Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Internasjonal gjeldsforfølgingsrett oProfessor Erik Røsæg oNordisk institutt for sjørett o2285 9752 ofolk.uio.no/erikro.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Internasjonal gjeldsforfølgingsrett oProfessor Erik Røsæg oNordisk institutt for sjørett o2285 9752 ofolk.uio.no/erikro."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 1 Internasjonal gjeldsforfølgingsrett oProfessor Erik Røsæg oNordisk institutt for sjørett oerik.rosag@jus.uio.no o2285 9752 ofolk.uio.no/erikro

3 Faget oPanterett, konkursrett og dynamisk tingsrett oNasjonal, fremmed og internasjonal rett oLitteratur 2

4 Ressurser oFakultetets fagside oRessurssiden oNettstedet for disse forelesningene oDiskusjonsfora oMeg! 3

5 PANTERETT 4

6 5 Panterett oHva er vitsen med en panterett? oPanterett og konkursrett oPanterett og dynamisk tingsrett oPanterettens kontraktsrettslige del

7 6 Panterett rettspolitisk oUnntak fra likedelingsregelen krever begrunnelse oKreditor kan ikke stole på debitors legitimasjon oKredittskapning oKredittkanalisering oBerikelse (versio in rem) oHensynet til personalkreditten

8 PANTSETTELSE AV FAST EIENDOM STIFTELSE

9 8 Kontraktspant: Lånedokumentasjonen oEnkel tinglysing av gjeldsbrev med panteklausul oGjeldsbrev og skadesløsbrev oTredelingsmodellen oLånedokumentasjon oPantedokumentasjon oPantsettelseserklæring

10 9 Utleggspant: Stiftelse oTvangsgrunnlag oUtlegg oRettsvern oBetydningen av grunnbokshjemmelen oHva så?

11 PANTSETTELSE AV FAST EIENDOM SIKRINGSSTADIET

12 11 Pantet på sikringsstadiet oUnderpant og håndpant oForsikring og risiko oAvdrag oMislighold oAvdragsutsettelse oOppsigelse oKonkursgrunn oSalg av pantobjektet

13 12 Pantet i konkurs oPantsetter går konkurs oKonkursboet må respektere pantet oRestriksjoner på panterealisasjon oBoets realisasjonsrett oAbandonering

14 PANTSETTELSE AV FAST EIENDOM AVVIKLING

15 14 Normal avvikling av pantet oOpplåning oSiste avdrag oAvlysning oHva skjer med dokumentene?

16 15 Tvangssalg oTvangsgrunnlag oTingrett og medhjelper oSalget oDekningsprinsippet

17 16 Prioritet – grunnprinsipper oPrioriteten følger tinglysingstiden oPanterett rangeres sammen med andre heftelser oUnntak for etterstående ikke-pengekrav

18 17 Tvangssalg oTvangsgrunnlag oTingrett og medhjelper oSalget oDekningsprinsippet oOppgjøret. Udekkede krav oTvangsauksjonsskjøte og overtakelse

19 PANTSETTELSE AV FAST EIENDOM PANT I DELER

20 19 Flere rettighetshavere oDeleiere oSameiere oBruksrettshavere mv oKontraktspantsettelse av felles bolig

21 20 Pant i servitutter som ligger til fast eiendom oTinglysing på den herskende eiendom oSituasjonen på den tjenende eiendom

22 PANTSETTELSE AV FAST EIENDOM EN SALGSSITUASJON

23 22 Salg av eiendom oKjøpekontrakt oSkjøte oTinglysing og hjemmelsovertakelse oBesittelsesovertakelse

24 23 Forbehold ved avhendelse oPrioritet oKrav til hjemmel i avtalen? oBlankettforskrift og dokumentavgift oNår kan forbeholdet senest tas?

