Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kaasens forelesninger i dynamisk tingsrett h-06

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kaasens forelesninger i dynamisk tingsrett h-06"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kaasens forelesninger i dynamisk tingsrett h-06
Noen sentrale plansjer fra Knut Kaasens forelesninger september 2006 Husk (1): Mange av dem presenteres ”gradvis” på forelesningen (altså: bli ikke fortvilet over at enkelte tegninger er ganske ”fulle”) Husk (2): Tegninger er ikke mål, men midler (og hjelper de, er det fint) Husk (3): ”Det dynamisk tingsrettslige verdensbilde” (nr. 11) Klarer du å plassere ditt spørsmål der, er du kommet langt (jfr. også Del 2 nr. 9) Knut Kaasen 2006

2 Dynamisk tingsrett Panterett Konkursrett KOLLISJON MELLOM OMSETNINGS-
ERVERVERE KOLLISJON PANTHAVER - OMSETN. ERV. KOLLISJON KJØPER – SELGERS KONKURSBO KOLLISJON PANT – KONK. VILKÅR FOR GYLDIG SALGSPANT Dl. § 8-14 (panthavers dividenderett) KONKURS- ÅPNINGS- GRUNNENE Konkursrett Panterett Knut Kaasen 2006

3 7. Vinner kjøper eller kjøper 2?
4. Kan selger gjøre gjeldende inn- sigelser mot kjøpers avtaleerverver? 1. Kan selgers hjemmelsmann gjøre innsigelser mot kjøper? Hjemmelsmann Avtaleerverver 5. …Eller mot kjøpers kreditor? 2. …Eller mot selgers kreditor? Selger Kjøper 6. Kan kreditor beslaglegge overfor debitors avtale- erverver ? Kreditor Kreditor 3. Kan selgers kreditor beslaglegge overfor kjøper? Kjøper 2 7. Vinner kjøper eller kjøper 2? AVD. FOR NY MATEMATIKK: 1=4 HJEMMELSMANN – SELGER – KJØPER 2=5 HJEMMELSMANN – SELGER – SELGERS KREDITOR 3=6 =7 KJØPER SELGERS KREDITOR eller KJØPER? SELGER Knut Kaasen 2006

4 HJEMMELSMANN – SELGER – KJØPER H – A – B (avt.)
HJEMMELSMANN – SELGER – SELGERS KREDITOR H – A – B (kred.) KJØPER KREDITOR A S (avt.) B (kred.) SELGER KJØPER A S (avt.) B (avt.) SELGER KREDITOR A S (kred.) B (kred.) SELGER Knut Kaasen 2006

5 S H A B forutsetninger…. Våre Tid Kreditor eller avtaleerverver
Forutsettes gyldige H A Hs innsigelse (men ikke As rett) forutsettes gyldige Kreditor eller avtaleerverver B Knut Kaasen 2006

6 S A H B A mangler rett fordi… A har allerede overført til S
AVTALE ELLER BESLAG GYLDIGHET X INNSIGELSE H A A har allerede overført til S AVTALE ELLER BESLAG A har aldri fått noen rett fra H B Knut Kaasen 2006

7 ROLLELISTEN S H A B Problem- katalysator Den sentrale: Vinner B
i konkurranse med H / S ? B ROLLELISTEN Knut Kaasen 2006

8 A B NÅR? ”NATURRETTEN” (det aksiomatiske utgangspunkt)
OVERFØRING (ved avtale og beslag) A B A har rettigheten Bs erverv: Avledet (derivativt) Ekstinktivt erverv NÅR? Knut Kaasen 2006

9 Ekstinksjon Utgangspunkt: Ekstinksjon krever begrunnelse
B er avtaleerverver: Grunn til å la henne bygge på As legitimasjon? A ønsker å fremtre som eier Felles: Behov for ytre holdepunkter (”naturretten” blir bevismessig for spinkel) B er kreditor: Grunn til å beskytte henne mot kreditorsvik? A ønsker ikke å fremtre som eier Knut Kaasen 2006

10 RETTS- VERN VIRKNINGER: VILKÅR: FORHOLD TIL TGL. KREDITORER
OVERLEV. SKRIFTLIG AVTALE VARSEL TIL D.C. Etc. VIRKNINGER: FORHOLD TIL KREDITORER (Konk. / utlegg) AVTALEVERV ANDRE RETTS- VERN Koblingsboks Knut Kaasen 2006

