Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Konkurs oProfessor Erik Røsæg oNordisk institutt for sjørett o2285 9752 ofolk.uio.no/erikro.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Konkurs oProfessor Erik Røsæg oNordisk institutt for sjørett o2285 9752 ofolk.uio.no/erikro."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Konkurs oProfessor Erik Røsæg oNordisk institutt for sjørett oerik.rosag@jus.uio.no o2285 9752 ofolk.uio.no/erikro

2 2 Noen nøkkelbegreper oDebitor/ skyldner o(Tvangs)kreditor/ kravshaver oKonkursfordringer oSeparatister oHjemmel oBo og masse

3 3 Bo og masse Boet Debitor personlig Konkurs- kreditorer MassenMasse- kreditorer

4 4 Forskjellige typer gjeldsforfølgning oFellesforfølgning (kollektiv forfølgning) og enkeltforfølgning oKonkurs (kkl del 2) oTvangsakkord (kkl kap VI og XIV) o(Frivillig) gjeldsforhandling (kkl del 1) oGjeldsordning (lov nr 99/1992) oUtlegg (tvangsl kap 7 og pantel kap 5)

5 5 Oversikt over hovedproblemene oNår skal særlige gjeldsforfølgnings- prosedyrer settes i verk? oEnkeltforfølgning oFelles forfølgning oHva skal dras inn i gjeldsforfølgningen? oDet debitor eier på beslagstiden oDet kreditorene ekstingverer eller omstøter oSærlige hjemler for inndragning oSærlige hjemler for å holde ting utenfor oVern av debitor oSærlig privilegerte kreditorer med separatistrett oHvordan skal midlene fordeles? oKreditor må ha et krav (være virkelig kreditor) oKørettferdighet og likedelingsrettferdighet oTidsmessig avgrensning ved fellesforfølgning oSærlig privilegerte kreditorer med fortrinnsrett etc.

6 6 [Oversikt over bobehandlingen]

7 7 Boet oBegjæring (kkl § 60) oOmkostninger (kkl §§ 67 og 73) oBegrenset i forskrift til 50 R oKonkursåpning (kkl §§ 70 fg) oSkiftesamling (kkl §§ 92 fg; 98) oKreditorutvalg og bostyre (kkl § 83) oRevisor (kkl § 90) oTingrettens rolle (kkl §§ 99 og 120 fg) oRådighetsforbud (kkl §§ 75 og 100)

8 8 Behandlingen oInndragning av aktiva (kkl § 118) oFortsatt drift (kkl § 119) oPrøving av fordringene (kkl § 111) oRealisering av aktiva (kkl § 117 og deknl § 8-15) oAbandonering (kkl §§ 117a fg) oUtlodning (kkl kap XV)

9 9 Avslutningen oInnstilling (kkl § 135) oAvslutning (kkl §§ 137 og 74) oEtterutlodning etc (kkl §§ 129 og 139) oSletting av selskap (kkl § 138) oVedvarende heftelse (deknl § 6-6)

10 10 Hensyn

11 11 Hensyn generelt oEffektivitetshensyn oSosiale vernehensyn oDebitor oArbeidstaker etc oKreditor? oHensynet til at den som har gitt kreditt skal bære kredittrisikoen oHensynet til å unngå selvtekt (tvangsl § 1-3) oLikedelingshensyn oKriminalpolitiske hensyn

12 12 Spesielle hensyn vedrørende særlig privilegerte kreditorer oKredittsikringshensyn oSosiale vernehensyn for visse kreditorer (jfr. deknl § 9-2 annet ledd nr 3) oHensynet til skyldneren?

13 13 Spesielle hensyn ved ekstinksjon oHensynet til å unngå kreditorsvik (notoritetshensyn) oSvikaktig suksesjon oSvikaktig hjemmelsoverføring oPublisitetshensyn? oLegitimasjonshensyn?

14 14 Åpningsvilkår Solvensvurdering

15 15 Insolvenskravet (kkl. §§ 60-61) oInsovenskravet skal sikre at konkurs bare blir åpnet når det er formålstjenelig oHovedregel: Vedvarende illikviditet oUnntak: Suffisiens o[Lynkurs i lesning av regnskaper]

16 16 Balanse = positiv egenkapital

17 17 Underbalanse = negativ egenkapital

18 18 Likviditet - å kunne betale ved forfall Pr. år Pr. mnd.

19 19 Vurderinger ved åpning av konkurs Kan konkurs åpnes?

20 20 Åpningsspørsmålet: Plussiden oBeslagsfrie eiendeler oIkke realiserbare eiendeler oSærlig illikvide eiendeler (kkl § 61, jfr. kkl §§ 72 og 153) oBetingede rettigheter oFluktuerende verdier oVerdsetting basert på fortsatt drift?

