Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forus & Gausel IL.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forus & Gausel IL."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forus & Gausel IL

2 FGI Fotball Handlingsplan

3 Visjon Fotball for alle – sammen om en bedre bydel

4 FGI Fotball Målsetting FGI Fotball skal gi et kvalitetstilbud til alle som ønsker å spille fotball i bydelen, uavhengig av talent, ambisjoner, alder og kjønn FGI Fotball skal være klubbstyrt basert på felles retningslinjer på tvers av lagene både sportslig og administrativt FGI Fotball skal tilby et trygt og inkluderende miljø tuftet på grunnverdiene til Norges Fotballforbund der alle er velkomne uavhengig av religion, kjønn, etnisk bakgrunn eller legning FGI Fotball skal gi et differensiert tilbud tilrettelagt den enkelte spillers ferdighets- og ambisjonsnivå 4

5 Målsetting – forts. Bydelen FGI Fotball
FGI Fotball skal tilby et fotballfaglig og sosialt attraktivt miljø for trenere og ledere med fokus på trivsel, kvalitet og utdanning. FGI Fotball skal konkurrere med andre klubber på banen men i størst mulig grad legge til rette for gjensidig samarbeid m.h.t. fotballfaglig- og administrativ utvikling  Knudamyrå med klubbhuset Knutepunktet skal være et tilgjengelig og åpent samlingspunkt for alle i bydelen. FGI Fotball skal tilrettelegge for og motivere til uorganisert aktivitet. 5

6 Klubben som sjef FGI Fotball Handlingsplan 2013 - 2017
Hensikten med handlingsplanen er å prioritere og vise aksjonene og planene som er de viktigste for å nå klubbens målsettinger Det vil være en styrke at FGI Fotball sin klubbaserte handlingsplan er i tråd med satsningsområdene til NFF/RFK FGI Fotball har besluttet å bruke NFF/RFK’s - Klubben som sjef - også som klubben sitt hovedsatsningsområde i handlingsplanperioden Klubben som sjef betyr at alle spillere og lag får likeverdige forhold basert på felles administrative og sportslige retningslinjer. Klubben skal utvikles basert på verdigrunnlaget til NFF og klubben skal være sentral i lokalmiljøets samfunns- og verdiarbeid

7 Aktivitetsverdier FGI Fotball Handlingsplan 2013 - 2017 Trygghet Glede
Aktivitetene skal foregå innenfor rammer der alle opplever trygghet og hvor klubben tilkjennegir klare holdninger og retningslinjer Glede Glede skal prege all aktivitet på alle nivå – trening, konkurranser og sosiale aktiviteter Respekt Alle skal møtes med samme respekt uansett rolle eller arena Likeverd Alle er like mye verdt og skal få et likeverdig tilbud innen fotball

8 Organisasjonsverdier
FGI Fotball Handlingsplan Organisasjonsverdier Deltakelse og involvering Alle medlemmer skal ha mulighet for å delta i beslutningsprosesser Lovstyring Styringen av FGI Fotball skal være forutsigbar med grunnlag i vedtatte lover og regler Likebehandling og inkludering Sikre at medlemmene blir behandlet på en rettferdig og inkluderende måte Åpenhet FGI Fotball sine prosesser og beslutninger skal være åpne for innsyn Tilbakemeldinger Tilrettelegge for god dialog og rask respons på henvendelser

9 Formidling av verdigrunnlag
FGI Fotball Handlingsplan Formidling av verdigrunnlag Det skal gjennomføres fellesmøter for støtteapparatene (trenere og ledere) før oppstart av hver sesong. Det gjennomføres ett møte for barnefotballen, ett for ungdomsfotballen og ett for seniorfotballen Hensikten med møtene er å sikre en felles møteplass for alle tillitsvalgte rundt lagene minst en gang i sesongen hvor klubbens verdier, holdninger og praksis blir formidlet og diskutert Alle lag skal hvert år i forkant av sesongen gjennomføre spillermøte og foreldremøte der klubbens verdigrunnlag bli formidlet og diskutert Klubbens verdigrunnlag skal formidles på alle fellesmøter i klubb-regi der dette er naturlig