25 SALGSPANT

26 25 Utgangspunktet i håndpantregelen oHåndpantregelen oBegrunnelse for håndpantregelen oSalgspant er et unntak oBegrunnelse for unntaket oHolder begrunnelsen? oBerikelse oSikkerhetsobjekt oKanalisering av kreditt vekk fra tjenester

27 26 Regler som skal sikre begrunnelsen oKreditten kan bare sikre salgssummen oHvem som kan yte kreditt oOpplåning oForeldelse oBearbeiding, påkosting og inkorporering

28 27 Regler som avgrenser mot andre panteformer oVarelagerpant oPant i fast eiendom

29 28 Rettsvern vanligvis ved avtale oKravene til avtale oInnhold oTid oKravene til formalisering oTidspunkt oSkriftlighet oInnhold oUnderskrift oDatering

30 29 Hensynene bak rettsvernreglene oForbrukervern? oNotoritet oEkskurs: Hjemmels- eller suksesjonskonflikt? oReglene sikrer ikke mot godtroende omsetningserverver

31 TINGSINNBEGREPSPANT

32 31 Et ubegripelig begrep oTingsinnbegrep = tingssamling oI praksis betyr det pant under ett i løsøre som er oVarelager oDriftstilbehør (drifstsløsøre, produksjonsmidler) ovanlig omotorvogner oanleggsmaskiner ojernbanemateriell oredskaper, besetning, avling m.v. i landbruksnæring ofiskeredskaper

33 32 Poenget med tingsinnbegrepspant etter kap. 3 oUnntak fra håndpantregelen oBare for næringsdrivende oVirker sammen med andre pantsettelsesformer: Så å si alt kan pantsettes oRettspolitisk begrunnelse

34 33 Alternative tilnærminger oIkke praktisk med begrensning til avdeling og/eller formuesgode oPant i aksjene oPant i betalingsstrømmen fra selskapet oPant i selskapsformuen (ikke i Norge)

35 34 Rettsvern oTinglysing i Løsøreregisteret oRettsvern i konkurs oRettsvern overfor utlegg oRettsvern overfor godtroende omsetningserverver oRettsvern overfor rette eier

36 35 Utskiftingsproblemet oNye gjenstander omfattes av pantet oGjeldsforhandling oKonkurs oAvhending nødvendig risiko for panthaver oNormal drift – normal avhending oInndrivelse – avhending krever samtykke av panthaver oGjeldsforhandling - avhending med samtykke av gjeldsnemnd oKonkurs

37 36 Noen rettsvernproblemer ved utskiftning oGodtroerverv oGår panthavers rett lenger enn boets? oAnvendelse av ”først i tid, best i rett” på gjenstander som inngår i tingsinnbegrep

38 Tilbehør som tingsinnbegrep oDe alminnelige reglene oSjøloven § 45 37

39 Spedisjonsgods som tingsinnbegrep oHåndpant og tilbakeholdsrett oHR-2013-213-A Tyrholm & Farstad: Sedvanerett oSærlig svakt vern ift kokurrerrende rettighetshavere; Rt-2008-920 (Schenker) oSærlig sterkt vern ift omstøtelse for sikkerhetsstillelse for eldre gjeld 38

40 Pant i fordringer

41 oPant i fordringer – prinsippet oPantsettelse av bankinnskudd oForholdet til motregning 40

42 PANTERETTENS LEGALITETSPRINSIPP

43 42 Legalitetsprinsippet oEt hjemmelskrav oGenerelt oSalgspant oPoeng oPositiv side: Typeavtaler oNegativ side: Ugyldighet

44 43 Noen eksempler oTilbakeholdsrett oMotregning oDirektekrav oLeasing

45 KONKURSRETT 44

46 45 Noen nøkkelbegreper oDebitor/ skyldner o(Tvangs)kreditor/ kravshaver oKonkursfordringer oSeparatister oHjemmel oBo og masse

47 46 Bo og masse Boet Debitor personlig Konkurs- kreditorer MassenMasse- kreditorer

