Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sli Karriereveiledningskurs Karrieresenteret Nord Trøndelag 29-30/3 -2011 Arne Svendsrud Karriereverktøy DA www.karriereverktoy.no Karriereteorier RIASEC.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sli Karriereveiledningskurs Karrieresenteret Nord Trøndelag 29-30/3 -2011 Arne Svendsrud Karriereverktøy DA www.karriereverktoy.no Karriereteorier RIASEC."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sli Karriereveiledningskurs Karrieresenteret Nord Trøndelag 29-30/3 -2011 Arne Svendsrud Karriereverktøy DA www.karriereverktoy.no Karriereteorier RIASEC systemet Jobpics Work Interest Explorer

2 2 dagers karriereveiledningskurs Innhold • Mål: Gi opplæring i Karriereveiledningsmetodikk • Dag 1: karriereteorier, Interesseterorien RIASEC, Innhold, oppbygging og veiledning på det billedbaserte interesseverktøyet Jobpics • Dag 2: Innhold, oppbygging og bruk av det nettbaserte interesseverktøyet Work Interest Explorer 2

3 Karrierevalg? • Self: hvem er jeg?, hva kan jeg få til? og hva er mine mål? – mestringstro. • Selvdefinisjonen avgjør fremtidig utvikling - konkurranse mellom alternative selv • Karriereveiledning: gir kraftfulle redskaper for å forme og definere yrkesselvet

4 Formålet med karriereveiledning i Skoleløpet • Målrette Skoleløp maksimalt • Optimalisere valg • Minske sjansen for feilvalg • Valg som er i tråd med karriereveiledningens standardområder har størst sjanse for å lykkes. • Valg som ikke er i tråd med karriereveiledningens standardområder har liten sjanse til å lykkes. • Reduser prøving og feiling: Det bør i prinsippet ikke være mulig å gjennomføre et skoleløp, uten at de karrierevalgene som tas er begrunnet i karrierevalgprosess, basert på systematiske metoder - bygget på anerkjente teorier.

5 Skoleverket konstruerer ikke- mestrende narrativer ?? • Dropout • Skoleløp som ikke er i tråd med en befolknings egenskaper.

6 Interessetesting • Karriereveiledningens største og mest utbredte enkeltområde • 1927 Strong Interest Inventory (SII) • Det største systemet for arbeid med interesser er RIASEC systemet / John Holland • Verdens mest brukte Interessetest Self directed search (SDS)

7 John L. Holland • Svært utbredt karriere teori • Verdens mest brukte interessetest: SDS • Ulike personlighetstyper • Arbeidsmiljøtyper • Karrereveiledning er match mellom disse • Interesser og personlighet er en (yrkespersonlighetsteori)

8 Interesseutforsking

9 Yrkespersonlighetstyper • I vår kultur kan de fleste personer kategoriseres som en av 6 yrkespersonlighetstyper • Hver personlighetstype har karakteristiske mønstre av holdninger, ferdigheter, talenter, aktiviteter og motiveres av forskjellige mål. • Personer har en dominant personlighetstype • Kartlegges ved hjelp av interessetester eller ved hjelp av biodata.

10 Arbeidsmiljøtyper • Alle yrker kan deles inn i 6 arbeidsmiljøtyper • Hver arbeidsmiljøtype er dominert av gitt yrkespersonlighetstyper. • Yrkespersonlighetstypene ”skaper” dominante arbeidsmiljøtyper

11 Samspill: Yrkespersonlighetstyper og arbeidsmiljøtyper • Forskjellige yrkespersonligheter søker korresponderende arbeidsmiljøtyper. • Overenstemmelse kalles kongruens • Adferden til personer er bestemt av overnevnte interaksjon • Personlighetstyper som ligger nær hverandre er mer konsistente • Personer som ligger hovedsakelig innenfor en yrkespersonlighetstype er mer differensierte •

12 RIASEC • Realistic (Praktisk) • Investigative (Teoretisk) • Artistic (Kreativ) • Social (Sosial) • Enterprising (Foretaksom) • Conventional (Systematisk)

