Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pengekrav og konkurs – Dag 3

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pengekrav og konkurs – Dag 3"— Utskrift av presentasjonen:

1 Pengekrav og konkurs – Dag 3
JUS102 – Kontrakts- og selskapsrett NMBU 25. mars 2014 – ved advokat Hanne Storstein

2 Rekapitulasjon - Fremstillingen
1. Oversikt - fellestemaer 2. Pengekrav 3. Enkeltforfølgning mm 4. Konkurs 5. Konkurskriminalitet 6. Avslutning

3 4. Konkurs 4.1 Bakgrunn og formål 4.2 Betingelsene for å åpne konkurs
4.3 Konkursbehandlingen 4.4 Beslagsretten i forhold til debitor 4.5 Omstøtelse

4 forts 4.2 Betingelsene for å åpne konkurs
Debitor gjør oppbud Hva er oppbudsplikt? Når inntrer oppbudsplikten? Straffeloven § 284 Straffeloven § 282 Hvem påligger oppbudsplikten/ skal underskrive oppbudsbegjæringen? AS – styret, jf aksjeloven § 6-18 ANS – selskapsmøtet, jf selskapsloven § 2-12 Innholdet i oppbudsbegjæringen – konkursloven § 66

5 Konkursåpning i andre tilfeller
Mislykket gjeldsordning Grovt mislighold av gjeldsforhandling eller tvangsakkord Tvangsavvikling av selskaper behandles etter konkurslovgivningen på samme måte som konkursbo Hvordan kan debitor avverge konkurs? Begjæring om offentlig gjeldsforhandling – konkursloven § 16 Underhåndsakkord kan stenge Individuell avtale med kreditor Tilby betaling? Tilby sikkerhet? Bestride kravets eksistens?

6 Fristdagen i konkurs Dekningsloven § 1-2
Den dagen da konkursbegjæringen kom inn til retten

7 4.3 Konkursbehandlingen Fra åpning av konkurs avsagt til konkursbehandlingen avsluttet - konkursloven § 74 Roller Debitor (skyldner) – konkursloven § 100 urådig, plikter i §§ 80 m.fl. Bostyrer – konkursloven §§ 77, 80 og 85 Borevisor – konkursloven §§ 77 og 90 Skiftesamlingen – konkursloven § 92 flg. Tingretten – konkursloven §§ 72, 77, 78, 99 m.fl. Politimyndighetene – konkursloven § 80

8 Kontraktsparter – skyldnerens kontraktsmessige forpliktelser
Kreditorer – kreditorutvalg og bostyre - konkursloven § 83. Dekningsloven kap. 6 gjør forskjell på kreditorene og prioriteten av kreditorenes krav Kontraktsparter – skyldnerens kontraktsmessige forpliktelser stansningsrett - dekningsloven § 7-2, jf kjl. §§ 10 og 61 motregning – dekningsloven kap 8 konkursboets inntrederett i kontrakter – dekningsloven kap 7

9 Boets utlodning (beregning av fordeling – dividende) og
Boets avslutning (vanligvis innstilling uten dividende) Konkurskarantene Konkursbehandling – konkursåpning - Konkursbeslag Oppnevning av bostyrer Fordringsanmeldelser Realisering av aktiva, undersøkelser, omstøtelser Begjæring om konkurs - fristdagen Redegjørelse (innberetning) Sikring av aktiva/ umiddelbare tiltak Anmeldelse og etterforskning Skiftesamling Steg/fase Rolle/hvem Debitor selv (oppbud) Kreditor Lønnstaker Byfogd/ tingretten Kreditorer Borevisor Bostyrer Byfogd/ tingretten Politiet/ Økokrim Bostyrer i samarbeid med debitor, panthavere, borevisor o.a. Bostyrer (advokat)

10 Hva skjer med skyldneren og restgjelden etter konkurs?
Selskap – avvikles Selskap med begrenset ansvar – aksjeselskap: Det finnes da ingen til å svare for restgjelden, heller ikke selskapets styre eller eiere – med mindre det foreligger særskilt ansvarsgrunnlag i avtale (f.eks. kausjon) eller erstatningsansvar (f.eks. styreansvar). Selskap med ubegrenset ansvar – ANS eller DA: selskapsdeltakerne fortsatt ansvarlige for restgjelden. Privatperson, personlig næringsdrivende i enkeltpersonsforetak Forblir ansvarlig for restgjelden Kan søke kreditorene om ettergivelse Leder ofte til søknad om tvungen gjeldsordning

11 4.4 Beslagsretten i forhold til debitor
Hovedregelen om beslagsretten Grenser for beslagsretten

12 Hovedregelen om beslagsretten
Dekningsloven § 2-2 Utgangspunktet: alt som tilhører debitor, verken mer eller mindre Eksempel: Hvis skyldner har kjøpt og betalt en bil, så skal bilen inn i boet. Hvis skyldner har solgt en bil og mottatt penger for den, så skal bilen ikke inn i boet. Beslagsretten utvides i forhold til utgangspunktet på to måter: vilkår om rettsvern mulighet for omstøtelse

