Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.vfk.no Levende HMS-system – hva betyr det i praksis? ”Et levende HMS-system finnes bare i virksomheter hvor ”overlevelsen” avhenger av alles oppmerksomhet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.vfk.no Levende HMS-system – hva betyr det i praksis? ”Et levende HMS-system finnes bare i virksomheter hvor ”overlevelsen” avhenger av alles oppmerksomhet."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.vfk.no Levende HMS-system – hva betyr det i praksis? ”Et levende HMS-system finnes bare i virksomheter hvor ”overlevelsen” avhenger av alles oppmerksomhet på helse, miljø og sikkerhet?”

2 www.vfk.no Finnes det kriterier for et levende HMS-system? •Forskriftsmessig – hensiktsmessig? •Griper fatt i de sakene/situasjonene som virkelig betyr - Det som skjer ofte -Det som man vet kan være vanskelig/farlig dvs. et mulig problem -Det som kan bli et problem om man ikke blir informert -Sårbarhet - overlevelse

3 www.vfk.no Mulige kriterier? •Har etablert et ”årshjul” for HMS-aktiviteter •AMU-møter gjennomføres jevnlig •HMS-runder foretas jevnlig •Medarbeidertilfredshetsundersøkelser eller andre psykososiale kartlegginger gjennomføres jevnlig •Kartlegginger følges opp med tiltak •Kartlegginger og tiltak dokumenteres •HMS-spørsmål/saker tas opp jevnlig på seksjons- og avdelingsmøter

4 www.vfk.no Mulige kriterier forts. •Beskrevne rutiner/prosedyrer er bekjentgjort •Ansatte bruker HMS-rutinene når de skal ha svar på hvem og hvordan •Rutiner og prosedyrer oppdateres jevnlig og/eller interne HMS-revisjoner foretas •Det er kjent hvordan avvik meldes •Avviksmeldinger dokumenteres

5 www.vfk.no Risikovurdering I hvilke sammenhenger bruker vi det og hvordan gjør vi det i praksis?

6 www.vfk.no ROS-modellen •Risiko- og sårbarhetsanalyser – en forutsetning for et levende HMS-system? •Har til hensikt å forebygge uønskede hendelser og forberede håndtering av uønskede hendelser •Brukes for å sikre at tap av liv, helse, miljø, viktig infrastruktur og materielle verdier kan unngås og/eller bli minst mulig

7 www.vfk.no Risiko En funksjon av sannsynligheten for og konsekvensen av at skade eller uhelse oppstår i forbindelse med eksponering for en negativ arbeidsmiljøfaktor. (fritt etter definisjon fra ATs Kjemikalieforskrift )

8 www.vfk.no Sannsynlighet •I hvilken grad det er trolig at en hendelse vil kunne inntreffe •Kan uttrykkes som en tallverdi. •Frekvens kan brukes i stedet for sannsynlighet ved estimering av risiko.

9 www.vfk.no Konsekvens •Mulig følge av en uønsket hendelse •For eksempel tap av liv og helse •Kan uttrykkes som tallverdi

10 www.vfk.no Bruk av ROS-modellen Hver risikofaktor settes inn i en tabell ut fra hvilken tallvurdering som er gitt både for sannsynlighet og konsekvens. •Rødt = områder som er kritiske og bør utbedres •Gult = områder som med fordel bør forbedres •Grønt = områder som er under kontroll

11 www.vfk.no ROS-modellen

12 www.vfk.no Når og hvordan utføres risikovurdering ? •HMS-runde – inkludert enkel risikovurdering •Kjemikalierisiko – ved bruk av elektronisk verktøy kan risikovurdering skje ”automatisk” •Beredskapsplaner – bruk av ROS-modellen

13 www.vfk.no Risikovurdering ved HMS-runde

14 www.vfk.no Avvikssystem •Hvilke avvik registreres? •Hvordan registreres avvik i fylkene? •Hvordan og av hvem følges avvik opp?

15 www.vfk.no Erfaringer i VFK Bruker QM+ som elektronisk verktøy for HMS-systemet •Avviksmodulen inneholder ”saksbehandlingssystem” med mange valgmuligheter •I verktøyet kan det bl.a. skilles på avvik og merknader •Stor funksjonalitet fører gjerne til mindre brukervennlighet •Opp til den enkelte virksomhet å definere hva som skal meldes i QM+ - gjort i liten grad

16 www.vfk.no Erfaringer i VFK forts. •Registreringen er svært variabel •Linjeledelsen ansvarlig for oppfølging – noe manglende oppfølging •Ansatte/ledere trenger mer opplæring –– utpeke ressurspersoner?


Laste ned ppt "Www.vfk.no Levende HMS-system – hva betyr det i praksis? ”Et levende HMS-system finnes bare i virksomheter hvor ”overlevelsen” avhenger av alles oppmerksomhet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google