Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Panterett Våren 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Panterett Våren 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Panterett Våren 2010

2 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Pantelova kap. 4 – oversyn Dokumenttilknytte formuesgode Registrerte formuesgode Uregistrerte partar i samanslutningar Heimelsdokument til husrom Enkle pengekrav

3 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Registrerte finansielle instrument Pantelova § 4-1 tredje ledd –heimel for pantsetjing –rettsvernregel Verdipapirregisterlova –aksjar og teikningsrettar i norske allmennaksjeselskap –norske ihendehavarobligasjonar –andre (til dømes registrerte aksjar i aksjeselskap)

4 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Livsforsikringar Pantelova § 4-1 fjerde ledd –heimel for pantsetjing –rettsvernregel Forsikringsavtalelova Pantsetjing, fal. § 15-8 –forsikringssum eller attkjøpsverdi Rettsvern ved registrering, fal. kap. 17

5 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Pantelova § 4-1 første ledd –heimel for pantsetjing –rettsvernregel Omsetningsgjeldbrev Dermed likestilte dokument Omsetningspapir som representerer andelsrett i selskap Verdipapir

6 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Omsetningsgjeldsbrev Ihendehavargjeldsbrev Ordregjeldsbrev Pantobligasjon (fast eigedom, skip, fly) Namnegjeldsbrev

7 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Verdipapir Dokumentet gjev eksklusiv kvitteringslegitimasjon Dokumentet gjev overføringslegitimasjon

8 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Innløysingspapir Pantelova § 4-2 ”Med innløsingspapir menes et dokument som må presenteres for at skyldneren skal være forpliktet til å betale.” Handpant og notifikasjon

9 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Aksjar Allmennaksje- selskap –registrerte finansielle instrument Aksjeselskap –registrerte finansielle instrument –uregistrerte aksjar – pantelova § 4-2 a

10 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Retten til pantsetjing Hovudregel: Aksjar kan pantsetjast –asl. § 4-8 Anna kan følgje av vedtektene Aksjelova § 4-8 fjerde ledd: –”Ved tvangssalg av aksjer påheftet panterett gjelder reglene om eierskifte i kapitlet her.”

11 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Framgang AS Fidel Tage Eksempel 12

12 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Eksempel 12 Kan aksjane pantsetjast utan samtykke? –sjå asl. § 4-8 fjerde ledd Gyldig fullmakt? –sjå asl. § 5-2 andre ledd

13 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Medlemskap i samvirkeføretak Pantelova § 4-2 b –heimel for pantsetjing –rettsvernregel Hovudregel: melding til laget Medlemskap knytt til fast eigedom: pantsetjing saman med eigedommen

14 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Pant i registrert burettslagsandel Pantelova § 4-3 a –heimel for pantsetjing –rettsvernregel

15 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Pant i heimelsdokument til husrom Pantelova § 4-3 –heimel for pantsetjing –rettsvernregel Burett eller leigerett knytt til krav mot utleigaren eller til selskapspart Melding til utleigar eller selskap Handpant i eventuelt innskotsbevis Døme: obligasjonsleilegheiter, lokale med innskot

16 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Enkle pengekrav Pengekravet som formuesgode Krav som prinsipalt går ut på pengar Ikkje knytt til verdipapir m.m. Særleg om framtidige krav

17 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo A S B U Skyldnar (debitor cessus) Rettsvern

18 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Rettsvern Melding til debitor cessus Ikkje nok med tilfeldig kunnskap Nok at meldinga er komen fram

19 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo U Y Frampantsetjing av enkle krav A S B

20 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Sikringscesjon Avhending til eige Etteroppgjer Rettsvern etter gbl. § 29 Reglar i kap. 4 gjeld tilsvarande

21 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Faktoring Pantelova § 4-10 Samla pantsetjing av enkle pengekrav på vederlag for varer eller tenester Rettsvern ved tinglysing i Lausøyreregisteret Eventuell notifikasjon

22 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Råderett m.m. for enkle krav Pantelova § 4-6 Panthavaren kan råde over kravet –avhending –innkrevjing Panthavarens kreditorar –berre så langt det trengst for dekning

23 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Avtale om råderetten Partane kan avtala at pantsetjaren kan råde over kravet inntil vidare Vern for avgrensing av panthavarens råderett, pantel. § 4-7

24 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Løvborg Banken Tesman U1U1 U2U2 osb. Leigar Eksempel 13

25 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Løvborg Banken Tesman Leigar Konkursbu Eksempel 13

26 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Eksempel 13 Har bankens krav vern mot Tesmanns erverv i god tru? Pantel. § 4-10 andre ledd, jf. gbl. § 29 Var Tesmann i god tru?

27 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Eksempel 13 Har panterett i leigeinntektene vern mot konkursbuet? Pantelova § 4-10 andre ledd Pantelova § 2-5, jf. tingl. § 23

28 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Kommunen Palisander Svanke Eksempel 14 Pantsetjar Panthavar Konkursbu 500 200 300 A S B U

29 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Eksempel 14 Har Svanke separatistrett til 300.000? Pantelova § 4-6 andre ledd

30 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Avtala motrekning Motrekningsrett som har vern også mot utlegg i hovudkravet? ASB

31 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo ”Pant i eiga gjeld”? Rettsvern ved notifikasjon? Finansavtalelova § 29 Utkast til endring av pantelova som opnar for pantsetjing av innskot

32 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Finansiell trygdgjeving Lov om finansiell sikkerhetsstillelse Særlege pantobjekt –aksjar m.m., bankinnskot Den eine parten må vera finansinstitusjon m.m.; den andre juridisk person Særlege reglar om sikringsoverføring Særlege reglar om realisasjon, om råderett ved konkurs og om omstøyting


Laste ned ppt "Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Panterett Våren 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google