Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KONTRAKTERS UNORMALE FORLØP

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KONTRAKTERS UNORMALE FORLØP"— Utskrift av presentasjonen:

1 KONTRAKTERS UNORMALE FORLØP
KREDITORMORA, KREDITORRISIKO, MISLIGHOLD KREDITOR MORA DER KREDITOR IKKE KAN ELLER VIL MOTTA YTELSEN, F EKS FORDI HAN MED URETTE MENER DEN ER KONTRAKTSSTRIDIG, FOR ØVRIG IKKE YTER DEN MED VIRKNING HAN PLIKTER FOR AT AVTALEN SKAL KUNNE OPPFYLLES

2 KREDITORMORA UTELUKKER MISLIG HOLD; DEN SOM ER I KREDITORMORA HAR IKKE MISLIGHOLDT
BRUDD PÅ KREDITORS SIDEPLIKTER ER DERIMOT MISLIGHOLD RETTSVIRKNINGENE ER NORMALT AT DEBITORS YTELSESPLIKT SUSPENDERES OG DEBITOR FÅR VISSE OMSORGSPLIKTER

3 KREDITORRISIKO FORHOLD KREDITOR HAR RISIKOEN FOR F EKS, BESKADIGELSESRISIKOEN, SE KJL § 12 NÅR RISIKOEN FOR TINGEN ER GÅTT OVER PÅ KJØPERE, FALLER IKKE HANS PLIKT TIL Å BETALE KJØPESUMMEN BORT VED AT TINGEN DERETTER GÅR TAPT ELLER SKADES SOM FØLGE AV EN TILFELDIG HENDELSE NÅR KJØPEREN HAR DENNE RISIKOEN, FORELIGGER DET IKKE MISLIGHOLD FRA SELGEREN - KJØPEREN KAN IKKE GJØRE BRUK AV MISLIGHOLDSBEFØYELSER

4 MISLIGHOLD: DERSOM IKKE OPPFYLLELSEN IKKE SKYLDES KREDITORMORA ELLER KREDITORRISIKO, FORELIGGER MISLIGHOLD (KONTRAKTS BRUDD) DET ER IKKE NOE KRAV AT DEBITOR KAN BEBREIDES - ET RENT OBJEKTIVT FORHOLD ER NOK: DET HAR IKKE SKJEDD RIKTIG OPPFYLLELSE MISLIGHOLD GIR KREDITOR VISSE RETTIGHETER I FORM AV MISLIGHOLDSBEFØYELSER

5 DYNAMISK TINGSRETT l. FLERE RETTIGHETER TIL SAMME FASTE EIENDOM FLERE RETTIGHETER BEHØVER IKKE VÆRE NOE PROBLEM MEN DET ER TILFELLET HVIS DE KOLLIDERER DET MÅ DA AVGJØRES HVILKEN PRIORITET RETTIGHETENE HAR INNBYRDES

6 HOVEDREGELEN ER "KØPRINSIPPET: FØRST I TID, BEST I RETT
PRINSIPPET ER ET UTSLAG AV REGELEN OM AT INGEN KAN OVERFØRE BEDRE RETT ENN HAN SELV HAR: EN EIER SOM HAR GITT EN PANTHAVER FØRSTE PRIORITET HAR IKKE RETT TIL Å GI SAMME PRIORITET TIL EN ANNEN I SAMME PANTEOBJEKTET

7 UNNTAK: EN YNGRE RETTIGHETSHAVER KAN FORTRENGE DEN ELDRES RETT, FORDI STIFTEREN ELLER AVHENDEREN AV RETTIGHETEN TILSYNELATENDE HADDE BEDRE RETT ENN HAN HADDE – GODTROERVERV ELDRE RETTIGHETER MÅ VIKE FOR KREDITORBESLAG, FORDI RETTIGHETENE IKKE HADDE DEN NØDVENDIGE NOTORITET – KREDITOREKSTINKSJON

8 KOLLISJONER MELLOM RETTIGHETER I FAST EIENDOM AVGJØRES UT FRA REGLENE OM TINGLYSNING
DEN SOM FØRST TINGLYSER SIN RETT, FÅR BEST RETT, DVS BÅDE I FORHOLD TIL DEN SOM IKKE TINGLYSER OG DEN SOM TINGLYSER SENERE

