Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

JUS 102 Forelesning 4. mai 2010.  Konkurs  Corporate Governance  Repetisjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "JUS 102 Forelesning 4. mai 2010.  Konkurs  Corporate Governance  Repetisjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 JUS 102 Forelesning 4. mai 2010

2  Konkurs  Corporate Governance  Repetisjon

3 Kort om konkurs Når må selskapet dø?  Inkassokrav, kassa tømmes  Drive for kreditors regning… Oppbud: Selskap går selv til skifteretten Konkurs: En eller flere av selskapets kreditorer sender konkursbegjæring til tingretten på det stedet selskapet har sin hovedadresse.

4 Vilkår for konkurs  Kreditor må ha et krav mot skyldner som ikke er sikret med betryggende pant.  Ikke nok at skyldner har liten vilje til å betale, selskapet må også mangle evne til å gjøre opp for seg  Insolvens: Skyldneren er insolvent • Legaldefinisjon i konkursloven § 61  Gjeld > inntekter og eiendeler (insuffisiens)  Økonomiske forpliktelser kan ikke oppfylles etter hvert som de forfaller (illikviditet)

5 Er det mulig å restrukturere?  Blir ikke ansvarlig for å ha tatt feil  Ansvarlig hvis ikke vurdert forsvarlig og uten tilstrekkelig underlag for vurdering  Ikke bare plikt å begjære oppbud  plikt til å forsøke å redde virksomhet  Stikkord: Forsvarlig vurdering  Handle aktsomt og skaff dokumentasjon

6 Kort om konkurs  Ikke straffbart å gå konkurs, men…  Manglende oppbud kan straffes (Strl. § 284)  Konkurs kan avdekke straffbare handlinger  Eks: manglende føring av regnskap  Hva skjer?  Skyldners økonomiske midler uten pant beslaglegges og omgjøres i penger  Skyldnerens eiendeler selges altså for å skaffe inntekter

7 Hva innebærer en konkurs?  Midlene fordeles så på kreditorene  Salget skal skaffe penger til alle som har krav, men det er typisk ikke nok til alle…  Ikke nok til full dekning for alle, prioriteringsregler om den nærmere fordelingen mellom kreditorene  Aksjeselskap som går konkurs slutter å eksistere  Selskapet slettes og gjelden vil aldri bli betalt

8 Corporate Governance  Type normer  Internasjonalt  Norsk anbefaling: Eierstyring og selskapsledelse  Eks på anbefalte normer  Forholdet til lovgivningen

9 Corporate Governance forts.  Har selskaper en samfunnsrolle utover å maksimere profitt for aksjonærene?  Kan hensynet til mennesker og miljø diskuteres innenfor selskapsretten?  Har selskapsretten en rolle i å fremme bærekraftig utvikling?

10 REPITISJON  De grunnleggende prinsipper for aksjeselskapsretten  Hvordan stifte et selskap  Representasjon utad – rett og legitimasjon 

11 Grunnleggende prinsipper i aksjeretten  Indirekte heftelse  Begrenset økonomisk (heftelse) ansvar  Bunden egenkapital  Aksjeeierdemokrati  Likhetsprinsippet  Forbud mot myndighetsmisbruk  Offentlighet

12 Hvordan stifte et AS  Kravene som oppstilles ifm stiftelsen fremgår av aksjeloven kap 2.  Tre stadier  Del I: Stiftelsesdokument med vedlegg og aksjetegning  Del II: Innbetaling av kapitalinnskudd  Del III:Foretaksregistrering

13 Organisasjon og myndighet i AS •Generalforsamling (GF) •Styret •Daglig leder (DL) •Bedriftsforsamling dersom selskapet har mer enn 200 ansatte

14 Viktige regler for AS  Skal registreres i Foretaksregistret  Stifterne skal utarbeide og undertegne stiftelsesdokument før registrering  Skal ha et styre på minst 3 medlemmer (AS med under 3 mill i aksjekapital kan ha 1 eller 2 medlemmer)  Plikt til å ha revisor  Skal avholde generalforsamling hvert år  Plikt til å sende regnskapet til Regnskapsregistret

15 Hva kjennetegner et ANS / DA  Stifterne utarbeider skriftlig selskapsavtale  Må ha minst 2 deltakere  Ikke krav til egenkapital  Ikke krav til å ha styre  Krav til revisor hvis flere enn 5 deltakere og/eller over 5 mill i omsetning  Skal registreres i Foretaksregistret

16 Organisasjon og myndighet i ANS/DA - selskapsmøtet sel § 2-8 flg  Obligatorisk organ  Selskapets øverste myndighet  Alle deltakere har rett til å delta  Skummelt ikke å delta – husk solidaransvaret  Enhver deltaker har vetorett; enstemmighet  På grunn av at det følger med et beløpsubegrenset gjeldsansvar  Ikke så detaljerte saksbehandlingsregler som AS

17 Representasjon utad – rett og legitimasjon  Rett  Den retten som AF har fått av A  Legitimasjon  Hvilken rett det ser det ut til at AF har fått av A  Dette må vurderes fra B sin synsvinkel  Legitimasjonen kan rekke lengre enn retten  Hva skjer hvis B stoler på en legitimasjon som ikke tilsvarer retten?


Laste ned ppt "JUS 102 Forelesning 4. mai 2010.  Konkurs  Corporate Governance  Repetisjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google