10 Fokus Områder FGI Fotball Handlingsplan 2013 - 2017
Knudamyrå Idrettspark Skal videreutvikles og være en tilgjengelig og åpen samlingsplass for alle i bydelen med fokus på trening, konkurranse, lek og vennskap. All aktivitet skal baseres på grunnverdiene til NFF. Barnefotball Fokus på sportslig kvalitet i barnefotballen, både på trening og i kamp, for å gi et best mulig tilbud tidligst mulig. Rekruttering Aktivitet og informasjon skal bidra til mangfold og gjøre fotball til en attraktiv fritidsaktivitet i bydelen. Attraktive sportslige og sosiale tilbud skal hindrer frafall. Kunnskapsbasert utvikling All utvikling skal baseres på kunnskap og det skal legges til rette for utdanning for alle, både sportslig og administrativt.

11 Anlegg FGI Fotball Handlingsplan 2013 - 2017 2013.
Ferdigstille kunstgress på eksisterende 11er- og 7er-grusbane Oppdatere rutiner for banedisponering for å sikre optimal utnyttelse av banene Etablere interne rutiner for vintervedlikehold av kunstgressbanene Åpent klubbhus og kiosk alle dager, også i helgene Oppussing av Knudabuå og klubbhus 2015 Nytt kunstgress på gammel 11er-kunstgressbane 2017 Godkjent plassering og byggeplan for ny 11er-kunstgressbane i bydelen

12 Fair Play FGI Fotball Handlingsplan 2013 - 2017 2013
Fokus på åpent klubbhus og tilgjengelige ledere Kamp-vert på alle kampene på Knudamyrå Fair Play-kontrakter for alle spillere, trenere og ledere Gjennomføre utvidet Fair Play-konkurranse Gjennomføre utvidet Fargerik Fotball-turnering Bidra til å ferdigstille og implementere HMS-plan i FGI 2015 Etablere egne Fair Play-utvalg for alle lag/aldersgrupper 2017 Etablere FGI Fotball som en av de ledende Fair Play-klubbene i RFK

13 Rekruttering - spillere
FGI Fotball Handlingsplan Rekruttering - spillere 2013. Videreutvikle eksisterende rekrutteringsdag Etablere mål, måleparametre og utføre systematisk måling Iverksette aksjoner basert på måleresultater Egen rekrutterinsdag for jenter i forbindelse med jentedagen Vurdere eget rekrutteringsprogram for jenter og samarbeid med RFK Etablere tett samarbeid med barnehager og skoler i bydelen Etablere rekrutteringsskole drevet av de mest kompetente trenerne i klubben

14 Rekruttering – trenere/ledere
FGI Fotball Handlingsplan Rekruttering – trenere/ledere Kartlegge mulige trenere og ledere før oppstart av lag Start trening umiddelbart etter rekrutteringsdag Lag startpakker både relatert til utstyr og praktisk informasjon Etablere oppfølgingsrutiner/fadderordninger for trenere/ledere Daglig fokus på de yngste lagene fra styret og sportslig utvalg Få engasjert så mange foresatte som mulig allerede ved oppstart av lag Inviter foresatte inn i klubbhus for å skape god relasjoner til klubb tidlig Oppfordre foresatte til å stille på kamper og turneringer for å bli kjent Rekruttere ungdom- og seniorspillere til trenere for barnelagene gjennom utdanningstilbud

15 Frafall FGI Fotball Handlingsplan 2013 - 2017 2013
Etablere mål, måleparametre og systematisk måling av frafall Iverksette aksjoner basert på måleresultater mot lag, alderstrinn og kjønn Følge opp enkeltpersoner som vurdere å slutte Sikre at ungdomsutvalg fungerer og blir hørt Etablere spillerutvalg for alle ungdom- og seniorlag Legge til rette for attraktive sportslige og sosiale arrangement Iverksette aksjoner basert på mål og måleresultater

16 Utdanning - trenere FGI Fotball Handlingsplan 2013 - 2017 2013.
Intern Barnefotballkveld for alle i barnefotballen Trener 1/UEFA C-lisens kurs, minimum 20 deltakere pr. delkurs Trener 2/UEFA B-lisens kurs – minimum en deltaker Arrangere minimum fire trener-forum Gjenetablere trener-koordinator funksjonen 2015 Intern Ungdomsfotballkveld for alle i ungdomsfotballen To trener-koordinatorer barnefotball med Trener 2 kompetanse 2017 Alle trenere bør ha utdanning som definert i sportsplan