13 RIASEC Artistic SocialEnterprising Conventional InvestigativeRealistic

14 Riasec koder • 3 leddet riasec kode • De tre interessekategoriene man har flest interesser innenfor • Kategorien man har flest interesser innenfor utgjør første ledd, kategorien med nest mest interesser utgjør andre ledd og kategorien med tredje flest interesser utgjør tredje ledd • Eks. RIA • Bruk kartleggingssystemer for yrker basert på RIASEC, for eksempel yrkeslisten til å få ideer til yrker og arbeid

15 Praktisk R (Realistic) • Foretrekker arbeid med ting. Trives med praktisk arbeid ute og inne. Kan ha noen av følgende interesser/ferdigheter: • Liker å fikse og reparere / bygge ting • Liker å håndtere verktøy, maskiner og utstyr. • Liker å se praktiske og synlige resultater • Liker å gjøre manuelt arbeid / bruke kroppen/Arbeide med hendene • Liker å bruke fysiske ferdigheter / Liker fysiske utfordringer Liker å Løse konkrete problemer • Liker å finne ut av mekanismer / Konstruere ting • Har god fysisk koordinering / er flink med hendene • Eksempelyrker: snekker, rørlegger, sjåfør, bygningsarbeider, lagerarbeider, produksjonsarbeider, telemontør, parkarbeider

16 Realistic – Foreldede typebeskrivelser fra Holland • Har begrensede interesser • Konservativ - Svært lite åpen for alternative holdninger etc • Mangler ferdigheter i å håndtere mennesker • Har dårlig selvbilde, men har selvtillit på praktiske ferdigheter • Fantasiløs • ufleksibel

17 Teoretisk I (Investigative) • Foretrekker arbeid med ting og ideer (og mennesker). Kan ha noen av følgende interesser/ferdigheter: • Liker å lese, analysere /undersøke/forske • Liker å forholde seg til teoretiske spørsmål og komplekse problemer • Liker å løse abstrakte problemer / Intellektuell problemløsning • Liker å løse/forholde seg til komplekse problemer over lengre tid • Er tenkende / innsiktsfull/kritisk/ ser komplekse sammenhenger • Er oppgaveorientert • Jobber gjerne selvstendig / er selvmotivert og selvgående på oppgaver • Er nytenkende • Uttrykker seg godt / har gode språklige ferdigheter • Eksempelyrker: forsker, kjemiker, Ingeniør, historiker, lingvist, dataprogrammerer, psykolog, lege

18 Investigative – Foreldede typebeskrivelser fra Holland • Ikke opptatt av familieliv eller vennskap og er ikke morsom • Har bredt interesseområde • Finner det frustrerende å skulle overtale andre til å handle • Er lite opptatt av personlige følelser eller sosialt miljø • Innadvendt (introspektiv) • Pessimistisk • Reservert

19 Kreativ A (Artistic) • Foretrekker arbeid med ideer og mennesker. Trives med yrker hvor man uttrykker egen kreativitet innen blant annet næringsliv, kunst og kultur. Kan ha noen av følgende interesser/ferdigheter: • Liker å bruke følelser og forestillingsevne i kreative uttrykk • Liker å skape (noe nytt) • Liker å eksperimentere • Liker å dekorere og designe • Liker å vise / opptre • Liker å konseptualisere • Har behov for å uttrykke egen kreativitet • utøver egen kreativitet i ulike medier: komponere, skrive, spille, danse, forme etc • Er kreativ / intuitiv / orginal • Eksempelyrker: arkitekt, kunstmaler, fotograf, møbeldesigner, forfatter, WEB designer, butikkdekoratør, sminkør, musiker

20 Artistic – Foreldede typebeskrivelser fra Holland Misliker å være ”lydig” Misliker ansvar Komplisert Idealistisk Upraktisk Impulsiv

