Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 1 Psykisk helsearbeid og rusarbeid i KOSTRA Arbeidsgruppe for psykisk helsearbeid og rusarbeid SSB 16.januar 2013 Borgny Vold / Dag Abrahamsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 1 Psykisk helsearbeid og rusarbeid i KOSTRA Arbeidsgruppe for psykisk helsearbeid og rusarbeid SSB 16.januar 2013 Borgny Vold / Dag Abrahamsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 1 Psykisk helsearbeid og rusarbeid i KOSTRA Arbeidsgruppe for psykisk helsearbeid og rusarbeid SSB 16.januar 2013 Borgny Vold / Dag Abrahamsen

2 2 Disposisjon Generelt om psykisk helsearbeid og rusarbeid i KOSTRA Publisering av indikatorer knyttet til psykisk helsearbeid og rusarbeid i KOSTRA i dag Mulighetene i registerstatistikk

3 3 Psykisk helsearbeid og rusarbeid i KOSTRA Grunnlaget for KOSTRA er funksjonsinndelingen, som gjenspeiler ulike tjenester i kommunal tjenesteproduksjon. MEN: Det finnes ingen funksjon for psykisk helsearbeid. –Psykisk helsearbeid gjennomføres i ulike kommunale virksomheter og regnskapsføres på flere funksjoner, særlig omsorgstjenester (i institusjon og for hjemmeboende), helsetjeneste og sosialtjeneste. –Funksjon 243 Tilbud til personer med rusproblemer blir brukt i varierende grad av kommunene. Dokumentert at kommuner bruker funksjonen ulikt. Enkelte inkluderer tjenester utenfor sosialtjeneste, f.eks helsetjeneste og pleie- og omsorgstjeneste.

4 4 Arbeid med psykisk helsearbeid og rusarbeid i KOSTRA SSB har gjennom flere år samarbeidet med Helsedirektoratet med sikte på å integrere psykisk helsearbeid i KOSTRA. KOSTRA-arbeidsgruppe ledet av Hdir i 2009. Formålet var å integrere særrapporteringen i IS-24 i KOSTRA, men lyktes ikke med dette. Anbefalte å videreføre særrapporteringen ett år til. Se http://www.ssb.no/emner/00/00/20/notat_200946/notat_200946.pdf (s.22-33) http://www.ssb.no/emner/00/00/20/notat_200946/notat_200946.pdf Prosjektrapporter etter oppdrag fra Helsedirektoratet for 2010 NOT 2012/11. Etablering av registerbasert statistikk for kommunalt psykisk helsearbeid og rusarbeid. Statusrapport 2010 (http://www.ssb.no/emner/03/90/notat_201211/) Etablering av registerbasert statistikk for kommunalt psykisk helsearbeid og rusarbeid. Statusrapport 2010 (http://www.ssb.no/emner/03/90/notat_201211/ Helsedirektoratet og SSB har samarbeidet om rapporter til KOSTRAs samordningsråd i 2010 og 2012, se http://www.ssb.no/emner/00/00/20/notat_201024/notat_201024.pdf (s.35-49) http://www.ssb.no/emner/00/00/20/notat_201248/notat_201248.pdf (s.46-56) http://www.ssb.no/emner/00/00/20/notat_201024/notat_201024.pdf http://www.ssb.no/emner/00/00/20/notat_201248/notat_201248.pdf Prosjektrapporter etter oppdrag fra Helsedirektoratet for 2011 og 2012 forventes publisert i februar-mars

5 5 Psykisk helsearbeid og rusarbeid i KOSTRA- publiseringen i dag OmrådeIndikatorDatakilde E. Kommune- helsetjeneste Årsverk av psykiatriske syke- pleiere pr. 10 000 innbyggere (khelse+plo) Registerbasert sysselsettings- statistikk Antall personer med videre- utdanning i psykisk helsearbeid per 10 000 innbyggere (khelse og plo) Registerbasert sysselsettings- statistikk G. Sosial- tjenesten Netto driftsutg. til tilbud til pers. med rusprobl. pr. innb. 20-66 år Kommuneregnskap Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer Kommuneregnskap

6 6 Psykisk helsearbeid og rusarbeid i KOSTRA- publiseringen i dag forts. OmrådeIndikatorDatakilde N. BoligAndel nyinnflyttede med psykiske lidelser Skjema 13 Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere Skjema 13 Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser Skjema 13 Andel med psykiske lidelser, på venteliste Skjema 13 Andel rusmiddelmisbrukere på venteliste Skjema 13 Andel rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser, på venteliste Skjema 13

7 7 Psykisk helsearbeid og rusarbeid i KOSTRA- publiseringen i dag – eks. boliger KOSTRA faktaark - nivå 2 - detaljerte nøkkeltall N1 Konsern Bolig

