Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvor langt går kommunenes beredskapsansvar? Trygve Hillestad Consulting ROS-analyser, beredskapsplanverk, opplæring, rådgivning, konsulenttjenester.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvor langt går kommunenes beredskapsansvar? Trygve Hillestad Consulting ROS-analyser, beredskapsplanverk, opplæring, rådgivning, konsulenttjenester."— Utskrift av presentasjonen:

1

2

3 Hvor langt går kommunenes beredskapsansvar? Trygve Hillestad Consulting ROS-analyser, beredskapsplanverk, opplæring, rådgivning, konsulenttjenester og coaching for ledere og operativt personell innen håndtering av alvorlige hendelser: Beredskapsledelse – Informasjon og kommunikasjon – Mediehåndtering – Pårørendehåndtering

4 Kommunen  Lov av 25. juni 2010 nr 45 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvaret (Sivilbeskyttelsesloven)  Ved ulykker og katastrofer der bare materielle verdier står på spill, er det kommunen som må ta initiativ for å sikre eller berge disse. Slike situasjoner kan også skje etter at HRS/LRS har avsluttet en aksjon etter en ulykke  Når politiet er ansvarlig for ledelsen, er kommunen sin oppgave å støtte og stille ressurser til disposisjon for politiet  Kommunen sin innsats må derfor samordnes og koordineres nøye med HRS/LRS og/eller innsatsleder. Når HRS, LRS og/eller lokalt politi har lederansvaret, skal all informasjon internt og eksternt koordineres med dem Offentlig ansvar Trygve Hillestad Consulting ROS-analyser, beredskapsplanverk, opplæring, rådgivning, konsulenttjenester og coaching for ledere og operativt personell innen håndtering av alvorlige hendelser: Beredskapsledelse – Informasjon og kommunikasjon – Mediehåndtering – Pårørendehåndtering Hvor langt går kommunenes beredskapsansvar?

5 Forskrift om kommunal beredskapsplikt § 1. Formål  Forskriften skal sikre at kommunen ivaretar befolkningens sikkerhet og trygghet. Kommunen skal jobbe systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhetsarbeidet på tvers av sektorer i kommunen, med sikte på å redusere risiko for tap av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier.  Plikten omfatter kommunen som myndighet innenfor sitt geografiske område, som virksomhet og som pådriver overfor andre aktører. Offentlig ansvar Trygve Hillestad Consulting ROS-analyser, beredskapsplanverk, opplæring, rådgivning, konsulenttjenester og coaching for ledere og operativt personell innen håndtering av alvorlige hendelser: Beredskapsledelse – Informasjon og kommunikasjon – Mediehåndtering – Pårørendehåndtering Hvor langt går kommunenes beredskapsansvar?

6 «Samfunnet aksepterer at en alvorlig hendelse kan inntreffe, men dårlig håndtering aksepteres ikke!» Trygve Hillestad Consulting ROS-analyser, beredskapsplanverk, opplæring, rådgivning, konsulenttjenester og coaching for ledere og operativt personell innen håndtering av alvorlige hendelser: Beredskapsledelse – Informasjon og kommunikasjon – Mediehåndtering – Pårørendehåndtering Dårlig håndtering av en alvorlig hendelse kan svekke god tillit og et godt omdømmet! Tillit og omdømme er avhengig av hvordan man håndterer sitt juridiske og sitt moralske ansvar! Dette må skje i relasjon til omverdenens oppfatning og forventning! Hvor langt går kommunenes beredskapsansvar?

