Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 1 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste Overgang fra skjema til register Oslo, 02.12.2010 Dag Abrahamsen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 1 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste Overgang fra skjema til register Oslo, 02.12.2010 Dag Abrahamsen"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 1 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste Overgang fra skjema til register Oslo, 02.12.2010 Dag Abrahamsen dra@ssb.no

2 2 Arbeidsgruppemøte 19.04.2010 Vedtak: 1) Helsedirektoratet og SSB samarbeider om å finne årsaka til det store avviket mellom KOSTRA og TNS Gallup sine tal. Tidsfrist for rapport til arbeidsgruppa: 30.09.2010 2) KS sjekkar ut kommunane sine Effektviseringsnettverk: a) KOSTRA skjema 1 mot register: registertal og skjematal for 2009 oversendast frå SSB innan utgongen av juni b) moglegheitene i å fordele årsverk (timer/uke) mellom skulehelseteneste og helsestasjon Tidsfrist for tilbakemelding til arbeidsgruppa: 30.09.2010 3) SSB tar kontakt med dei kommunar som syner store forskjellar mellom skjematal og registertal, og om mogeleg rettar opp. Tidsfrist for rapport til arbeidsgruppa: 30.09.2010. 4) Årsverk samlast inn i skjema også for 2010, men ein publiserer frå register i mars 2011, så sant haustens undersøkingar ikkje skulle tala i mot det.

3 3 Forskjeller skjema - register 200720082009 Skjema 1 AA- register Avvik skj-reg i % Skjema 1AA-reg Avvik skj-reg i % Skjema 1AA-reg Avvik skj-reg i % Helsesøster198615982020351647192067181912,0 Jordmor287226212952381929524815,9 Psykiatrisk sjukepleiar1360-777966-14,567108-60,4 Andre sjukepleiarar150342-12869381-45282373-357,5 Ergoterapeut2328-231627-701837-104,5 Psykolog551867592459693353,0 Hjelpepleier4180-954099-14842101-140,1 Anna391582-49486566-16456724-58,9 Totalt30022935230793048130963443-11,2

4 4 Årsaker til forskjeller Feil i skjema (kommunene tenker ulikt) Manglende utskilling av helsestasjon/skolehelse i Enhetsregisteret Feil virksomheter i Enhetsregisteret Interkommunal virksomhet (for mye i noen kommuner, for lite i andre) Overapportering av utdanning: ordinær sykepleier i jordmor-/helsesøsterstilling Etterslep i utdanning (synkronisert i 2011?) Forskjellig behandling av fravær

5 5 Behandling av fravær Skjema 1: Langtidsfravær: Ansatte som har vært fraværende sammenhengende i fire måneder eller mer pga permisjon/ sykdom, skal ikke regnes med. I stedet skal eventuelle vikarer som erstatter disse, tas med. Vikarene registreres på grunnlag av egen utdanning. Korttidsfravær: Ansatte med kortere fravær enn fire måneder skal regnes med. Eventuelle vikarer for disse skal ikke registreres. Register: Alle regnes alltid med, både den fraværende og evt. vikar. Legemeldt fravær og foreldre- permisjoner kan vises som egen variabel. Konklusjon: Vi SKAL få høyere tall fra register enn fra skjema

6 6 Forskjeller på kommunenivå 382 kommuner har et avvik på mindre enn 5 årsverk 20 kommuner har et avvik på mer enn 10 årsverk 30 kommuner har ikke årsverk på f232 SSB må følge disse opp! E-post til skjemaansvarlig snarest! Kan vi få hjelp av KS til å purre?

7 7 Årsverk av sykepleiere i kommunehelsetjeneste. 2009 Sykepleiere i kommune- helsetjeneste i alt Funksjon fra næring og tjsted 232233241 Sykepleiere i alt (ikke medregnet helsesøstre og jordmødre)2 368,2481,31 229,2657,7 Eksempler på yrker innenfor gruppen spesialsykepleiere og jordmødre903,0324,3327,9250,8 JORDMOR 223010233-- OVERSYKEPLEIER 22301063--3 SPESIALSYKEPLEIER 2230107531,978,4267,3186,3 LEDENDE HELSESØSTER 223010915,7 -- GERIATRISYKEPLEIER 22301101--1 KLINISK SPESIALIST (SYKEPLEIE) 22301126,9-1,95 DISTRIKTSLEDER (SPESIALSYKEPLEIER/HELSESØSTER) 22301130,8 -- KOMMUNEJORDMOR 223012011-- PSYKIATRISK SYKEPLEIER 223012259,1145,112,9 AVDELINGSSYKEPLEIER 223012433,2-3,929,3 HELSESØSTER 2230126243,6222,67,713,3 LEDENDE SPESIALSYKEPLEIER 22301282-2- OVERHELSESØSTER 22301291,8 --

8 8 Helsesøster: Stilling vs. utdanning Tabellen på forrige side viser at så mye som 223 årsverk av sykepleiere har stilling helsesøster, uten at en har dette som utdanning. Legger en antall sykepleierårsverk med stilling helsesøster til tallet for sykepleiere med helsesøsterutdanningen, kommer en nesten opp i skjematallet (2067 vs 2042).

9 9 9 Videreutdanning innen: kommunehelsetjeneste pleie og omsorgstjenester sosialtjenester

10 10 Nåværende og tidligere videreutdanning i KOSTRA Fra register: Antall personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid per 10 000 innbyggere (khelse og plo) Tidligere videreutdanninger i skjema: Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, eldreomsorg/aldersdemens/ gerontologi Videreutdanning i sykepleie, onkologi (kreftomsorg) Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, habilitering og rehabilitering Videreutdanning i vernepleie, målrettet og metodisk miljøarbeid Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, arbeidsmiljørettet helsevern Videreutdanning i vernepleie, rusomsorg Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, rusproblematikk

11 11 Vedtak fra juni 2010 Vedtak i SR-rapport: SSB føreslår at det blir nedsett eit lite arbeidsutval som vurderer om det ar aktuelt å publisera registertal for desse og ev. andre grupper. Meir spesifikk definisjon av dei ulike gruppene (inkludert eksisterande gruppe for psykisks helsearbeid) og i kva faktaark desse tala ev. skal publiserast, føreslår ein også at arbeidsutvalet får eit mandat. Forslag om ev. nye vidareutdanningsindikatorar bør ferdigstillast i løpet av november 2010 før det blir sendt til høyring i aktuelle arbeidsgrupper.

12 12 VU i Statistikkbanken 07945: Videreutdanninger for personer med helse- og sosialfaglig utdanning, etter kjønn og alder (2008 - 2009)07945: Videreutdanninger for personer med helse- og sosialfaglig utdanning, etter kjønn og alder


Laste ned ppt "1 1 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste Overgang fra skjema til register Oslo, 02.12.2010 Dag Abrahamsen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google