheter..

14 Sosialt ansvar 1 Norsk fotball, som landets suverent største idrett, har et stort sosialt ansvar i kraft av vår posisjon Vi tar i dag et stort ansvar for svært mange barn og ungdom slik at de får et trygt sted å være og får oppleve idrettsglede sammen med andre Innenfor det vi definerer som vårt ansvarsområde gjør vi en stor jobb som oppdragere, barnevakter, trenere, ledere og formidlere av gode holdninger

15 Sosialt ansvar 2 Kvalitetsklubbprosjektet ønsker å fokusere på andre og mer omfattende ansvarsformer, og sette disse i system En ønsker også å fokusere på forbedringsmuligheter innen dette området, eks Respekt Formålet er å gjøre vår idrett bedre og mer inkluderende, bygge vårt omdømme, redusere de negative utslag vi av og til ser, samt gi oss tilgang på offentlige midler for å finansiere vårt sosiale arbeid, noe vi så langt ikke har vært gode nok på.

16 Sosialt ansvar 3 Hvilke former dette skal få, og hvilket ambisjonsnivå som skal legges må vurderes individuelt etter en statusdiskusjon med hver klubb Hovedretningen er likevel en langsiktig sosial profilering av klubben koblet med en sterk markedsføring Konsekvensen må være at hver klubb tar sitt sosiale ansvar for enkeltmedlemmer og grupper så langt som mulig og gjennom dette bygger egen identitet og sitt eget gode omdømme. Dette fordrer igjen et godt og konstruktivt samarbeid med kommunale sosiale tjenester hvor vi kan oppnå en gjensidig nytte. På nivå 2 (utviklingsklubb) vil vi utfordre aktuelle muligheter for den enkelte klubb på konkrete oppgaver.

17 Hovedmål prosjektet Forbedre kvaliteten på klubbdriften
Drive frem mer og målrettet utdanning på sentrale områder Knytte klubben og kretsen tettere sammen Gi større tilgang til sponsorer ut fra synlige lokale verdier Gi større sikkerhet for at nasjonale målsettinger blir fulgt opp lokalt OG KANSKJE VIKTIGST: Gjennom gode klubbmiljøer med fokus på utvikling og kvalitet, godt bistått av krets gjennom et felles utviklingsperspektiv gjøre rollen som klubbleder sterkere slik at vi reduserer omsetningstakten på ledere og skape et sterkere grunnlag for klubbstyrte lag.

18 Innhold Kvalitetsklubb

19 Nivå 1 Aktivitet Organisering Utdanning/kompetanse
Plan for rekruttering Oppstartsansvarlig Sportsplan Trenerkoordinator Dommerkoordinator Organisering Org.kart med rollebeskrivelser Plan for økonomistyring Klubbhåndbok Utdanning/kompetanse Lederutdanning Trenerutdanning barn Trenerutdanning ungdom Samfunn og verdiarbeid NFFs retningslinjer Fair Play Verdisett Politiattester Informasjonsmøter Førstehjelp Nivå 1

20 Aktivitet Rekruttering Oppstartsansvarlig Sportsplan Trenerkoordinator
Klubben har en plan som beskriver hvordan de rekrutterer nye årskull med spillere og hvordan disse blir tatt i mot og gitt et likeverdig tilbud. Oppstartsansvarlig Klubben har en person med ansvar for oppstart av nye årskull i klubben. Sportsplan Klubben har en sportsplan som brukes i det sportslige arbeidet i klubben og er tilpasset klubbens aktivitetsnivå. Trenerkoordinator Klubben har på plass funksjonen trenerkoordinator som har et hovedansvar for rekruttering og oppfølging av trenere, samt et ansvar inn mot sportsplan, trenerforum og rekruttering/utvikling av spillere. Dommerkoordinator Klubben har en dommerkoordinator som har et ansvar for å rekruttere og utvikle dommere.

21 Organisering Organisasjonskart med rollebeskrivelser
Klubben har en hensiktsmessig organisering med tydelige rollebeskrivelser for de mest sentrale funksjonene. Plan for økonomistyring Klubben har en plan for hvordan økonomiske midler forvaltes, hvem som har fullmakt på kontoer, hvordan dommerregninger, reiseregninger etc. håndteres. Klubbhåndbok Klubben har en håndbok som beskriver de ulike rollene og rutinene for fotballklubben. Håndboken har i seg flere av de elementene som ligger i kriteriene til kvalitetsklubbkonseptet.

22 Utdanning/kompetanse
Lederutdanning Flertallet av klubbens styremedlemmer har gjennomført Fotball- lederkurs I. Trenerutdanning – barn En trener pr lag i barnefotballen har gjennomført barnefotballkvelden. En trener pr. årskull i barnefotballen har minst ett delkurs fra C- lisens. Trenerutdanning – ungdom En trener pr lag i ungdomsfotballen har gjennomført ungdomsfotballkvelden. En trener pr. årskull i ungdomsfotballen har komplett C- lisensutdanning. .