48 47 Forskjellige typer gjeldsforfølgning oFellesforfølgning (kollektiv forfølgning) og enkeltforfølgning oKonkurs (kkl del 2) oTvangsakkord (kkl kap VI og XIV) o(Frivillig) gjeldsforhandling (kkl del 1) oGjeldsordning (lov nr 99/1992) oUtlegg (tvangsl kap 7 og pantel kap 5)

49 48 Oversikt over hovedproblemene oNår skal særlige gjeldsforfølgnings- prosedyrer settes i verk? oEnkeltforfølgning oFelles forfølgning oHva skal dras inn i gjeldsforfølgningen? oDet debitor eier på beslagstiden oDet kreditorene ekstingverer eller omstøter oSærlige hjemler for inndragning oSærlige hjemler for å holde ting utenfor oVern av debitor oSærlig privilegerte kreditorer med separatistrett oHvordan skal midlene fordeles? oKreditor må ha et krav (være virkelig kreditor) oKørettferdighet og likedelingsrettferdighet oTidsmessig avgrensning ved fellesforfølgning oSærlig privilegerte kreditorer med fortrinnsrett etc.

50 49 [Oversikt over bobehandlingen]

51 50 Boet oBegjæring (kkl § 60) oOmkostninger (kkl §§ 67 og 73) oBegrenset i forskrift til 50 R oKonkursåpning (kkl §§ 70 fg) oSkiftesamling (kkl §§ 92 fg; 98) oKreditorutvalg og bostyre (kkl § 83) oRevisor (kkl § 90) oTingrettens rolle (kkl §§ 99 og 120 fg) oRådighetsforbud (kkl §§ 75 og 100)

52 51 Behandlingen oInndragning av aktiva (kkl § 118) oFortsatt drift (kkl § 119) oPrøving av fordringene (kkl § 111) oRealisering av aktiva (kkl § 117 og deknl § 8-15) oAbandonering (kkl §§ 117a fg) oUtlodning (kkl kap XV)

53 52 Avslutningen oInnstilling (kkl § 135) oAvslutning (kkl §§ 137 og 74) oEtterutlodning etc (kkl §§ 129 og 139) oSletting av selskap (kkl § 138) oVedvarende heftelse (deknl § 6-6)

54 53 Hensyn

55 54 Hensyn generelt oEffektivitetshensyn oSosiale vernehensyn oDebitor oArbeidstaker etc oKreditor? oHensynet til at den som har gitt kreditt skal bære kredittrisikoen oHensynet til å unngå selvtekt (tvangsl § 1-3) oLikedelingshensyn oKriminalpolitiske hensyn

56 55 Spesielle hensyn vedrørende særlig privilegerte kreditorer oKredittsikringshensyn oSosiale vernehensyn for visse kreditorer (jfr. deknl § 9-2 annet ledd nr 3) oHensynet til skyldneren?

57 56 Spesielle hensyn ved ekstinksjon oHensynet til å unngå kreditorsvik (notoritetshensyn) oSvikaktig suksesjon oSvikaktig hjemmelsoverføring oPublisitetshensyn? oLegitimasjonshensyn?

58 57 Åpningsvilkår Solvensvurdering

59 58 Insolvenskravet (kkl. §§ 60-61) oInsovenskravet skal sikre at konkurs bare blir åpnet når det er formålstjenelig oHovedregel: Vedvarende illikviditet oUnntak: Suffisiens o[Lynkurs i lesning av regnskaper]

60 59 Balanse = positiv egenkapital OMLØPSMIDLER370 933 ANLEGGSMIDLER53 627 SUM EIENDELER424 560 EGENKAPITAL362 728 KORTSIKTIG GJELD61 832 SUM GJELD & EGENKAPITAL424 560

61 60 Underbalanse = negativ egenkapital OMLØPSMIDLER370 933 ANLEGGSMIDLER53 627 SUM EIENDELER424 560 EGENKAPITAL-97 272 KORTSIKTIG GJELD521 832 SUM GJELD & EGENKAPITAL424 560

62 61 Likviditet - å kunne betale ved forfall Pr. år Pr. mnd.

