Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Valgstrategier som virkemiddel mot feilvalg og Karriereveiledning med bilder – Jobpics. Karriere Sogn og Fjordane 24/4-2014 Arne Svendsrud

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Valgstrategier som virkemiddel mot feilvalg og Karriereveiledning med bilder – Jobpics. Karriere Sogn og Fjordane 24/4-2014 Arne Svendsrud"— Utskrift av presentasjonen:

1 Valgstrategier som virkemiddel mot feilvalg og Karriereveiledning med bilder – Jobpics. Karriere Sogn og Fjordane 24/4-2014 Arne Svendsrud arne.svendsrud@karriereverktoy.no www.karriereverktoy.no Valgstrategier og Jobpics 1

2 Arne Svendsrud • Psykolog, spesialitet i arbeidspsykologi • Jobber i NHO Bransjeforeningen Attføringsbedriftene med opplæring, kurs og studier innen karriereveiledning www.attforingsbedriftene.no www.attforingsbedriftene.no • Driver også firmaet Karriereverktøy: Har utviklet en rekke karriereveiledningsverktøy som forener tidligere tiders teorier med nye konstruktivistiske karriereteorier. • Verktøyene er i utstrakt bruk i profesjonelle miljøer i Norge: Jobpics, Structurered Career Interview (SCI), Work Interest Explorer (WIE) www.karriereverktoy.nowww.karriereverktoy.no

3 Karriereferdigheter (Career management skills - CMS) • CMS refererer til en rekke kompetanser som setter mennesker i stand til å kunne planlegge, utvikle og styre sin egen karriere på en strukturert måte. Dette inkluderer – ferdigheter i å kunne samle, analysere og anvende informasjon både om utdanning og jobbmuligheter og seg selv – ferdigheter i å håndtere overgangsfaser i livet – ferdigheter i å ta valg • (ELGPN/Ronald Sultana, 2010) 3

4 Work Interest Explorer • WIE er Norges mest brukte profesjonelle karriereveilednings /interesseutforskingsverktøy. Verktøyet brukes pr. jan 2014 over 2600 veiledere i skoler, NAV, attføringsbedrifter, karrieresentre, PPT, oppfølgingstjenester, forsvaret og andre aktører som leverer karriereveiledningstjenester. 4

5 Hva er Work Interest Explorer – ikke en test men et arbeidsverktøy • På samme måte som word er et arbeidsverktøy som forenkler og strukturerer en skriveprosesss er WIE et arbeidsverktøy som forenkler og strukturerer karrierevalgprosessen ved at det veisøker trenger for å løse karrierevalget er tilgjengelig i verktøyet. • Du bruker Word så lange du trenger å skrive – du kan bruke WIE så lenge du befinner deg i en valgprosess. • For veisøker oppleves WIE enkelt - som et nettsted - med skrive muligheter!. Hvor du kan samle informasjon, vurdere informasjon og komme i land med et valg! 5

6 WIE – Struktur og prosess 6

7 Feilvalg er hyppig • Utfordringer med feilvalg og frafall. • Opptil 30 % av elevene i videregående fullfører ikke utdanningsløpet. • Antallet omvalg i høyskole og universitetssystemet stort. Opptil 41% av studentene fullfører ikke master eller Bachelorstudier, horisontale bevegelser i systemet er vanlig og mange sier de angrer på studievalget sitt. • I slutten av denne kjeden har Norge i OECD sammenheng foruroligende høye tall på uføretrygding av unge mennesker. 7

8 Paradokset • store problemer med feilvalg gjennom mange år i Norge, • Samtidig som skolesystemet ikke har lært eleven systematisk opp i gode fremgangsmåter for å gjøre valg • Hvis deler av problemet skyldes feilvalg må elevene læres opp i valgstrategier – fremgangsmåter for å gjøre helhetlige og realitetsorienterte valg! 8

