Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 1 Ny næringsstandard = nye muligheter Skjemarapportering Revisjon Publisering Forenklinger Forbedringer Nye muligheter som følge av IPLOS ny næringsstandard.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 1 Ny næringsstandard = nye muligheter Skjemarapportering Revisjon Publisering Forenklinger Forbedringer Nye muligheter som følge av IPLOS ny næringsstandard."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 1 Ny næringsstandard = nye muligheter Skjemarapportering Revisjon Publisering Forenklinger Forbedringer Nye muligheter som følge av IPLOS ny næringsstandard i Enhetsregisteret

2 2 2 KOSTRAs mandat Ta hensyn til kommunenes oppgavebyrde, ved å sikre at rapporteringsomfanget begrenses og at dobbeltrapportering unngås, herunder vurdere muligheten av å bruke og kvalitetssikre eksisterende registre.

3 3 3 Føretak - bedrift Føretak: Føretak er den juridiske eininga. Eksempel på føretak er aksjeselskap, enkeltpersonføretak, ansvarlig selskap, etc. Bedrift (verksemd): Bedrift er ei lokalt avgrensa eining som hovudsakeleg driv verksemd innan ei bestemt næringsgruppe. Forholdet mellom føretak og bedrift: Eit føretak kan ha meir enn ei verksemd knytt til seg dersom dei driv verksemd på ulik geografisk lokalisering eller innan ulike næringar. Denne verksemda kallar vi bedrift, og det er denne eininga som utgjer arbeidsplassane. Konsern: Sjølvstendige juridiske einingar (føretak) knytta saman ved aksjeeige slik at dei utgjer ei økonomisk eining. Se elles temaside http://www.ssb.no/emner/10/01/naeringsliv/http://www.ssb.no/emner/10/01/naeringsliv/ Føretak Bedrift 1Bedrift 2Bedrift n

4 4 4 Enhetsregisteret (ER) vs Bedrifts- og foretaksregisteret (BoF) ER Virksomhet 1 Organisasjonsnummer mm. Virksomhet 2 Organisasjonsnummer mm. Virksomhet n Organisasjonsnummer mm. BoF Virksomhet 1 Organisasjonsnummer mm. Virksomhet 2 Organisasjonsnummer mm. Virksomhet n Organisasjonsnummer mm. ≈

5 5 5 Bedrifts- og foretaksregisteret (BoF) Bedriftsregisteret Virksomhet n Organisasjonsnummer Foretaksorganisjonsnummer Adresse mm. Antall ansatte Næring (NACE) Foretaksregisteret Virksomhet x Organisasjonsnummer Foretaksorganisjonsnummer Adresse mm. Sektor

6 6 6 Sektor bl.a. 110Stats- og trygdeforvaltning 510Fylkeskommuner 550Kommuner 660Kommunal forretningsdrift 680Selvstendige kommuneforetak 710Private selskaper med begrenset ansvar (aksjeselskaper mv.) 717Private selskaper med begrenset ansvar (aksjeselskaper mv.), utenlandskeid 760Personlige foretak mv. 770Private konsumentorienterte organisasjoner uten profittformål 790Personlig næringsdrivende Foretaksregisteret Virksomhet x Organisasjonsnummer Foretaksorganisjonsnummer Adresse mm. Sektor

7 7 7 Standard Næringsgruppering 2007 Bedriftsregisteret Virksomhet n Organisasjonsnummer Foretaksorganisjonsnummer Adresse mm. Antall ansatte Næring (NACE) SN2007SN2002 87.203Bofellesskap for utviklingshemmede85.322Boliger/bokollektiv for eldre og funksjonshemmede med fast tilknyttet personell H 87.301Aldershjem85.313Omsorgsinstitusjoner for eldre og funksjonshemmede ISosialtjenesteloven 87.302Bofellesskap for eldre og funksjonshemmede med fast tilknyttet personell hele døgnet 85.322Boliger/bokollektiv for eldre og funksjonshemmede med fast tilknyttet personell H 87.303Bofellesskap for eldre og funksjonshemmede med fast tilknyttet personell deler av døgnet 85.322Boliger/bokollektiv for eldre og funksjonshemmede med fast tilknyttet personell H 87.304Avlastningsboliger/ -institusjoner85.313Omsorgsinstitusjoner for eldre og funksjonshemmede ISosialtjenesteloven 87.305Barneboliger85.313Omsorgsinstitusjoner for eldre og funksjonshemmede ISosialtjenesteloven 87.909Omsorgsinstitusjoner ellers85.319Omsorgsinstitusjoner ellersISosialtjenesteloven Excelfil Viktigste endringer for pleie og omsorg:

8 8 8 Personellregisteret - hovedkilder Arbeidsgiver-Arbeidstakerregisteret (Aa-reg) Ansatt x personnummer virksomhetens orgnr ant. timer/uke yrke (Standard yrkeskode STYRK) endring (opphør, permisjon, sykdom Bedriftsregisteret Virksomhet n Organisasjonsnummer Foretaksorganisjonsnummer Adresse mm. Antall ansatte Næring (NACE) Nasjonal utdanningsdatabase (NUDB). Ansatt x personnummer utdanning Helsedirektoratets helsepersonellregister (tidligere Helsetilsynets autorisasjonsregister) Ansatt x personnummer utdanning spesialitet autorisasjon

