Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Konkurs oProfessor Erik Røsæg oNordisk institutt for sjørett o2285 9752 ofolk.uio.no/erikro.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Konkurs oProfessor Erik Røsæg oNordisk institutt for sjørett o2285 9752 ofolk.uio.no/erikro."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 1 Konkurs oProfessor Erik Røsæg oNordisk institutt for sjørett oerik.rosag@jus.uio.no o2285 9752 ofolk.uio.no/erikro

3 2 Noen nøkkelbegreper oDebitor/ skyldner o(Tvangs)kreditor/ kravshaver oKonkursfordringer oSeparatister oHjemmel oBo og masse

4 3 Bo og masse Boet Debitor personlig Konkurs- kreditorer MassenMasse- kreditorer

5 4 Forskjellige typer gjeldsforfølgning oFellesforfølgning (kollektiv forfølgning) og enkeltforfølgning oKonkurs (kkl del 2) oTvangsakkord (kkl kap VI og XIV) o(Frivillig) gjeldsforhandling (kkl del 1) oGjeldsordning (lov nr 99/1992) oUtlegg (tvangsl kap 7 og pantel kap 5)

6 5 Oversikt over hovedproblemene oNår skal særlige gjeldsforfølgnings- prosedyrer settes i verk? oEnkeltforfølgning oFelles forfølgning oHva skal dras inn i gjeldsforfølgningen? oDet debitor eier på beslagstiden oDet kreditorene ekstingverer eller omstøter oSærlige hjemler for inndragning oSærlige hjemler for å holde ting utenfor oVern av debitor oSærlig privilegerte kreditorer med separatistrett oHvordan skal midlene fordeles? oKreditor må ha et krav (være virkelig kreditor) oKørettferdighet og likedelingsrettferdighet oTidsmessig avgrensning ved fellesforfølgning oSærlig privilegerte kreditorer med fortrinnsrett etc.

7 6 [Oversikt over bobehandlingen]

8 7 Boet oBegjæring (kkl § 60) oOmkostninger (kkl §§ 67 og 73) oBegrenset i forskrift til 50 R oKonkursåpning (kkl §§ 70 fg) oSkiftesamling (kkl §§ 92 fg; 98) oKreditorutvalg og bostyre (kkl § 83) oRevisor (kkl § 90) oTingrettens rolle (kkl §§ 99 og 120 fg) oRådighetsforbud (kkl §§ 75 og 100)

9 8 Behandlingen oInndragning av aktiva (kkl § 118) oFortsatt drift (kkl § 119) oPrøving av fordringene (kkl § 111) oRealisering av aktiva (kkl § 117 og deknl § 8-15) oAbandonering (kkl §§ 117a fg) oUtlodning (kkl kap XV)

10 9 Avslutningen oInnstilling (kkl § 135) oAvslutning (kkl §§ 137 og 74) oEtterutlodning etc (kkl §§ 129 og 139) oSletting av selskap (kkl § 138) oVedvarende heftelse (deknl § 6-6)

11 10 Hensyn

12 11 Hensyn generelt oEffektivitetshensyn oSosiale vernehensyn oDebitor oArbeidstaker etc oKreditor? oHensynet til at den som har gitt kreditt skal bære kredittrisikoen oHensynet til å unngå selvtekt (tvangsl § 1-3) oLikedelingshensyn oKriminalpolitiske hensyn

13 12 Spesielle hensyn vedrørende særlig privilegerte kreditorer oKredittsikringshensyn oSosiale vernehensyn for visse kreditorer (jfr. deknl § 9-2 annet ledd nr 3) oHensynet til skyldneren?

14 13 Spesielle hensyn ved ekstinksjon oHensynet til å unngå kreditorsvik (notoritetshensyn) oSvikaktig suksesjon oSvikaktig hjemmelsoverføring oPublisitetshensyn? oLegitimasjonshensyn?

