Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett"— Utskrift av presentasjonen:

1 Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett
Vet DU hva som er til ”MITT beste”??

2 Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett
Ledetråd: ”En åpen og inkluderende idrett” Særforbundenes ansvar: å iverksette - og fortolke bestemmelsene innenfor rammen av nedre og øvre aldersgrenser - og at det skjer ut fra barnets beste.

3 Norsk idrett ønsker en barneidrett
på barnas premisser og mener det fremdeles er behov for bestemmelser om barneidrett. Bestemmelsene skal i større grad kunne håndheves og vil primært regulere aldersgrenser for barneidrett og hvem som kan delta i ulike konkurranser.

4 Norsk idrett ønsker ikke at det skal legges konkurransepress på barn i tidlig alder. Nedre aldersgrense for å delta i lokale konkurranser er fra det året de fyller 6 år. Norsk idrett ønsker ikke å endre aldersgrensen for hva som er barneidrett, men en forsiktig oppmykning av aldersgrensene for enkelte konkurranser og arrangement.

5 Idrettens barnerettigheter uttrykker
den rett barna har i forhold til trygghet, vennskap og trivsel, mestring, påvirkning, valgfrihet og konkurranser. Rettighetene fokuserer på innholdet i barneidretten. I tillegg til rettighetene videreføres en felles utviklingsplan for barneidretten for å sikre barna størst mulig variasjon og muligheter for stor bevegelseserfaring.

6 Idrettens barnerettigheter
Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år. Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuelle orientering, vekt/fysiske utvikling og funksjonshemning.

7 1. TRYGGHET 2. VENNSKAP OG TRIVSEL
Barn har rett til å delta i et trygt treningsmiljø, fritt for utilbørlig press eller utnyttelse. Skader skal forebygges. Barn under 6 år skal ha med seg en voksen på aktivitetene. 2. VENNSKAP OG TRIVSEL Barn har rett til å delta i trenings- og konkurranseaktiviteter der det er lagt til rette for at de skal utvikle vennskap og solidaritet. Trivsel gir grobunn for læring og læring gir grobunn for trivsel.

8 3. PÅ BARNAS PREMISSER 4. MESTRING 5. PÅVIRKNING
Barn har rett til å delta i trenings- og konkurranse- aktiviteter som er tilpasset deres alder, fysiske utvikling og modningsnivå. 4. MESTRING Barn har rett til å oppleve mestring og lære mange ulike ferdigheter. De skal også ha muligheter for variasjon, øving og samspill med andre. 5. PÅVIRKNING Barn har rett til å si sin mening og bli hørt. De skal ha muligheten til å være med på planlegging og gjennomføring av egen idrettsaktivitet sammen med trenere og foresatte.

9 6. FRIHET TIL Å VELGE 7. KONKURRANSER FOR ALLE
Barn har rett til å velge hvilken idrett, eller hvor Mange idretter, de vil delta i – og bestemmer selv hvor mye de vil trene. 7. KONKURRANSER FOR ALLE Barn har rett til å velge om de vil delta i konkurranser eller ikke, og ha like muligheter til å delta. Barn som melder overgang fra en klubb innen samme idrett skal ha full rett til å delta i konkurranser for en ny klubb straks overgangen er registrert. Pkt 7: ”Barn har rett til å velge om de vil delta i konkurranser eller ikke, og ha like muligheter til å delta”: Det vil si at også barn som IKKE ønsker å delta i konkurranser skal ha like tilbud om trening som andre. Å ha like muligheter til å delta betyr også at topping av lag og utestenging på basis av manglende ferdigheter ikke hører hjemme i barneidretten.

10 Utviklingsplan Alle som driver barneidrett bør følge en felles
utviklingsplan for å sikre barna størst mulig variasjon og muligheter for stor bevegelseserfaring. Innholdet i de enkelte særforbunds utdanning og trenernes praksis bør følge denne planen: Opp til 6 års alder Lek og varierte aktiviteter som skal stimulere barnas utvikling og de grunnleggende bevegelsene.

11 7-10 år Gode muligheter til å utforske og øve på ulike fysiske aktiviteter eller idrettsøvelser med forskjellige bevegelsesmønstre, slik at de får bred bevegelseserfaring. Dette gir et godt grunnlag for senere bevegelseslæring. Dette kan gjøres innfor en eller flere idretter, men hver idrett har ansvaret for å gjøre tilbudet sitt variert og tilpasset barnas utviklingsnivå. 10-12 år Varierte aktiviteter og høyt aktivitetsnivå som sikrer gode basisferdigheter. Fordypning i en eller noen få idretter kan sikre et godt teknikkgrunnlag for senere utvikling innen idrettsgrenen.

12 Bestemmelser om barneidrett
Med barneidrett menes idrettsaktiviteter for barn t.o.m. det året de fyller 12 år. For konkurranser i barneidretten gjelder følgende: Barn kan delta i lokale konkurranser og idrettsarrangement fra det året de fyller 6 år og først og fremst i egen klubb.

13 Det kan benyttes resultatlister, tabeller og rangeringer i konkurranser for barn fra det året de fyller 11 år, dersom dette er formålstjenlig. Barn kan delta i regionale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 11 år. Barn kan fra det året de fyller 11 år delta i åpne idrettsarrangement i Norge, Norden og Nordkalotten. Åpne arrangement: Ikke kvalifisering / uttak Nordkalotten: Norge, Sverige, Finland

14 Barn fra nordiske land og Nordkalotten kan fra det året de fyller 11 år delta på konkurranser og i idrettsarrangementer i Norge. Alle barn skal få premie i et idrettsarrangement dersom premiering skjer. Barn til og med det året det fyller 12 år kan ikke delta i mesterskap NM, EM og VM. Særidrettslag som organiserer barneidrett skal oppnevne et styremedlem ansvarlig for barneidretten NM, EM, VM: Selv om aldersgrensen er satt til og med det året de fyller 12 år, anbefales det å følge retningslinjer for ungdomsidrett vedtatt på idrettstinget i 1999 – sitat: ”Ungdom skal heller ikke delta i senior NM og tilsvarende konkurranser før fylte 16 år. En skal heller ikke delta i internasjonale mesterskap. Styrmedlem: Vedtaket gjelder kun særidrettslag. Det anbefales at også fleridrettslag gjør dette.

15 Det gis ingen dispensasjoner fra bestemmelsene om barneidrett.
Idrettsstyret understreker at det ikke skal utarbeides egne bestemmelser eller retningslinjer i lokale eller regionale deler av medlemsorganisasjonen. Dette gjelder både om disse bestemmelsene eller retningslinjene skulle ha til hensikt å være strengere eller mindre strenge enn de tingvedtatte bestemmelsene


Laste ned ppt "Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google