7 Hovedredningssentralene (HRS) og Lokal redningssentral (LRS)  Ved ulykker og katastrofer der liv og helse er i fare er det den organiserte redningstjenesten under ledelse av Hovedredningssentralene (HRS) i Stavanger og Bodø, og Lokal Redningssentral (LRS) i aktuelt politidistrikt som er ansvarlig for redningsarbeidet. LRS i vår sammenheng er Hordaland politidistrikt, som igjen vil delegere hele eller deler av ansvaret til lokal politileder/lensmann.  Det er politiet sitt ansvar å sette i verk og organisere rednings- og hjelpeinnsats der det er fare for liv og helse, og å sette i verk tiltak for å hindre eller avgrense skade ved ulykkes- og katastrofesituasjoner til annen styresmakt eventuelt tar over.  I akuttfasen vil det bli etablert lokal innsatsledelse. Innsatsleder er politiet, eller annen ansvarlig instans (brannvesen/brannsjef til politiet er på plass). Offentlig ansvar Trygve Hillestad Consulting ROS-analyser, beredskapsplanverk, opplæring, rådgivning, konsulenttjenester og coaching for ledere og operativt personell innen håndtering av alvorlige hendelser: Beredskapsledelse – Informasjon og kommunikasjon – Mediehåndtering – Pårørendehåndtering Hvor langt går kommunenes beredskapsansvar?

8 Fylkesmannen  Fylkesmannen har ansvar for samordning ved kriser og katastrofer i fredstid i arbeidet med å hindre skade på materielle verdier og samfunnsviktige funksjoner  Politimesteren har ansvar for samordning i akuttfasen frem til Fylkesmannen overtar, noe han selv bestemmer om han vil gjøre, men helst innen 24 timer  En eventuell samordning setter likevel ikke til side ansvaret som den enkelte person, virksomhet eller kommune har Offentlig ansvar Trygve Hillestad Consulting ROS-analyser, beredskapsplanverk, opplæring, rådgivning, konsulenttjenester og coaching for ledere og operativt personell innen håndtering av alvorlige hendelser: Beredskapsledelse – Informasjon og kommunikasjon – Mediehåndtering – Pårørendehåndtering Hvor langt går kommunenes beredskapsansvar?

9 Trygve Hillestad Consulting ROS-analyser, beredskapsplanverk, opplæring, rådgivning, konsulenttjenester og coaching for ledere og operativt personell innen håndtering av alvorlige hendelser: Beredskapsledelse – Informasjon og kommunikasjon – Mediehåndtering – Pårørendehåndtering …når fylkes-/rikssveien er blokkert? Hvor langt går kommunenes beredskapsansvar?

10 Trygve Hillestad Consulting ROS-analyser, beredskapsplanverk, opplæring, rådgivning, konsulenttjenester og coaching for ledere og operativt personell innen håndtering av alvorlige hendelser: Beredskapsledelse – Informasjon og kommunikasjon – Mediehåndtering – Pårørendehåndtering I slike situasjoner…..? Hvor langt går kommunenes beredskapsansvar?

11 Trygve Hillestad Consulting ROS-analyser, beredskapsplanverk, opplæring, rådgivning, konsulenttjenester og coaching for ledere og operativt personell innen håndtering av alvorlige hendelser: Beredskapsledelse – Informasjon og kommunikasjon – Mediehåndtering – Pårørendehåndtering ….eller i slike situasjoner? Hvor langt går kommunenes beredskapsansvar?

12 Trygve Hillestad Consulting ROS-analyser, beredskapsplanverk, opplæring, rådgivning, konsulenttjenester og coaching for ledere og operativt personell innen håndtering av alvorlige hendelser: Beredskapsledelse – Informasjon og kommunikasjon – Mediehåndtering – Pårørendehåndtering Skal, eller skal ikke kommunen organisere? Hvor langt går kommunenes beredskapsansvar?

13 Trygve Hillestad Consulting ROS-analyser, beredskapsplanverk, opplæring, rådgivning, konsulenttjenester og coaching for ledere og operativt personell innen håndtering av alvorlige hendelser: Beredskapsledelse – Informasjon og kommunikasjon – Mediehåndtering – Pårørendehåndtering Hvem eier hendelsen? Hvem trekker grensen(e)? Hvor langt går kommunenes beredskapsansvar?

