Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veien videre - sammenslåing Samling Bodø, 30-31. mars 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veien videre - sammenslåing Samling Bodø, 30-31. mars 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 Veien videre - sammenslåing Samling Bodø, 30-31. mars 2016

2 Litt om avsluttende fase av utprøvingsprosjektet. Hvordan «overlevere» et kunnskapsgrunnlag til politisk sak om permanent organisering? «Evaluering Det må utarbeides et opplegg for evaluering av de lokale forsøkene slik at fylkeskommunen har et nødvendig grunnlag for å ta beslutning om en videre permanent organisering» (Ledergruppa sørger for evaluering av arbeidet og gir tilrådning om videre permanent organisering etter utprøvingen.) Prosjektet kan evalueres lys av – og være tilstrekkelig.  Mål for utprøvingen  Ønskede resultater  Forutsetninger for utprøvingen  Innsparingskrav: hva er gjort?-konsekvenser ?  Innspill og synspunkter på noen foreslåtte modeller for permanent organisering? Administrativ oppfølging -sluttføring av utprøvingen

3 Parallelt med evaluere og avslutte utprøvingen -> påbegynne politisk sak Justere / bygge nytt rammeverk-KS_øk og navn Vår/sommer Høsten 2016 Ny modell for tildeling/finansiering, felles rutiner og felles kvalitetssystem / planverk og oppfølging- rapporteringsrutiner ferdigstilles innen 1. oktober?. -Bredt nedsatt arbeidsgruppe/team – fra Utdanning og fra regionene. (arbeid med navn/ profilering drives i egen prosess/ arbeidsgruppe- klart før sommeren?) Må avstemmes mot det som skrives i politisk sak Alle fem regioner som er med i utprøvinger etablert med nytt rammeverk KS. økonomi osv. som ny enhet fra og med 2017. Resterende regioner vil selv kunne påvirke når ny enhet skal være etablert/ samlokalisert (innen august 2017?) Dialog og samhandling Utdanning og den enkelte region. Alle refgionervil berøres av ny økonomimodell fra 2017 En mulig vei for «etablering»

4 Politisk behandling Fylkesting – fylkesråd? Når – omfang/innhold FT- oktober 2016 (ferdig mnd skiftet aug/september)

5 FR-sak 10572015 - Sammenslåing av karrieresenter og studieverksted/OPUS Fylkesrådet er tilfreds med skissert plan for oppfølging av vedtak om utprøving sammenslåing av karrieresenter, studieverksted og OPUS. Formålet med en slik sammenslåing er å få en samlet enhet, «ei dør», som ivaretar behovet til den enkelte for så vel karriereveiledning som studieveiledning. Hensikten er videre å få en solid regional fylkeskommunal utviklingsaktør med god utnyttelse av fylkeskommunens samlede ressurser og et godt fagmiljø. Det legges i løpet av høsten 2016 fram en fylkesrådssak om erfaringene i utprøvingen. Denne skal danne grunnlag for å ta stilling til en permanent organisering av virksomhetene.

6 FT-sak 15/2013: Videre utvikling av regionale studiesentre i Nordland Nordland har et stort behov for å øke utdanningsnivået og forsterke kompetanseutviklingen i regionene i samsvar med arbeidslivets og næringslivets behov. Regionale studiesentre må ha en rolle der målet er å motivere og medvirke til å forsterke innovasjonsevnen, konkurransekraften og verdiskapningen i arbeidslivet. Studiesentrenes oppgave er å kartlegge behovet for kompetanse i lokalsamfunnene, målbære dette overfor utdanningstilbyderne og tilrettelegge for fleksible tilbud i nær-regionene i tråd med arbeids- og næringslivets behov. For å oppnå sterke og slagkraftige fagmiljø og bedre koordinerte tilbud overfor brukerne og en tydelig struktur i den enkelte region, forutsetter fylkestinget ei samordning av regionale aktører. I et videre utviklingsarbeid må en sammenslåing av RKK og studiesenterfunksjon som i dag er ivaretatt av andre, tas opp i den enkelte region. Fylkestinget legger til grunn at det må arbeides for en samlokalisering av virksomhetene for voksnes læring der dette praktisk lar seg gjennomføre. Basert på fastsatte kriterier for støtte og lokalt forankrede søknader fra den enkelte region, vil fylkeskommunen bidra med delfinansiering av virksomheten rettet mot næringslivets behov til oppstart og utprøving av arbeidet. Søknadene må behandles innen det ordinære søknadssystem på regionale utviklingsmidler og vurderes i forhold til andre tiltak. Søknader som medfører sammenslåing og/eller samlokalisering av kompetanseaktører vil bli prioritert. For å kunne finansiere tiltak utover 2016 må det vurderes å sette av midler på det ordinære budsjettet og innarbeides i økonomiplanen. Det må arbeides med å få på plass et nasjonalt studiesenterprogram der nasjonale myndigheter bidrar med delfinansiering ut fra fastsatte kriterier. Regionale utviklingsmidler i fylkeskommunen vil da kunne utløses.

7 FT-sak 64/14 om videre utvikling og organisering av OPUS Videregående skoler må legge til rette for at OPUS skal være en aktiv pådriver til regional samhandling med andre kompetanseaktører som studiesentre, RKK, opplæringskontor, karrieresentre og NAV med flere. Samhandlingen bør også innebære samlokalisering i den grad dette kan bidra til en mer solid tjeneste bedre ressursutnyttelse, og et bedre tilbud for innbyggere i Nordland. I noen regioner kan det være naturlig at OPUS innehar studiesenterfunksjon. Det må arbeides for et sterkere og mer systematisk nettverkssamarbeid mellom alle OPUS i Nordland som følges opp av Utdanningsavdelingen. I dette inngår samarbeid om felles oppdrag for ulike leverandører, og utvikling av kompetansehevende tiltak. OPUS i Nordland må bidra til å heve kompetansenivået i arbeidsliv og blant voksne innbyggere. Det må i samarbeid med Nettskolen i Nordland utvikles et likeverdig tilbud for kompetanseheving i hele Nordland basert felles profilering, og felles retningslinjer for organisering og drift, som legger føringer for oppbygging av et felles kvalitetssystem for OPUS. OPUS i Nordland bør ha en operativ rolle i å legge til rette for opplæring av innvandrere, jf. tilflyttingsprosjektet. OPUS skal med sin desentraliserte struktur, bidra med kompetanse og være en god samarbeidspartner for andre aktører og arbeidsgivere, som har et ansvar for språkopplæring og kvalifisering av minoritetsspråklige innbyggere og tilflyttere i Nordland.

8 Regional kompetanseutvikling – samordning, roller og ansvar Omhandle sammenslåing av karrieresenter og studieverksted – felles føringer. Mål, målgrupper. Krav til innhold, organisering, ansvarsforhold, økonomi. Hva skal være minimumsløsninger i alle regioner – hva er lokale varianter OPUS-rollen… Videregående skoles rolle oppdragsvirksomhet – regional utvikling Studiesenter – kompetansemegler - utdanningsmegler

9 Og hva skal barnet hete? Lokale navn på «Kompetansehuset»/»Karrierehuset». Hvem er med? Felles navn på studieverksted + karrieresenter Ivareta nasjonale føringer (karrieresenter…) Et sted å oppsøke… –Karriere- og studieverksted Lofoten –Karriere- og studiesenter Sør Helgeland –OPUS Mosjøen karrieresenter –Karriere Salten –Veiledningssenter Mo –Karrieresenter Ofoten –?????


Laste ned ppt "Veien videre - sammenslåing Samling Bodø, 30-31. mars 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google