9 Kjenn mulighetene dine: Karriereinformasjon på nett • Mens fortidens karriereveiledning var opptatt av kjenn deg selv, tenker vi nå at et større fokus ligger på å utvikle og bruke karriereinformasjon. • Det er ved å se ut av deg selv du videreutvikler synet på deg selv. • Ved å jobbe med karriereinformasjon ser du nye sider ved deg selv – karriereinformasjon fungere som et speil for selvet. • Det er i møte med karriereinformasjon forløsningen i karriereveiledning skjer. • Hva skal sees på og vurderes av karriereinformasjon? - en strukturert måte å gjøre det på ligger i mitt valg.. 9

10 Å svømme i karriereinfo!!!! • Karriereinformasjon i seg selv er lite verdt om man ikke har et system eller logikk å gå løs på den med. • Det å se globalt på karrierinformasjon – «gå på utdanning.no og se hva du synes!!» - gir en følelse av overveldelse, er utmattende og vanskelig å holde opp motivasjonen til å gjennomføre. • Prinsipp: Ha en aktiv strategi i fht. Karriereinformasjon - finne svar på spørsmål, finne spesifikk info. • Mennesket lærer best ved aktiv problemløsing 10

11 Å realitetsorientere seg selv! • Har du opplevd at elever har urealistiske valg? • Dersom du som veileder er den som «realitetsorienterer veisøker» – blir det deempowerment av veisøkers egen mestringstro og karriereferdigheter • Gjennom å læres opp i en valgstrategi vil de fleste realitetsorientere seg selv gjennom prosessen det er å utforske karriereinformasjon på en rettet måte. 11

12 Utforsking av utdanning/yrke Alt før beslutning tas Ingenting før beslutning tas, man sosialiseres inn i alt 12

13 Realitetsorientert valg • Veileders oppgave er å lære opp i og fremforhandle temaer som gir et realitetsorientert og helhetlig valg for den enkelte elev. • Som veileder har du sikkert tanker om hva som er på din «Må- Liste» over temaer som du tenker flesteparten av dine elever bør reflektere over for at valget skal bli realistisk og helhetlig. • Hvilke temaer er på din «må-liste» over «minimumstemaer å reflektere over?? 13

14 Mitt Valg: tre nivåer som gir helhetlig og realistisk valg 14

15 Å velge: Mitt Valg i WIE • Fremgangsmåte for å ta vurdere og ta stilling til et alternativ og sammenligne alternativer for å ende ned på et valg. • Sammenligne valgalternativer opp mot sentrale valgtemaer i en matrise • Er en valgstrategi for å ende ned på et helhetlig og realitetsorientert valg • Skreddersydd den enkelte veisøker • Fører til et rangert og godt begrunnet karrierevalg 15

16 Mitt Valg 1- skriv inn valgalternativer og skriv inn valgtemaer. • Velg 3 yrker fra «valgte yrker» i yrkeslisten – som dere velger å gå i dybden på, utforske og ta stilling til - eller skriv inn egne valgalternativer, som skoleretninger, navn på studier, ledige jobber etc. manuellt • Velg eller skriv inn navnet på temaer dere vil vurdere alternativene på • Den viktigste kilden for å finne temaer er å snakke med veisøker: – Hva er viktig for deg å ta hensyn til når du skal velge? • Skriv ned overskriften og formuler beskrivelsen av temaet på en måte som gjør det mulig å vurdere opp mot jobb/utdanning i kommentarfeltet ved siden av. 16

17 Mitt Valg 2: Velg temaer fra ideliste • Til hjelp i valget har du en dropdown ideliste med de 80 mest hyppige temaene brukt i valgbeslutninger i karriereveiledning • Temaene har stor bredde og favner helheten i valgsituasjonen for de fleste mennesker • Velg de temaene som den enkelte veisøker trenger å ta stilling for for å gjøre et helhetlig og realitetsorientert valg. • Personliggjør gjerne beskrivelsene for den enkelte veisøker i feltet pers. Innhold / beskrivelse 17