9 PUBLISITET RETTSSTIFTELSEN KAN BLI KJENT FOR ENHVER NOTORITET DET ER SIKKERHET FOR AT DEN ER GJENNOMFØRT OG NÅR REGISTRENES RETTSLIGE TROVERDIGHET

10 POSITIV TROVERDIGHET DET SOM ER REGISTRERT, F EKS OM EIERFORHOLDET, LEGGES TIL GRUNN, SELV OM DET SKULLE VÆRE EN ANNEN SOM ER EIER (RETTIGHETSHAVER) NEGATIV TROVERDIGHET DET KAN SES BORT FRA RETTSSTIFTELSER SOM IKKE ER REGISTRERT

11 DETTE FÅR FØLGENDE BETYDNING VED DOBBELTSUKSESJON:
A S2 DEN SOM TINGLYSER SITT ERVERV FØRST, VINNER RETT, SE TINGL § 20: FØRST I TID, BEST I RETT, AVTALEN

12 MEN FORUTSETNINGEN FOR AT SISTE ERVERVER (SOM TINGLYSER FØRST) SKAL GÅ FORAN, ER AT HAN IKKE KJENTE ELLER BURDE KJENNE TIL DEN TIDLIGERES RETT (GOD TRO)

13 KONFLIKTEN MELLOM AVTALEERVERVER B OG A' S HJEMMELSPERSON H
H A B FORUTSETNING: A HAR TINGLYST SITT ERVERV (EIENPOMSRETT, PANTERETT MV). MEN HANS ERVERV BEROR PÅ ET UGYLDIG DOKUMENT FORUTSETNING: B ER I AKTSOM GOD TRO

14 LØSES AV TINGL § 27 SOM SONDRER AVHENGIG HVOR GROV URETT SOM ER BEGÅTT OVERFOR H
BEROR AS HJEMMEL I GRUNNBOKEN PÅ ET FALSKT DOKUMENT ELLER ET FORFALSKET DOKUMENT, KAN H GJØRE DET GJELDENDE OVERFOR B BEROR A' S HJEMMEL PÅ AT H ER BLITT LURT, NARRET EL, F EKS VED Å SELGE TIL SPOTTPRIS, EKSTINGVERER GODTRODENDE B H' S RETT

15 KREDITOREKSTINKSJON B (UTLEGGER/KONKURSBO) H A S NÅR UTLEGG ER TINGLYST, GÅR DET FORAN ALLE AVTALEERVERV SOM IKKE ER TINGLYST, SENEST DAGEN FØR, TINGL § 20. UTLEGGET GåR OGSÅ FORAN UTINGLYSTE ERVERV, SELV OM UTLEGGSVEREN KJENTE TIL RETTIGHETENE. ALDRI SPØRSMÅL OM HANS GODE TRO HVOR B ER DEBITORS KONKURSBO, FÅR DET SOM REGEL IKKE BEDRE RETT ENN A HADDE TIL EIENDOMMEN.

16 VIKTIG UNNTAK: EN RETT SOM ER STIFTET. VED
VIKTIG UNNTAK: EN RETT SOM ER STIFTET VED AVTALE, MÅ VÆRE TINGLYST SENEST DAGEN FØR KONK ÅPNINGEN FOR Å STÅ SEG, TINGL § 23. IKKE GODTROKRAV HOS KREDITORENE. BEGRUNNELSE: FAREN FOR KREDITORSVIK NB: DET ER BARE S SINE RETTIGHETER SOM KAN EKSTINGVERES AV KREDITORENE, IKKE H' S. BEGRUNNELSEN ER AT FAREN FOR KREDITORSVIK ER ER LITEN/MINDRE

17 FLERE RETTIGHETER I SAMME LØSØRETING
REALREGISTRERBART LØSØRE SOM SKIP OG LUFTFARTØY: SAMME PRINSIPPER SOM VED TINGLYSNING ANNET LØSØRE: LOV OM GODTROERVERV AV LØSØRETING AV 1978

