Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Internasjonal gjeldsforfølgingsrett

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Internasjonal gjeldsforfølgingsrett"— Utskrift av presentasjonen:

1 Internasjonal gjeldsforfølgingsrett
Professor Erik Røsæg Nordisk institutt for sjørett folk.uio.no/erikro

2 Faget Panterett, konkursrett og dynamisk tingsrett
Nasjonal, fremmed og internasjonal rett Litteratur

3 Ressurser Fakultetets fagside Ressurssiden
Nettstedet for disse forelesningene Diskusjonsfora Meg!

4 Panterett

5 Panterett Hva er vitsen med en panterett? Panterett og konkursrett
Panterett og dynamisk tingsrett Panterettens kontraktsrettslige del

6 Panterett rettspolitisk
Unntak fra likedelingsregelen krever begrunnelse Kreditor kan ikke stole på debitors legitimasjon Kredittskapning Kredittkanalisering Berikelse (versio in rem) Hensynet til personalkreditten

7 PANTSETTELSE AV FAST EIENDOM
STIFTELSE

8 Kontraktspant: Lånedokumentasjonen
Enkel tinglysing av gjeldsbrev med panteklausul Gjeldsbrev og skadesløsbrev Tredelingsmodellen Lånedokumentasjon Pantedokumentasjon Pantsettelseserklæring

9 Utleggspant: Stiftelse
Tvangsgrunnlag Utlegg Rettsvern Betydningen av grunnbokshjemmelen Hva så?

10 PANTSETTELSE AV FAST EIENDOM
SIKRINGSSTADIET

11 Pantet på sikringsstadiet
Underpant og håndpant Forsikring og risiko Avdrag Mislighold Avdragsutsettelse Oppsigelse Konkursgrunn Salg av pantobjektet

12 Pantet i konkurs Pantsetter går konkurs
Konkursboet må respektere pantet Restriksjoner på panterealisasjon Boets realisasjonsrett Abandonering

13 PANTSETTELSE AV FAST EIENDOM
AVVIKLING

14 Normal avvikling av pantet
Opplåning Siste avdrag Avlysning Hva skjer med dokumentene?

15 Tvangssalg Tvangsgrunnlag Tingrett og medhjelper Salget
Dekningsprinsippet

16 Prioritet – grunnprinsipper
Prioriteten følger tinglysingstiden Panterett rangeres sammen med andre heftelser Unntak for etterstående ikke-pengekrav

17 Tvangssalg Tvangsgrunnlag Tingrett og medhjelper Salget
Dekningsprinsippet Oppgjøret. Udekkede krav Tvangsauksjonsskjøte og overtakelse

18 PANTSETTELSE AV FAST EIENDOM
PANT I DELER

19 Flere rettighetshavere
Deleiere Sameiere Bruksrettshavere mv Kontraktspantsettelse av felles bolig

20 Pant i servitutter som ligger til fast eiendom
Tinglysing på den herskende eiendom Situasjonen på den tjenende eiendom

21 PANTSETTELSE AV FAST EIENDOM
EN SALGSSITUASJON

22 Tinglysing og hjemmelsovertakelse Besittelsesovertakelse
Salg av eiendom Kjøpekontrakt Skjøte Tinglysing og hjemmelsovertakelse Besittelsesovertakelse

23 Forbehold ved avhendelse
Prioritet Krav til hjemmel i avtalen? Blankettforskrift og dokumentavgift Når kan forbeholdet senest tas?

24 SALGSPANT

25 Utgangspunktet i håndpantregelen
Begrunnelse for håndpantregelen Salgspant er et unntak Begrunnelse for unntaket Holder begrunnelsen? Berikelse Sikkerhetsobjekt Kanalisering av kreditt vekk fra tjenester

26 Regler som skal sikre begrunnelsen
Kreditten kan bare sikre salgssummen Hvem som kan yte kreditt Opplåning Foreldelse Bearbeiding, påkosting og inkorporering

27 Regler som avgrenser mot andre panteformer
Varelagerpant Pant i fast eiendom

28 Rettsvern vanligvis ved avtale
Kravene til avtale Innhold Tid Kravene til formalisering Tidspunkt Skriftlighet Innhold Underskrift Datering