18 Mitt valg 3: Hent inn karriereinformasjon, vurder og velg • Hent inn informasjon fra nettkilder og via andre kilder finn svar på temaene, bruk gjerne skrivefelt ved hvert tema for egne vurderinger og refleksjoner • Gi poeng fra 1-5 på hvert tema for hvert valgalternativ • Valgaalternative rangeres etter poeng • Grafisk fremstilling av rangeringen og valgte temaer ser du i Mitt valg -oppsummering 18

19 Mitt valg – om å velge tema • Et helhetlig valg (strategi) innebærer å velge temaer utfra 3 nivåer: – Er viktig for veisøker – Er viktig ut fra rammen i veisøkers liv – Er viktig utfra muligheter i verden • Idelisten inneholder temaer fra alle 3 nivåer • De mest hyppig brukte temaene kommer først i listen • Temaene kan være enkle,eller mer eksistensielle dybdetemaer • Karriereveileder er med å fremforhandle en temaliste som muliggjør et realitetsorientert og helhetlig valg. • Antall temaer bestemmes utfra hvor kompleks valgsituasjonen er for den enkelte og hvor stor kompleksitet veisøker tåler / trenger (fra 3 – 30 temaer) • Det er et mål å holde antall temaer nede – etter å ha valgt ut temaer, gå gjennom listen og fjern temaene som ikke er strengt tatt nødvendige å vurdere allikevel. 19

20 Opplegg på valgstrategier i skoleverket 1.Kjenn deg selv: Rådgiver underviser i hvordan utforske seg selv i RIASEC systemet. 2.Kjenn mulighetene dine: Rådgiver underviser i hvordan utforske mulighetene sine, bruke yrkeslister oversikter over studiemuligheter – utdanning.no 3.Kjenn mulighetene dine : Rådgiver underviser i bruk og vurdering av karriereformasjon: utdanning.no, google, youtube osv. 4.Ta valg: Rådgiver underviser i valgstrategier logikk og fremgangsmåte. 5.Ta valg: Rådgiver underviser i «må» – temaer for å gjøre et helhetlig og realistisk skole/studie/jobbvalg. 6.Undervisningen danner grunnlaget for arbeid i klassesetting / gruppe, egenarbeid og veiledning 20

21 Å kunne bruke karriereinformasjon • En sentral karriereferdighet er å kunne benytte karriereinformasjon • Sentrale kilder til karriereinformasjon er samlet i WIE • Undervise i oppbygging og bruk av de ulike informasjonskildene • De mest sentrale karriereinformasjonskildene er google og youtube – fordi karriereinformasjon er desentralisert. - google gir alle treff. • Sentrale temer for undervisning blir digitale ferdigheter, kunne søke, forbedre søk og vurdere informasjonen som kommer 21

22 Billedbasert Interesseverktøy

23 Fra det objektive til det subjektive og fleksible Jobbselvet • Før: Du har et objektivt Jobbselv som kan måles og testes via interessetester, personlighetstester osv.og Dette sider noe om hva du vil trives med å hvor du vil fungere best. – rett mann på rett plass / Jobbmatch osv. • Nå: Det subjektive og fleksible Jobbselvet: Hvem du er må hele tiden defineres og redefineres gjennom hele livet i takt med endringer i omverdenen og endringer i ditt liv 23

24 Interesseutforsking

25 Karriereveiledningsrammeverk: Kjenn deg selv Kjenn mulighetene dine Reflekter over sammenhengen mellom de to 25

26 Riasec Systemet • Arbeidspsykologen John L. Holland • Verdens mest utbredte karriereveiledningsteori, lansert i 1959 • Ulike personlighetstyper og Arbeidsmiljøtyper • Karriereveiledning var match mellom disse • Godt karrierevalg er å gjøre et kongruent valg, dvs at det er samsvar mellom yrkespersonlighetstypen og arbeidsmiljøtypen • Fordeler: lett å forstå og intuitivt riktig • Ulemper: gammeldags typeteori, blander sammen ulike teoretiske felt i en modell 26