21 21 Åpningsspørsmålet: Minussiden oFordringer som ikke kan gjøres gjeldende i konkurs (deknl § 7-13) oFordringer basert på omstøtelige transaksjoner (deknl § 5-1) oUforfalte fordringer oTvilsomme fordringer oBetingede fordringer oBetydning av muligheten for en løsning med kreditorene

22 22 Kreditor må ha tilstrekkelig interesse i konkurs (kkl § 64) oKreditorer med sikkerhet i boet oKreditorer som har lovet ikke å åpne konkurs oKreditorer med uforfalte fordringer og sikkerhet hos tredjemann oKreditorer med tvilsomme fordringer og sikkerhet hos tredjemann oKreditor som ikke vil få dekning uansett

23 23 Presumsjonsregler oSkyldnerens erkjennelse (kkl § 62) oBetalingsstansning (kkl § 62) oIntet til utlegg (kkl § 62) oKonkursvarsel mot skyldneren (kkl § 63) o[Andre konkursåpningsgrunner]

24 24 Plussiden og minussiden i boet Hva eier debitor? Hva skylder debitor?

25 25 Hovedregelen (deknl § 2-2) otilhører skyldneren opå beslagstiden osom kan … omgjøres i penger oDe ”reelle” eierforholdene er avgjørende (Rt 1935 981 (Bygland-dommen))

26 26 Noen vanlige innvendinger mot beslag oDebitors eiendomsrett er betinget av motytelse oKreditor har ikke villet gi kreditt oDebitors eiendomsrett er ugyldig oDebitors eiendomsrett må vike for kontraktsrettslige hevingskrav (jfr kjl § 54(4) etc)

27 27 Beslagsfrihet oBeslagsfrihet for personlige eiendeler (deknl § 2-3) oBeslagsfrihet for stipender mv (deknl § 2-4) oBeslagsfrihet for penger (deknl § 2-5 jfr kkl § 106) oUtvidet adgang til utlegg i særlige tilfeller (deknl § 2-6, jfr deknl § 6-7) o[Andre regler om beslagsfrihet]

28 28 Konkursfordringer oHovedregelen (deknl § 6-1) oFordringer med tvilsomt opprinnelsestidspunkt oRegressfordringer (deknl § 6-3) oErstatningskrav i kontrakt (deknl § 7-8 og Rt 1992 504 Factoring Finans) oUforfalte og betingede fordringer (deknl § 6-2 og kkl § 133) oFordringer som ikke kan gjøres gjeldende i konkurs (deknl § 7-13) oFordringer basert på omstøtelige transaksjoner (deknl § 5-1) oTvilsomme fordringer (kkl kap XII)

29 29 Massefordringer oVirkelige massefordringer (deknl § 9-2 første ledd) oMassefordringer ol fra tidligere bobehandling (deknl § 9-2 andre ledd)

30 30 Innskrenket beslagsrett pga stansningsrett (deknl § 7-2) oSammenhengen med konraktsrettslig tilbakeholdsrett (kjl § 10, avhendingsl § 5-5) oSammenhengen med beslagsretten (deknl § 2-2) oVirkning som separatistrett oKan gjøre gjeldende uten spesiell rettsvernakt oMå gjennomføres oStansning er ikke nødvendig om overleveringen skjer til boet (deknl § 7-9) oAlternativer til stansning oLevering med hevingsforbehold (kjl § 54(4), avhendingsl § 5-3(4) oLevering mot salgspant (pantel §§ 3-17 og 3-22, tingl § 21(3)) oBegrunnelse for stansningsretten

31 31 Nærmere om grensen for når stansning senest kan skje oRt 1971 549 Dokka Bruk Velteplass som kjøperen ikke hadde eksklusiv rådighet over og ikke utad fremsto som hans oRt 1974 879 Statlandbruket Lagringsplass som selgeren hadde ordnet sammenblanding oStadfester Dokka Bruk-dommen oRt 1973 95 Krogstad Cellulose Tømmer som skal måles på kjøpers tomt oRt 1997 1438 konsignasjon Kravet til notoritet ikke oppfylt

32 32 Rettsvernkrav for suksessorer oS har ervervet før konkursåpning oRettsstiftelser i fast eiendom oAvtalepant (pantel § 2-5, jfr tingl § 23) oKjøp (tingl § 23) oUtleggspant (pantel § 5-2, jfr deknl §§ 5-8 og 5-10) oRettsstiftelser i negotiable gjeldsbrev oAvtalepant (pantel § 4-1) oKjøp (gbl § 14 antitetisk?) oUtleggspant (pantel § 5-7(1), jfr pantel § 3-2 og deknl §§ 5-8 og 5-10) oRettsstiftelser i løsøre oAvtalepant oHåndpant (pantel § 3-2) oSalgspant i motorvogn (pantel § 3-17(3), jfr tingl §§ 23 og 34) oSalgspant i ikke- motorvogn (pantel § 3-17(1-2)) oKjøp (interesselæren (sml. godtroloven)) oUtleggspant (pantel §§ 5-4 fg, jfr deknl §§ 5-8 og 5-10)