63 62 Vurderinger ved åpning av konkurs Kan konkurs åpnes?

64 63 Åpningsspørsmålet: Plussiden oBeslagsfrie eiendeler oIkke realiserbare eiendeler oSærlig illikvide eiendeler (kkl § 61, jfr. kkl §§ 72 og 153) oBetingede rettigheter oFluktuerende verdier oVerdsetting basert på fortsatt drift?

65 64 Åpningsspørsmålet: Minussiden oFordringer som ikke kan gjøres gjeldende i konkurs (deknl § 7-13) oFordringer basert på omstøtelige transaksjoner (deknl § 5-1) oUforfalte fordringer oTvilsomme fordringer oBetingede fordringer oBetydning av muligheten for en løsning med kreditorene

66 65 Presumsjonsregler oSkyldnerens erkjennelse (kkl § 62) oBetalingsstansning (kkl § 62) oIntet til utlegg (kkl § 62) oKonkursvarsel mot skyldneren (kkl § 63) o[Andre konkursåpningsgrunner]

67 66 Plussiden og minussiden i boet Hva eier debitor? Hva skylder debitor?

68 67 Hovedregelen (deknl § 2-2) otilhører skyldneren opå beslagstiden osom kan … omgjøres i penger oDe ”reelle” eierforholdene er avgjørende (Rt 1935 981 (Bygland-dommen))

69 68 Noen vanlige innvendinger mot beslag oDebitor har blitt tilført et formuesgode Rt 2000 1360 Lena maskin oKreditor har ikke villet gi kreditt oDebitors eiendomsrett er ugyldig oDebitors eiendomsrett er betinget av motytelse oDebitors eiendomsrett må vike for kontraktsrettslige hevingskrav (jfr kjl § 54(4) etc)

70 69

71 70 Beslagsfrihet oBeslagsfrihet for personlige eiendeler (deknl § 2-3) oBeslagsfrihet for stipender mv (deknl § 2-4) oBeslagsfrihet for penger (deknl § 2-5 jfr kkl § 106) oUtvidet adgang til utlegg i særlige tilfeller (deknl § 2-6, jfr deknl § 6-7) o[Andre regler om beslagsfrihet]

72 71 Konkursfordringer oHovedregelen (deknl § 6-1) oFordringer med tvilsomt opprinnelsestidspunkt oRegressfordringer (deknl § 6-3) oErstatningskrav i kontrakt (deknl § 7-8 og Rt 1992 504 Factoring Finans) oUforfalte og betingede fordringer (deknl § 6-2 og kkl § 133) oFordringer som ikke kan gjøres gjeldende i konkurs (deknl § 7-13) oFordringer basert på omstøtelige transaksjoner (deknl § 5-1) oTvilsomme fordringer (kkl kap XII)

73 72 Massefordringer oVirkelige massefordringer (deknl § 9-2 første ledd) oMassefordringer ol fra tidligere bobehandling (deknl § 9-2 andre ledd)

74 73 Innskrenket beslagsrett pga stansningsrett (deknl § 7-2) oSammenhengen med konraktsrettslig tilbakeholdsrett (kjl §§ 10 og 61, avhendingsl § 5-5) oSammenhengen med beslagsretten (deknl § 2-2) oVirkning som separatistrett oKan gjøre gjeldende uten spesiell rettsvernakt oMå gjennomføres oStansning er ikke nødvendig om overleveringen skjer til boet (deknl § 7-9) oAlternativer til stansning oLevering med hevingsforbehold (kjl § 54(4), avhendingsl § 5-3(4) oLevering mot salgspant (pantel §§ 3-17 og 3-22, tingl § 21(3)) oBegrunnelse for stansningsretten