27 Konstruktivistisk syn på Hollands RIASEC system (Inspirert av Mark L. Savickas) • Holland, personlighetsteoretikere osv ser sine teorier som avbildning av den objektive virkelighet og veiledning er å utforske hvor nær man er disse objektive beskrivelsene. • Savickas ser på disse teoriene som veiledningsmetaforer, ser de som sosialt konstruerte grupperinger og dynamiske prosesser som er i endring -. De har ingen verdi utover det. Yrkesselvet er et livsprosjekt., noe som konstrueres og rekonstrueres hele tiden gjennom livet i takt med endringer i verden og endringer i livet. • Teorier om personlighet, verdier, interesser osv sees ikke på som virkelighet eller sannhet som kan forutsies, måles og testes • RIASEC kategoriene gir et begrepsapparat for 6 ulike mulige hovedveier å konstruere seg selv og sin karrierenarrativ eller utvikle selvet i retning av. • Karriereveiledningsverktøy ses ikke på som tester, men som pedagogogiske virkemidler og en måte å få metaforer og språk på seg selv og mulighetene sine. • Fjerner derfor tanken om at hollands interessetyper skulle være noe objektivt og at man kan forutsi personlighet, verdier etc på bakgrunn av de. • Fjerner begrepet yrkespersonlighetstyper og erstatter det med interessekategorier 27

28 WIE – Fra yrkespersonlighet til interessekategorier - modernisert versjon av RIASEC • Interesser er ikke typer, dvs. man kan ikke forutsi holdninger, personlighet, verdier etc. på bakgrunn av interesser. • I WIE er tolkninger om holdninger, verdier, personlige egenskaper etc. i hovedsak fjernet. Bruker bare «rene» beskrivelser som konkret kan knyttes opp mot innhold i yrke/relatere i fht. Karriereinformasjon. 28

29 RIASEC • Realistic (Praktisk) • Investigative (Teoretisk) • Artistic (Kreativ) • Social (Sosial) • Enterprising (Foretaksom) • Conventional (Systematisk)

30 Praktisk R (Realistic) • Foretrekker arbeid med ting. Trives med praktisk arbeid ute og inne. Kan ha noen av følgende interesser/ferdigheter: • Liker å fikse og reparere / bygge ting • Liker å håndtere verktøy, maskiner og utstyr. • Liker å se praktiske og synlige resultater • Liker å gjøre manuelt arbeid / bruke kroppen/Arbeide med hendene • Liker å bruke fysiske ferdigheter / Liker fysiske utfordringer Liker å Løse konkrete problemer • Liker å finne ut av mekanismer / Konstruere ting • Har god fysisk koordinering / er flink med hendene • Eksempelyrker: snekker, rørlegger, bygningsarbeider, lagerarbeider, produksjonsarbeider, telemontør, parkarbeider 30

31 Teoretisk I (Investigative) • Foretrekker arbeid med ting og ideer (og mennesker). Kan ha noen av følgende interesser/ferdigheter: • Liker å lese, analysere /undersøke/forske • Liker å forholde seg til teoretiske spørsmål og komplekse problemer • Liker å løse abstrakte problemer / Intellektuell problemløsning • Liker å løse/forholde seg til komplekse problemer over lengre tid • Er tenkende / innsiktsfull/kritisk/ ser komplekse sammenhenger • Er oppgaveorientert • Jobber gjerne selvstendig / er selvmotivert og selvgående på oppgaver • Er nytenkende • Uttrykker seg godt / har gode språklige ferdigheter • Eksempelyrker: forsker, kjemiker, Ingeniør, historiker, lingvist, dataprogrammerer, psykolog, lege 31