23 Samfunn og verdiarbeid
NFFs retningslinjer Klubben følger NFFs retningslinjer for barne- og ungdomsfotball. Fair Play Klubbens hjemmekamper gjennomføres etter NFFs Fair Play kriterier. Klubbens verdisett Klubbens har utarbeidet et eget verdisett basert på NFFs visjon og overordnede verdier. Politiattester Klubben har utarbeidet en plan for registrering og oppfølging av politiattester. Informasjonsmøter Klubben har en årlig gjennomgang av verdigrunnlag, fair play regler og NFFs retningslinjer for barne- og ungdomsfotball overfor alle klubbens trenere, ledere og foreldre/foresatte. Førstehjelp Klubben har sørget for førstehjelpsskrin til alle lag og har samtidig utarbeidet gode rutiner for oppfølging.

24 Styre- og lederstyrt Lederstyring betyr at klubbens styre beslutter hvordan idretten skal drives; tar beslutninger som er bestemmende for hvordan grupper og enkeltlag skal innrette sin virksomhet. Dette gjelder bl.a.: Retningslinjer for deltakelse utenom seriespill (f.eks. cupdeltakelse) Forholdet til barneidrettsbestemmelsene (f.eks. ikke topping) Tiltak for at ALLE skal ha et tilbud, differensiering og inkludering (f.eks. tilbud til alle ferdighetsnivå). Fair play i praksis i klubben Retningslinjer for klubbens trenere (sportslig utvikling) Klubben som sjef

25 Organisering/instrukser
Klubbens vedtekter oppdateres og publiseres Klubbens organisering og instrukser gjennomgås, oppdateres og tilpasses Minimum er at klubbens vedtekter er utfyllende og lovlige, instruksene er oppdaterte og tilpasset klubbens virkelighet. Etablering av faste møtepunkter i klubben for dialog og formidling av klubbens policy

26 Politiattest Klubben skal sørge for at alle relevante som er involvert i klubben har politiattest i henhold til Idrettsforbundets bestemmelser Dette skal justeres årlig. Alle nye som blir involvert i klubben skal ha attest før de får oppgaver/verv

27 Handlingsplan utvikling
2-4 områder som klubben vil fokusere på, områder som klubben er svak på eller vil satse spesielt på. Områdene skal være innenfor følgende temaer: Omdømmebygging i praksis – lokal tilnærming til klubbens nærområde Å ta dommeren på alvor – rekruttering, oppfølging og inkludering i klubbmiljøet Sportsplan i praksis – planarbeid i egen klubb Jentefotball – status og utvikling i klubben - beskrive et 3-års perspektiv Tillitsvalgtrekruttering, kompetansebygging, utvikling av enkeltpersoner, ivaretakelse av tillitsvalgte samt plan for hvordan dette kan koordineres og ivaretas. Det anbefales at handlingsplanene har et 3-5 års perspektiv og at dette forankres bredt i klubben Handlingsplanen påbegynnes gjerne på nivå 1, eller på det tidspunkt klubben er klar for dette arbeidet.

28 Handlingsplan Fair-Play
Oppsett for hvordan Fair play skal gjennomsyre klubbens holdninger og være et sentralt tema i alle sammenhenger Fokusere på at Fair play gjelder mye mer enn røde og gule kort Kampvert med Fair-play vest (kampvertvest) Holdningskontrakter i henhold til fornuftig og nødvendig omfang tilpasset klubben Respekt for dommeren i praksis Fair-play hilsen, foreldrevettregler og på lag mot mobbing Trygg transport til/fra trening/kamp – Vår visjon er: 0 drepte – 0 skadde

29 Trenerkoordinator Trenerkoordinator er en helt nødvendig ressursperson for trenerne i klubben Trenerkoordinator er styrets forlengede arm i gjennomføringen av klubbens vedtatte policy når det gjelder kravene til barne- og ungdomsfotballen. Trenerkoordinator må følge opp klubbens lag i kamp og trening for å sikre innhold, kvalitet og oppfølging Trenerkoordinator er ansvarlig for gjennomføring av trenerforum i egen klubb eller for flere klubber der dette er fornuftig og praktisk mulig. Trenerkoordinator er bindeleddet mellom styret og trenerne – begge veier

30 Instruks og opplegg for trenerkoordinator I
Valget av riktig person til denne rollen er svært viktig, da det må være en person med tilstrekkelig faglig bakgrunn, men det viktigste er at vedkommende har nok ”pondus”. Trenerkoordinator skal formidle klubbens trenings- og spillefilosofi til trenerne og påse at dette følges. Trenerkoordinator skal være bindeleddet mellom styret og trenerne.