21 Sosial S (Social) • Foretrekker arbeid med mennesker. Arbeid som krever omtanke og følelse for andre mennesker og at du liker å hjelpe andre. Kan ha noen av følgende interesser/ferdigheter: • God til å forstå mennesker / lytte • Liker å undervise / rådgi / instruere / veilede • Liker å pleie /hjelpe andre • Er god til å hjelpe andre til å hjelpe seg selv • Er flink til å prate med mennesker og skape gode relasjoner til andre • Humanistisk legning • Er opptatt av samfunnsforhold • Er opptatt av personlig vekst og utvikling • Eksempelyrker: sosionom, lærer, barnevernspedagog, vernepleier, barnehageassistent, miljøarbeider, trener, flyktningekonsulent

22 Social – Foreldede typebeskrivelser fra Holland • Unngår logikk, intellektualitet eller det å ha et spennende liv (!!) • Tror på likhet for alle • Mangler vitenskapelige eller mekaniske ferdigheter

23 Foretaksom E (Enterprising) • Foretrekker arbeid med informasjon og mennesker. Trives med arbeid som ikke kan gjøres til rutine, arbeid som krever initiativ og handling. Kan ha noen av følgende interesser/ferdigheter: • Flink til å selge / forretningsorientert / Profittorientert / har konkurranseorientert God til å overbevise / gir seg ikke ved motstand / har stor påvirkningskraft • Serviceorientering • Stor målorientering / er god til å oppnå organisasjonens mål • Liker å lede /jobbe gjennom andre/ beslutningstaking / makt • Liker status / opptatt av økonomisk belønning / opptatt av materielle goder • Er entreprenør, liker å drive prosjekter, skape og bygge ting • Har god evne til politisk manøvrering / god til å oppnå organisasjonens mål • Tåler høyt tempo / er energisk • God til å presentere/tale/ debattere • Er ambisiøs / liker å ta risiko • Eksempelyrker: selger, leder, grunder, kundeveileder, drosjesjåfør, politiker, journalist, kioskmedarbeider, servitør

24 Foretaksom – Foreldede typebeskrivelser fra Holland • Liten evne til å endre holdninger verdier og adferd

25 Systematisk C (Conventional) • Foretrekker arbeid med informasjon og ting. Kan ha noen av følgende interesser/ferdigheter: • Liker å samle data / arkivere / terminalarbeid / papirarbeid • Liker å prosessere data / behandle informasjon • Er utholdende på rutinearbeid • Liker å organisere / systematisere • Er nøyaktig og er detaljorientert • Liker å skrive rapporter / lage grafer og oversikter • Liker å jobbe strukturert • Liker forutsigbarhet og stabilitet / foretrekker klart definerte oppgaver • Liker hierarkisk organisering • Liker å løse praktiske problemer • Løser gjerne problemer ved regelorientering • Eksempelyrker: regnskapsmedarbeider, ordreplukker, parkeringsvakt, lønningsmedarbeider, finansanalytiker, saksbehandler, postbud, bankfunksjonær

26 Systematisk – Foreldede typebeskrivelser fra Holland • Aversjon mot usystematiske aktiviteter • Lydig og høflig • Svært tradisjonelle verdier • Liker ikke kunst • Har liten selvtillit • Har vansker med å sammenstille informasjon fra mange ulike kilder • Dogmatisk • Ufleksibel • Hemmet • Fantasiløs

27 Moderne bruk av Holland • RIASEC kan sees på som en oppdatert systematisering av interessefeltet • Men det er ikke en oppdatert modell for områder som Holland tenkte seg lå implisitt I typeteorien som personlighet og verdier. • Bør derfor kalles Interessekategorier og ikke yrkespersonlighetstyper • Hollandbaserte verktøy bør kombineres med andre verktøy for områdene personlige egenskaper og verdier (f.eks Structured Career Interview – SCI)

28 Enkel interessemetodikk -Sette egen RIASEC kode ved samtale, lese beskrivelser av interessetypene, eller mer systematisert metodikk som interessetester -Dette avgrenser søket blant potensielt mulige yrkesvalg til de yrkene som som består av samme kode. -Lete I RIASEC baserte yrkesoversikter som Yrkeslisten