32 Kreativ A (Artistic) • Foretrekker arbeid med ideer og mennesker. Trives med yrker hvor man uttrykker egen kreativitet innen blant annet næringsliv, kunst og kultur. Kan ha noen av følgende interesser/ferdigheter: • Liker å bruke følelser og forestillingsevne i kreative uttrykk • Liker å skape (noe nytt) • Liker å eksperimentere • Liker å dekorere og designe • Liker å vise / opptre • Liker å konseptualisere • Har behov for å uttrykke egen kreativitet • utøver egen kreativitet i ulike medier: komponere, skrive, spille, danse, forme etc • Er kreativ / intuitiv / orginal • Eksempelyrker: arkitekt, kunstmaler, fotograf, møbeldesigner, forfatter, WEB designer, butikkdekoratør, sminkør, musiker 32

33 Sosial S (Social) • Foretrekker arbeid med mennesker. Arbeid som krever omtanke og følelse for andre mennesker og at du liker å hjelpe andre. Kan ha noen av følgende interesser/ferdigheter: • God til å forstå mennesker / lytte • Liker å undervise / rådgi / instruere / veilede • Liker å pleie /hjelpe andre • Er god til å hjelpe andre til å hjelpe seg selv • Er flink til å prate med mennesker og skape gode relasjoner til andre • Humanistisk legning • Er opptatt av samfunnsforhold • Er opptatt av personlig vekst og utvikling • Eksempelyrker: sosionom, lærer, barnevernspedagog, vernepleier, barnehageassistent, miljøarbeider, trener, flyktningkonsulent 33

34 Foretaksom E (Enterprising) • Foretrekker arbeid med informasjon og mennesker. Trives med arbeid som ikke kan gjøres til rutine, arbeid som krever initiativ og handling. Kan ha noen av følgende interesser/ferdigheter: • Flink til å selge / forretningsorientert / Profittorientert / har konkurranseorientert God til å overbevise / gir seg ikke ved motstand / har stor påvirkningskraft • Serviceorientering • Stor målorientering / er god til å oppnå organisasjonens mål • Liker å lede /jobbe gjennom andre/ beslutningstaking / makt • Liker status / opptatt av økonomisk belønning / opptatt av materielle goder • Er entreprenør, liker å drive prosjekter, skape og bygge ting • Har god evne til politisk manøvrering / god til å oppnå organisasjonens mål • Tåler høyt tempo / er energisk • God til å presentere/tale/ debattere • Er ambisiøs / liker å ta risiko • Eksempelyrker: selger, leder, grunder, kundeveileder, drosjesjåfør, politiker, journalist, kioskmedarbeider, servitør 34

35 Systematisk C (Conventional) • Foretrekker arbeid med informasjon og ting. Kan ha noen av følgende interesser/ferdigheter: • Liker å samle data / arkivere / terminalarbeid / papirarbeid • Liker å prosessere data / behandle informasjon • Er utholdende på rutinearbeid • Liker å organisere / systematisere • Er nøyaktig og er detaljorientert • Liker å skrive rapporter / lage grafer og oversikter • Liker å jobbe strukturert • Liker forutsigbarhet og stabilitet / foretrekker klart definerte oppgaver • Liker hierarkisk organisering • Liker å løse praktiske problemer • Løser gjerne problemer ved regelorientering • Eksempelyrker: regnskapsmedarbeider, ordreplukker, parkeringsvakt, lønningsmedarbeider, finansanalytiker, saksbehandler, postbud, bankfunksjonær 35

36 Riasec koder • 3 leddet riasec kode • De tre Interessekategoriene man har flest / viktigst/ sterkest interesser innenfor • Kategorien man har flest interesser innenfor utgjør første ledd, Kategorien med nest mest / viktigst / sterkest interesser utgjør andre ledd og Kategorien med tredje flest osv, interesser utgjør tredje ledd • Eks. RIA • Bruk yrkeslister basert på RIASEC, for eksempel yrkeslisten i papir eller i WIE til å få en målrettet utforsking av ideer til yrker, utdanninger og jobber 36