29 Hensynene bak rettsvernreglene
Forbrukervern? Notoritet Ekskurs: Hjemmels- eller suksesjonskonflikt? Reglene sikrer ikke mot godtroende omsetningserverver

30 TINGSINNBEGREPSPANT

31 Et ubegripelig begrep Tingsinnbegrep = tingssamling
I praksis betyr det pant under ett i løsøre som er Varelager Driftstilbehør (drifstsløsøre, produksjonsmidler) vanlig motorvogner anleggsmaskiner jernbanemateriell redskaper, besetning, avling m.v. i landbruksnæring fiskeredskaper

32 Poenget med tingsinnbegrepspant etter kap. 3
Unntak fra håndpantregelen Bare for næringsdrivende Virker sammen med andre pantsettelsesformer: Så å si alt kan pantsettes Rettspolitisk begrunnelse

33 Alternative tilnærminger
Ikke praktisk med begrensning til avdeling og/eller formuesgode Pant i aksjene Pant i betalingsstrømmen fra selskapet Pant i selskapsformuen (ikke i Norge)

34 Rettsvern Tinglysing i Løsøreregisteret Rettsvern i konkurs Rettsvern overfor utlegg Rettsvern overfor godtroende omsetningserverver Rettsvern overfor rette eier

35 Utskiftingsproblemet
Nye gjenstander omfattes av pantet Gjeldsforhandling Konkurs Avhending nødvendig risiko for panthaver Normal drift – normal avhending Inndrivelse – avhending krever samtykke av panthaver Gjeldsforhandling - avhending med samtykke av gjeldsnemnd

36 Noen rettsvernproblemer ved utskiftning
Godtroerverv Går panthavers rett lenger enn boets? Anvendelse av ”først i tid, best i rett” på gjenstander som inngår i tingsinnbegrep

37 Tilbehør som tingsinnbegrep
De alminnelige reglene Sjøloven § 45

38 Spedisjonsgods som tingsinnbegrep
Håndpant og tilbakeholdsrett HR A Tyrholm & Farstad: Sedvanerett Særlig svakt vern ift kokurrerrende rettighetshavere; Rt (Schenker) Særlig sterkt vern ift omstøtelse for sikkerhetsstillelse for eldre gjeld

39 Pant i fordringer

40 Pant i fordringer Pant i fordringer – prinsippet
Pantsettelse av bankinnskudd Forholdet til motregning

41 PANTERETTENS LEGALITETSPRINSIPP

42 Legalitetsprinsippet
Et hjemmelskrav Generelt Salgspant Poeng Positiv side: Typeavtaler Negativ side: Ugyldighet

43 Noen eksempler Tilbakeholdsrett Motregning Direktekrav Leasing

44 Konkursrett

45 Noen nøkkelbegreper Debitor/ skyldner (Tvangs)kreditor/ kravshaver
Konkursfordringer Separatister Hjemmel Bo og masse

46 Bo og masse Boet Konkurs- kreditorer Massen Masse- kreditorer
Debitor personlig

47 Forskjellige typer gjeldsforfølgning
Fellesforfølgning (kollektiv forfølgning) og enkeltforfølgning Konkurs (kkl del 2) Tvangsakkord (kkl kap VI og XIV) (Frivillig) gjeldsforhandling (kkl del 1) Gjeldsordning (lov nr 99/1992) Utlegg (tvangsl kap 7 og pantel kap 5)

48 Oversikt over hovedproblemene
Når skal særlige gjeldsforfølgnings-prosedyrer settes i verk? Enkeltforfølgning Felles forfølgning Hva skal dras inn i gjeldsforfølgningen? Det debitor eier på beslagstiden Det kreditorene ekstingverer eller omstøter Særlige hjemler for inndragning Særlige hjemler for å holde ting utenfor Vern av debitor Særlig privilegerte kreditorer med separatistrett Hvordan skal midlene fordeles? Kreditor må ha et krav (være virkelig kreditor) Kørettferdighet og likedelingsrettferdighet Tidsmessig avgrensning ved fellesforfølgning Særlig privilegerte kreditorer med fortrinnsrett etc.

