Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Knut Kaasen 2006 1 Dynamisk tingsrett h-06 Noen sentrale plansjer fra Knut Kaasens forelesninger september 2006 Husk (1): Mange av dem presenteres ”gradvis”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Knut Kaasen 2006 1 Dynamisk tingsrett h-06 Noen sentrale plansjer fra Knut Kaasens forelesninger september 2006 Husk (1): Mange av dem presenteres ”gradvis”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Knut Kaasen 2006 1 Dynamisk tingsrett h-06 Noen sentrale plansjer fra Knut Kaasens forelesninger september 2006 Husk (1): Mange av dem presenteres ”gradvis” på forelesningen (altså: bli ikke fortvilet over at enkelte tegninger er ganske ”fulle”) Husk (2): Tegninger er ikke mål, men midler (og hjelper de, er det fint) Husk (3): ”Det dynamisk tingsrettslige verdensbilde” ( nr. 11 ) Klarer du å plassere ditt spørsmål der, er du kommet langt (jfr. også Del 2 nr. 9)

2 Knut Kaasen 2006 2 KOLLISJON MELLOM OMSETNINGS- ERVERVERE KOLLISJON KJØPER – SELGERS KONKURSBO KOLLISJON PANTHAVER - OMSETN. ERV. KOLLISJON PANT – KONK. VILKÅR FOR GYLDIG SALGSPANT KONKURS- ÅPNINGS- GRUNNENE Dl. § 8-14 (panthavers dividenderett)

3 Knut Kaasen 2006 3 AvtaleerververHjemmelsmann Kreditor SelgerKjøper 1. Kan selgers hjemmelsmann gjøre innsigelser mot kjøper? 2. …Eller mot selgers kreditor? 3. Kan selgers kreditor beslaglegge overfor kjøper? 4. Kan selger gjøre gjeldende inn- sigelser mot kjøpers avtaleerverver? 5. …Eller mot kjøpers kreditor? 6. Kan kreditor beslaglegge overfor debitors avtale- erverver ? Kjøper 2 7. Vinner kjøper eller kjøper 2? AVD. FOR NY MATEMATIKK: 1=4 HJEMMELSMANN – SELGER – KJØPER 2=5 HJEMMELSMANN – SELGER – SELGERS KREDITOR 3=6 =7 SELGER KJØPER SELGERS KREDITOR eller KJØPER?

4 Knut Kaasen 2006 4 HJEMMELSMANN – SELGER – KJØPER H – A – B (avt.) HJEMMELSMANN – SELGER – SELGERS KREDITOR H – A – B (kred.) KJØPER KREDITOR A S (avt.) B (kred.) SELGER KJØPER A S (avt.) B (avt.) SELGER KREDITOR A S (kred.) B (kred.) SELGER

5 Knut Kaasen 2006 5 H B S A Kreditor eller avtaleerverver Kreditor eller avtaleerverver Tid Hs innsigelse (men ikke As rett) forutsettes gyldige Forutsettes gyldige Våre forutsetninger….

6 Knut Kaasen 2006 6 H A AVTALE ELLER BESLAG AVTALE ELLER BESLAG GYLDIGHET X INNSIGELSE A har allerede overført til S A har aldri fått noen rett fra H A mangler rett fordi… B S

7 Knut Kaasen 2006 7 H B S A Problem- katalysator Den sentrale: Vinner B i konkurranse med H / S ? ROLLELISTEN

8 Knut Kaasen 2006 8 A B OVERFØRING (ved avtale og beslag) ”NATURRETTEN” (det aksiomatiske utgangspunkt) A har rettigheten Bs erverv: Avledet (derivativt) Ekstinktivt erverv NÅR?

