Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pengekrav og konkurs – Dag 3 JUS102 – Kontrakts- og selskapsrett UMB 2. april 2013 – ved advokat Hanne Storstein

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pengekrav og konkurs – Dag 3 JUS102 – Kontrakts- og selskapsrett UMB 2. april 2013 – ved advokat Hanne Storstein"— Utskrift av presentasjonen:

1 Pengekrav og konkurs – Dag 3 JUS102 – Kontrakts- og selskapsrett UMB 2. april 2013 – ved advokat Hanne Storstein hanne.storstein@dnb.no

2 Rekapitulasjon - Fremstillingen 1. Oversikt - fellestemaer 2. Pengekrav 3. Enkeltforfølgning mm 4. Konkurs 5. Økonomisk kriminalitet 6. Avslutning 2

3 4. Konkurs 4.1 Bakgrunn og formål 4.2 Konkursbehandlingen 4.3 Betingelsene for å åpne konkurs 4.4 Beslagsretten i forhold til debitor 4.5 Omstøtelse 3

4 forts 4.2 Konkursbehandlingen •Hvem kan slås konkurs?  Fysiske personer -Herunder enkeltpersonforetak  Juridiske personer -Selskaper med begrenset ansvar – AS, ASA m.fl -Selskaper med ubegrenset ansvar – ANS, DA, KS, m.fl. -Ideelle organisasjoner – foreninger, stiftelser -Lag – samvirkelag, borettslag, boligbyggelag -NUF?  Ikke -stille selskaper -tingsrettslige sameier -Offentlige organer 4

5 •Kreditor begjærer konkurs -Offentlige kreditorer, private kreditorer (f.eks. bank, leverandør mm), lønnstakere -Kreditor med betryggende pant (sikkerhet) for sin fordring kan ikke begjære konkurs •Bevisbyrde og presumsjonsregler -Det er den som begjærer konkurs som i utgangspunktet må bevise at debitor er insolvent -Rekvirentansvaret 5

6 -Presumsjoner for at debitor er insolvent (snudd bevisbyrde):  Skyldnerens erkjennelse – konkursloven § 62  «intet til utlegg» – konkursloven § 62  Konkursvarsel – konkursloven § 63 a)Påkrav – forfalt og uomtvistede krav («klart») b)Etter 4 uker c)Betalingsoppfordring med 2 ukers betalingsfrist forkynnes d)Konkursbegjæring innen 2 uker etter betalingsfristens utløp -Skjema på Konkursrådets hjemmesider 6

7 •Debitor gjør oppbud -Hva er oppbudsplikt? -Når inntrer oppbudsplikten?  Straffeloven § 284  Straffeloven § 282 -Hvem påligger oppbudsplikten/ skal underskrive oppbudsbegjæringen?  AS – styret, jf aksjeloven § 6-18  ANS – selskapsmøtet, jf selskapsloven § 2-12 -Innholdet i oppbudsbegjæringen – konkursloven § 66 7

8 •Konkursåpning i andre tilfeller -Mislykket gjeldsordning -Grovt mislighold av gjeldsforhandling eller tvangsakkord -Tvangsavvikling av selskaper behandles etter konkurslovgivningen på samme måte som konkursbo •Hvordan kan debitor avverge konkurs? -Begjæring om offentlig gjeldsforhandling – konkursloven § 16 -Underhåndsakkord kan stenge -Individuell avtale med kreditor -Tilby betaling? -Tilby sikkerhet? -Bestride kravets eksistens? 8

9 •Fristdagen i konkurs -Dekningsloven § 1-2 -Den dagen da konkursbegjæringen kom inn til retten 9

10 4.3 Konkursbehandlingen •Fra åpning av konkurs avsagt til konkursbehandlingen avsluttet - konkursloven § 74 •Roller -Debitor (skyldner) – konkursloven § 100 urådig, plikter i §§ 80 m.fl. -Bostyrer – konkursloven §§ 77, 80 og 85 -Borevisor – konkursloven §§ 77 og 90 -Skiftesamlingen – konkursloven § 92 flg. -Tingretten – konkursloven §§ 72, 77, 78, 99 m.fl. -Politimyndighetene – konkursloven § 80 10