49 [Oversikt over bobehandlingen]

50 Boet Begjæring (kkl § 60) Omkostninger (kkl §§ 67 og 73)
Begrenset i forskrift til 50 R Konkursåpning (kkl §§ 70 fg) Skiftesamling (kkl §§ 92 fg; 98) Kreditorutvalg og bostyre (kkl § 83) Revisor (kkl § 90) Tingrettens rolle (kkl §§ 99 og 120 fg) Rådighetsforbud (kkl §§ 75 og 100)

51 Behandlingen Inndragning av aktiva (kkl § 118)
Fortsatt drift (kkl § 119) Prøving av fordringene (kkl § 111) Realisering av aktiva (kkl § 117 og deknl § 8-15) Abandonering (kkl §§ 117a fg) Utlodning (kkl kap XV)

52 Avslutningen Innstilling (kkl § 135) Avslutning (kkl §§ 137 og 74)
Etterutlodning etc (kkl §§ 129 og 139) Sletting av selskap (kkl § 138) Vedvarende heftelse (deknl § 6-6)

53 Hensyn

54 Hensyn generelt Effektivitetshensyn Sosiale vernehensyn
Debitor Arbeidstaker etc Kreditor? Hensynet til at den som har gitt kreditt skal bære kredittrisikoen Hensynet til å unngå selvtekt (tvangsl § 1-3) Likedelingshensyn Kriminalpolitiske hensyn Hit dag H

55 Spesielle hensyn vedrørende særlig privilegerte kreditorer
Kredittsikringshensyn Sosiale vernehensyn for visse kreditorer (jfr. deknl § 9-2 annet ledd nr 3) Hensynet til skyldneren?

56 Spesielle hensyn ved ekstinksjon
Hensynet til å unngå kreditorsvik (notoritetshensyn) Svikaktig suksesjon Svikaktig hjemmelsoverføring Publisitetshensyn? Legitimasjonshensyn?

57 Åpningsvilkår Solvensvurdering

58 Insolvenskravet (kkl. §§ 60-61)
Insovenskravet skal sikre at konkurs bare blir åpnet når det er formålstjenelig Hovedregel: Vedvarende illikviditet Unntak: Suffisiens [Lynkurs i lesning av regnskaper]

59 Balanse = positiv egenkapital
OMLØPSMIDLER 370 933 ANLEGGSMIDLER 53 627 SUM EIENDELER 424 560 EGENKAPITAL KORTSIKTIG GJELD 61 832 SUM GJELD & EGENKAPITAL

60 Underbalanse = negativ egenkapital
OMLØPSMIDLER 370 933 ANLEGGSMIDLER 53 627 SUM EIENDELER 424 560 EGENKAPITAL KORTSIKTIG GJELD 521 832 SUM GJELD & EGENKAPITAL

61 Likviditet - å kunne betale ved forfall
Pr. mnd. Pr. år

62 Vurderinger ved åpning av konkurs
Kan konkurs åpnes?

63 Åpningsspørsmålet: Plussiden
Beslagsfrie eiendeler Ikke realiserbare eiendeler Særlig illikvide eiendeler (kkl § 61, jfr. kkl §§ 72 og 153) Betingede rettigheter Fluktuerende verdier Verdsetting basert på fortsatt drift?

64 Åpningsspørsmålet: Minussiden
Fordringer som ikke kan gjøres gjeldende i konkurs (deknl § 7-13) Fordringer basert på omstøtelige transaksjoner (deknl § 5-1) Uforfalte fordringer Tvilsomme fordringer Betingede fordringer Betydning av muligheten for en løsning med kreditorene Hit dag H

65 Presumsjonsregler Skyldnerens erkjennelse (kkl § 62)
Betalingsstansning (kkl § 62) Intet til utlegg (kkl § 62) Konkursvarsel mot skyldneren (kkl § 63) [Andre konkursåpningsgrunner]

66 Plussiden og minussiden i boet
Hva eier debitor? Hva skylder debitor?

67 Hovedregelen (deknl § 2-2)
tilhører skyldneren på beslagstiden som kan … omgjøres i penger De ”reelle” eierforholdene er avgjørende (Rt (Bygland-dommen))

68 Noen vanlige innvendinger mot beslag
Debitor har blitt tilført et formuesgode Rt Lena maskin Kreditor har ikke villet gi kreditt Debitors eiendomsrett er ugyldig Debitors eiendomsrett er betinget av motytelse Debitors eiendomsrett må vike for kontraktsrettslige hevingskrav (jfr kjl § 54(4) etc)