9 Knut Kaasen 2006 9 Ekstinksjon Utgangspunkt: Ekstinksjon krever begrunnelse B er avtaleerverver: Grunn til å la henne bygge på As legitimasjon? B er kreditor: Grunn til å beskytte henne mot kreditorsvik? A ønsker å fremtre som eier A ønsker ikke å fremtre som eier Felles: Behov for ytre holdepunkter (”naturretten” blir bevismessig for spinkel)

10 Knut Kaasen 2006 10 RETTS-VERNRETTS-VERN Koblingsboks VILKÅR: TGL. OVERLEV. SKRIFTLIG AVTALE VARSEL TIL D.C. Etc. VIRKNINGER: FORHOLD TIL KREDITORER (Konk. / utlegg) FORHOLD TIL AVTALEVERV FORHOLD TIL ANDRE

11 Knut Kaasen 2006 11 DET DYNAMISK TINGSRETTSLIGE VERDENSBILDE Verden GODTROERVERVKREDITORBESLAG ERVERVSMÅTE? ab 1. HVAOVER-FØRES? FAST EIEND. LØS- ØRE FAST EIEND. LØS- ØRE 2. a b HJEMMELS -MANN DOBBELT- SUKSESSOR HJEMMELS -MANN DOBBELT- SUKSESSOR HVEM ER KONKURRENTEN? 3. a ab b (etter ide av Marianne Jøranlid)

12 Knut Kaasen 2006 12 EKSTINKSJON - PRIORITET 12 KOLLISJON MELLOM TO TOTALE RETTIGHETER ( NR. 2 ”DØR”) 1 2 PANTERETT VINNER OVER TOTAL RETT ( BETINGET SKÅR I NR. 2 ) 1 2 PRIORITETS- ORDNING (BEGGE ”OVERLEVER”, MEN NR. 2 FÅR PRIORITET ETTER NR. 1)

13 Knut Kaasen 2006 13 VINNER Kjøper OVER Eier? JA: STÅR Konk.bo I ANNEN (SVAKERE) STILLING OVERFOR Eier? NEI: Eier HAR GYLDIG INNSIGELSE MOT Kjøper KAN Konkursboet DA BESLAGLEGGE? (”H – A – B” problem ) 1 2 Eier Konk. bo Tyv Kjøper

14 Knut Kaasen 2006 14 VINNER Kjøper OVER Eier? JA: Eier ER ”UT OR SOGA” 1 EierTyv Konk. bo Kjøper Utleggs- taker Kjøper 2 a)Står Konk.boet (eller Kjøper 2) svakere enn Kjøper? HVIS NEI er Eier definitivt ”ut or soga” b) Vinner da Konk.boet eller Kjøper 2 ? SBSB ” problem) (”A

15 Knut Kaasen 2006 15 VINNER Kjøper OVER Eier? NEI: Eier HAR GYLDIG INNSIG- ELSE OVERFOR Kjøper a)VINNER Konk.bo OVER Eier? (”H – A – B” problem) b) VINNER Kjøper 2 OVER Eier? (” H – A – B” problem ) 2 NEI: -Står Utleggstaker sterkere? EierTyv Konk. bo Kjøper Utleggs- taker Kjøper 2

16 Knut Kaasen 2006 16 VINNER Kjøper OVER Eier? NEI: Eier HAR GYLDIG INNSIG- ELSE OVERFOR Kjøper a)VINNER Konk.bo OVER Eier? (”H – A – B” problem) b) VINNER Kjøper 2 OVER Eier? (” H – A – B” problem ) 2 JA: -Står Utleggstaker like sterkt som Kjøper 2? Hvis JA: - Vinner Konk.bo eller Utleggstaker ?? EierTyv Konk. bo Kjøper Utleggs- taker Kjøper 2 SBSB ” problem) (”A

17 Knut Kaasen 2006 17 A S B H Gyldig avtale om overføring av formuesgode fra A til B A mangler rett EKSTINGVERER? fordi… I.H har innsigelser: tyveri ugyldighet betroelse forhandler II. S har innsigelser: avtaleerverv beslag

18 Knut Kaasen 2006 18 Formues- rettig- het As retts- mangel -Betroelse -Ugyldigh. -Tyveri -Beslag -Avtale- erverv -Forhl. Registrerbart løsøsre Fast eiendom FordringerLøsøre Hs innsigelser Ss innsigelser Tinglysningsl. m.v.Gbl. m.fl.Godtrol. Positiv tro- verdighet? Negativ tro- verdighet? Vilkår for ekstinksjon Negotiabilitets- reglene m.v. LOVGRUNNLAGET ER FORSKJELLIG

19 Knut Kaasen 2006 19 Avtalt eiendoms- overgang HBA Gann Stål Myra Båt Bygg- elementer Salgspant Rt. 1990.59 (Myra Båt) Kunne B ekstingvere salgspantet?