33 Noen observasjoner oOmrådet for notoritetshensynet og for ekstinksjonsreglene oFirkantdoktrinen – bare tinglysing gir notoritet oRt 1997 1050 Momentum, Rt 1998 268 Dorian Grey, Rt 2002 1484 Nymo, Rt 2008 586 Fagutleie oOm å ta utlegg for å kunne ekstingvere oRt 1995 1122 Bauer, Rt 1997 1698 Sparebanken NOR oRt 1999 901 Skjeldal, HR-2010-114-U oRt 1999 247 Bygg og Trelast oHensynet til godtroende erverver 33

34 34 SELGER Ting på vei inn Stansningsrett overgitt DEBITOR kjl § 61 Visualsering av beslagsretten kjl § 7 (2) deknl § 2-2 KJØPER Ting på vei ut Interesselære, rettsvern overgitt deknl § 2-2

35 35 Utvidet beslagsrett pga manglende omstøtelsesvern

36 36 Fristdagen (deknl § 1-2) oHovedregel: Begjæringsdagen oFortsettelsessynspunktet

37 37 Gaver (deknl § 5-2) oOversikt over regelen oBegrunnelse oHva er en gave? (Rt 1996 1647 Bruvik) o”Fullbyrdet,” jfr deknl § 5-10

38 38 Ekstraordinær betaling (deknl § 5-5) oOversikt over regelen oBegrunnelse oUsedvanlig betalingsmiddel oFør normal betalingstid oBeløp som betydelig forringer betalingsevnen (Rt 1999 64 Teamcon) oOrdinær- unntaket (Rt 1997 1623 Royal Christiania, Rt 1995 222 Direkte reklame) oSiste ledd: Forholdet til deknl § 5-7

39 39 Motregning (deknl § 5-6) oOversikt over regelen oBegrunnelse oForholdet til deknl § 5-5 oForholdet til reglene om motregning i konkurs K En som skylder D penger D

40 40 Sikkerhetsstillelse for eldre gjeld (deknl § 5-7) oOversikt over regelen oBegrunnelse oSikkerhet for eldre gjeld GJELD – PANT – KONKURS oForsinket rettsvern, jfr deknl § 5-10 PANT – GJELD – RETTSVERN – KONKURS oKontokurantforhold: Ny gjeld = netto økning pant kk Ny gjeld

41 41 Utlegg (deknl § 5-8) oOversikt over regelen oBegrunnelse oVirker automatisk

42 42 Subjektiv omstøtelse (deknl § 5-9) oOversikt over regelen oBegrunnelse oDisposisjon oAvgrensing mot faktiske handlinger? oAvgrensing mot utlegg? oKreditorkadelig disposisjon oBryte likedelingsprinsippet (Rt 1986 889 Eastco) oUnndra eiendeler oForøke gjeld oUtilbørlig oObjektiv norm (Rt 1995 259 Palonen) oSynspunktet redningsaksjon (Rt 2001 1136 Kjell’s Markiser) oSvak eller svekket økonomi oIkke subjektiv unnskyldningsgrunn

43 43 Virkningen av omstøtelse oSubjektiv omstøtelse: Tap (deknl § 5-12) oObjektiv omstøtelse: Berikelse (deknl § 5-11) oRt 2001 1136 Kjell’s Markiser oRt 1996 1647 Bruvik

44 44 Særregler om hvordan beslaget skal skje Selskapskontrakter og andre kontrakter

45 45 Kontrakter i konkurs oAnvendelsesområdet for deknl kap 7 (deknl §§ 2-2, 7-1 og 7-3(2)) oHensynene bak reglene oBetydningen av om medkontrahenten har separatistrett for sine interesser (deknl § 7-7(2)) oNettobeslag (i kontraktsgjenstanden) oBruttobeslag (i kontrakten med pluss og minus)

46 46 Beslag av kontrakter om kjøp av løsøre i konkurs oInntreden (deknl §§ 7-3 fg) oRett til inntreden (deknl § 7-3) oAvtalens vilkår (deknl § 7-4(1)) oOppdeling av kontrakten (deknl § 7-4(2)) oSikkerhet (deknl § 7-5) oOppsigelsesadgang (deknl § 7-6) oHevingsrett (i betydningen rett til naturalrestitusjon) (deknl § 7-7) o[Beslag av andre kontraktstyper (deknl §§ 7-10 fg)]

47 47 Beslag av selskapsavtaler (deknl kap 4) oGjelder ansvarlige selskaper ol (deknl § 4- 1) oNettobeslag (deknl § 4-3) oSærskilt selskapskonkurs (deknl § 4-2)

48 48 A/S Aksjonær 2 boer Eier Ansvarlig (enmanns-) selskap 2 boer, men særregler Ansvarlig selskap Eier 3 boer, men særregler En eller flere debitorer? En eller flere boer?