69

70 Beslagsfrihet Beslagsfrihet for personlige eiendeler (deknl § 2-3)
Beslagsfrihet for stipender mv (deknl § 2-4) Beslagsfrihet for penger (deknl § 2-5 jfr kkl § 106) Utvidet adgang til utlegg i særlige tilfeller (deknl § 2-6, jfr deknl § 6-7) [Andre regler om beslagsfrihet]

71 Konkursfordringer Hovedregelen (deknl § 6-1)
Fordringer med tvilsomt opprinnelsestidspunkt Regressfordringer (deknl § 6-3) Erstatningskrav i kontrakt (deknl § 7-8 og Rt Factoring Finans) Uforfalte og betingede fordringer (deknl § 6-2 og kkl § 133) Fordringer som ikke kan gjøres gjeldende i konkurs (deknl § 7-13) Fordringer basert på omstøtelige transaksjoner (deknl § 5-1) Tvilsomme fordringer (kkl kap XII)

72 Massefordringer Virkelige massefordringer (deknl § 9-2 første ledd)
Massefordringer ol fra tidligere bobehandling (deknl § 9-2 andre ledd)

73 Innskrenket beslagsrett pga stansningsrett (deknl § 7-2)
Sammenhengen med konraktsrettslig tilbakeholdsrett (kjl §§ 10 og 61, avhendingsl § 5-5) Sammenhengen med beslagsretten (deknl § 2-2) Virkning som separatistrett Kan gjøre gjeldende uten spesiell rettsvernakt Må gjennomføres Stansning er ikke nødvendig om overleveringen skjer til boet (deknl § 7-9) Alternativer til stansning Levering med hevingsforbehold (kjl § 54(4), avhendingsl § 5-3(4) Levering mot salgspant (pantel §§ 3-17 og 3-22, tingl § 21(3)) Begrunnelse for stansningsretten Hir dag H

74 Nærmere om grensen for når stansning senest kan skje
Rt Dokka Bruk Velteplass som kjøperen ikke hadde eksklusiv rådighet over og ikke utad fremsto som hans Rt Statlandbruket Lagringsplass som selgeren hadde ordnet sammenblanding Stadfester Dokka Bruk-dommen Rt Krogstad Cellulose Tømmer som skal måles på kjøpers tomt Rt konsignasjon Kravet til notoritet ikke oppfylt

75 Rettsvernkrav for suksessorer
S har ervervet før konkursåpning Rettsstiftelser i fast eiendom Avtalepant (pantel § 2-5, jfr tingl § 23) Kjøp (tingl § 23) Utleggspant (pantel § 5-2, jfr deknl §§ 5-8 og 5-10) Rettsstiftelser i negotiable gjeldsbrev Avtalepant (pantel § 4-1) Kjøp (gbl § 14 antitetisk?) Utleggspant (pantel § 5-7(1), jfr pantel § 3-2 og deknl §§ 5-8 og 5-10) Lov om finansiell sikkerhetsstillelse nr. 17/2004 § 5 Rettsstiftelser i løsøre Avtalepant Håndpant (pantel § 3-2) Salgspant i motorvogn (pantel § 3-17(3), jfr tingl §§ 23 og 34) Salgspant i ikke- motorvogn (pantel § 3-17(1-2)) Kjøp (interesselæren (sml. godtroloven)) Utleggspant (pantel §§ 5-4 fg, jfr deknl §§ 5-8 og 5-10) Noen bemerkninger om andre og internasjonale forhold

76 Noen observasjoner Området for notoritetshensynet og for ekstinksjonsreglene Firkantdoktrinen – bare tinglysing gir notoritet Rt Momentum, Rt Dorian Grey, Rt Nymo, Rt Fagutleie Om å ta utlegg for å kunne ekstingvere Rt Bauer, Rt Sparebanken NOR Rt Skjeldal, Rt First Securities Rt Bygg og Trelast Hensynet til godtroende erverver Rt Fagutleie

77 Realitet og formalitet
Vår higen etter det reelle forhold Hva kjennetegner den underliggende realiteten? Hva gir den klareste argumentasjonen?