29 Operasjonalisering av interesser • Tittelspørsmål • Aktivitetspørsmål • Ferdighetsspørsmål • Typespørsmål

30 Billedbasert Interesseverktøy

31 • Jobpics eies og selges av Bransjeforeningen Attføringsbedriftene:pia.gavin@nhoservice.no • Utviklet av Arbeidspsykolog Arne Svendsrud: arne.svendsrud@karriereverktoy.no • Fotografi: Jan Engen • 1 års utviklingsarbeid, 4 mnd utprøving • Pris medlemmer 7900,- + mva • Pris ikke medlemmer 9500,- + mva • Har fått 2,2 millioner fra Leonardo/EU til utvikling av europeiske Jobpics versjoner

32 Målgruppe • Generellt verktøy men med spesiell fordeler overfor mange brukere: • Personer med liten erfaring fra arbeidslivet, f.eks ungdom • Personer som sliter med skriftlig språk: – Lese og skrivevansker – flerkulturelle med dårlige norskkunnskaper, • ADHD problematikk • personer med liten mestringsopplevelse fra skolen • Personer med mer visuell assosiasjonstil

33 Ikke en test • Jobpics er ikke en test, en test har høy prediktiv validitet • Jobpics er et verktøy for utforsking av interesser etter et anerkjent teoretisk system • Har derfor få systemer for objektivisering av resultater, som gir assosiasjoner til testbruk og objektive funn som søyler, sumskårer etc.

34 Fordeler / ulemper • rikere stimulusmateriale - genererer i praksis gjerne flere ideer og er mer informasjonsrike • ”måler” interesser på en ensidig og ufullstendig måte. • Vanskelig å dekke hele spekteret av yrker innen Riasec systemet like godt med bilder fordi noen yrker er lettere å illustrere med bilder enn andre

35 Innhold • bilder av 183 ulike yrker. Trykket på plastkort, leveres i Plastkoffert med manual • Tversnitt av befolkningen: – Alder – Kjønn – utseende • Fordelingen er ujevnt fordelt på de ulike interessekategorier. • Fordelingen er ujevnt fordelt på utdanningsnivå. • Viser mennesker i yrkesaktiviteter

36 Riasec navn Amerikansk betegnelse ForkortelseNorsk betegnelse RealisticRPraktisk InvestigativeITeoretisk ArtisticAKunstnerisk SocialSSosial EnterprisingEForetaksom ConventionalCSystematisk

37 Jobpics kodekombinasjoner RIASEC RRIRARSRERCR IRIIAISIEICI ARAIAASAEACA SRSISASSESCS EREIEAESEECE CRCICACSCECC

38 Utdanningsnivå Nivå 1:Ufaglært nivå Nivå 2:Videregående nivå Nivå 3:Høyskolenivå

39 Fordeling på interessekategorier og utdanningsnivå RIASEC Sum spm 771214263520184 Nivå 1356241075 Nivå 2389119673 Nivå 3412592436

40 Yrkesbetegnelser I Jobpics Yrkesbetegnelsene er i hovedsak tatt fra det norske STYRK registret som er NAV /SSB offisielle klassifisering av alle norske yrker.

41 Administrering 1 -Stokk bildene -Legg ut prosesskortene: -Instruksjon -Personen legger ut bildene

42 Prosesskort

43 Interessekategorikort

44 Administrering 2 - legg ut de 6 interessekategorikortene -Fordel bildene på hver av de 6 interessekategorikortene for å få oversikt. -Sorter på: - litt interessert og interessert i, -Tokode -utdanningsnivå.

45 Veiledningsprinsipp 1 – avgrense og målrette søk ved bruk av RIASEC systemet -Bruke Jobpicskodene på valgte billedkort til å anslå RIASEC kode -Sjekke sikkerheten av RIASEC koden ved å utforske likheten med kategoribeskrivelser fra manual. -Målrettet leting i RIASEC baserte yrkesoversikter som Work Interest Explorer yrkesliste

46 Veiledningsprinsipp 2 – Gå I dybden • Gå i dybden på bilder som er rangert som interessert og eventuellt litt interessert. Still åpne og utforskende spørsmål som: • Hva gjorde at du plukket ut akkurat det yrket? • Hva liker du ved innholdet i bildet? • Hva er det ved bildet du ble interessert i?

