Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KURSOPPGAVE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KURSOPPGAVE."— Utskrift av presentasjonen:

1 KURSOPPGAVE

2 Hva har hendt? 1.10.92 Deltaker får et krav på Kjeden på 600.000,-
Ole Vold stiller garanti overfor Deltaker for Kjeden`s forpliktelse Kravet forfaller Deltaker transporterer kravet til Banken Samtidig som Ole Vold blir kjent med transporten, varsler han at han vil gjøre motregning gjeldende med et krav på husleie Deltaker var skyldig Leietaker Leietaker overdrar sitt krav til Ole Vold 10.9 Banken krever Ole Vold etter garantien Ole Vold nekter å betale

3 1. Er Ole Vold ansvarlig overfor banken?
1.1 Overfor hvem er Ole Vold ansvarlig (banken eller bare Deltaker AS) ? Et spørsmål om kausjonen følger med ved transporten av fordringen til banken. 1.2 Når oppstår Ole Volds ansvar ? Et spørsmål om det er en simpel kausjon eller en selvskyldnerkausjon.

4 1.1 Har banken rettigheter etter kausjonen?
Deltaker AS transporterer til sikkerhet sitt tilgodehavende på Kjeden AS til banken Problem: banken er ikke adressat for kausjonen, den er utstedt til Deltaker AS Overdragelse av fordring Alminnelig utgp. :sikkerhetsrettigheter følger med, men kun i mangel på andre holdepunkter. Tolkning av kausjonserklæringen Neppe grunnlag for å si at sikkerheten ikke følger kravet

5 1.2 Når oppstår Ole Volds ansvar?
Innholdet i kausjonsforpliktelsen Grunnlaget for Volds personlige ansvar er erklæringen fra 1.10 – en kausjon. Spm. Selvskyldnerkausjon eller simpelkausjon Selvskyldnerkausjon; kausjon kan kreves dersom debitor ikke betaler ved forfall, forutsetter mislighold, kausjonisten er ikke en sideordnet solidarskyldner Simpel kausjon; kausjonisten kan ikke kreves før alle dekningsmuligheter overfor kreditor er uttømt

6 1.2 Når oppstår Ole Volds ansvar? Forts
Spørsmålet løses ved en tolkning av kausjonen Alm. Presumsjon for at kausjonen er simpel Ordlyden trekker i retning av selvskyldnerkausjon ”prompte betaling ved forfall” – dvs. at kausjonisten innestår for at fordringen i sin helhet blir betalt ved forfall Konklusjon: Selvskyldnerkausjon Kravet forfalt 1.mars, mislighold er inntrådt – kausjonisten (Vold) kan kreves

7 Forholdet til finansavtaleloven (1999/46) kap 4
Spm. gjelder unntaket i § 71? ”institusjonen kan ikke rette krav mot kausjonisten før det er tatt rettslige skritt mot lånetakeren for å få tvangsgrunnlag” Unntak fra hovedregelen ved selvskyldnerkausjon Kap 4 gjelder når finansinstitusjonen ” er kreditor etter kausjon stilt for lån eller annen kreditt” - ”når kausjonen stilles overfor en finansinstitusjon” § 57 - gjelder også når en kausjon stilt overfor en finansinstitusjon overdras videre fra institusjonen – etter ordlyden uten hensyn til om erververen også er en finansinstitusjon, jfr § 58

8 Gjelder reglene ved overdragelse av en allerede stilt kausjon?
Spm er om hensynet til beskyttelse av kausjonisten det samme ved avtale med finansinstitusjon som ved avtale med tredjemann når tredjemann overdrar kausjonen til finansinstitusjon? Ikke løst i loven NOU , kap. 4 virkeområde “For at reglene i lovutkastet skal komme til anvendelse må i utgangspunktet én av avtalens parter være en profesjonell institusjon i finansmarkedet. Loven vil med andre ord i utgangspunktet bare gjelde dersom en slik institusjon tilbyr finanstjenester eller er part i finansavtaler. “

9 Gjelder reglene ved overdragelse av en allerede stilt kausjon?
Å gi loven anvendelse på opprinnelige privatkausjoner vil i realiteten innebære at kausjonen ikke kan overdras til finansinstitusjon - eller at den faller bort i stedet for å følge kravet ved overdragelsen. Løsning; loven gjelder trolig ikke, med tanke på ordlyd, forarbeider og nevnte reelle hensyn Konklusjon: Ole Vold er ansvarlig overfor banken når Kjeden AS ikke betaler ved forfall.