11 DET DYNAMISK TINGSRETTSLIGE VERDENSBILDE
ERVERVSMÅTE? 1. a b 2. HVA OVER- FØRES ? GODTROERVERV KREDITORBESLAG a FAST EIEND. FAST EIEND. LØS- ØRE LØS- ØRE b HJEMMELS -MANN DOBBELT- SUKSESSOR HJEMMELS -MANN DOBBELT- SUKSESSOR b a b a HVEM ER KONKURRENTEN? 3. Knut Kaasen 2006 (etter ide av Marianne Jøranlid)

12 EKSTINKSJON - PRIORITET
1 2 1 2 1 2 KOLLISJON MELLOM TO TOTALE RETTIGHETER ( NR. 2 ”DØR”) PANTERETT VINNER OVER TOTAL RETT ( BETINGET SKÅR I NR. 2 ) PRIORITETS- ORDNING (BEGGE ”OVERLEVER”, MEN NR. 2 FÅR PRIORITET ETTER NR. 1) Knut Kaasen 2006

13 VINNER Kjøper OVER Eier?
Tyv Konk.bo Kjøper VINNER Kjøper OVER Eier? 1 JA: STÅR Konk.bo I ANNEN (SVAKERE) STILLING OVERFOR Eier? NEI: Eier HAR GYLDIG INNSIGELSE MOT Kjøper KAN Konkursboet DA BESLAGLEGGE? (”H – A – B” problem ) 2 Knut Kaasen 2006

14 1 VINNER Kjøper OVER Eier? Eier Tyv Konk.bo Kjøper Kjøper 2 Utleggs-
taker VINNER Kjøper OVER Eier? JA: Eier ER ”UT OR SOGA” 1 Står Konk.boet (eller Kjøper 2) svakere enn Kjøper? HVIS NEI er Eier definitivt ”ut or soga” b) Vinner da Konk.boet eller Kjøper 2 ? S B ” problem) (”A Knut Kaasen 2006

15 NEI: - Står Utleggstaker sterkere?
Eier Tyv Konk.bo Kjøper Kjøper 2 Utleggs- taker VINNER Kjøper OVER Eier? NEI: Eier HAR GYLDIG INNSIG- ELSE OVERFOR Kjøper VINNER Konk.bo OVER Eier? (”H – A – B” problem) b) VINNER Kjøper 2 OVER Eier? (” H – A – B” problem ) 2 NEI: - Står Utleggstaker sterkere? Knut Kaasen 2006

16 JA: - Står Utleggstaker like sterkt som Kjøper 2? Hvis JA:
Eier Tyv Konk.bo Kjøper Kjøper 2 Utleggs- taker VINNER Kjøper OVER Eier? NEI: Eier HAR GYLDIG INNSIG- ELSE OVERFOR Kjøper VINNER Konk.bo OVER Eier? (”H – A – B” problem) b) VINNER Kjøper 2 OVER Eier? (” H – A – B” problem ) 2 JA: - Står Utleggstaker like sterkt som Kjøper 2? Hvis JA: Vinner Konk.bo eller Utleggstaker ?? S B ” problem) (”A Knut Kaasen 2006

17 S H A B II. S har innsigelser: avtaleerverv A mangler rett beslag
fordi… H A EKSTINGVERER? H har innsigelser: tyveri ugyldighet betroelse forhandler B Gyldig avtale om overføring av formuesgode fra A til B Knut Kaasen 2006

18 Kaasens forelesninger i dynamisk tingsrett h-06
Formues- rettig- het As retts- mangel Fast eiendom Registrerbart løsøsre Løsøre Fordringer -Tyveri Positiv tro- verdighet? Hs innsigelser -Ugyldigh. -Betroelse -Forhl. Vilkår for ekstinksjon Negotiabilitets- reglene m.v. -Avtale- erverv Negativ tro- verdighet? Ss innsigelser -Beslag Tinglysningsl. m.v. Godtrol. Gbl. m.fl. LOVGRUNNLAGET ER FORSKJELLIG Knut Kaasen 2006

