Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helsepersonells rett og plikt til å gi opplysninger til politiet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helsepersonells rett og plikt til å gi opplysninger til politiet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helsepersonells rett og plikt til å gi opplysninger til politiet

2 Bakgrunn Anbefaling 22: «Taushetsbestemmelsene i helsepersonelloven bør gjennomgås for å sikre at politiet og pårørende kan få nødvendig informasjon i katastrofesituasjoner»

3 Hvilken rett og plikt har helsepersonell til å utlevere opplysninger om pasienter til politiet? Med et blikk på krise- og katastrofesituasjoner

4 Utgangspunktet: Taushetsplikt • Personvern, integritet og tillit • Helsepersonelloven§21 • Opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold – gjelder også opplysninger om at en pasient er innlagt, men pårørende har rett til å bli varslet med mindre pasienten eksplisitt motsetter seg • Opplysninger som helsepersonell får adgang eller kjennskap til i og utenfor tjenesteforholdet og i egenskap av å være helsepersonell

5 Når kan det være behov for unntak? • Hensyn som er sterkere enn hensynene bak taushetsplikten: – For å avverge (ytterligere) skade på liv, helse og eiendom – Det kan også være for å • varsle pårørende etter ulykker, katastrofer etc. • sikre riktig ressursbruk i pågående redningsarbeid, søk etc. • Hensynet til oppklaring av kriminelle handlinger er ikke et behov som dekkes av eksisterende unntakshjemler

6 Opplysningsrett og opplysningsplikt • Flere unntaksbestemmelser gir helsepersonell opplysningsrett eller opplysnings plikt • Opplysningsrett = KAN utlevere hvis vilkår er oppfylt • Opplysningsplikt = SKAL utlevere hvis vilkår er oppfylt

7 Sentrale unntaksbestemmelser • Helsepersonelloven§22 (opplysningsrett) • Helsepersonelloven§23 nr.4 (opplysningsrett) • Helsepersonelloven§31 (opplysningsplikt) • Straffeloven§139 (avvergeplikt)

8 Helsepersonelloven § 22 - samtykke til utlevering av opplysninger • Taushetsplikt er ikke til hinder for at opplysningene gjøres kjent for andre i den utstrekning den som har krav på taushet samtykker • Presumert samtykke; situasjoner der det antas at pasienten ville ha gitt samtykke • Aktuelt i relasjon til varsling av pårørende der pasienten er bevisstløs eller av andre grunner ikke i stand til å samtykke – sykehus har ansvar for å varsle pårørende av innlagt pasienter, men kan utlevere opplysninger om identitet dersom politiet grunner må bistå i varsling • Samtykke fra pasienten gir helsepersonell rett til å utlevere, men helsepersonell kan likevel nekte eller avstå fra å gi opplysningene

9 Hvem kan gi gyldig samtykke? • Pasienter over 16 år kan samtykke til at helsepersonell utleverer opplysninger • Foreldre kan samtykke til utlevering på vegne av barn under 16 • Pårørende kan samtykke til utlevering på vegne av ikke- samtykkekompetente • Presumert samtykke; når ikke pasienten eller pårørende på vegne av pasienten kan samtykke, men helsepersonell antar at pasienten ville ha samtykket • Den som samtykker må forstå rekkevidden av samtykket

10 Helsepersonelloven § 23 nr. 4 • Taushetsplikt etter § 21 er ikke til hinder for: at opplysninger gis videre når tungtveiende private eller offentlige interesser gjør det rettmessig å gi opplysningene videre • Innebærer at helsepersonellet selv kan avgjøre om de vil utlevere opplysninger eller ikke

11 Helsepersonelloven § 23 nr. 4 (forts.) • Hensynene for å utlevere opplysningene må være vesentlig tyngre enn hensynene som taler for å bevare taushet • Utlevering må kunne motvirke risiko for skader av et visst omfang • Ikke krav til sikker kunnskap om risiko, men mer enn en anelse – konkrete holdepunkter • Pasienten bør om mulig informeres først • Eksempler: • Psykiatri - våpenbesittelse • Ruspåvirkning – bilkjøring