20 Knut Kaasen 2006 20 Rette eier har registrert sin rett i Løsøreregisteret Tilfeller (pl. Kap. 3 og 5) - driftstilbehør - pl. § 3-8-pant - utlegg - varelager A har viss rett til å disponere (pl. §§ 1-11, 3-7 og 3-13) - salgspant A har ingen rett til å disponere (pl. § 3-16) Virkning av registrering - i visse tilfeller absolutt vern for panthaver: B er ”legaldefinert som ondtroende” (pl. §§ 3-8(2) og 3-17(3)) - Ellers: Registreringen kan være relevant i godtro-vurderingen (fordi A har viss rett til å disponere)

21 Knut Kaasen 2006 21 Overføring av fordringer H S B A Fordring U tenfor (deb.cessus) Overføring av fordringen (for hva den måtte være verd): Vanlig ”H-A-B” eller SBSB ” problem”A VERDIEN av fordringen: Spørsmål om hvilke innsigelser U har i behold overfor B (evt. A eller S) (pengekravsrett)

22 Knut Kaasen 2006 22 Faktisk for eksempel: - hvor stor er tomta? - er huset råttent? - er bilen rusten? - er debitor cessus i stand til å betale? Innhold Rettslig for eksempel: - hvilke innsigelser har debitor cessus i behold? Men IKKE hvilke innsigelser H og S måtte ha (det gjelder ikke kassens innhold, men hvilken rett B får til kassen)

23 Knut Kaasen 2006 23 ”Stansning”?? Hevning?? KJØPER Rettighet Er det interne arrangement selger – kjøper tilstrekkelig? NOTORITETSHENSYNET: HJEMMELS- PERSON SELGER KREDITOR Beslag? Rettighet Innsigelsene mot selger: - tyveri - ugyldighet - betroelse - forhandler Den nye innsigelsen: - IKKE BETALT Når er rettigheten overdratt til selger? MODIFIKASJON i ”naturretten” PRESISERING av ”naturretten"

24 Knut Kaasen 2006 24 konkursboutleggstager Avtale erverver Utleggs- tager Forskjellige B For – skjellige S ”Avd. for Matriser”

25 Knut Kaasen 2006 25 Genuskjøperes rettsvern overfor selgers kreditor Er tingen overlevert? NeiJa Overlevering nødvendig? (”Interesselæren”) Ja Nei Ja Individualisering skjedd? Rettsvern IKKE rettsvern

26 Knut Kaasen 2006 26 Forhandlinger Oppfyllelse starter Avtaleinngåelse O p p f y l l e l s e n f o r t s e t t e r del-betalinger Hs innsigelse: A har ikke betalt Tid STANSNINGS- TIDSPUNKTET Avtalen fullt gjennomført H trygg i forhold til A og derfor i forhold til B H har tatt risikoen på As betalingsevne ALTSÅ: Konkursbo B beslaglegger MEN: Konkursbo B har oftest rett til å tre inn i inngått avtale (betinget av avtalens art) NÅR? Når har H tapt sin særskilte tilknytning til formuesgodet?

27 Knut Kaasen 2006 27 HVEM / HVA gjelder tvisten? Plasser problemet i det dynamisk tingsrettslige verdensbilde: - ervervsmåte -hjemmelsmann/suksessor - formuesgode HVILKE HENSYN gjelder følgelig? (Notoritet eller legitimasjon) 1. 2. 3. HVILKEN REGEL gjelder følgelig? BRUKSANVISNING ( When everything else fails – read the instruction manual )

28 Knut Kaasen 2006 28 Til bruk i tunge stunder når jusens praktiske funksjon synes uklar…


Laste ned ppt "Knut Kaasen 2006 1 Dynamisk tingsrett h-06 Noen sentrale plansjer fra Knut Kaasens forelesninger september 2006 Husk (1): Mange av dem presenteres ”gradvis”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google