75 74 Nærmere om grensen for når stansning senest kan skje oRt 1971 549 Dokka Bruk Velteplass som kjøperen ikke hadde eksklusiv rådighet over og ikke utad fremsto som hans oRt 1974 879 Statlandbruket Lagringsplass som selgeren hadde ordnet sammenblanding oStadfester Dokka Bruk-dommen oRt 1973 95 Krogstad Cellulose Tømmer som skal måles på kjøpers tomt oRt 1997 1438 konsignasjon Kravet til notoritet ikke oppfylt

76 75 Rettsvernkrav for suksessorer oS har ervervet før konkursåpning oRettsstiftelser i fast eiendom oAvtalepant (pantel § 2-5, jfr tingl § 23) oKjøp (tingl § 23) oUtleggspant (pantel § 5-2, jfr deknl §§ 5-8 og 5-10) oRettsstiftelser i negotiable gjeldsbrev oAvtalepant (pantel § 4-1) oKjøp (gbl § 14 antitetisk?) oUtleggspant (pantel § 5-7(1), jfr pantel § 3-2 og deknl §§ 5-8 og 5-10) oLov om finansiell sikkerhetsstillelse nr. 17/2004 § 5 oRettsstiftelser i løsøre oAvtalepant oHåndpant (pantel § 3-2) oSalgspant i motorvogn (pantel § 3-17(3), jfr tingl §§ 23 og 34) oSalgspant i ikke- motorvogn (pantel § 3-17(1-2)) oKjøp (interesselæren (sml. godtroloven)) oUtleggspant (pantel §§ 5-4 fg, jfr deknl §§ 5-8 og 5-10) oNoen bemerkninger om andre og internasjonale forhold

77 Noen observasjoner oOmrådet for notoritetshensynet og for ekstinksjonsreglene oFirkantdoktrinen – bare tinglysing gir notoritet oRt 1997 1050 Momentum, Rt 1998 268 Dorian Grey, Rt 2002 1484 Nymo, Rt 2008 586 Fagutleie oOm å ta utlegg for å kunne ekstingvere oRt 1995 1122 Bauer, Rt 1997 1698 Sparebanken NOR oRt 1999 901 Skjeldal, Rt 2010.46 First Securities oRt 1999 247 Bygg og Trelast oHensynet til godtroende erverver oRt 2008 586 Fagutleie 76

78 Realitet og formalitet oVår higen etter det reelle forhold oHva kjennetegner den underliggende realiteten? oHva gir den klareste argumentasjonen? 77

79 78 SELGER Ting på vei inn Stansningsrett overgitt DEBITOR kjl § 61 Visualsering av beslagsretten kjl § 7 (2) deknl § 2-2 KJØPER Ting på vei ut Interesselære, rettsvern overgitt deknl § 2-2

80 79 Mer på https://wiki.uio.no/jus/tredjemannsvern/index.php/Dynamisk_tingsretthttps://wiki.uio.no/jus/tredjemannsvern/index.php/Dynamisk_tingsrett

81 80 Ekskurs: Konkursboet som første erverver oHovedregel: Debitor er ikke legitimert, kkl § 100 oUnntak: Regler om godtroerverv oLikevel: Tingl § 23 går foran tingl § 20

82 81 Utvidet beslagsrett pga manglende omstøtelsesvern

83 82 Fristdagen (deknl § 1-2) oHovedregel: Begjæringsdagen oFortsettelsessynspunktet

84 83 Gaver (deknl § 5-2) oOversikt over regelen oBegrunnelse oHva er en gave? (Rt 1996 1647 Bruvik) o”Fullbyrdet,” jfr deknl § 5-10

85 84 Ekstraordinær betaling (deknl § 5-5) oOversikt over regelen oBegrunnelse oUsedvanlig betalingsmiddel oFør normal betalingstid oBeløp som betydelig forringer betalingsevnen (Rt 1999 64 Teamcon) oOrdinær- unntaket (Rt 1997 1623 Royal Christiania, Rt 1995 222 Direkte reklame) oSiste ledd: Forholdet til deknl § 5-7