15 14 Åpningsvilkår Solvensvurdering

16 15 Insolvenskravet (kkl. §§ 60-61) oInsovenskravet skal sikre at konkurs bare blir åpnet når det er formålstjenelig oHovedregel: Vedvarende illikviditet oUnntak: Suffisiens o[Lynkurs i lesning av regnskaper]

17 16 Balanse = positiv egenkapital OMLØPSMIDLER370 933 ANLEGGSMIDLER53 627 SUM EIENDELER424 560 EGENKAPITAL362 728 KORTSIKTIG GJELD61 832 SUM GJELD & EGENKAPITAL424 560

18 17 Underbalanse = negativ egenkapital OMLØPSMIDLER370 933 ANLEGGSMIDLER53 627 SUM EIENDELER424 560 EGENKAPITAL-97 272 KORTSIKTIG GJELD521 832 SUM GJELD & EGENKAPITAL424 560

19 18 Likviditet - å kunne betale ved forfall Pr. år Pr. mnd.

20 19 Vurderinger ved åpning av konkurs Kan konkurs åpnes?

21 20 Åpningsspørsmålet: Plussiden oBeslagsfrie eiendeler oIkke realiserbare eiendeler oSærlig illikvide eiendeler (kkl § 61, jfr. kkl §§ 72 og 153) oBetingede rettigheter oFluktuerende verdier oVerdsetting basert på fortsatt drift?

22 21 Åpningsspørsmålet: Minussiden oFordringer som ikke kan gjøres gjeldende i konkurs (deknl § 7-13) oFordringer basert på omstøtelige transaksjoner (deknl § 5-1) oUforfalte fordringer oTvilsomme fordringer oBetingede fordringer oBetydning av muligheten for en løsning med kreditorene

23 22 Kreditor må ha tilstrekkelig interesse i konkurs (kkl § 64) oKreditorer med sikkerhet i boet oKreditorer som har lovet ikke å åpne konkurs oKreditorer med uforfalte fordringer og sikkerhet hos tredjemann oKreditorer med tvilsomme fordringer og sikkerhet hos tredjemann oKreditor som ikke vil få dekning uansett

24 23 Presumsjonsregler oSkyldnerens erkjennelse (kkl § 62) oBetalingsstansning (kkl § 62) oIntet til utlegg (kkl § 62) oKonkursvarsel mot skyldneren (kkl § 63) o[Andre konkursåpningsgrunner]

25 24 Plussiden og minussiden i boet Hva eier debitor? Hva skylder debitor?

26 25 Hovedregelen (deknl § 2-2) otilhører skyldneren opå beslagstiden osom kan … omgjøres i penger oDe ”reelle” eierforholdene er avgjørende (Rt 1935 981 (Bygland-dommen))

27 26 Noen vanlige innvendinger mot beslag oDebitor har blitt tilført et formuesgode Rt 2000 1360 Lena maskin oKreditor har ikke villet gi kreditt oDebitors eiendomsrett er ugyldig oDebitors eiendomsrett er betinget av motytelse oDebitors eiendomsrett må vike for kontraktsrettslige hevingskrav (jfr kjl § 54(4) etc)

28 27

29 28 Beslagsfrihet oBeslagsfrihet for personlige eiendeler (deknl § 2-3) oBeslagsfrihet for stipender mv (deknl § 2-4) oBeslagsfrihet for penger (deknl § 2-5 jfr kkl § 106) oUtvidet adgang til utlegg i særlige tilfeller (deknl § 2-6, jfr deknl § 6-7) o[Andre regler om beslagsfrihet]

30 29 Konkursfordringer oHovedregelen (deknl § 6-1) oFordringer med tvilsomt opprinnelsestidspunkt oRegressfordringer (deknl § 6-3) oErstatningskrav i kontrakt (deknl § 7-8 og Rt 1992 504 Factoring Finans) oUforfalte og betingede fordringer (deknl § 6-2 og kkl § 133) oFordringer som ikke kan gjøres gjeldende i konkurs (deknl § 7-13) oFordringer basert på omstøtelige transaksjoner (deknl § 5-1) oTvilsomme fordringer (kkl kap XII)

31 30 Massefordringer oVirkelige massefordringer (deknl § 9-2 første ledd) oMassefordringer ol fra tidligere bobehandling (deknl § 9-2 andre ledd)

