Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

30.06.2014 s. 1 Forum Nordlandsløftet Stokmarknes 11. juni 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "30.06.2014 s. 1 Forum Nordlandsløftet Stokmarknes 11. juni 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 s. 1 Forum Nordlandsløftet Stokmarknes 11. juni 2013

2 Aktuelt NFK •Regionale studiesentre i Nordland – status/videre oppfølging •Regionalmeldingen; Utredninger Oxford Research og NIFU •Nettskolen i Nordland •Strategisk plan evu /årsplan 2013/14 •Kvalifiseringstiltak ingeniørutdanning – realfagssatsing •Tilflyttingsprosjektet •Utviklingsmål vgo •Forum for kompetanse og arbeidsliv – RSA. Partnerskapsavtale høgskolene/UiN – samarbeid vgs s. 2

3 Regionale studiesentre – Ft-sak 015/13 •Føringer er lagt – oppgaver studiesentre: •Etablere/vedlikeholde nettverk blant offentlige/private arbeidsgiverne og utdanningstilbyderne •Ha oversikt over kompetansebehov -systematiske kartlegginger i regionene. •Gjennomføre forhandlinger med utdannings- og kompetansetilbydere •Info om virksomhetens tilbud til arbeidsgiverne og brukere utenfor arbeidslivet •Tilrettelegge for gjennomføring av utdanning •Samarbeid med relevante kompetanseaktører, regionalt og på fylkesnivå. •Gjennomføre tiltak/prosjekter i samarbeid med bedrifter/offentlige virksomheter. •Kriterier for støtte – forankrede søknader i regionene •NFK: bidra med delfinansiering – rettet mot behov næringslivet •Innvilget midler i 4 regioner våren Ny frist 1.9 •Kunnskapsparken Helgeland en utvidet rolle: Helgeland/fylket s. 3

4 Regionalmeldingen … nasjonale utredninger •Innspill KRD og Vox – ønske om nasjonalt program •St.meld 13: Ta heile Noreg i bruk: Regionale koblingsbokser •Oxford Research – kartlegging i fylkenekartlegging i fylkene •Utredning NIFU/Proba: Evu i næringslivet – faktorer som påvirker SMB •Behov for å satse mer på evu ansatte •Utfordringer: Motivasjon og bevissthet, mangel på tid, høye kostnader, egnede opplæringstilbud s. 4

5 Mulig søknad nasjonalt prosjekt – NFK/KPH •Effekt dialog i bransjegruppene: Hva betyr møteplassen og dialogen med bedriftene, i tillegg til avdekking av kompetansebehov? Motivasjon til satsing på opplæring, forankring av tiltak etc. •Økonomisk besparelse for bedriftene at utdanning tilrettelegges lokalt •Betydning for antall deltakere/studenter at opplæring tilbys lokalt •Effekt av kompetansetiltak for å styrke bedriftene (verdiskaping, lønnsomhet, nye oppdrag, sykefravær) •Effekt for utdanningsinstitusjonene å ha velfungerende studiesentre s. 5

6 Nettskolen i Nordland •Ft-sak i juni - organisering og drift •LOSA og DÅS = NiN. Organisatorisk under utdanningsavdelingen •I drift fra 1. august 2014 •Styrke administrasjon – leder for NiN. Pedagogisk utviklingsarbeid •Hva med LOSA – økonomi? •Inntak vgo - normalt 2 ganger i året (men også årlig inntak og noe kontinuerlig inntak) •Utvikling av nye tilbud – inkludert også eksamensforberedende kurs •Fremmedspråk fordypning s. 6

7 Strategisk plan evu •Sak i fylkestinget i oktober •Nasjonale og fylkeskommunale føringer •Prioriterte satsinger – roller og ansvar •Samarbeid grunnskole – vgs – høyere utdanning •Årsplan og tiltaksplan s. 7

8 Real- og teknologifag •Fordypning realfagene i DÅS/NiN – med lokal studieveiledning •Forkurs ingeniør – egne klasser (Narvik, Mo og Bodø) •Nettbasert forkurs ingeniør fra høsten Samarbeid med Rogaland Kurs og Kompetansesenter (RKK), NFK og HiN •13 timer – egen plan. Ett eller to år •Realfaglig satsing i vgo (jf tidligere pres. Jens Viggo Limstrand) •Samarbeid om Newton-rom. Grunnskole/vgs. Struktur og innhold + økonomi •Vurdere oppstart av forskerlinje (studiespesialiserende) s. 8

9 Internasjonalt skoletilbud •Politisk plattform •Internasjonalt skoletilbud •IB-linje basert på egen læreplan på tvers av land •Eller bilingual undervisning – tilbud basert på norske læreplaner, engelskspråklig undervisning (eks forskerlinje) s. 9

10 Tilflyttingsprosjektet – 4-årig prosjekt Økt innvandring - redusert fraflytting: nye innbyggere •Gi arbeidslivet i Nordland nødvendig tilgang på arbeidskraft •Bidra til mer balansert befolkningssammensetning •Ha med familie – bli boende lenger •Utnytte kapasitet og kompetanse til innvandrere som er bosatt Tiltak •Bedre norskopplæring, utdanning og kvalifisering (bl.a karrieresentrenes rolle), målrettet rekruttering, bolig, deltakelse frivillige organisasjoner, informasjon. InfoInfo •Organisering, finansiering og prioritering av tiltak – behandles av fylkesrådet etter sommeren s. 10

11 Utviklingsmål vgo Innen 2018 skal 75 % av elever/lærlinger gjennomføre/ bestå vgo på normert tid pluss to år. •Delmål 1- gjennomføring - overgang fra Vg1 til Vg2: For overgangen fra Vg1 til Vg2 skal andelen elever som gjennomfører økes fra 80,4 prosent i dag til 87 prosent innen •Delmål 2 – gjennomføring – overgang fra Vg2/lære/Vg3: Andelen elever som går fra Vg2 yrkesfag til lære/Vg3 i skole skal økes fra 60,9 prosent i dag til 75 prosent innen •Delmål 3 – gjennomføring – andelen sluttere: Andelen elever som slutter i løpet av skoleåret skal reduseres fra seks prosent i dag til fire prosent innen Skolene setter egne mål totalt sett pr skole, og pr. utdanningsprogram s. 11

12 Utviklingsmål vgo •Delmål 4 – læringsresultat: Øke andelen elever som er høyt presterende, og legge til rette for tiltak for denne gruppen. •Delmål 5 – læringsmiljøet: Alle elever, lærlinger og lærekandidater skal oppleve et godt og inkluderende læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring s. 12

13 Partnerskapsavtaler med UIN, HIN og HINE •Tidligere avtaler med Partnerskap Nordland •Bygd på fylkesplan. Felles avtale + handlingsplan hver institusjon. Ikke vært aktiv de siste 3 årene •Ny strategisk avtale – utgangspunkt ny fylkesplan. Sammenheng også med Nordlandsløftet •Egen avtale samarbeid med vgs •Forum for kompetanse og arbeidsliv. InfoInfo •Styringsgruppe RSA s. 13


Laste ned ppt "30.06.2014 s. 1 Forum Nordlandsløftet Stokmarknes 11. juni 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google