78 Visualsering av beslagsretten
SELGER Ting på vei inn Stansningsrett KJØPER Ting på vei ut Interesselære, rettsvern DEBITOR overgitt overgitt kjl § 7 (2) deknl § 2-2 deknl § 2-2 kjl § 61

79 Mer på https://wiki. uio. no/jus/tredjemannsvern/index

80 Ekskurs: Konkursboet som første erverver
Hovedregel: Debitor er ikke legitimert, kkl § 100 Unntak: Regler om godtroerverv Likevel: Tingl § 23 går foran tingl § 20

81 Utvidet beslagsrett pga manglende omstøtelsesvern

82 Fristdagen (deknl § 1-2) Hovedregel: Begjæringsdagen
Fortsettelsessynspunktet

83 Gaver (deknl § 5-2) Oversikt over regelen Begrunnelse
Hva er en gave? (Rt Bruvik) ”Fullbyrdet,” jfr deknl § 5-10

84 Ekstraordinær betaling (deknl § 5-5)
Oversikt over regelen Begrunnelse Usedvanlig betalingsmiddel Før normal betalingstid Beløp som betydelig forringer betalingsevnen (Rt Teamcon) Ordinær- unntaket (Rt Royal Christiania, Rt Direkte reklame) Siste ledd: Forholdet til deknl § 5-7

85 Motregning (deknl § 5-6) Oversikt over regelen Begrunnelse
Forholdet til deknl § 5-5 Forholdet til reglene om motregning i konkurs K En som skylder D penger D

86 Sikkerhetsstillelse for eldre gjeld (deknl § 5-7)
Oversikt over regelen Begrunnelse Sikkerhet for eldre gjeld GJELD – PANT – KONKURS Forsinket rettsvern, jfr deknl § 5-10 PANT – GJELD – RETTSVERN – KONKURS Lov om finansiell sikkerhetsstillelse nr. 17/2004 § 5 andre ledd

87 § 5-7 – ny eller gammel gjeld?
pant kk Ny gjeld

88 Utlegg (deknl § 5-8) Oversikt over regelen Begrunnelse
Virker automatisk

89 Subjektiv omstøtelse (deknl § 5-9)
Oversikt over regelen Begrunnelse Disposisjon Avgrensing mot faktiske handlinger? Avgrensing mot utlegg? Kreditorkadelig disposisjon Bryte likedelingsprinsippet (Rt Eastco) Unndra eiendeler Forøke gjeld Utilbørlig Objektiv norm (Rt Palonen) Synspunktet redningsaksjon (Rt Kjell’s Markiser) Svak eller svekket økonomi Ikke subjektiv unnskyldningsgrunn

90 Virkningen av omstøtelse
Subjektiv omstøtelse: Tap (deknl § 5-12) Objektiv omstøtelse: Berikelse (deknl § 5-11) Rt Bruvik Rt Kjell’s Markiser

91 Særregler om hvordan beslaget skal skje
Selskapskontrakter og andre kontrakter

92 Kontrakter i konkurs Anvendelsesområdet for deknl kap 7 (deknl §§ 2-2, 7-1 og 7-3(2)) Hensynene bak reglene Betydningen av om medkontrahenten har separatistrett for sine interesser (deknl § 7-7(2)) Nettobeslag (i kontraktsgjenstanden) Bruttobeslag (i kontrakten med pluss og minus)

93 Beslag av kontrakter om kjøp av løsøre i konkurs
Inntreden (deknl §§ 7-3 fg) Rett til inntreden (deknl § 7-3) Avtalens vilkår (deknl § 7-4(1)) Oppdeling av kontrakten (deknl § 7-4(2)) Sikkerhet (deknl § 7-5) Oppsigelsesadgang (deknl § 7-6) Hevingsrett (deknl § 7-7) [Beslag av andre kontraktstyper (deknl §§ 7-10 fg)] Hit dag H

94 Beslag av selskapsavtaler (deknl kap 4)
Gjelder ansvarlige selskaper ol (deknl § 4-1) Boet trer ikke inn som selskapsdeltaker (deknl § 4-3) Særskilt selskapskonkurs (deknl § 4-2)

95 Selskaps- og særkreditorer
Eier Særkreditorer: Får bare det som er til overs av selskapsformuen, og da i konkurranse med selskaps- kreditorene (deknl § 4-2) Selskapskreditorer (felleskreditorer): • Kan kreve i begge (alle) boene • Regelen om full dividendrett gjelder ikke, deknl § 4-5 Ansvarlig selskap (Særkreditorer mot selskapet finnes ikke, jfr selskapsl nr. 83/1985 § 2-4(1))