14 Trygve Hillestad Consulting ROS-analyser, beredskapsplanverk, opplæring, rådgivning, konsulenttjenester og coaching for ledere og operativt personell innen håndtering av alvorlige hendelser: Beredskapsledelse – Informasjon og kommunikasjon – Mediehåndtering – Pårørendehåndtering Hvem eier hendelsen? Hvem trekker grensen(e)? Hvor langt går kommunenes beredskapsansvar?

15 Elektrisk strøm: Strømleverandørene har ansvar – og tar betalt – for levering av elektrisk strøm til abonnentene via ledningsnettet Drikkevann: Kommunene har ansvar – og tar betalt – for levering av drikkevann, både renset og råvann, til abonnentene via ledningsnettet Trygve Hillestad Consulting ROS-analyser, beredskapsplanverk, opplæring, rådgivning, konsulenttjenester og coaching for ledere og operativt personell innen håndtering av alvorlige hendelser: Beredskapsledelse – Informasjon og kommunikasjon – Mediehåndtering – Pårørendehåndtering Hvor langt går kommunenes beredskapsansvar?

16 Ved svikt i levering av vann i ledningsnettet: Kommunen har ansvar for levering av rent vann eller råvann med alternative tiltak som: • Tankvogner • Midlertidig ledningsnett/slanger • Rent drikkevann i flasker ved spesielle behov Trygve Hillestad Consulting ROS-analyser, beredskapsplanverk, opplæring, rådgivning, konsulenttjenester og coaching for ledere og operativt personell innen håndtering av alvorlige hendelser: Beredskapsledelse – Informasjon og kommunikasjon – Mediehåndtering – Pårørendehåndtering Hvor langt går kommunenes beredskapsansvar?

17 Ved svikt i levering av elektrisk strøm i ledningsnettet: Har strømleverandørene tilsvarende ansvar for alternativ strømlevering i form av aggregat? Hvis ikke, er det da et kommunalt ansvar at borgere generelt får alternativ strømforsyning, minimum til lys og varme? Hvem har ansvar for strømforsyning til hjemmeboende syke og uføre uten nær familie, og som ikke er en del av kommunenes helsetjeneste, og som er for dårlig til å klare seg selv i en slik situasjon? Trygve Hillestad Consulting ROS-analyser, beredskapsplanverk, opplæring, rådgivning, konsulenttjenester og coaching for ledere og operativt personell innen håndtering av alvorlige hendelser: Beredskapsledelse – Informasjon og kommunikasjon – Mediehåndtering – Pårørendehåndtering Hvor langt går kommunenes beredskapsansvar?

18 Ved svikt i levering av elektrisk strøm i ledningsnettet: • Betalingsterminaler i butikker/bensinstasjoner virker ikke • Drivstoffpumpene virker ikke • Nettlinjene mellom betalingsterminalene og engroslagrene med bla. dagligvarer virker ikke • Strekkodeleser i dagligvarebutikkene virker ikke • De ansatte kan ikke prisene på dagligvarer • Ingen får krite – ingen får ut mat og drikke Trygve Hillestad Consulting ROS-analyser, beredskapsplanverk, opplæring, rådgivning, konsulenttjenester og coaching for ledere og operativt personell innen håndtering av alvorlige hendelser: Beredskapsledelse – Informasjon og kommunikasjon – Mediehåndtering – Pårørendehåndtering Hvor langt går kommunenes beredskapsansvar?

19 Ved svikt i levering av elektrisk strøm i ledningsnettet: Hvordan løse utfordringen slik at den enkelte borger får: • Handle mat når betalingsterminaler ikke virker? • Handle drivstoff når pumpene ikke virker? Trygve Hillestad Consulting ROS-analyser, beredskapsplanverk, opplæring, rådgivning, konsulenttjenester og coaching for ledere og operativt personell innen håndtering av alvorlige hendelser: Beredskapsledelse – Informasjon og kommunikasjon – Mediehåndtering – Pårørendehåndtering Hvor langt går kommunenes beredskapsansvar?