8 8 Relevante datakilder i KOSTRA Skjema –Skjema 1: Personell og virksomhet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten –Skjema 4: Helse- og omsorgstjenester – samleskjema –Skjema 5: Helse- og omsorgsinstitusjoner –Skjema 7: Personell og virksomhet i sosialtjenesten –Skjema 11C: Kvalifiseringsstønad –Skjema 13: Boliger som kommunen disponerer –Skjema 15: Barnevern (individrapportering) Kommuneregnskap –Funksjon 243: Tilbud til personer med rusproblemer Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS) Registerbasert sysselsettingsstatistikk

9 9 9 Personellregisteret - hovedkilder Arbeidsgiver-Arbeidstakerregisteret (Aa-reg) Ansatt x fødselsnummer virksomhetens orgnr ant. timer/uke yrke (Standard yrkeskode STYRK) endring (opphør, permisjon, sykdom Enhetsregisteret Virksomhet n Organisasjonsnummer Foretaksnummer Adresse mm. Antall ansatte Næring (NACE) Nasjonal utdanningsdatabase (NUDB). Ansatt x fødselsnummer utdanning Helsedirektoratets helsepersonellregister (tidligere Helsetilsynets autorisasjonsregister) Ansatt x fødselsnummer utdanning spesialitet autorisasjon

10 10 Kvalitetsutfordringer ved registerbruk Skjema-rapportering: SSB kan gi umiddelbar tilbakemelding til kommunene ved mistanke om feil SSB kan rette åpenbare feil Register/filuttrekk fra fagsystem: Gir tilbakemelding, kommunen må så rette opp i fagsystemet/register, og ev. overføre uttrekk på nytt. For personelltall blir oftest oppdatering tilgjengelig først neste år Integrerte tjenester En del enheter er tilknyttet flere næringer, og det er ikke naturlig å splitte opp i mindre enheter med hver sin næring (de ansatte jobber fleksibelt etter behov i flere næringer)

11 11 999999999 TUNET, Borgveien 1, Næringskode: 87.102 sykehjem 100 ansatte Sykehjemmet Sone 1 hjemmetjeneste Næring 86.901/88.101 Omsorgsboliger Næring 87.203/302/303 Funksjon 254 Funksjon 253 Integrerte tjenester Enhetsregisteret Virksomhet n Organisasjonsnummer Foretaksorganisjonsnummer Adresse mm. Antall ansatte Næring (NACE) Viktig at en skiller ut enheter med ulik næring! http://www.ssb.no/a/innrapportering/kostra/innrapp/2011/kommuner-inndelingsregler_2011.pdf

12 12 Registertall - enhetstilnærmingen Enhetstilnærming Utgangspunkt i Enhetsregisteret Søk etter enheter med rus-næring (ingen psyk-næring) Søk etter enheter med ”psyk” i navnet, ekskl. boliger for personer med utviklingshemming Hent inn årsverk på boligenheter med aktuell målgruppe 2011: SSBs boligkartlegging identifiserte 1 615 enheter som kun ”boliger med bemanning” herav 15 prosent tilknyttet kun målgruppene psyk/rus: 169 boliger med målgruppe personer med psykiske lidelser/vansker 27 boliger med målgruppe personer med rusmiddelproblemer 43 med psyk/rus/dobbeltdiagnose. Individtilnærming årsverk fra ansatte (i aktuell næring) med aktuelt yrke årsverk fra ansatte i aktuell næring med aktuelt (videre)utdanning

13 13 IS-8 / IS-24 vs register Register fanger opp alle med relevant videreutdanning, men ikke alle disse jobber innen psykisk helsearbeid eller rusarbeid. Omtrent samme andel med videreutd. i register som for skjema Skjema har en viss overlapp mellom psykisk og rus – dette unngås i register

14 14 Register – mulige utviklingsoppgaver 1.Enhetstilnærming a.Sikre at antall årsverk samsvarer med aktivitet på enheten (for eksempel antall beboere registrert i IPLOS) b.Skille ut ytterligere enheter med aktuelle målgruppe (for eksempel ved høy andel med yrkeskode el. videreutdanning på området ny undersøkelse på enhetsnivå, jf. boligundersøkelse høsten 2011) 2.Supplerende årsverk utenfor psyk-/rus-enheter a.Yrkeskode kan fange opp personer som jobber med psyk/rus utenfor egne enheter b.Oppfordre kommunene om å bruke yrkeskode der næring ikke angir målgruppe 3.Sammenstilling register mot IS-8 / IS-24 på kommunenivå a.Korrigering av avvik mellom skjema og register forbedrer kvaliteten b.Samsvar mellom skjema og register verifiserer tallene


Laste ned ppt "1 1 Psykisk helsearbeid og rusarbeid i KOSTRA Arbeidsgruppe for psykisk helsearbeid og rusarbeid SSB 16.januar 2013 Borgny Vold / Dag Abrahamsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google