10 2. Har Ole Vold rett til å motregne overfor banken med Leietaker AS krav?
Hva slags krav har vi her? Hovedkrav: Bankens krav (overdratt fra Deltaker) på Kjeden Motkrav: Leietakers husleiekrav på Deltaker Begge kravene er enkle krav; ”muntlige fordringer”. Motregningsadgangen reguleres av Gbl. §§ 25 og 26 analogisk og Generelle vilkår for motregning

11 Er de generelle vilkårene for motregning oppfylt?
Komputabilitet?: Ja, begge kravene går ut på NOK Hovedkravets (bankens krav på Kjeden AS) frigjøringstid? Ja, kausjonisten vil kunne betale når misligholdet inntrer (1.mars) Er motkravet forfalt?

12 Er de generelle vilkårene for motregning oppfyllt?
Er motkravet forfalt? Noe uklart faktum Kun er forfalt pr 1. juni hvis Volds brev skal forstås som en erklæring om motregning kan de bare gjelde dette beløpet, ikke de resterende For disse må han evt fremsette ny erklæring etter forfall Alternativt kan Volds brev forstås som et varsel om at han vil kreve motregning. Pr 10. september, da Vold får påkrav fra banken, er hele motkravet på forfalt – kan motregne hvis de øvrige vilkår er oppfylt

13 Er de generelle vilkårene for motregning oppfylt?
Gjensidighet Foreligger ikke – motkravet er mot opprinnelig kreditor etter hovedfordringen (Deltaker AS)

14 Gjelder unntaket fra gjensidighetskravet, gbl § 26?
Unntak fra gjensidighetskravet for enkle gjeldsbrev Her ikke gjeldsbrev, men analogi på enkle krav er ok Gbl § 26: ”vart eigar av kravet før han fekk veta om avhendinga…”

15 Er vilkårene for motregning oppfylt?
Ble Ole Vold eier av Leietaker AS` krav på Deltaker AS før han fikk vite om at Deltakers krav på Kjeden AS var overdratt til banken? Nei, skjedde etterpå Heller ikke konnekse krav (begrensningen i § 26 gjelder da ikke) Konklusjon: Vold har ikke rett til å motregne

16 Er deler av motkravet foreldet?
Forutsetter at vilkårene for motregning så langt hadde vært oppfylt Husleiekravet forfaller med hvert halvår, første gang Virkningen av foreldelse er at fordringshaver (her Leietaker AS) taper retten til oppfyllelse jf fl. § 24 Motregningserklæring er en form for oppfyllelse I utgp. kan man derfor ikke motregne med foreldete krav

17 Er deler av motkravet foreldet?
Foreldelsesfristen; 3 år, fl. § 3 Utgp: det tidspunkt fordringshaveren (Leietaker AS) tidligst kunne kreve oppfyllelse – her forfallsdag Tidspunktet for motregningserklæringen avgjør derfor hvor stort beløp som er foreldet Begynnelsen av juni: 10.september:

18 Er deler av motkravet foreldet?
Er motregningsadgangen likevel i behold etter unntaksregler som tillater motregning med foreldete krav? Fl § 26 a) – hvis avtalt; ikke oppfylt Fl § 26 b) - hvis konnekse krav: ikke oppfylt Selv om motregningsvilkårene hadde vært oppfylt, ikke motregningsadgang for mer enn /


Laste ned ppt "KURSOPPGAVE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google