47 Gå I dybden 2 -Billedbaserte interesseverktøy er ufullstendige måter å operasjonalisere interesser på. -Seriøse tekstbaserte verktøy bruker gjerne firedelingen: -Tittelspørsmål -Aktivitetspørsmål -kompetanse / ferdighetsspørsmål. -Typespørsmål -Dekk opp for manglene i billedbaserte verktøy ved å stille aktivitetspørsmål og eventuellt kompetanse og ferdighetspørsmål til aktuelle bilder.

48 Oppsummeringskjema Interessert i (prioritert rekkefølge) KodeAktiviteter jeg liker å gjøre tilknyttet yrket Aktiviteter jeg ikke liker å gjøre tilknyttet yrket Sentrale Ferdigheter /kompetanse Har jeg sentrale ferdigheter/kompetanse / hva skal evt til av opplæring / utdannelse/ Utforsknings- aktiviteter 1. 2. 3. 4.

49 Oppsummeringskjema fordelt på RIASEC R (Praktisk) I (Teoretisk) A (Kunstnerisk) S (Sosial) E (Foretaksom) C (Systematisk) Sum spm(77)(12)(14)(26)(34)(20)(183) Nivå 1(35)(6)(24)(10)(75) Nivå 2(38)(9)(11)(8)(6)(72) Nivå 3(4)(12)(5)(9)(2)(4)(36)

50 Work Interest Explorer • Utviklet av Arne Svendsrud og Nina Hagerup, karriereverktøy DA • 2 års utviklingsarbeid • 7500,- for årsabonnement pr bedrift. Fritt antall veiledninger pr år. • Konstruert som et fleksibelt, adaptivt moderne interesseutforskingsverktøy basert på RIASEC systemet. • Interesser er ikke noe man tester, men noe du utforsker i en konstruktivistisk veiledningsramme – WIE er spesialutviklet for konstruktivistiske veiledningsprosesser gjennom en rekke manipulerings og valgmuligheter.

51 Work Interest Explorer • Nettbasert Interesseverktøy basert på RIASEC • Adm individuellt eller i gruppe • 2 leddet Riasec kode • 90 screeningspørsmål fordelt på tittel, aktivitet og kategori spm. • Kategoribeskrivelser • 345 fordypningspørsmål fordelt på 45 underkategorier • Yrkeslisten 1200 yrker • 4 delt inndeling av utdanningsnivå • Opplistet etter koding, alfabetisk og på undergrupper i RIASEC • Indeksert opp mot STYRK NAV og STYRK SSB 7400 yrker • Interaktivt verktøy, avhakingsmuligheter, muligheter for å hoppe frem og tilbake i verktøy. • Rapport som produkt av verktøyet + avhakinger gjort i veiledningen. • Laget av Arne Svendsrud og Nina Hagerup. • www.karriereverktoy.no www.karriereverktoy.no

52 Yrkeslisten • 1200 mest vanlige yrkene i Norge • 2 leddet Riasec kode • 4 delt inndeling av utdanningsnivå • Opplistet etter koding, alfabetisk og på undergrupper i RIASEC • Brukes i kombinasjon med RIASEC baserte interesseverktøy for å finne konkrete yrker og utdanninger • Kan også brukes som et enkelt selvstendig veiledningsverktøy • Laget av Arne Svendsrud og Nina Hagerup. • www.karriereverktoy.no www.karriereverktoy.no


Laste ned ppt "Sli Karriereveiledningskurs Karrieresenteret Nord Trøndelag 29-30/3 -2011 Arne Svendsrud Karriereverktøy DA www.karriereverktoy.no Karriereteorier RIASEC."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google