Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rådgivernettverk fylkesnivå Fauske, 18 – 19. mars 2013 Foto: Peter Hamlin.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rådgivernettverk fylkesnivå Fauske, 18 – 19. mars 2013 Foto: Peter Hamlin."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rådgivernettverk fylkesnivå Fauske, 18 – 19. mars 2013 Foto: Peter Hamlin

2 Rådgivernettverk fylkesnivå Etablert i 2010 Bygger på regionale rådgivernettverk – 10 regioner Repr: rådgiver gr.skole, vgs, karrieresenter, OT. Andre inviterte Møtes 1 gang i året (mars) Mandat: –Bygge opp kunnskap i regionene når det gjelder kvalitet, systematikk og planmessighet i skolens rådgivningstilbud. –Sørge for god informasjon og erfaringsutveksling mellom arbeidet i de ulike regionene og fylkesnivå. –Drøfte/følge opp felles utfordringer initiert fra fylkesnivå eller lokalt –Løpende evaluere arbeidet i den enkelte region – på fylkesnivå. Arbeidsutvalg

3 14.07.2014 s. 3 St.meld. 20 (2012-13) På rett vei Arbeidslivsfag, utdanningsvalg og rådgivning Kompetanseutvikling rådgivere - utradisjonelle valg Vurdere å gjøre arbeidslivsfaget obligatorisk Gjennomgå læreplan i utdanningsvalg – utarbeide en veileder i faget Vurdere kompetanseutvikling for lærere og rådgivere i arbeidslivsfag og utdanningsvalg. Kjønn og fagvalg

4 14.07.2014 s. 4 St.meld. 20 (2012-13) På rett vei – forts.. Ny GIV…. Grunnkompetanse… Samarbeid med helsemyndighetene gjennom Ny GIV – tiltak for elever i vgo med lettere psykiske vansker Videreføre nasjonal skolering – svakt presterende elever Forskriftsfeste praksisbrevet – fylkeskommunal plikt – avklare inntakskriterier – rettigheter Økt bruk av kombinasjonstiltak i samarbeid med NAV Forsterke tverrsektorielle nettverk i oppfølgingsprosjektet Vurdere tiltak - regelverksendringer

5 Nordlandsløftet… Videreføring av samarbeid mellom RKK og høgskolene Bredere samarbeid – flere med Forpliktende og målrettet samarbeid innen flere områder Grunnlagsdokument: http://rkknordland.no/nordlandsloftet-2/http://rkknordland.no/nordlandsloftet-2/ Ungdommens valg til yrker og utdanning Fagbrev Rekruttering til utdanning Rekruttering til arbeidskraft 14.07.2014 s. 5

6 Føringer rådgivertjenesten - fylkeskommunen Formell kompetanse rådgivere – basert på anbefalte kriterier Udir Rutiner for å ivareta krav om rådgivning i skolen Kvalitetsindikatorer skoleeier: –Har laget en plan for rådgivertjenesten (Handbok OT, Arbeid med digital handbok, felles serviceerklæring……). –Kontrollerer at skolene oppfyller opplæringslovens krav –Innhenter oversikt oppgave- og arbeidsdeling for oppfølging rådgivning –Gjennomfører årlig samling rådgivernettverk –Gjennomfører kompetansetiltak –Lager et felles evalueringsgrunnlag for årlig brukerevaluering –Innhenter dokumentasjon og rapporterer til fylkestinget –Ressurser minst lik – eller større enn sentral avtale Samarbeid arbeidsliv – utradisjonelle valg. Arbeidsgruppe

7 Kvalitetsindikatorer videregående skoler Skolen skal ha en plan – forankret i regional plan (Føringer innhold gitt i eget rundskriv) Har oversikt oppgave og ansvarsfordeling – rådgivertjenesten Rådgiverne har kompetanse ihht kompetansekrav Gjennomfører kompetansetiltak Samarbeider med andre aktuelle instanser I samarbeid med elevrådet foretar en årlig intern evaluering Har avsatt ressurser

8 Samarbeid om rådgivertjenesten Politisk plattform - nytt fylkesråd (2013-15): Styrke og spesialisere rådgivertjenesten med særlig fokus på overgang mellom grunnskole og videregående skole Ny fylkesråd for utdanning: Oddleiv Olafsen Felles føringer i grunnskole og videregående skole – samarbeid fylkeskommunen og RKK – jf Nordlandsløftet Grunnskole – videregående skole – karrieresenter – høgskolene/UIN – arbeidsliv

9 2012: Fylkesdekkende tilbud 9 regionale karrieresentre Individuell karriereveiledning Ressurs for skolene Ressurs for NAV og arbeidsliv Felles årsmelding 2012 Årsmelding hvert senter Karrieresentre Lofoten Bodø Vesterålen Sør Helgeland

10 Digital handbok for karriereveiledere Initiert fra VOX. KarriereTroms prosjektansvar pilotutgave Rogaland, Troms og Nordland deltatt http://www.karrieretroms.no/wiki/tiki- index.php?page=Velkommenhttp://www.karrieretroms.no/wiki/tiki- index.php?page=Velkommen Utvikle et nettsted med tilgang til felles, kvalitetssikret og relevant kunnskap og informasjon for karriereveiledere og rådgivere. En felles nasjonal del, og en del for hvert fylke. Skal bidra til likeverdig karriereveiledningstilbud i fylkene. Videreføres av Vox, Udir og Utdanning.no Prioritere arbeid med nasjonal del 14.07.2014 s. 10

11 Etter og videreutdanning - Profråd 3-årig avtale Management Synergi – utgår 2013 Fri bruk av tester Evaluering erfaringer – ny avtale fra 2014? Alle karrieresentrene skal være sertifiserte (22 personer) Rådgivere studiespesialiserende. 26 sertifisert rådgivere – 15 videregående skoler 10 under utdanning Skolene kan søke om å få dekket studieavgift (kr 12 000) Gry Okan registrerer og gir tilganger 14.07.2014 s. 11


Laste ned ppt "Rådgivernettverk fylkesnivå Fauske, 18 – 19. mars 2013 Foto: Peter Hamlin."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google