49 49 Ansvarlig selskap Eier Særkreditorer: Får bare det som er til overs av selskapsformuen, og da i konkurranse med selskaps- kreditorene (deknl § 4-2) Selskapskreditorer (felleskreditorer): Kan kreve i begge (alle) boene Regelen om full dividendrett gjelder ikke, deknl § 4-5 (Særkreditorer mot selskapet finnes ikke, jfr selskapsl nr. 83/1985 § 2- 4(1)) Selskaps- og særkreditorer

50 50 Fordelingen av boets midler mellom kreditorene Motregning, solidarskyld

51 51 Fordelingen av boets midler mellom kreditorene oHovedregelen (deknl § 9-6) oSærlig priviligerte kreditorer o[Kreditorer med panterett, tilbakeholdsrett ol (deknl §§ 8-14 fg)] oKreditorer med motregningsrett (deknl § 8-1 fg) oKreditorer med flere skyldnere (deknl § 8-7 fg) o[Kreditorer med fortrinnsrett (deknl §§ 9-2 fg)] o[Kreditorer som må stå tilbake (deknl § 9-7]

52 52 Motregning: Terminologi Konkurskreditor Konkursdebitor kreditors (mot)fordring debitors (hoved)fordring

53 53 Fordelen med å kunne motregne K betaler fullt beløp, får fullt beløp K betaler fullt beløp, får dividende Motregning som oppgjørsteknikk er ikke poenget Med motregningsrett:Uten motregningsrett:

54 54 Motregningsvilkår (deknl § 8-1) oSamme parter? oYtelser av samme art? oBeskyttelse av betalingskanaler? oFinansavtaleloven nr. 46/1999 § 29 oForfallstid?

55 55 kkåpn Ks mot- krav Ds hoved- krav Ks mot- krav Ds hoved- krav Ks mot- krav Ds hoved- krav Ks mot- krav Ds hoved- krav Ks mot- krav Ds hoved- krav Over streken: D i mora Under streken: K i mora Motregning: Forfallsvilkåret Ks mot- krav Ds hoved- krav Ks mot- krav Ds hoved- krav Ks mot- krav Ds hoved- krav Ks mot- krav Ds hoved- krav

56 56 Kreditorer med flere skyldnere (solidarskyldnere) (deknl §§ 8-7 fg) Samskyldner Kreditor Debitor Samskyldner

57 57 Dividendegrunnlag ved konkursåpningene Max utbet Dividendegrunnlag og maksimumsbeløp, deknl § 8-7if

58 58 Avdrag fra regressberettiget medskyldner (nr 1) Avdrag ved dividende fra medskyldners bo (nr 2) Avdrag fra med- skyldner mindre enn 3 mnd før kk (nr 3) Oppbygningen av deknl § 8-7

59 59 Betydningen av forfallet til fordringen mot medskydneren forfall hovedfordr kkåpnkkslutn Medskyldneren svarer for alt Medskyldneren svarer for tap Finansavtaleloven nr. 46/1999 § 71(5)

60 60 KausjonistKreditor Debitor betaling deknl § 8-9 Full dividendrett ved solidarskyld - hensyn bak regressregelen (nr 1)

61 61 B (debitor) A kkåpn C kkåpn kk slutn 3 mnd Betaling fra C som solvent medskyldner: Lette delbetaling Betaling fra C (suksessiv konkurs): Unngå uttrekking av bo C/ fremskyndelse av bo B for derved å unngå oppgjørs- tekniske problemer Betaling fra A (samtidig konkurs): Oppgjørstekniske hensyn -uttrekking av bo- behandling -konstant dividende- grunnlag -avhengige dividender Full dividendrett ved solidarskyld - hensyn bak delbetalingsreglene (nr 2 og 3)

62 62 Opptrinnrett

63 Opptrinnsrett - problemet oTomme prioriteter oOpplåningsrett oOpptrinnsrett 63

64 Opptrinn - hensyn oKontraktspanthavere oPrioriteten er bestemt ved avtale oPrioriteten er bestemt ved kollisjonsreglene - ingen bestemt avtale oPanthavere som har fått lavere prioritet enn forutsatt oInter partes oUtleggstakere oKonkursbo oLegalpanthavere 64

65 Opptrinnsrett – gjeldende rett oOpplåningsrett oBegrensning i opplåningsretten oKontraktspanthavere o(Tvangs)kreditorbeslag oOmbytting 65


Laste ned ppt "1 Konkurs oProfessor Erik Røsæg oNordisk institutt for sjørett o2285 9752 ofolk.uio.no/erikro."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google