32 31 Innskrenket beslagsrett pga stansningsrett (deknl § 7-2) oSammenhengen med konraktsrettslig tilbakeholdsrett (kjl §§ 10 og 61, avhendingsl § 5-5) oSammenhengen med beslagsretten (deknl § 2-2) oVirkning som separatistrett oKan gjøre gjeldende uten spesiell rettsvernakt oMå gjennomføres oStansning er ikke nødvendig om overleveringen skjer til boet (deknl § 7-9) oAlternativer til stansning oLevering med hevingsforbehold (kjl § 54(4), avhendingsl § 5-3(4) oLevering mot salgspant (pantel §§ 3-17 og 3-22, tingl § 21(3)) oBegrunnelse for stansningsretten

33 32 Nærmere om grensen for når stansning senest kan skje oRt 1971 549 Dokka Bruk Velteplass som kjøperen ikke hadde eksklusiv rådighet over og ikke utad fremsto som hans oRt 1974 879 Statlandbruket Lagringsplass som selgeren hadde ordnet sammenblanding oStadfester Dokka Bruk-dommen oRt 1973 95 Krogstad Cellulose Tømmer som skal måles på kjøpers tomt oRt 1997 1438 konsignasjon Kravet til notoritet ikke oppfylt

34 33 Rettsvernkrav for suksessorer oS har ervervet før konkursåpning oRettsstiftelser i fast eiendom oAvtalepant (pantel § 2-5, jfr tingl § 23) oKjøp (tingl § 23) oUtleggspant (pantel § 5-2, jfr deknl §§ 5-8 og 5-10) oRettsstiftelser i negotiable gjeldsbrev oAvtalepant (pantel § 4-1) oKjøp (gbl § 14 antitetisk?) oUtleggspant (pantel § 5-7(1), jfr pantel § 3-2 og deknl §§ 5-8 og 5-10) oLov om finansiell sikkerhetsstillelse nr. 17/2004 § 5 oRettsstiftelser i løsøre oAvtalepant oHåndpant (pantel § 3-2) oSalgspant i motorvogn (pantel § 3-17(3), jfr tingl §§ 23 og 34) oSalgspant i ikke- motorvogn (pantel § 3-17(1-2)) oKjøp (interesselæren (sml. godtroloven)) oUtleggspant (pantel §§ 5-4 fg, jfr deknl §§ 5-8 og 5-10) oNoen bemerkninger om andre og internasjonale forhold

35 Noen observasjoner oOmrådet for notoritetshensynet og for ekstinksjonsreglene oFirkantdoktrinen – bare tinglysing gir notoritet oRt 1997 1050 Momentum, Rt 1998 268 Dorian Grey, Rt 2002 1484 Nymo, Rt 2008 586 Fagutleie oOm å ta utlegg for å kunne ekstingvere oRt 1995 1122 Bauer, Rt 1997 1698 Sparebanken NOR oRt 1999 901 Skjeldal, Rt 2010.46 First Securities oRt 1999 247 Bygg og Trelast oHensynet til godtroende erverver oRt 2008 586 Fagutleie 34

36 35 SELGER Ting på vei inn Stansningsrett overgitt DEBITOR kjl § 61 Visualsering av beslagsretten kjl § 7 (2) deknl § 2-2 KJØPER Ting på vei ut Interesselære, rettsvern overgitt deknl § 2-2

37 36 Mer på https://wiki.uio.no/jus/tredjemannsvern/index.php/Dynamisk_tingsretthttps://wiki.uio.no/jus/tredjemannsvern/index.php/Dynamisk_tingsrett

38 37 Ekskurs: Konkursboet som første erverver oHovedregel: Debitor er ikke legitimert, kkl § 100 oUnntak: Regler om godtroerverv oLikevel: Tingl § 23 går foran tingl § 20

39 38 Utvidet beslagsrett pga manglende omstøtelsesvern

40 39 Fristdagen (deknl § 1-2) oHovedregel: Begjæringsdagen oFortsettelsessynspunktet

41 40 Gaver (deknl § 5-2) oOversikt over regelen oBegrunnelse oHva er en gave? (Rt 1996 1647 Bruvik) o”Fullbyrdet,” jfr deknl § 5-10

42 41 Ekstraordinær betaling (deknl § 5-5) oOversikt over regelen oBegrunnelse oUsedvanlig betalingsmiddel oFør normal betalingstid oBeløp som betydelig forringer betalingsevnen (Rt 1999 64 Teamcon) oOrdinær- unntaket (Rt 1997 1623 Royal Christiania, Rt 1995 222 Direkte reklame) oSiste ledd: Forholdet til deknl § 5-7

