Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helsepersonells rett og plikt til å gi opplysninger til politiet i kriser og katastrofer «Mot lysere tider» – Bergen 14. – 15. mars 2013 Kristin Cordt-Hansen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helsepersonells rett og plikt til å gi opplysninger til politiet i kriser og katastrofer «Mot lysere tider» – Bergen 14. – 15. mars 2013 Kristin Cordt-Hansen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helsepersonells rett og plikt til å gi opplysninger til politiet i kriser og katastrofer «Mot lysere tider» – Bergen 14. – 15. mars 2013 Kristin Cordt-Hansen

2 Bakgrunn Anbefaling 22: «Taushetsbestemmelsene i helsepersonelloven bør gjennomgås for å sikre at politiet og pårørende kan få nødvendig informasjon i katastrofesituasjoner»

3 Utgangspunktet: Taushetsplikt

4 Hvilken rett og plikt har helsepersonell til å utlevere opplysninger om pasienter til politiet? Med et blikk på krise- og katastrofesituasjoner

5 Sentrale unntaksbestemmelser • Helsepersonelloven§22 (opplysningsrett) • Helsepersonelloven§23 nr.4 (opplysningsrett) • Helsepersonelloven§31 (opplysningsplikt) • Straffeloven§139 (avvergeplikt)

6 Når kan det være behov for unntak? • Hensyn som er sterkere enn hensynene bak taushetsplikten: – For å avverge (ytterligere) skade på liv, helse og eiendom – Det kan også være for å • varsle pårørende etter ulykker, katastrofer etc. • sikre riktig ressursbruk i pågående redningsarbeid, søk etc.

7 Helsepersonelloven § 22 - samtykke til utlevering av opplysninger • Taushetsplikt er ikke til hinder for at opplysningene gjøres kjent for andre i den utstrekning den som har krav på taushet samtykker • Presumert samtykke; situasjoner der det antas at pasienten ville ha gitt samtykke • Aktuelt i relasjon til varsling av pårørende der pasienten er bevisstløs eller av andre grunner ikke i stand til å samtykke – sykehus har ansvar for å varsle pårørende av innlagt pasienter, men kan utlevere opplysninger om identitet dersom politiet grunner må bistå i varsling • Samtykke fra pasienten gir helsepersonell rett til å utlevere, men helsepersonell kan likevel nekte eller avstå fra å gi opplysningene

8 Helsepersonelloven § 31 – Opplysningsplikt til nødetater • Helsepersonell skal varsle politi og brannvesen dersom dette er nødvendig for å avverge alvorlig skade på person eller eiendom • Bestemmelsen gjelder for alt helsepersonell • Når vilkårene i bestemmelsen er oppfylt, skal helsepersonellet melde fra eller utlevere opplysningene • Nødvendig • Avverge alvorlig skade

9 Helsepersonelloven § 23 nr. 4 • Taushetsplikt etter § 21 er ikke til hinder for: at opplysninger gis videre når tungtveiende private eller offentlige interesser gjør det rettmessig å gi opplysningene videre • Innebærer at helsepersonellet selv kan avgjøre om de vil utlevere opplysninger eller ikke

10 Presisering av taushetsplikten • Brev landets FM/HF/RHF/kommuner m «huskeliste» • Samlet alt om taushetsplikt på våre nettsider • Utarbeider kurspakke • Inkl kunnskap om best i øvelser

11 Mer informasjon? • www.helsedirektoratet.no www.helsedirektoratet.no – Temasider om taushetsplikt og om helsepersonelloven – Rundskriv og veiledere


Laste ned ppt "Helsepersonells rett og plikt til å gi opplysninger til politiet i kriser og katastrofer «Mot lysere tider» – Bergen 14. – 15. mars 2013 Kristin Cordt-Hansen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google