Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Side 1 «Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV- kontor « - Bakgrunn og rammer  Utviklingsforsøk som har sitt utspring i, men er ikke en videreføring av.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Side 1 «Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV- kontor « - Bakgrunn og rammer  Utviklingsforsøk som har sitt utspring i, men er ikke en videreføring av."— Utskrift av presentasjonen:

1 Side 1 «Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV- kontor « - Bakgrunn og rammer  Utviklingsforsøk som har sitt utspring i, men er ikke en videreføring av HUSK-forsøket (Høgskole- og universitetssosialkontor) (2006-2011)  Skal involvere forskning, praksis (NAV-kontor), utdanning og brukere  Tar utgangspunkt i to Stortingsmeldinger: – St.meld nr 30 (2011- 2012) Klima for forskning – St.melding nr 13 (2011-2012) Utdanning for velferd

2 Side 2 Føringer fra Arbeids- og sosialdepartementet  Bidra til god kompetanse og kvalitet i det samlede tjenestetilbudet i NAV-kontorene, både statlige og kommunale tjenester  Bidra til at personer med sammensatte behov mottar helhetlig bistand med inkludering i arbeid og samfunnsliv som mål  Bidra til kunnskapsbasert praksis og nye samarbeidsformer mellom forskning, utdanning, tjeneste og brukere både på nasjonalt, fylkes- og lokalnivå  Gi rom for prosjekter initiert ut fra lokale behov

3 Side 3 Føringer fra Arbeids- og sosialdepartementet Organisering  Direktoratet legger sentrale rammer for programmet og har et koordineringsansvar for satsingen, herunder ansvar for å følge opp forsøkene, oppsummere og spre erfaringer.  Eierskapet til utviklingsarbeidet skal først og fremst ligge på fylkesnivå hvor NAV Fylke og Fylkesmannen vil være sentrale samarbeidspartnere i gjennomføringen, med Fylkesmannen som hovedansvarlig

4 Side 4 Formål og målgruppe  Hovedformålet med programmet er en systematisk og forskningsbasert styrking av kvaliteten og kompetansen på NAV-kontorenes virkemidler, tjenester og arbeidsmåter overfor brukere med sammensatte behov.  Målgruppen vil særlig være brukere med sammensatte behov/nedsatt arbeidsevne, som har behov for tett individuell oppfølging med arbeid som mål. – Det vil være aktuelt med spissede satsninger, f.eks. innen områdene rus og psykisk helse, og for brukergrupper som innvandrere og ungdom.  Forsøket skal bidra til en mer kunnskapsbasert praksis i NAV-kontoret

5 Side 5 Utdyping av formålet  Programmet skal bidra til å styrke individuelle, tilrettelagte arbeidsprosesser som fører til kvalifisering og inkludering i arbeidslivet  Utvikling av kunnskap og kompetanse omkring: – Arbeidsmarkedskompetanse – Kommunikasjon – Mestring og involvering av den enkelte bruker – Samhandling med andre tjenester  Viktige virkemidler er arbeidsevnevurdering, aktivitetsplaner og individuell plan

6 Side 6 Ramme for forsøket  Forsøket skal bidra til en mer kunnskapsbasert praksis i NAV-kontorene, der man anvender etablert kunnskap, tilgjengelig forskning og vitenskapelige metoder som utgangspunkt for utvikling og forbedring av tjenesteutøvelsen  Forsøket skal forankres innenfor NAVs strategiske rammeverk  Partnerskapet i NAV-kontoret – Gode og helhetlige tjenester til brukerne forutsetter et velfungerende partnerskap mellom stat og kommune

7 Side 7 Modellering  Prosjektene skal ta utgangspunkt i lokale utviklingsbehov og tilpasse dette de enkelte involverte NAV-kontor  Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV-kontoret er et nasjonalt forsøk som skal bidra til ny, etterprøvbar kunnskap. Endring og utvikling skal derfor ikke bare skje i det enkelte NAV-kontor, men erfaring og resultater skal ha overføringsverdi til andre  Ansvarlige aktører er : NAV-kontor, utdanning, forskning, NAV fylke og fylkesmannen, der FM skal ha et hovedansvar for å sikre gjennomføring  Det skal utarbeidet samarbeidsavtaler mellom partene, som skal omhandle roller, ansvar og brukermedvirkning.

8 Side 8 Økonomiske rammer/varighet  Forsøket pågår i fire år (2013- t.o.m. 2016)  Tre fylkesprosjekter: – Østfold/Buskerud – Rogaland – Sør-Trøndelag  Økonomisk ramme for 2013 er kr 12 mill.  Årlig ramme for årene 2014-2016 er 14.mill kr, med forbehold om Stortingets budsjettvedtak

9 Side 9 Grunnlaget for utprøvingen  Utgangspunktet for forsøket er at det skal prøves ut en fremgangsmåte eller en metode overfor brukere med sammensatte behov med mål om tilknytning til arbeidslivet. Dette skal gjennomføres gjennom et likeverdig samarbeid mellom forskning, utdanning, praksis og brukere.  Det er en forutsetning at forsøket skal føre til etterprøvbar og overførbar kunnskap, noe som blant annet innebærer at utprøvingen ute i fylkesprosjektene skal kunne forstås og gjentas av andre.

10 Side 10 Ramme for forsøket Det stilles derfor krav om at dokumentasjonen av forsøket og de enkelte delprosjektene:  gir pålitelig kunnskap om hvorvidt utprøvingen har ført til måloppnåelse  identifiserer hva i selve utprøvingen som førte til resultatoppnåelse, eller mangel på sådan.

11 Side 11 De ulike elementene i utprøvingen

12 Side 12 Praksisforankringen – Hvor?  3 fylkesprosjekter med forsøk i 10 NAV-kontor:  Østfold/Buskerud - samarbeid med Høgskolen i Østfold: – Moss – Rygge – Hurum – Røyen  Rogaland – samarbeid med Universitetet i Stavanger – Haugesund – Karmøy  Sør-Trøndelag – samarbeid med NTNU og HIST: – 3 bydeler i Trondheim: Lerkendal, Østbyen og Midtbyen – Orkdal

13 Side 13 Utviklings- og læringssystemet  Forsøket skal bidra til å utvikle et bærekraftig samarbeid mellom aktørene som inngår i de fylkesvise prosjektene.  Forsøket skal gi kunnskap om hvorvidt læring i tilknytning til utprøvingen bidrar til måloppnåelse ved å heve kvaliteten på det brukerrelaterte oppfølgingsarbeidet. Dette forutsetter at man både beskriver kompetansesituasjonen blant de ansatte før oppstart (baseline), definer læringsmål og konkretiserer opplæringstiltak før og underveis i utprøvingen.  Kunnskapen skal utvikles sammen med de som skal ta i bruk kunnskapen, ikke på siden

14 Side 14 Forholdet mellom utprøving og ordinære løp Ordinært samarbeid med UH- sektoren -------------- Grunnutd Videreutd Praksis- utvikling Lokale forsøk Utveksling Ordinær implementering --------------- Standard for arbeidsrettet bruker- oppfølging Veilednings- plattform Arbeids- markeds- plattform Kunnskapsgrunnlag Erfaringer fra praksis Utprøving av en bestemt fremgangsmåte overfor en bestemt målgruppe med kunnskap- og kompetansestøtte


Laste ned ppt "Side 1 «Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV- kontor « - Bakgrunn og rammer  Utviklingsforsøk som har sitt utspring i, men er ikke en videreføring av."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google