Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Panterett Våren 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Panterett Våren 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Panterett Våren 2010

2 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Salspant Særpreg: Skal sikre –krav på kjøpesum –lån til kjøpesum Underpant, også for private Som regel utan særleg rettsvernakt

3 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Pantobjektet Vanlege lausøyreting Ikkje verdipapir eller krav Tilsvarande rettar i fast eigedom, skip m.m. ved registrering –særleg om prioritet, til dømes tingl. § 21 tredje ledd

4 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Seljar Kjøpar

5 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Seljar Kjøpar Långjevar

6 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Seljar Kjøpar Långjevar

7 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Seljar eller långjevar Kjøpesummen med kostnader Lån til kjøpesummen –Ikkje betaling gjennom kjøpar Føremål: unngå at salspant sikrar annan kreditt Må gjelde reelt sal

8 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Rt. 2006 s. 213 – I Granheim Tilsett Konkursbu

9 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Rt. 2006 s. 213 – II GranheimTilsett Elcon

10 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo A S B Gyldenbygg Gyldenpris Eksempel 9

11 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Eksempel 9 Er det eit reelt sal? Fare for omgåing av handpantregelen?

12 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Seljar Kjøpar Långjevar Rt. 1995 s.975

13 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Seljar Kjøpar Långjevar Ny Ny eigar Rt. 1995 s.975

14 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Varer som skal seljast vidare Før endring i 1999 –forbod mot salspant i varer som skulle seljast vidare –unntak for varer som skulle seljast vidare etter bearbeiding eller som tilhøyrsle eller del

15 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Etter 1999-endring –generelt forbod –råvarer, halvfabrikata, handelsvarer –ikkje forbod for forbruksvarer Varer som skal seljast vidare (framh.)

16 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Lova: ”rett til å selge videre før den er betalt” Rt. 1992 s.438 (3–2) –“meningen å uttrykke at salgspant ikke kan avtales i ting som kjøperen skal ha rett til å overta for salg før den er betalt” Varer som skal seljast vidare (framh.)

17 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Seljar Kjøpar Rt. 1997 s. 1438 Metos Oy B

18 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Leverandørkreditt Garantiar, pant i andre formuesgode m.m. Kommisjon –kml. § 53 Ikkje salspant ”Konsignasjon”?

19 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo A S B Eigar (kjøpar) Panthavar (seljar eller långjevar) Kreditor (utleggstakar konkursbu) Omsetnings- ervervar

20 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Rettsvern – generelle vilkår Pantelova § 3-17 Skriftkrav Tidspunkt Individualisering

21 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Hovudregel: vilkåra i § 3-17 må vera oppfylte Unntak: tinglysing for registrert motorvogn Unntak: tinglysing (registrering) for delar av og tilhøyrsle til fast eigedom, skip, fly (§ 3-18) Rettsvernet mot kreditorar

22 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Forbod mot sal og handpantsetjing i pantel. § 3-16 Godtrulova Registrert motorvogn: tinglysing gjev vern, pantel. § 3-17 Delar og tilhøyrsle: tinglysing gjev vern, pantel. § 3-18 Rettsvernet mot omsetningserverv

23 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo A Eigar (kjøpar) S Panthavar (seljar eller långjevar) B Kreditor (utleggstakar konkursbu) Omsetnings- ervervar

24 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Samanføying Pantelova § 3-19 Kostnader ved utskiljing Verditap Døme: Rt. 1991 s. 909

25 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Bearbeiding Pantelova § 3-20 Endring av karakter eller Endring av verdi

26 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo “--- Det avgjørende vil etter utvalgets oppfatning være om påkostningene har økt verdien ikke uvesentlig i forhold til det den ville ha vært uten disse påkostninger” Rt. 1990 s. 128

27 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Forelding Pantel. § 3-21 Fem år etter overlevering Eitt år etter siste forfall

28 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo A S Leverandør Leasing- selskap Kunde Kjøp Leige B

29 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Leasing Pantel. §§ 3-15 til 3-20 gjeld tilsvarande –vidaresalsregelen –rettsvernreglane –Rt. 2001.232 om restverdileasing

30 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo A Merde B Agnar Eksempel 10 S Lutalei

31 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Eksempel 11 Er det avtala gyldig salspant? Er salspanteretten fallen bort? Har salspanteretten rettsvern?

32 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo A S B Byggherre Leverandør Kreditor Eksempel 11


Laste ned ppt "Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Panterett Våren 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google