18 DOBBELTSUKSESJON: HVIS A SELGER TINGEN TIL
DOBBELTSUKSESJON: HVIS A SELGER TINGEN TIL S 2 SOM FÅR DEN OVERLEVERT I GOD TRO, VINNER S 2 RETT FORAN S 1 SOM FRA FØR AV HAR RETT I TINGEN SOM UTLEDES AV A. DET GJELDER ALTSÅ Å SIKRE SEG OVERLEVERING KONFLIKTEN H A B: HOVEDREGEL: GODTROENDE B EKSTINGVERER RETTE EIER H'S EIENDOMSRETT NÅR TINGEN BLIR OVERLEVERT. UNNTAK: TYVERI, VOLD, RAN OSV, EKSTINKSJONSLOVEN § 2 NR 1

19 KREDITOREKSTINKSJON AV LØSØRETING
B (UTLEGGSTAKER ELLER KONKURSBO) PROBLEMSTILLING: B TAR BESLAG I EN TING SOM ER HOS A, MEN BLIR MØTT MED INNSIGELSEN AT TINGEN ALLEREDE ER SOLGT TIL S, SOM OGSA HAR BETALT KJØPESUMMEN TIL A B A S SOM HOVED REGEL ER IKKE AVTALE NOK, DET KREVES OVERLEVERING FOR AT S SKAL FA RETTSVERN I FORHOLD TIL A'S KREDITORER

20 UNNTAK: INTERESSELÆREN
UNNTAK: INTERESSELÆREN. HVIS TINGEN ER HOS A I KJØPERENS INTERESSE, F EKS FORDI HAN IKKE VAR KLAR TIL Å TA IMOT DEN. '" LITEN RISIKO FOR KREDITORSVIK MEN UANSETT MÅ TINGEN VÆRE INDIVIDUALISERT FØR KREDITORBESLAGET FORDI S SIN RETT (EVT) GJELDER ET BESTEMT FORMUESGODE

21 PANTERETTEN PANTERETTEN ER EN SIKKERHETS RETT DEN GIR KREDITOR – PANTHAVEREN - EN FORTRINNSRETT TIL Å SØKE DEKNING FOR SITT KRAV PANTERETTEN KAN OM NØDVENDIG GJØRES GJELDENDE MOT DEBITORS (PANTSETTERS) KONKURSBO FORUTSETNING: RETTSVERN

22 FORSKJELLIGE TYPER PANTERETT
PANTERETT SOM LEDD I GJELDSINNDRIVELSE: . UTLEGG SPANT KREDITOR KAN SKAFFE SEG ET TVANGSGRUNNLAG, TYPISK DOM FOR KRAVET, OG MED DETTE KAN HAN VED HJELP AV NAMSMYNDIGHETENE FÅ UTLEGGSPANT

23 LEGALPANT (LOVBESTEMT PANT): VISSE KRAV ER AV LOVGIVEREN UTSTYRT MED PANTERETT I OG
MED AT DET OPPSTAR, FEKS KRAV PA EIENDOMSSKATT. TRENGER IKKE TVANGSGRUNNLAG KONTRAKTSPANT: FRIVILLIG PANTSETTELSE, DER PANTSETTER FOR Å FÅ LÅN PANTSETTER ET FORMUESGODE TIL PANTHAVER

24 PANTERETT OG PERSONLIG FORDRING
PANTHAVER KAN SELGE TINGEN DERSOM GJELDEN IKKE BLIR BETALT MEN HAN HAR VANLIGVIS EN PERSONLIG FORDRING VED SIDEN AV PANTET HAN KAN DERFOR HOLDE SEG TIL DEBITORS ANDRE EIENDELER HVIS PANTET GÅR TIL GRUNNE ELLER IKKE STREKKER TIL FLERE PANTHAVERE: MED FORSKJELLIG PRIORITET

25 PERSONALKREDITT: KREDITOR MÅ STOLE PÅ DEBITORS EVNE OG VILJE TIL Å BETALE REALKREDITT: KREDITOR HAR SIKKERHET I DEBITORS EIENDELER; REALSIKKERHET OG DEKNINGSPRIVILEGIUM KONFLIKTEN MELLOM PERSONAL- OG REALKREDITT HVOR MYE AV DEBITORS FORMUE BØR KUNNE TJENE TIL DEKNING FOR PERSONALKREDITORENE DE LEGE FERENDA DE LEGE LATA