43 42 Motregning (deknl § 5-6) oOversikt over regelen oBegrunnelse oForholdet til deknl § 5-5 oForholdet til reglene om motregning i konkurs K En som skylder D penger D

44 43 Sikkerhetsstillelse for eldre gjeld (deknl § 5-7) oOversikt over regelen oBegrunnelse oSikkerhet for eldre gjeld GJELD – PANT – KONKURS oForsinket rettsvern, jfr deknl § 5-10 PANT – GJELD – RETTSVERN – KONKURS oLov om finansiell sikkerhetsstillelse nr. 17/2004 § 5 andre ledd

45 § 5-7 – ny eller gammel gjeld? 44 pant kk Ny gjeld

46 45 Utlegg (deknl § 5-8) oOversikt over regelen oBegrunnelse oVirker automatisk

47 46 Subjektiv omstøtelse (deknl § 5-9) oOversikt over regelen oBegrunnelse oDisposisjon oAvgrensing mot faktiske handlinger? oAvgrensing mot utlegg? oKreditorkadelig disposisjon oBryte likedelingsprinsippet (Rt 1986 889 Eastco) oUnndra eiendeler oForøke gjeld oUtilbørlig oObjektiv norm (Rt 1995 259 Palonen) oSynspunktet redningsaksjon (Rt 2001 1136 Kjell’s Markiser) oSvak eller svekket økonomi oIkke subjektiv unnskyldningsgrunn

48 47 Virkningen av omstøtelse oSubjektiv omstøtelse: Tap (deknl § 5-12) oObjektiv omstøtelse: Berikelse (deknl § 5-11) oRt 1996 1647 Bruvik oRt 2001 1136 Kjell’s Markiser

49 48 Særregler om hvordan beslaget skal skje Selskapskontrakter og andre kontrakter

50 49 Kontrakter i konkurs oAnvendelsesområdet for deknl kap 7 (deknl §§ 2-2, 7-1 og 7-3(2)) oHensynene bak reglene oBetydningen av om medkontrahenten har separatistrett for sine interesser (deknl § 7-7(2)) oNettobeslag (i kontraktsgjenstanden) oBruttobeslag (i kontrakten med pluss og minus)

51 50 Beslag av kontrakter om kjøp av løsøre i konkurs oInntreden (deknl §§ 7-3 fg) oRett til inntreden (deknl § 7-3) oAvtalens vilkår (deknl § 7-4(1)) oOppdeling av kontrakten (deknl § 7-4(2)) oSikkerhet (deknl § 7-5) oOppsigelsesadgang (deknl § 7-6) oHevingsrett (deknl § 7-7) o[Beslag av andre kontraktstyper (deknl §§ 7-10 fg)]

52 51 Beslag av selskapsavtaler (deknl kap 4) oGjelder ansvarlige selskaper ol (deknl § 4-1) oBoet trer ikke inn som selskapsdeltaker (deknl § 4-3) oSærskilt selskapskonkurs (deknl § 4-2)

53 52 A/S Aksjonær 2 boer Eier Ansvarlig (enmanns-) selskap 2 boer, men særregler Ansvarlig selskap Eier 3 boer, men særregler En eller flere debitorer? En eller flere boer?

54 53 Ansvarlig selskap Eier Særkreditorer: Får bare det som er til overs av selskapsformuen, og da i konkurranse med selskaps- kreditorene (deknl § 4-2) Selskapskreditorer (felleskreditorer): Kan kreve i begge (alle) boene Regelen om full dividendrett gjelder ikke, deknl § 4-5 (Særkreditorer mot selskapet finnes ikke, jfr selskapsl nr. 83/1985 § 2-4(1)) Selskaps- og særkreditorer

55 54 Fordelingen av boets midler mellom kreditorene Motregning, solidarskyld

56 55 Fordelingen av boets midler mellom kreditorene oHovedregelen (deknl § 9-6) oSærlig priviligerte kreditorer o[Kreditorer med panterett, tilbakeholdsrett ol (deknl §§ 8-14 fg)] oKreditorer med motregningsrett (deknl § 8-1 fg) oKreditorer med flere skyldnere (deknl § 8-7 fg) o[Kreditorer med fortrinnsrett (deknl §§ 9-2 fg)] o[Kreditorer som må stå tilbake (deknl § 9-7]