19 Kaasens forelesninger i dynamisk tingsrett h-06
Rt (Myra Båt) H B A Gann Stål Myra Båt Bygg- elementer Salgspant Avtalt eiendoms- overgang Kunne B ekstingvere salgspantet? Knut Kaasen 2006

20 Rette eier har registrert sin rett i Løsøreregisteret
Tilfeller (pl. Kap. 3 og 5) - driftstilbehør - pl. § 3-8-pant - utlegg - varelager A har viss rett til å disponere (pl. §§ 1-11, 3-7 og 3-13) A har ingen rett til å disponere (pl. § 3-16) - salgspant Virkning av registrering - i visse tilfeller absolutt vern for panthaver: B er ”legaldefinert som ondtroende” (pl. §§ 3-8(2) og 3-17(3)) - Ellers: Registreringen kan være relevant i godtro-vurderingen (fordi A har viss rett til å disponere) Knut Kaasen 2006

21 Overføring av fordringer
Overføring av fordringen (for hva den måtte være verd): Vanlig ”H-A-B” eller S H A S B ”A ” problem B Fordring VERDIEN av fordringen: Spørsmål om hvilke innsigelser U har i behold overfor B (evt. A eller S) (pengekravsrett) Utenfor (deb.cessus) Knut Kaasen 2006

22 (det gjelder ikke kassens innhold, men hvilken rett B får til kassen)
"Den svarte kassen" Innhold prima formuesgode Inneholder Faktisk for eksempel: - hvor stor er tomta? - er huset råttent? - er bilen rusten? - er debitor cessus i stand til å betale? Rettslig for eksempel: hvilke innsigelser har debitor cessus i behold? Men IKKE hvilke innsigelser H og S måtte ha (det gjelder ikke kassens innhold, men hvilken rett B får til kassen) As shown on TV Knut Kaasen 2006

23 Beslag? "Kreditorekstinksjon" KJØPER HJEMMELS-PERSON SELGER KREDITOR
Er det interne arrangement selger – kjøper tilstrekkelig? NOTORITETSHENSYNET: Rettighet MODIFIKASJON i ”naturretten” HJEMMELS-PERSON SELGER Rettighet Innsigelsene mot selger: - tyveri - ugyldighet - betroelse - forhandler Rene BEVIS-spørsmål Beslag? Den nye innsigelsen: - IKKE BETALT ”Stansning”?? Hevning?? KREDITOR Når er rettigheten overdratt til selger? PRESISERING av ”naturretten" Knut Kaasen 2006

24 ”Avd. for Matriser” B konkursbo utleggstager Avtale erverver
Forskjellige B For – skjellige S Knut Kaasen 2006

25 Kaasens forelesninger i dynamisk tingsrett h-06
Genuskjøperes rettsvern overfor selgers kreditor Er tingen overlevert? Nei Ja Overlevering nødvendig? (”Interesselæren”) IKKE rettsvern Rettsvern Nei Ja Individualisering skjedd? Nei Ja Knut Kaasen 2006

26 Hs innsigelse: A har ikke betalt
Avtalen bare påtenkt STANSNINGS- TIDSPUNKTET Avtalen fullt gjennomført O p p f y l l e l s e n f o r t s e t t e r del-betalinger Forhandlinger Oppfyllelse starter Avtaleinngåelse Tid H har tatt risikoen på As betalingsevne H trygg i forhold til A og derfor i forhold til B NÅR? MEN: Konkursbo B har oftest rett til å tre inn i inngått avtale (betinget av avtalens art) ALTSÅ: Konkursbo B beslaglegger Når har H tapt sin særskilte tilknytning til formuesgodet? Knut Kaasen 2006

27 (Notoritet eller legitimasjon)
HVEM / HVA gjelder tvisten? Plasser problemet i det dynamisk tingsrettslige verdensbilde: - ervervsmåte hjemmelsmann/suksessor - formuesgode 1. HVILKE HENSYN gjelder følgelig? (Notoritet eller legitimasjon) BRUKSANVISNING ( When everything else fails – read the instruction manual ) 2. HVILKEN REGEL gjelder følgelig? 3. Knut Kaasen 2006

28 Kaasens forelesninger i dynamisk tingsrett h-06
Til bruk i tunge stunder når jusens praktiske funksjon synes uklar… Knut Kaasen 2006


Laste ned ppt "Kaasens forelesninger i dynamisk tingsrett h-06"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google