26 STIFTELSE OG GJENSTAND FOR PANTERETT:
KONTRAKTSPANT STIFTES VED AVTALE, SOM LEDD I EN GJENSIDIG BERETTIGENDE OG BEBYRDENDE AVTALE PANTEAVTALE MÅ INNGÅS SKRIFTLIG, UNNTATT SALGSPANT VED FORBRUKERKJØP, PL § 3-17 FØRSTE LEDD. IKKE PRAKTISK MED MUNTLIGE PANTEAVTALER

27 SPESIALITETSPRINSIPPET, JFR PL § 1-4
1) PANTEOBJEKTET MÅ IDENTIFISERES 2) PANTSUMMEN MÅ ANGIS I DET MINSTE MED ET MAKSBELØP BEGRUNNELSE: BESKYTTE. PANTHAVER OG LEGGE FORHOLDENE TIL RETTE FOR SEKUNDÆRKREDITT

28 RETTSVERN: PANTHAVEREN MÅ HA BESKYTTELSE I FORHOLD TIL TREDJEMENN, EIERENS ØVRIGE KREDITORER (UTLEGG OG KONKURS) BEGRUNNELSE: ILLOJALE TRANSAKSJONER MELLOM DEBITOR OG EN HAN VIL BEGUNSTIGE MED EN "PANTERETT". SKJULTE PANTERETTIGHETER KUNNE DUKKE OPP SOM TROLL AV ESKE

29 KRAV OM NOTORITET OG PUBLISITET I FORM AV RETTSVERN FOR PANTHAVER
- PANTEGJENSTANDENE ER SÅ ULIKE (FAST EIENDOM, FORDRINGER, TING OSV) AT RETTSVERNSAKTENE ER FORSKJELLIGE

30 RETTSVERN VED PANT I FAST EIENDOM.
TINGLYSNING I GRUNNBOKEN LØSØRE: DRIFTSTILBEHØR TIL FAST EIENDOM, VED TINGLYSNING PÅ EIERENS BLAD I LØSØREREGISTRET - VARELAGERPANT, VED TINGLYSNING PÅ EIERENS BLAD I LØSØREREGISTRET

31 ANNET LØSØRE: HÅNDPANTREGELEN, JFR PL § 3-1, JFR § 3-2: TINGEN MÅ OVERLEVERES I PANTHAVERS BESITTELSE (NOTORITETSKRAV) ALT: NØKKELPANT: BIL I GARASJEN. - SALGSPANT: AVTALE OM SALGSPANT INNGÅTT SENEST SAMTIDIG MED AT TINGEN OVERGIS KJØPEREN, JFR PL § 3-17

32 FOR SALGSPANT I MOTORVOGNER, YTTERLIGERE ET KRAV: REGISTRERING l LØSØREREGISTRET
FORDRINGER: VERDIPAPIRER FÅR RETTSVERN ETTER HANDPANTREGELEN, OVERLEVERING TIL PANTHAVER, PL 4-1 FØRSTE LEDD

33 AKSJER I ASA VED REGISTRERING I ET VERDIPAPIRREGISTER I AS VED MELDING TIL SELSKAPET FACTORING: TINGLYSNING PÅ PANTSETTERS BLAD LØSØREREGISTRET

34 PANTEREALISASJON DE SKRITT PANTHAVEREN KAN TA NÅR GJELDEN ER MISLIGHOLDT DET PRAKTISKE I DAG ER VED SALG AV PANTET TVANGSREALISASJON. ADMINISTRERES AV NAMSMYNDIGHETENE (NAMSMANN OG TING RETT), SE NEDENFOR

35 DEKNING ETTER PRIORITET:
DEN FØRSTE PANTERETTEN DEKKES HELT UT FØR DEN NESTE. DET OVERSKYTENDE, HVIS NOE, TILFALLER DEBITOR, I KONKURS HANS BO, DVS ALLE USIKREDE KREDITORER


Laste ned ppt "KONTRAKTERS UNORMALE FORLØP"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google