31 Instruks og opplegg for trenerkoordinator II
Trenerkoordinator skal være premissleverandør på de suksesskriterier klubben må legge til grunn i et langsiktig spillerutviklingsperspektiv. Kretsen vil levere en mal for instruks for trenerkoordinator, som må tilpasses klubbens egne behov og lokale forhold. Trenerkoordinator vil være en viktig brikke i det å gjøre klubben lederstyrt.

32 Momenter Trenerkoordinator
Trenerforum Rolle overfor de øvrige trenerne i klubben Kommunikasjon styre – trenerkoordinator – trenere Honorering Hospitering Spillesystemer og utviklingstiltak Topping av lag Hvordan få flest mulig lengst mulig

33 Dommerkoordinator ”Linken” mellom dommerne og klubben/styret
Skape et dommermiljø i klubben Rekrutteringsopplegg for nye dommere Veileder og fadder for nye dommere – enten selv eller organisert Dommerkoordinatorsamling – en gang pr år ”Regler” for dommeroppfølging i kvalitetsklubb med støtte fra kretsens dommerkomite Klubben må støtte opp om dette arbeidet i praktisk handling slik at dommerkoordinator har arbeidsrom og gjerne et budsjett

34 Instruks og opplegg for dommerkoordinator I
Dommerkoordinator må involveres tett mot klubbens styre og det må vurderes hvilke ”lokkemidler” som kan sikre at man får den best mulige person til dette. Det må utarbeides en instruks for rapportering mellom klubbens styre – gjennom koordinator – til klubbens dommere, og omvendt slik at kommunikasjonen blir best mulig. Klubben må utvikle en handlingsplan overfor sine dommere for at disse skal vare lengst mulig, og føre til en bedre rekruttering av nye.

35 Instruks og opplegg for trenerkoordinator II
I dette ligger også å se på nødvendige belønningsfaktorer for dommerne i tillegg til dommerutstyr som er en selvfølge. Dommerkoordinator vil ha en svært viktig rolle i å koordinere oppfølgingen av klubbens dommere, slik at disse får trygghet i rollen fra klubben. Kretsens dommerkomite vil sikre koordinering og bistand til enkeltklubber og mellom flere klubber. Det kan etableres felles dommerkoordinator for flere klubber.

36 Momenter Dommerkoordinator
Kommunikasjonssystem styre – dommerkoordinator – dommere Avklare fullmakter og honorering Presisere klubbenes forventninger Opplegg/plan for rekruttering av nye dommere Opplegg/plan for oppfølging av alle dommere Etablere arenaer for dommerne i klubben, for eksempel treningsmulighet og dommertrening med klubbens lag

37 HVA INNEHOLDER DE ANDRE NIVÅENE…
Nivå 2 og 3

38 Utviklingsklubb Godkjent av krets, oppfylt kravene til standardklubb
Klubbens utviklingsområder – konkret handlingsplan Frivillighetskoordinator Plan for å utvikle og beholde frivillige i klubben Funksjonsbeskrivelse for styrets medlemmer Plan for kommunikasjon og markedsføring i lokalsamfunnet Plan for omdømmebygging og sosialt ansvar God på arrangement! Forankret anti-doping i klubben Styreleder i klubben – minimum FLK2 Styret i klubben – minimum FLK1

39 Ressursklubb Godkjent av krets , oppfylt kravene til utviklingsklubb
Gjennomført planen for kommunikasjon og markedsføring i lokalsamfunnet Iverksatt og tidfestet plan for omdømmebygging Styreleder i klubben – FLK 4 Daglig leder i 100% stilling Styret i klubben – minimum FLK 3 Trenere i ungdomsfotballen 15 – 19 år skal ha gjennomført UEFA B-lisens Trenere i ungdomsfotballen t.o.m. 14 år skal ha gjennomført Trener C-lisens Bidragsyter og ressursklubb for klubbene i området. Regional ressursklubb for krets på utdanning, spillerutvikling og dommerutvikling Mønsterklubb for Fair play.

40 Prosessen videre - Standardklubb
Dato for ferdigstilling av de enkelte kravene settes av klubben selv som nedfelles i en avtale klubb/krets Klubben rapporterer på avtalt tidspunkt 1.januar er siste frist for godkjenningen Dispensasjon kan gis på konkrete områder, settes tidsfrist for når kravet må være oppfylt når dispensasjonen opphører Kommunisere og samhandle underveis slik at de ulike stadier i prosessen blir forutsigbart for klubben


Laste ned ppt "Kvalitetsklubb Nivå 1 September 2013 ©©NRFK."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google