9 9 9 Personellregisteret – utdanning vs. yrke blanding av utdanning og yrke utdanning har første prioritet yrke brukes hvis utdanning ikke finnes (særlig utenlandske statsborgere uten utdanning ved et norsk lærested nå: bedre kvalitet på yrke (yrke obligatorisk i Aa-reg fom. 2007) vurdere å gå fra utdanning til yrke som førstevalg på sikt

10 10 IPLOS Allerede: Så godt som alle brukerdata fjernet fra skjema (4, 5 og 6) Ny versjon IPLOS 3 gir mulighet for å koble alle tjenestevedtak med tjenesteytende virksomhet i Enhetsregisteret (orgnr) Obligatorisk for institusjoner og boliger med heldøgns bemanning Ny næringsstandard gir mulighet for å sjekke konsistens mellom vedtak og næring for tjenesteytende virksomhet

11 11 Droppe skjema 5? – hva kan hentes fra BoF? Kan hentes fra BoF: p 2: Opplysninger om institusjonen institusjonens orgnr foretakets orgnr kontaktinfo institusjonstype (=næringskode)* eierform (=sektor) tilstand (=status)* endringsdato * Kan delvis hentes fra BoF: p 2: Opplysninger om institusjonen Institusjonstype sykehjem kombinert med aldershjem eller statlig virksomhet vil gis gjennom IPLOS / NPR, evt. fra standardisert avtale m/ eierandel Tilstand ”midlertidig ute av drift” kan droppes, IPLOS vil gi aktivitet

12 12 Droppe skjema 5? – ikke i BoF Nødvendig, kan ikke hentes fra BoF (må bruke hjelperegister): p 2: Opplysninger om institusjonen Antall plasser totalt (evt. aktive plasser på sykehjem med vedtak aldershjem (5 %) / statlig virksomhet (2,4 %) hentes fra IPLOS/NPR) p 3: Spesielle tilbud (gjelder hovedsakelig (kun?) sykehjem) Skjermet enhet for personer med demens Plasser spesielt avsatt for tidsbegrenset opphold: Av disse: Plasser spesielt avsatt for rehab. opphold (innrettet mot mestring og gjenvinning/oppretthold av funksjonsevnen) Avlastning Evt. nye typer, f.eks. palliativ/terminal pleie p 4: Bygningsmessig utforming (slik bygningen er planlagt brukt, ikke provisoriske løsninger.) Romtyper: Dimensjonert for en beboer Dimensjonert for to (el..flere?) beboere (2-sengs: 3 % av plassene) Beboerrom i alt: Antall brukertilpassede enerom med eget WC og bad (gjelder hovedsakelig (kun?) sykehjem)

13 13 Droppe skjema 5? – unødvendige spørsmål? Nødvendig, kan ikke hentes fra BoF: p 2: Opplysninger om institusjonen Plasser i aldershjemsavd, sykehjemsavd. el. annen avd. (evt. aktive plasser på sykehjem med vedtak aldershjem eller statlig virksomhet hentes fra IPLOS/NPR) spesifisering av ”Plasser i annen type avd”. p 4: Bygningsmessig utforming (slik bygningen er planlagt brukt, ikke provisoriske løsninger.) Romtyper: Dimensjonert for flere enn to beboere (kun 0,01 %: 6 institusjoner, 4 med 1 flersengsrom, 1 med 2 og 1 med 6) p 5 Plasser disponert av andre bydeler Bør kunne erstattes av IPLOS for 2010-årgangen p 6 samordnede/integrerte tjenester Kontrollspørsmål som kan droppes, har tilsvarende samlet for kommunen i skjema 4 p 7 lab-tjenester: Deltakelse i NOKLUS søkes innhentet direkte fra NOKLUS, øvrige spørsmål innhentes evt. ved spørreundersøkelser ved behov.

14 14 Mer enn hjemlede institusjoner heldøgns bemannede boliger ny informasjon om spesialplasser: utviklingshemmet (også egen næring) demens psykisk rus annet, spesifiser? antall plasser gis av beboere i IPLOS dagsentre ny informasjon tilsv. fra skjema 4: bevegelseshemmet utviklingshemmet psykiske lidelser demens annet, spesifiser? antall brukere gis i IPLOS eldresentre ?

15 15 Revisjon Skjema: Rapport hver vår (februar) Register: Oppdatering skjer ved endring, kan endres gjennom hele året (jf. Enhetsreg.) hovedendring: nye virksomheter eller avgang plass/romtall mer statisk Forslag til revisjon: nettside for hver virksomhet kommunen får passordbeskyttet tilgang (gjennom hele året) som en del av KOSTRA-rapporteringen gis det beskjed om at kommunene må sjekke oppføringene SSB gir beskjed ved inkonsistens, f.eks. mellom plasser i register og beboere i IPLOS


Laste ned ppt "1 1 Ny næringsstandard = nye muligheter Skjemarapportering Revisjon Publisering Forenklinger Forbedringer Nye muligheter som følge av IPLOS ny næringsstandard."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google