96 Fordelingen av boets midler mellom kreditorene
Motregning, solidarskyld

97 Fordelingen av boets midler mellom kreditorene
Hovedregelen (deknl § 9-6) Særlig priviligerte kreditorer [Kreditorer med panterett, tilbakeholdsrett ol (deknl §§ 8-14 fg)] Kreditorer med motregningsrett (deknl § 8-1 fg) Kreditorer med flere skyldnere (deknl § 8-7 fg) [Kreditorer med fortrinnsrett (deknl §§ 9-2 fg)] [Kreditorer som må stå tilbake (deknl § 9-7]

98 Motregning: Terminologi
kreditors (mot)fordring debitors (hoved)fordring Konkurskreditor Konkursdebitor

99 Fordelen med å kunne motregne
Med motregningsrett: Uten motregningsrett: K betaler fullt beløp, får fullt beløp K betaler fullt beløp, får dividende Motregning som oppgjørsteknikk er ikke poenget

100 Motregningsvilkår (deknl § 8-1)
Samme parter? Ytelser av samme art? Beskyttelse av betalingskanaler? Finansavtaleloven nr. 46/1999 § 29 Panteloven § 4-4(2) Forfallstid?

101 Motregning: Forfallsvilkåret
Over streken: D i mora Ks mot- krav Ds hoved- krav Ks mot- krav Ds hoved- krav Ks mot- krav Ds hoved- krav Ks mot- krav Ds hoved- krav kkåpn Ks mot- krav Ds hoved- krav Ks mot- krav Ds hoved- krav Ks mot- krav Ds hoved- krav Ks mot- krav Ds hoved- krav Ks mot- krav Ds hoved- krav Under streken: K i mora

102 Motregningsvilkår (deknl § 8-1)
Samme parter? Ytelser av samme art? Beskyttelse av betalingskanaler? Finansavtaleloven nr. 46/1999 § 29 Panteloven § 4-4(2) Forfallstid? Krav som har tilhørt tredjeperson Gjeld skapt for motregning Lov om finansiell sikkerhetsstillelse nr. 17/2004 § 6

103 Kreditorer med flere skyldnere (solidarskyldnere) (deknl §§ 8-7 fg)
Samskyldner Debitor Samskyldner Kreditor

104 Dividendegrunnlag og maksimumsbeløp, deknl § 8-7if
Max utbet Dividendegrunnlag ved konkursåpningene

105 Oppbygningen av deknl § 8-7
Avdrag ved dividende fra medskyldners bo (nr 2) Avdrag fra regressberettiget medskyldner (nr 1) Avdrag fra med- skyldner mindre enn 3 mnd før kk (nr 3)

106 Betydningen av forfallet til fordringen mot medskydneren
forfall hovedfordr kkåpn kkslutn Medskyldneren svarer for alt Medskyldneren svarer for tap Finansavtaleloven nr. 46/1999 § 71(5)

107 Full dividendrett ved solidarskyld - hensyn bak regressregelen (nr 1)
betaling Kausjonist Kreditor deknl § 8-9 Debitor

108 Full dividendrett ved solidarskyld - hensyn bak delbetalingsreglene (nr 2 og 3)
kkåpn 3 mnd B (debitor) kkåpn C kkåpn kk slutn Betaling fra C (suksessiv konkurs): Unngå uttrekking av bo C/ fremskyndelse av bo B for derved å unngå oppgjørs- tekniske problemer Betaling fra C som solvent medskyldner: Lette delbetaling Betaling fra A (samtidig konkurs): Oppgjørstekniske hensyn -uttrekking av bo- behandling -konstant dividende- grunnlag -avhengige dividender

109 Prinsippene for lovvalg og jurisdiksjon i tingsrettslige konflikter
Generelt om lovvalg og jurisdiksjon Jurisdiksjon Kontraktsrettslige krav Tingsrettslige krav Lovvalg Internasjonalt tvingende regler

110 Prinsippene for internasjonal insolvensbehandling
Norsk konkursjurisdiksjon Hjelpekonkurs EU-forordningen Konkursjurisdiksjonens eksklusivitet


Laste ned ppt "Internasjonal gjeldsforfølgingsrett"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google