20 Ved svikt i levering av elektrisk strøm i ledningsnettet: Hvem er ansvarlig for at etableres egne nettlinjer med egen, sikker strømforsyning slik at: • Betalingsterminaler og strekkodelesere minimum i dagligvarebutikker og bensinstasjoner virker? • Også opp mot egne lagre og bankenes servere? • At drivstoffpumpene virker? • Har strømleverandørene et overordnet ansvar? • Er det et kommunalt ansvar? • Er det Post- og teletilsynet sitt ansvar? Trygve Hillestad Consulting ROS-analyser, beredskapsplanverk, opplæring, rådgivning, konsulenttjenester og coaching for ledere og operativt personell innen håndtering av alvorlige hendelser: Beredskapsledelse – Informasjon og kommunikasjon – Mediehåndtering – Pårørendehåndtering Hvor langt går kommunenes beredskapsansvar?

21 Ansvar knyttet til arealplanlegging: En kommune har et ansvar hvis det går galt ved fremtidig bygging i risikoområder Har en kommune tilsvarende ansvar ved ulykker i nyetablert: • Næringsvirksomhet (brann, eksplosjon – Type Sløvåg)? • Gårdsdrift (Brann, eksplosjon, siloer uten oksygen? • Friluftsområde (skred/ras)? Trygve Hillestad Consulting ROS-analyser, beredskapsplanverk, opplæring, rådgivning, konsulenttjenester og coaching for ledere og operativt personell innen håndtering av alvorlige hendelser: Beredskapsledelse – Informasjon og kommunikasjon – Mediehåndtering – Pårørendehåndtering Hvor langt går kommunenes beredskapsansvar?

22 § 4. Beredskapsplan Kommunen skal være forberedt på å håndtere uønskede hendelser, og skal med utgangspunkt i den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen utarbeide en overordnet beredskapsplan. Kommunens overordnede beredskapsplan skal samordne og integrere øvrige beredskapsplaner i kommunen. Den skal også være samordnet med andre relevante offentlige og private krise- og beredskapsplaner. Beredskapsplanen skal som et minimum inneholde: a)en plan for kommunens kriseledelse som gir opplysninger om hvem som utgjør kommunens kriseledelse og deres ansvar, roller og fullmakter, herunder hvem som har fullmakt til å bestemme at kriseledelsen skal samles. b)en varslingsliste over aktører som har en rolle i kommunens krisehåndtering. Kommunen skal informere alle som står på varslingslisten om deres rolle i krisehåndteringen. c)En ressursoversikt som skal innholde opplysninger om hvilke ressurser kommunen selv har til rådighet og hvilke ressurser som er tilgjengelige hos andre aktører ved uønskede hendelser. Kommunen bør på forhånd inngå avtaler med relevante aktører om bistand under kriser. d)evakueringsplaner og plan for befolkningsvarsling basert på den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen. e)plan for krisekommunikasjon med befolkningen, media og egne ansatte. Beredskapsplanen kan utarbeides som en handlingsdel til kommunedelplanen i henhold til plan- og bygningsloven. Trygve Hillestad Consulting ROS-analyser, beredskapsplanverk, opplæring, rådgivning, konsulenttjenester og coaching for ledere og operativt personell innen håndtering av alvorlige hendelser: Beredskapsledelse – Informasjon og kommunikasjon – Mediehåndtering – Pårørendehåndtering Kommunen bør på forhånd inngå avtaler med relevante aktører om bistand under kriser. Hvem betaler kostnader for beredskap og bistand? Offentlig ansvar - ØKONOMI Hvor langt går kommunenes beredskapsansvar?