13 Hva «tilhører debitor»?
besittelsesproblemer – hvem har rådigheten over tingen? transaksjonsproblemer – endring av eiendomsrett til tingen? organisasjonsproblemer – hvordan har skyldneren innrettet seg i forhold til andre som kan påvirke eiendeler /gjeld? Eksempel: «Diamantkoffert skaper hodebry» - TA Invest AS konkursbo

14 Grenser for beslagsretten
Alt som kan omgjøres i penger – beslagsrettens formål «og som kan selges, leies ut eller på annen måte omgjøres i penger» - dekningsloven § 2-2 som det er lovlig adgang til å omgjøre i penger I forhold til debitor Lovbestemte grenser - beskyttelse Personlige eiendeler - dekningsloven § 2-3 Nærmere bestemte typer penger o.l. – dekningsloven §§ 2-4 og 2-5 Private beslagsforbud på nærmere vilkår – gaver, gavesalg, testamente Gjelder tilsvarende for enkeltforfølgning

15 I forhold til tredjemenn
I skyldnerens besittelse eller i tredjemanns besittelse Kjøp /salg: er varene levert? Rt side 231 – «Kudommen» Rt side «Jernskrapdommen» Sammenblanding Terra Securities ASA konkursbo Hovedregelen er at transaksjonen må være gyldig og ha rettsvern og ikke må kunne omstøtes Eksempel: panterett får rettsvern ved registrering i rettsvernregister (grunnboken eller løsøreregister) Rt side 1209 – Karmøy Montering – omstøtelse, factoring

16 4.5 Omstøtelse Oversikt – bakgrunn og formål
Objektive omstøtelsesregler Den subjektive omstøtelsesregel

17 Oversikt Bakgrunn og formål
Romerretten – actio pauliana hindre misligheter og unndragelser og få tilbakeført verdier til konkursboet (fellesskapet) motvirke forfordeling av kreditorer illojalitet gjelder selv om en transaksjon er gyldig og har rettsvern Dekningsloven kap. 5 (og ekteskapsloven § 51)

18 Objektive vs subjektive omstøtelsesregler
Ulike vilkår – skyld og kreditorsvik Ulike virkninger – dekningsloven §§ 5-11 og 5-12 Brukes ofte samtidig som alternative rettsgrunnlag for omstøtelse Fristberegning Fra fristdagen og bakover – dekningsloven § 1-2 Til tidspunktet disposisjonen ble gjennomført / fikk rettsvern – dekningsloven § 5-10

19 Objektive omstøtelsesregler
Rammer uten hensyn til skyld Hovedregel tre måneders frist (opptil to år nærstående) Mest praktisk – rammer flest tilfeller Gaver – dekningsloven § 5-2 Hindre tapping Begrepet «gave» Formuesforskyvning Ikke vilkår at kalt det en gave - salg, utbytte, provisjon, kausjon mm Helt eller delvis (gavesalg) Unnlatelse – foreldelse? Gavehensikt

20 Skjerpet overfor «nærstående»- lenger frist - dekningsloven § 1-5
Ektefeller og visse familiemedlemmer Selskap og person der personen eier en vesentlig del i eller har vesentlig innflytelse i (mv) To selskaper som hvor den ene har vesentlig innflytelse over den andre eller der begge er nærstående til samme person (mv) Skifte mellom ektefeller – «bosondring» Suppleres av den subjektive omstøtelsesregelen – 10 års frist

21 Ekstraordinære betalinger – dekningsloven § 5-5
Hindre forfordeling av kreditorer «Betaling» Inkludert pantsettelse av enkle krav, jf 4.ledd Av «gjeld» Alternative vilkår (jf.«eller») «usedvanlige betalingsmidler» «før normal forfallstid» «med beløp som betydelig har forringet debitors betalingsevne» Unntak: likevel fremtrådte som «ordinær» - se i forhold til alternativene Rt side 222 – Direkte Reklame - Omstøtelse av innbetalt skattetrekk - ”ordinær betaling” dekningsloven § 5-5

22 Sikkerhetsstillelse for eldre gjeld – dekningsloven § 5-7
«Sikkerhetstillelse»: pant, avtalt tilbakeholdsrett, avtalt motregning mm. «Eldre gjeld» Tredjemanns pant rammes ikke Tidspunkt: rettsvernakten dekningsloven § 5-10

23 Utlegg – dekningsloven § 5-8
«ingen rettsvirkning overfor boet» Ingen disposisjon fra skyldneren

24 Den subjektive omstøtelsesregel – deknl. § 5-9
Skyld – kreditorsvik Actio pauliana Hvilke disposisjoner rammes? Typetilfeller: 1. Kreditorbegunstigelse 2. Unndragelse av aktiva 3. Gjeldsøkning Vilkår: Det må foreligge en «disposisjon» Debitors økonomi

25 Transaksjonen må være «utilbørlig»
Er formålet er å komme unna følgende av en konkurs? Helhetsvurdering Motpartens forhold «svik» eller i det minste uaktsomhet – forsto eller burde ha forstått På rettsvernstidspunktet, jf § 5-10 Skyldnerens forhold uten betydning Frist 10 år Rt side 259 – Palonen-dommen

26 Oppsummering: Enklere å få omstøtt etter de objektive omstøtelsesreglene Virkningene av omstøtelse er forskjellig


Laste ned ppt "Pengekrav og konkurs – Dag 3"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google