86 85 Motregning (deknl § 5-6) oOversikt over regelen oBegrunnelse oForholdet til deknl § 5-5 oForholdet til reglene om motregning i konkurs K En som skylder D penger D

87 86 Sikkerhetsstillelse for eldre gjeld (deknl § 5-7) oOversikt over regelen oBegrunnelse oSikkerhet for eldre gjeld GJELD – PANT – KONKURS oForsinket rettsvern, jfr deknl § 5-10 PANT – GJELD – RETTSVERN – KONKURS oLov om finansiell sikkerhetsstillelse nr. 17/2004 § 5 andre ledd

88 § 5-7 – ny eller gammel gjeld? 87 pant kk Ny gjeld

89 88 Utlegg (deknl § 5-8) oOversikt over regelen oBegrunnelse oVirker automatisk

90 89 Subjektiv omstøtelse (deknl § 5-9) oOversikt over regelen oBegrunnelse oDisposisjon oAvgrensing mot faktiske handlinger? oAvgrensing mot utlegg? oKreditorkadelig disposisjon oBryte likedelingsprinsippet (Rt 1986 889 Eastco) oUnndra eiendeler oForøke gjeld oUtilbørlig oObjektiv norm (Rt 1995 259 Palonen) oSynspunktet redningsaksjon (Rt 2001 1136 Kjell’s Markiser) oSvak eller svekket økonomi oIkke subjektiv unnskyldningsgrunn

91 90 Virkningen av omstøtelse oSubjektiv omstøtelse: Tap (deknl § 5-12) oObjektiv omstøtelse: Berikelse (deknl § 5-11) oRt 1996 1647 Bruvik oRt 2001 1136 Kjell’s Markiser

92 91 Særregler om hvordan beslaget skal skje Selskapskontrakter og andre kontrakter

93 92 Kontrakter i konkurs oAnvendelsesområdet for deknl kap 7 (deknl §§ 2-2, 7-1 og 7-3(2)) oHensynene bak reglene oBetydningen av om medkontrahenten har separatistrett for sine interesser (deknl § 7-7(2)) oNettobeslag (i kontraktsgjenstanden) oBruttobeslag (i kontrakten med pluss og minus)

94 93 Beslag av kontrakter om kjøp av løsøre i konkurs oInntreden (deknl §§ 7-3 fg) oRett til inntreden (deknl § 7-3) oAvtalens vilkår (deknl § 7-4(1)) oOppdeling av kontrakten (deknl § 7-4(2)) oSikkerhet (deknl § 7-5) oOppsigelsesadgang (deknl § 7-6) oHevingsrett (deknl § 7-7) o[Beslag av andre kontraktstyper (deknl §§ 7-10 fg)]

95 94 Beslag av selskapsavtaler (deknl kap 4) oGjelder ansvarlige selskaper ol (deknl § 4-1) oBoet trer ikke inn som selskapsdeltaker (deknl § 4-3) oSærskilt selskapskonkurs (deknl § 4-2)

96 95 Ansvarlig selskap Eier Særkreditorer: Får bare det som er til overs av selskapsformuen, og da i konkurranse med selskaps- kreditorene (deknl § 4-2) Selskapskreditorer (felleskreditorer): • Kan kreve i begge (alle) boene • Regelen om full dividendrett gjelder ikke, deknl § 4-5 (Særkreditorer mot selskapet finnes ikke, jfr selskapsl nr. 83/1985 § 2-4(1)) Selskaps- og særkreditorer

97 96 Fordelingen av boets midler mellom kreditorene Motregning, solidarskyld

98 97 Fordelingen av boets midler mellom kreditorene oHovedregelen (deknl § 9-6) oSærlig priviligerte kreditorer o[Kreditorer med panterett, tilbakeholdsrett ol (deknl §§ 8-14 fg)] oKreditorer med motregningsrett (deknl § 8-1 fg) oKreditorer med flere skyldnere (deknl § 8-7 fg) o[Kreditorer med fortrinnsrett (deknl §§ 9-2 fg)] o[Kreditorer som må stå tilbake (deknl § 9-7]