23 Helsedirektoratet: Ønsket tidl. i år oversikt over kommunenes lagerbeholdning for drivstoff til nødstrømsaggregater Trygve Hillestad Consulting ROS-analyser, beredskapsplanverk, opplæring, rådgivning, konsulenttjenester og coaching for ledere og operativt personell innen håndtering av alvorlige hendelser: Beredskapsledelse – Informasjon og kommunikasjon – Mediehåndtering – Pårørendehåndtering Hvor langt går kommunenes beredskapsansvar? Hvorfor ikke pålegge oljeselskapene prioritert levering av drivstoff til nødetatene, helsetjenesten ol?

24 Trygve Hillestad Consulting ROS-analyser, beredskapsplanverk, opplæring, rådgivning, konsulenttjenester og coaching for ledere og operativt personell innen håndtering av alvorlige hendelser: Beredskapsledelse – Informasjon og kommunikasjon – Mediehåndtering – Pårørendehåndtering Ble det ytt make overfor involverte, pårørende, frivillige og vitner i Oslo og nordre Buskerud? Hvor langt går kommunenes beredskapsansvar?

25 Trygve Hillestad Consulting ROS-analyser, beredskapsplanverk, opplæring, rådgivning, konsulenttjenester og coaching for ledere og operativt personell innen håndtering av alvorlige hendelser: Beredskapsledelse – Informasjon og kommunikasjon – Mediehåndtering – Pårørendehåndtering Ytes det make i alle landets kommuner? Hvor langt går kommunenes beredskapsansvar?

26 Forskrift om kommunal beredskapsplikt  En ressursoversikt som skal innholde opplysninger om hvilke ressurser kommunen selv har til rådighet og hvilke ressurser som er tilgjengelige hos andre aktører ved uønskede hendelser. Offentlig ansvar - ØKONOMI Trygve Hillestad Consulting ROS-analyser, beredskapsplanverk, opplæring, rådgivning, konsulenttjenester og coaching for ledere og operativt personell innen håndtering av alvorlige hendelser: Beredskapsledelse – Informasjon og kommunikasjon – Mediehåndtering – Pårørendehåndtering Hvor langt går kommunenes beredskapsansvar?

27 Trygve Hillestad Consulting ROS-analyser, beredskapsplanverk, opplæring, rådgivning, konsulenttjenester og coaching for ledere og operativt personell innen håndtering av alvorlige hendelser: Beredskapsledelse – Informasjon og kommunikasjon – Mediehåndtering – Pårørendehåndtering Bør det utarbeides en nasjonal mal som konkret beskriver kommuners totale ansvar og rolle og som deretter tilpasses lokalt? Et nasjonalt, kommunalt LIKHETSPRINSIPP!Et enhetlig, kommunalt beredskaps-Norge! Hvor langt går kommunenes beredskapsansvar?

28 «Samfunnet aksepterer at en alvorlig hendelse kan inntreffe, men dårlig håndtering aksepteres ikke!» Trygve Hillestad Consulting ROS-analyser, beredskapsplanverk, opplæring, rådgivning, konsulenttjenester og coaching for ledere og operativt personell innen håndtering av alvorlige hendelser: Beredskapsledelse – Informasjon og kommunikasjon – Mediehåndtering – Pårørendehåndtering Dårlig håndtering av en alvorlig hendelse kan svekke god tillit og et godt omdømmet! Tillit og omdømme er avhengig av hvordan man håndterer sitt juridiske og sitt moralske ansvar! Dette må skje i relasjon til omverdenens oppfatning og forventning! Hvor langt går kommunenes beredskapsansvar?

29 Trygve Hillestad Consulting ROS-analyser, beredskapsplanverk, opplæring, rådgivning, konsulenttjenester og coaching for ledere og operativt personell innen håndtering av alvorlige hendelser: Beredskapsledelse – Informasjon og kommunikasjon – Mediehåndtering – Pårørendehåndtering Hvor langt går kommunenes beredskapsansvar?

30


Laste ned ppt "Hvor langt går kommunenes beredskapsansvar? Trygve Hillestad Consulting ROS-analyser, beredskapsplanverk, opplæring, rådgivning, konsulenttjenester."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google