11 -Kreditorer – kreditorutvalg og bostyre - konkursloven § 83. Dekningsloven kap. 6 gjør forskjell på kreditorene og prioriteten av kreditorenes krav -Kontraktsparter – skyldnerens kontraktsmessige forpliktelser  stansningsrett - dekningsloven § 7-2, jf kjl. §§ 10 og 61  motregning – dekningsloven kap 8  konkursboets inntrederett i kontrakter – dekningsloven kap 7 11

12 -Debitor selv (oppbud) -Kreditor -Lønnstaker Byfogd/ tingretten Begjæring om konkurs - fristdagen Konkursbehandling – konkursåpning - Konkursbeslag -Oppnevning av bostyrer Sikring av aktiva/ umiddelbare tiltak Borevisor Realisering av aktiva, undersøkelser, omstøtelser Boets utlodning (beregning av fordeling – dividende) og Boets avslutning (vanligvis innstilling uten dividende) Konkurskarantene Steg/fase Rolle/hvem Fordringsan meldelser Bostyrer 12 Bostyrer (advokat) Kreditorer Redegjørelse (innberetning) Bostyrer i samarbeid med debitor, panthavere, borevisor o.a. Byfogd/ tingretten Anmeldelse og etterforskning Politiet/ Økokrim Skiftesamling

13 •Hva skjer med skyldneren og restgjelden etter konkurs? -Selskap – avvikles  Selskap med begrenset ansvar – aksjeselskap: Det finnes da ingen til å svare for restgjelden, heller ikke selskapets styre eller eiere – med mindre det foreligger særskilt ansvarsgrunnlag i avtale (f.eks. kausjon) eller erstatningsansvar (f.eks. styreansvar).  Selskap med ubegrenset ansvar – ANS eller DA: selskapsdeltakerne fortsatt ansvarlige for restgjelden. -Privatperson, personlig næringsdrivende i enkeltpersonsforetak  Forblir ansvarlig for restgjelden  Kan søke kreditorene om ettergivelse  Leder ofte til søknad om tvungen gjeldsordning 13

14 4.4 Beslagsretten i forhold til debitor •Hovedregelen om beslagsretten •Grenser for beslagsretten 14

15 •Hovedregelen om beslagsretten -Dekningsloven § 2-2 -Utgangspunktet: alt som tilhører debitor, verken mer eller mindre  Eksempel: Hvis skyldner har kjøpt og betalt en bil, så skal bilen inn i boet. Hvis skyldner har solgt en bil og mottatt penger for den, så skal bilen ikke inn i boet. -Beslagsretten utvides i forhold til utgangspunktet på to måter: 1)vilkår om rettsvern 2)mulighet for omstøtelse 15

16 -Hva «tilhører debitor»?  besittelsesproblemer – hvem har rådigheten over tingen?  transaksjonsproblemer – endring av eiendomsrett til tingen?  organisasjonsproblemer – hvordan har skyldneren innrettet seg i forhold til andre som kan påvirke eiendeler /gjeld? -Eksempel: «Diamantkoffert skaper hodebry» - TA Invest AS konkursbo 16

17 •Grenser for beslagsretten -Alt som kan omgjøres i penger – beslagsrettens formål  «og som kan selges, leies ut eller på annen måte omgjøres i penger» - dekningsloven § 2-2  som det er lovlig adgang til å omgjøre i penger -I forhold til debitor  Lovbestemte grenser - beskyttelse -Personlige eiendeler - dekningsloven § 2-3 -Nærmere bestemte typer penger o.l. – dekningsloven §§ 2-4 og 2-5 -Private beslagsforbud på nærmere vilkår – gaver, gavesalg, testamente -Gjelder tilsvarende for enkeltforfølgning 17

18 -I forhold til tredjemenn  I skyldnerens besittelse eller i tredjemanns besittelse  Kjøp /salg: er varene levert? -Rt. 1910 side 231 – «Kudommen» -Rt. 1912 side 263 - «Jernskrapdommen»  Sammenblanding -Terra Securities ASA konkursbo  Hovedregelen er at transaksjonen må være gyldig og ha rettsvern og ikke må kunne omstøtes -Eksempel: panterett får rettsvern ved registrering i rettsvernregister (grunnboken eller løsøreregister) -Rt. 1989 side 1209 – Karmøy Montering – omstøtelse, factoring 18