57 56 Motregning: Terminologi Konkurskreditor Konkursdebitor kreditors (mot)fordring debitors (hoved)fordring

58 57 Fordelen med å kunne motregne K betaler fullt beløp, får fullt beløp K betaler fullt beløp, får dividende Motregning som oppgjørsteknikk er ikke poenget Med motregningsrett:Uten motregningsrett:

59 58 Motregningsvilkår (deknl § 8-1) oSamme parter? oYtelser av samme art? oBeskyttelse av betalingskanaler? oFinansavtaleloven nr. 46/1999 § 29 oPanteloven § 4-4(2) oForfallstid?

60 59 kkåpn Ks mot- krav Ds hoved- krav Ks mot- krav Ds hoved- krav Ks mot- krav Ds hoved- krav Ks mot- krav Ds hoved- krav Ks mot- krav Ds hoved- krav Over streken: D i mora Under streken: K i mora Motregning: Forfallsvilkåret Ks mot- krav Ds hoved- krav Ks mot- krav Ds hoved- krav Ks mot- krav Ds hoved- krav Ks mot- krav Ds hoved- krav

61 60 Motregningsvilkår (deknl § 8-1) oSamme parter? oYtelser av samme art? oBeskyttelse av betalingskanaler? oFinansavtaleloven nr. 46/1999 § 29 oPanteloven § 4-4(2) oForfallstid? oKrav som har tilhørt tredjeperson oGjeld skapt for motregning oLov om finansiell sikkerhetsstillelse nr. 17/2004 § 6

62 61 Kreditorer med flere skyldnere (solidarskyldnere) (deknl §§ 8-7 fg) Samskyldner Kreditor Debitor Samskyldner

63 62 Dividendegrunnlag ved konkursåpningene Max utbet Dividendegrunnlag og maksimumsbeløp, deknl § 8-7if

64 63 Avdrag fra regressberettiget medskyldner (nr 1) Avdrag ved dividende fra medskyldners bo (nr 2) Avdrag fra med- skyldner mindre enn 3 mnd før kk (nr 3) Oppbygningen av deknl § 8-7

65 64 Betydningen av forfallet til fordringen mot medskydneren forfall hovedfordr kkåpnkkslutn Medskyldneren svarer for alt Medskyldneren svarer for tap Finansavtaleloven nr. 46/1999 § 71(5)

66 65 KausjonistKreditor Debitor betaling deknl § 8-9 Full dividendrett ved solidarskyld - hensyn bak regressregelen (nr 1)

67 66 B (debitor) A kkåpn C kkåpn kk slutn 3 mnd Betaling fra C som solvent medskyldner: Lette delbetaling Betaling fra C (suksessiv konkurs): Unngå uttrekking av bo C/ fremskyndelse av bo B for derved å unngå oppgjørs- tekniske problemer Betaling fra A (samtidig konkurs): Oppgjørstekniske hensyn -uttrekking av bo- behandling -konstant dividende- grunnlag -avhengige dividender Full dividendrett ved solidarskyld - hensyn bak delbetalingsreglene (nr 2 og 3)

68 67 Opptrinnrett

69 Opptrinnsrett - problemet oTomme prioriteter oOpplåningsrett oOpptrinnsrett 68

70 Opptrinn - hensyn oKontraktspanthavere oPrioriteten er bestemt ved avtale oPrioriteten er bestemt ved kollisjonsreglene - ingen bestemt avtale oPanthavere som har fått lavere prioritet enn forutsatt oInter partes oUtleggstakere oKonkursbo oSærlig om notoritet oLegalpanthavere 69

71 Opptrinnsrett – gjeldende rett oOpplåningsrett oBegrensning i opplåningsretten oKontraktspanthavere o(Tvangs)kreditorbeslag oOmbytting oUttrykkelig opplåningsrett? oBeslag i opplåningsretten? 70


Laste ned ppt "1 Konkurs oProfessor Erik Røsæg oNordisk institutt for sjørett o2285 9752 ofolk.uio.no/erikro."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google