99 98 Motregning: Terminologi Konkurskreditor Konkursdebitor kreditors (mot)fordring debitors (hoved)fordring

100 99 Fordelen med å kunne motregne K betaler fullt beløp, får fullt beløp K betaler fullt beløp, får dividende Motregning som oppgjørsteknikk er ikke poenget Med motregningsrett:Uten motregningsrett:

101 100 Motregningsvilkår (deknl § 8-1) oSamme parter? oYtelser av samme art? oBeskyttelse av betalingskanaler? oFinansavtaleloven nr. 46/1999 § 29 oPanteloven § 4-4(2) oForfallstid?

102 101 kkåpn Ks mot- krav Ds hoved- krav Ks mot- krav Ds hoved- krav Ks mot- krav Ds hoved- krav Ks mot- krav Ds hoved- krav Ks mot- krav Ds hoved- krav Over streken: D i mora Under streken: K i mora Motregning: Forfallsvilkåret Ks mot- krav Ds hoved- krav Ks mot- krav Ds hoved- krav Ks mot- krav Ds hoved- krav Ks mot- krav Ds hoved- krav

103 102 Motregningsvilkår (deknl § 8-1) oSamme parter? oYtelser av samme art? oBeskyttelse av betalingskanaler? oFinansavtaleloven nr. 46/1999 § 29 oPanteloven § 4-4(2) oForfallstid? oKrav som har tilhørt tredjeperson oGjeld skapt for motregning oLov om finansiell sikkerhetsstillelse nr. 17/2004 § 6

104 103 Kreditorer med flere skyldnere (solidarskyldnere) (deknl §§ 8-7 fg) Samskyldner Kreditor Debitor Samskyldner

105 104 Dividendegrunnlag ved konkursåpningene Max utbet Dividendegrunnlag og maksimumsbeløp, deknl § 8-7if

106 105 Avdrag fra regressberettiget medskyldner (nr 1) Avdrag ved dividende fra medskyldners bo (nr 2) Avdrag fra med- skyldner mindre enn 3 mnd før kk (nr 3) Oppbygningen av deknl § 8-7

107 106 Betydningen av forfallet til fordringen mot medskydneren forfall hovedfordr kkåpnkkslutn Medskyldneren svarer for alt Medskyldneren svarer for tap Finansavtaleloven nr. 46/1999 § 71(5)

108 107 KausjonistKreditor Debitor betaling deknl § 8-9 Full dividendrett ved solidarskyld - hensyn bak regressregelen (nr 1)

109 108 B (debitor) A kkåpn C kkåpn kk slutn 3 mnd Betaling fra C som solvent medskyldner: Lette delbetaling Betaling fra C (suksessiv konkurs): Unngå uttrekking av bo C/ fremskyndelse av bo B for derved å unngå oppgjørs- tekniske problemer Betaling fra A (samtidig konkurs): Oppgjørstekniske hensyn -uttrekking av bo- behandling -konstant dividende- grunnlag -avhengige dividender Full dividendrett ved solidarskyld - hensyn bak delbetalingsreglene (nr 2 og 3)

110 Prinsippene for lovvalg og jurisdiksjon i tingsrettslige konflikter oGenerelt om lovvalg og jurisdiksjon oJurisdiksjon oKontraktsrettslige krav oTingsrettslige krav oLovvalg oKontraktsrettslige krav oTingsrettslige krav oInternasjonalt tvingende regler 109

111 Prinsippene for internasjonal insolvensbehandling oNorsk konkursjurisdiksjon oHjelpekonkurs oEU-forordningen oKonkursjurisdiksjonens eksklusivitet 110


Laste ned ppt "1 Internasjonal gjeldsforfølgingsrett oProfessor Erik Røsæg oNordisk institutt for sjørett o2285 9752 ofolk.uio.no/erikro."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google