17 Trenerkompetanse Sportsplan
FGI Fotball Handlingsplan Trenerkompetanse Sportsplan

18 Utdanning – ledere FGI Fotball Handlingsplan 2013 - 2017 2013.
Leder 1/RFK kurs, minimum 10 deltakere Leder 1/RFK kurs for jenter, minimum 5 deltakere Leder 2/RFK kurs, minimum 5 deltakere Leder 3/RFK kurs, minimum 3 deltakere Delta aktivt i alle lederfora i regi av RFK Delta aktivt i samarbeid med andre klubber 2015 Alle i styret bør ha minimum Leder 2 kompetanse 2017 Alle i styret og i fotballutvalget bør ha Leder 2 kompetanse Leder og nest-leder bør ha Leder 3 kompetanse

19 Sportslig utvikling FGI Fotball Handlingsplan 2013 - 2017 2013
Implementering av sportsplan med fokus på hva en skal trene på og når Lag og differensiert tilbud på alle alderstrinn Regelmessige ekstratreninger i barnefotballen Regelmessige talenttreninger for barne- og ungdomsfotballen Fokus på å etablere trenerteam og støtteapparat for alle alderstrinn i barnefotballen med kompetanse i henhold til sportsplan Fokus på å ha felles treningsgrupper for hvert alderstrinn i barnefotballen for henholdsvis jenter og gutter (ikke skolelag) Fokus på å etablere felles treningsgrupper på tvers av årsklasser i ungdomsfotballen, spesielt på jentesiden Etablere samarbeid med andre klubber for å videreutvikle treningstilbud

20 Sportslig utvikling FGI Fotball Handlingsplan 2013 - 2017 2017
2015 Revisjon og implementering av sportsplan Lag og differensiert tilbud på alle alderstrinn Barnefotballen skal gi utfordringer og utviklingsmuligheter som står i forhold til spillerens alder og modenhet Treningene i barnefotballen skal være utvikling- og prestasjonsorientert Jenter og gutter 13 og 14 skal ha lag som hevder seg i 1. divisjon Jenter og gutter 16 skal være kandidater til elitedivisjonen Junior skal ha lag i toppen av 1. divisjon, jenter nivå 1 og gutter nivå 2 2017 Senior damer etablert i 2. divisjon Senior herrer etablert i 3. divisjon

21 Dommere FGI Fotball Handlingsplan 2013 - 2017 2013
Opprettholde dommerkoordinator-funksjonen som en del av fotballstyret Etabler årsplan og oppdatere dommerregister Internt klubbdommer kurs – minimum 20 deltakere Rekrutteringsdommer kurs – minimum to deltakere Fokus på å rekruttere jenter til dommerkursene Fokus på at dommerne er en integrert del av klubben, gjelder spesielt de etablerte dommerne Etablere fadderordning for rekrutteringsdommerne Arrangere to sosiale sammenkomster, vår og høst 95 % av kampene i barnefotballen dømmes av interne klubbdommere

22 Dommere FGI Fotball Handlingsplan 2013 - 2017 2015
Klubben skal ha 30 aktive klubbdommere 100 % av kampene i barnefotballen dømmes av interne klubbdommere Klubben skal ha 10 aktive rekrutteringsdommere Minimum 20% av nye rekrutteringsdommere skal være jenter Alle rekrutteringsdommerne skal ha fadder for å sikre kvalitet Klubben skal ha fem aktive regionsdommere 2017 Etablere FGI Fotball som en av de ledende dommerklubbene i RFK

23 Økonomi FGI Fotball Handlingsplan 2013 - 2017 2013
Fokus på andelsbrev for å sikre inntekter til nyetablerte kunstgressbaner Verve nye medlemmer og støttemedlemmer og sørge for at alle betaler medlemskontingent Økt kostnadsbevisshet rundt utstyr Sikre kvalitet i lagkontoene Samkjøre søknader relatert til tilskuddsordninger Bidra til at drift av FGI baseres på sunne økonomiske vilkår


Laste ned ppt "Forus & Gausel IL."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google