Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

O rganisering og roller i Lp modellen PPT sine roller Modul 1 PPT Lillegården kompetansesenter 19. juni 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "O rganisering og roller i Lp modellen PPT sine roller Modul 1 PPT Lillegården kompetansesenter 19. juni 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 O rganisering og roller i Lp modellen PPT sine roller Modul 1 PPT Lillegården kompetansesenter 19. juni 2012

2 Hva er LP-modellen? •En strategi for å utvikle et godt læringsmiljø •Er basert på forskning rundt hva som skaper utfordringer i et læringsmiljø og hvilke tiltak som viser seg å fungere godt for å løse ulike problemer knyttet til læringsmiljøet •Er et verktøy for å analysere og forstå opplevde problemer og iverksette tiltak for å løse dem •Innovasjonsstrategi der flere ledd i kommunen som berører opplæring er med Initiering – Implementering – Videreføring Vi arbeider for å få til en inkludering av alle elever i skolen

3 ”Organisasjoner lærer bare ved at mennesker lærer. Individuell læring gir ingen garanti for organisasjonsmessig læring men uten den individuelle læringen blir det heller ingen organisasjonsmessig læring” (Senge, P. 1999) Ingen PPT – ingen LP…

4 Kommunal arbeidsgr. Skole eier L LP gr. Arb. gr. PPT Nett- verk

5 § 5-6. Pedagogisk-psykologisk teneste •Tenesta skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å leggje opplæringa betre til rette for elevar med særlege behov. •Den pedagogisk-psykologiske tenesta skal sørgje for at det blir utarbeidd sakkunnig vurdering der lova krev det. Departementet kan gi forskrifter om dei andre oppgåvene til tenesta.

6 «Komiteen mener at hvis PTT sitt arbeid i skolene kun er knyttet til elever med særlige behov, vil de aldri komme i posisjon til å bidra til læringsmiljøutvikling generelt. Inkluderende læringsmiljøer kan ikke bygges bare med utgangspunkt i elever med særrettigheter i skolen. Komiteen mener PPT også bør ha ansvar for å hjelpe skolene med å forbedre læringsmiljøene generelt. 6 Om PP-tjenestens arbeid (Innstilling 50 S (2011-2012) fra KUF-komitéen, s.17)

7 I arbeidet med å utvikle læringsmiljøet trenger skoler hjelp fra fagpersoner som kjenner skolen, men som ikke nødvendigvis er en del av den. Både skolens ledelse og lærerne i klasserommet trenger et slikt konstruktivt kritisk utenfra blikk

8 Oppgave, Individuell 5 minutt: Tenk igjennom: •Hva betyr det å jobbe med systemarbeid hos dere i dag? •Etterspør din (-e) skoler systemarbeid? •Hva tenker «din» skole på når de etterspør systemarbeid?

9 Systemarbeid hva er det? Hva må DE gjøre •Systemarbeid et «PPT uttrykk» •Det uttrykker et ønske om å påvirke et system utenfra Hva må VI gjøre •Hensikten er å påvirke et sosialt system (som en skole, klasse, gruppe) til utvikling i positiv retning •Arbeidet bygger på systemteori og legger vekt på sosial interaksjon og gjensidig påvirkning •Arbeidet omfatter alle aktørene i det sosiale systemet •Arbeidet gjøres systematisk

10 Systemarbeid og enkeltsaker •PPT sin behandling av enkeltsaker vil ofte definere hvordan skolesystemet forholder seg til PPT. •Avgjørende at det er sammenheng mellom PPT sitt systemarbeid og arbeidet med enkeltsaker. •Det er fult mulig å jobbe med enkeltelever i systemarbeid. Det som skiller er forståelsen av utfordringene. Fra eleven som årsak til å se elevenes atferd som et symptom på et system i ulage. •Flere enkeltsaker kan delvis sees på som et uttrykk for (manglende/uhensiktsmessig)systemarbeid i skolen.

11 Gruppeoppgave: 15 min •Snakk sammen om hva dere legger i begrepet systemarbeid. •Likheter/ forskjeller kontorene i mellom? •Likheter/ forskjeller mellom deres (gruppas) forståelse og Lillegårdens forståelse av systemarbeid.

12 Kommunal arbeidsgr. Skol e eier L LP gr. Arb. gr. PPT Nett- verk

13 Lærergruppa •5-8 lærere •Hver 14. dag •Veileder fra PPT 3 ganger pr. semester •Veiledningsutkast •Gruppeleder kommunikasjon

14 PPT sin rolle i lærergruppene •Veilede EN NY MÅTE Å JOBBE PÅ? Veilede, Coache, Være mentor, modellere, etterspørre- og bidra, Analysemodellen, Lokke frem og Bidra med forskningsbasert kunnskap

15 GRUPPENIVÅ (LP gruppa) Handlingsteorier, språk, praksis, samarbeid INDIVIDNIVÅ (Lp gruppe medlem) Kunnskap, holdning, atferd ORGANISASJONSNIVÅ (arbeidsgruppa) Verdier, organisering, tilrettelegging

16 Arbeidsgruppe •Rektor •Skolekoordinator •Gruppeledere •PPT

17 Hva skjer i arbeidsgruppa •Hvordan arbeides det med læringsmiljø på skolen via pedagogisk analyse •Saker fra gruppene/gruppeleder •Saker fra skolekoordinator •Saker fra rektor •Saker fra PPT •Kartleggingsundersøkelsen •Se helhet i Lp arbeidet – års hjul/virksomhetspl. •Nettverksforberedelser •Aktivitetsplan •Implementringsplan •Snakke om fagdager •Skolens utvikling •Kompetanseplan •Andre sats. omr

18 PPT - to roller i arbeidsgruppa •Veileder (et vidt begrep) –Analysemodellen –Forskningsbasert kunnskap –Bidra i analyse av kartleggingen •Deltaker –Ta opp saker Eks: fremgang og utfordringer i gruppene

19 Kommunal arbeidsgruppe •Rektorer •Kommune koordinator •PPT representant (leder) •Aktivitetsplaner •Implementeringsplaner •Kommunale planer Må henge sammen med kommunens totale plan for skole/barnehage

20 PPT sin rolle i nettverk •Faglig ansvarlig for nettverket - Være med å planlegge nettverket med kommunekoordinator -Sørge for at det er læringsmiljø som står i fokus -Sørge for at analysemodellen forstås og blir brukt -At forskningsbasert kunnskap kommer frem og brukes

21 Individuell oppgave (5 min) •Hva tenker du om din rolle totale rolle som PPT rådgiver i dag? Om du skrur tiden frem - er du en del av LP-modellen i din kommune. •Hva tenker du har endret seg mest? •Hvilke utfordringer ser du for deg? SKRIV NED NOEN STIKKORD

22 Gruppeoppgave (15 min) – øve på deler av analysemodellen Problemstilling/sammenhengsirkel •Snakk sammen om den individuelle oppgaven – velg en utfordring. Lag en problemstilling •Sett problemstillingen inn i en sammenheng- sirkel. •Finn mulige opprettholdende faktorer


Laste ned ppt "O rganisering og roller i Lp modellen PPT sine roller Modul 1 PPT Lillegården kompetansesenter 19. juni 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google