37 • Jobpics eies og selges av Bransjeforeningen Attføringsbedriftene:pia.gavin@nhoservice.no • Utviklet av Arbeidspsykolog Arne Svendsrud: arne.svendsrud@karriereverktoy.no • Fotografi: Jan Engen • Pris 9500,- + mva • Har fått 2,2 millioner fra Leonardo/EU til utvikling av europeiske Jobpics versjoner

38 Målgruppe • Generellt verktøy men med spesiell fordeler overfor mange brukere: • Personer med liten erfaring fra arbeidslivet, f.eks ungdom • Personer som sliter med skriftlig språk: – Lese og skrivevansker – flerkulturelle med dårlige norskkunnskaper, • ADHD problematikk • personer med liten mestringsopplevelse fra skolen • Personer med mer visuell assosiasjonstil

39 Innhold • bilder av 186 ulike yrker. Trykket på plastkort, leveres i Plastkoffert med manual • Tversnitt av befolkningen: – Alder – Kjønn – utseende • Fordelingen er ujevnt fordelt på de ulike interessekategorier. • Fordelingen er ujevnt fordelt på utdanningsnivå. • Viser mennesker i yrkesaktiviteter

40 Utdanningsnivå Nivå 1:Ufaglært nivå Nivå 2:Videregående nivå Nivå 3:Høyskolenivå

41 Fordeling på interessekategorier og utdanningsnivå RIASEC Sum spm 771214263520184 Nivå 1356241075 Nivå 2389119673 Nivå 3412592436

42 Administrering 1 -Stokk bildene -Legg ut prosesskortene: -Instruksjon -Personen legger ut bildene

43 Prosesskort

44 Interessekategorikort

45 Administrering 2 - legg ut de 6 interessekategorikortene -Fordel bildene på hver av de 6 interessekategorikortene for å få oversikt. -Sorter på: - litt interessert og interessert i, -Tokode -utdanningsnivå.

46 Veiledningsprinsipp 1 – avgrense og målrette søk ved bruk av RIASEC systemet -Bruke Jobpicskodene på valgte billedkort til å anslå RIASEC kode -Sjekke sikkerheten av RIASEC koden ved å utforske likheten med kategoribeskrivelser fra manual. -Målrettet leting i RIASEC baserte yrkesoversikter som Yrkeslisten

47 Veiledningsprinsipp 2 – Gå I dybden • Gå i dybden på bilder som er rangert som interessert og eventuellt litt interessert. Still åpne og utforskende spørsmål som: • Hva gjorde at du plukket ut akkurat det yrket? • Hva liker du ved innholdet i bildet? • Hva er det ved bildet du ble interessert i?

48 Veiledningsprinsipp 3 – Gå I dybden • Følg prinsippene I valgstrategien – mitt valg.

49 Yrkeslisten • Papirbasert yrkesoversikt • 1200 mest vanlige yrkene i Norge • 2 leddet Riasec kode • 4 delt inndeling av utdanningsnivå • Opplistet etter koding, alfabetisk og på undergrupper i RIASEC • Brukes i kombinasjon med RIASEC baserte interesseverktøy for å finne konkrete yrker og utdanninger • Kan også brukes som et enkelt selvstendig veiledningsverktøy • Laget av Arne Svendsrud og Nina Hagerup. • www.karriereverktoy.no www.karriereverktoy.no 49

50 Work Interest Explorer (WIE) www.karriereverktoy.no for gratis prøveabonnement eller ordinært abonnement. 50

51 Lik karriereverktøy på facebook • Så får du lett tilgang til små og store nyheter om WIE! 51

52 diskusjonsforum på facebook • Velkommen til vår lukkede facebookgruppe "Karriereveiledning - et diskusjonsforum for veiledere"! – 800 medlemmer fra hele karriereveilednings-Norge! • Gå inn på: https://www.facebook.com/groups/Karriereve iledning/ og be om å bli medlem, om du ønsker å være med! 52


Laste ned ppt "Valgstrategier som virkemiddel mot feilvalg og Karriereveiledning med bilder – Jobpics. Karriere Sogn og Fjordane 24/4-2014 Arne Svendsrud"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google