12 Helsepersonelloven § 31 – Opplysningsplikt til nødetater • Helsepersonell skal varsle politi og brannvesen dersom dette er nødvendig for å avverge alvorlig skade på person eller eiendom • Bestemmelsen gjelder for alt helsepersonell • Når vilkårene i bestemmelsen er oppfylt, skal helsepersonellet melde fra eller utlevere opplysningene • Nødvendig • Avverge alvorlig skade

13 Helsepersonelloven § 31 (forts.) • Bestemmelsen er en presisering av nødrett • Forarbeidende: ”Taushetsplikten skal tilsidesettes ved fare for personers sikkerhet, eller hvis det foreligger fare for øket skadeomfang hvis bistand fra andre nødetater ikke innhentes.” • Må foretas konkret vurdering av påregnelighet for at skade vil oppstå og det potensielle skadeomfanget

14 Helsepersonelloven § 31 (forts.) • Fellestrekk ved situasjonene: • Behov for informasjonsformidling for å ivareta mer tungtveiende interesser enn taushetsplikten – verne om liv og helse • Ofte liten tid til rådighet og at tiden kan være avgjørende for å begrense skadeomfanget • Derfor: kreves ikke alltid visshet – nok med adekvate forsøk på å få klarhet i situasjonen.

15 Helsepersonelloven § 31 - eksempler • Eksempler fra forarbeidene • Ved behov for sikring av skadested • Ulykker/katastrofer som forutsetter bistand fra ulike nødetater • Rt. 2008 s 1491 – trusler mot polititjenestemann, fremført hos psykolog

16 Eksempel – fra Helsedirektoratets brev 20. august 2012 Om helsepersonelloven §§ 23 nr. 4 og § 31: «Vilkårene i disse bestemmelsene kan være oppfylt i krise- og katastrofesituasjoner. I en situasjon med mange savnede er det viktig for politiet å vite om noen fortsatt er savnet eller ikke, for å kunne lete etter de som faktisk er savnet, samtidig som de ikke binder opp ressurser ved å lete etter personer som ikke lenger er savnet.»

17 Straffeloven § 139 – avvergeplikten • Formål er å avverge alvorlige forbrytelser som er oppregnet i bestemmelsen • Pålegger å anmelde til politiet eller på annen måte søke å avverge • Gjelder alle og enhver – også helsepersonell • Pålegger ingen plikt til å anmelde forbrytelser som allerede er begått

18 Straffeloven § 139 – avvergeplikten (forts.) • Inntrer når: noen holder det som sikkert eller mest sannsynlig at den aktuelle straffbare handlingen vil bli begått eller når følger av forbrytelsen kan forebygges • Opphører dersom: avvergelse av forbrytelsen ikke kan skje uten at den utsetter helsepersonellet for «tiltale, eller fare for liv, helbred eller velferd», jf. andre ledd.

19 Oppsummert om utlevering av opplysninger til politiet Taushetsplikten gjelder også overfor politiet, men : • Pasienten selv, foreldre til pasient under 16 år og pårørende til pasient som ikke kan samtykke selv, kan samtykke til at politiet får opplysninger om pasienten. • I en krise- og katastrofesituasjon hvor en pasient er innlagt på sykehus og det er nødvendig å varsle pårørende via politiet, skal helsepersonell gi opplysninger om navn og innleggelsessted. Samtykkepasient over 16 år kan nekte utlevering av opplysninger. • I en krise- og katastrofesituasjon med mange savnede skal navn på pasient som kommer fra åstedet gis til nødetater og redningsmannskap for ikke å binde opp ressurser til leting etter personer som er funnet. • Helsepersonell skal ikke utlevere opplysninger til politiet i etterforskningsøyemed.

20 Hva skjer dersom man ikke gir opplysninger når man skal? • Helsepersonelloven kap. 11: Reaksjoner mv. ved brudd på lovens bestemmelser • Eks: Advarsel etter § 56 - HPN 2009/139 • Straffeloven § 139: Med bot eller fengsel i inntil 1 år

21 Mer informasjon? • www.helsedirektoratet.no www.helsedirektoratet.no – Temasider om taushetsplikt og om helsepersonelloven – Rundskriv og veiledere


Laste ned ppt "Helsepersonells rett og plikt til å gi opplysninger til politiet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google