19 4.5 Omstøtelse •Oversikt – bakgrunn og formål •Objektive omstøtelsesregler •Den subjektive omstøtelsesregel 19

20 •Oversikt -Bakgrunn og formål  Romerretten – actio pauliana  hindre misligheter og unndragelser og få tilbakeført verdier til konkursboet (fellesskapet)  motvirke forfordeling av kreditorer  illojalitet  gjelder selv om en transaksjon er gyldig og har rettsvern -Dekningsloven kap. 5 (og ekteskapsloven § 51) 20

21 -Objektive vs subjektive omstøtelsesregler  Ulike vilkår – skyld og kreditorsvik  Ulike virkninger – dekningsloven §§ 5-11 og 5-12  Brukes ofte samtidig som alternative rettsgrunnlag for omstøtelse -Fristberegning  Fra fristdagen og bakover – dekningsloven § 1-2  Til tidspunktet disposisjonen ble gjennomført / fikk rettsvern – dekningsloven § 5-10 21

22 •Objektive omstøtelsesregler -Rammer uten hensyn til skyld -Hovedregel tre måneders frist (opptil to år nærstående) -Mest praktisk – rammer flest tilfeller -Gaver – dekningsloven § 5-2  Hindre tapping  Begrepet «gave» •Formuesforskyvning •Ikke vilkår at kalt det en gave - salg, utbytte, provisjon, kausjon mm •Helt eller delvis (gavesalg) •Unnlatelse – foreldelse? •Gavehensikt 22

23  Skjerpet overfor «nærstående»- lenger frist - dekningsloven § 1-5 1)Ektefeller og visse familiemedlemmer 2)Selskap og person der personen eier en vesentlig del i eller har vesentlig innflytelse i (mv) 3)To selskaper som hvor den ene har vesentlig innflytelse over den andre eller der begge er nærstående til samme person (mv) -Skifte mellom ektefeller – «bosondring» -Suppleres av den subjektive omstøtelsesregelen – 10 års frist 23

24 -Ekstraordinære betalinger – dekningsloven § 5-5  Hindre forfordeling av kreditorer  «Betaling»  Inkludert pantsettelse av enkle krav, jf 4.ledd  Av «gjeld»  Alternative vilkår (jf.«eller») 1.«usedvanlige betalingsmidler» 2.«før normal forfallstid» 3.«med beløp som betydelig har forringet debitors betalingsevne»  Unntak: likevel fremtrådte som «ordinær» - se i forhold til alternativene  Rt. 1995 side 222 – Direkte Reklame - Omstøtelse av innbetalt skattetrekk - ”ordinær betaling” dekningsloven § 5-5 24

25 -Sikkerhetsstillelse for eldre gjeld – dekningsloven § 5-7  «Sikkerhetstillelse»: pant, avtalt tilbakeholdsrett, avtalt motregning mm.  «Eldre gjeld»  Tredjemanns pant rammes ikke  Tidspunkt: rettsvernakten dekningsloven § 5-10 25

26 -Utlegg – dekningsloven § 5-8  «ingen rettsvirkning overfor boet»  Ingen disposisjon fra skyldneren 26

27 •Den subjektive omstøtelsesregel – deknl. § 5-9 -Skyld – kreditorsvik  Actio pauliana -Hvilke disposisjoner rammes? Typetilfeller: 1. Kreditorbegunstigelse 2. Unndragelse av aktiva 3. Gjeldsøkning -Vilkår:  Det må foreligge en «disposisjon»  Debitors økonomi 27

28  Transaksjonen må være «utilbørlig» •Er formålet er å komme unna følgende av en konkurs? •Helhetsvurdering  Motpartens forhold •«svik» eller i det minste uaktsomhet – forsto eller burde ha forstått •På rettsvernstidspunktet, jf § 5-10 -Skyldnerens forhold uten betydning -Frist 10 år -Rt. 1995 side 259 – Palonen-dommen 28

29 -Oppsummering:  Enklere å få omstøtt etter de objektive omstøtelsesreglene  Virkningene av omstøtelse er forskjellig 29


Laste ned ppt "Pengekrav og konkurs – Dag 3 JUS102 – Kontrakts- og selskapsrett UMB 2. april 2013 – ved advokat Hanne Storstein"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google